Nykøbing F. - Behandling af tyske flygtninge maj 1945

Betreuungs-Stab fur Fliichtlinge

Wykobing,den 11.Mai 1 9 ^ 5 .

Nykobing.

An das Biirgermeisteramt Nykobing. Betr.:Einkaufserlaubnisschein.

Im JNachgang zum ersten Schreiben bittet der Stab um Ausstellung eines Einkaufserlaubnisscheines fiir einen Kinderwagen.Der Wagen wird benotigt fiir ein Kleinkind,dessen Mutter noch zwei weitere kleine Kinder zu be- treuen hat und die als Kranlcenpflegerin im Lazarett eingesetzt ist. H ■' Name der Mutter:Frau Hirschfeld. / 1

Kriegs-laz.Abt.{mot)608 - S t a b -

ITykobing, den 11*5.1945 Missionshotel, Telt 1285

Bezug: Besprechung vom 11.5.1945 Betr.: Yerpflegungsstarken. An das Biirgermeisteramt II y k o b i n g , Eachstehend werden die Verpflegungsstarken gemeldet: I) Kriegs-Lazarett 3/608, Kykobimg 1.) Wehrmachtpersonal einschl. Sehwestern 80 2.) ziviles v/ehrmaehtgefolge einschl. 9 Linder 91 3.) wirtschaftlxch zugeteilté tiinheiten (stab ivriegs— Lai.Abt.608, Stab Fach und lazarett-Zug 1126) 57 4.) Verwundete und Kranke a) Industrie-Hotel 243 209188 Summe 868 Bitte wenden!

\

II) San.-Eompanie 1549« Nykobing 1.) V/eiirmaclitpersonal 2.) sivile s .'/ehrmachtgefolge 3.) Yerwandete und Eranke a) Pavillon

125 15 19 139 264 562

b) Horre-Skole c) Oester-Skole

_

Summe

Gesamtsumme: Zu I) 868 su II) 562 Gesamtverpflegungsstarke: 143®

Oberfeldarzt und Kommandeur

Nykobing,den 14.Mai 1945 ,V Fernruf: 1285 (laissionshotel)

Kriejs—^az.Abt.(u;ot)608 ______ S t a b ________

B e s c h e i n i g u n g

Es wird bescheinigt, dass die Yrpflegungsstarke der San.- Komp. 1549 heute 880 Kopfe betragt. Beim letzten Ewpfang fiir die Zeit von 12.5. - 18.5.45 wurde eine Verpflegungsstarke von 562 Kopferi zugrundeg^1egt. Sonit bestoht ein L.indersmpfang von 318. Portionen + 30 "____ fiir lfd. Zugange Summa 3 4 8 " vom 1 3 . bis 18 . 5 ., 45 , 2 >s wird um Anlief^rung gebeten.

/

i i

f t. * 2? W^ t i Oberfeldarzt und Koftmarideur''

LOLLAND—PAT'STERS STIPTAMT Nykøbing P. , den 11* Maj 194-5*

Socialministeriet har i Skrivelse af 8 , d. M. tilskrevet

Amtet saaledes;

"Statens civile Luftværn har i Dag over Luftværnets Meldenet

udsendt følgende Meddelelse: Til samtlige Luftværnschefer.

Socialministeriet har efter Forhandling med Indenrigsministeriet og med en Repræsentant for den allierede Overkommandos Mission an­ modet Luftværnet om indtil videre at paatage sig Forplejning m.v. af de tyske Flygtninge, der af de tyske Værnemagtsafdelinger er efter­ ladt over hele Landet. Som en midlertidig Ordning, der gælder indtil videre, bestem­ mes herved følgende: I. Forplejning og Bevogtning m.v< Der foreligger endnu ikke for Luftværnet Oplysning om, hvor de paagældende befinder sig, og hvor mange, hvorfor man herved skal an­ mode Luftværnscheferne om, hver inden for sit Omraade, at søge dette opklaret, eventuelt i Samarbejde med Politigrupperne. Der maa drages Omsorg for, at Flygtningene holdes interneret i Forlægningerne, ^g der maa ved Hjælp af CB-Mandskab eller paa anden Maado sættes Vagt ved Forlægningerne indtil videre, om muligt dannes Bevogtningsgrupper med en Leder, der forsynes med Skydevaaben (Rif­ fel) . Da Flygtningene paa nærværende Tidspunkt paa visse Steder i indtil 48 Timer ikke har modtaget Forplejning ved den tyske Værne­ magts Foranstaltning, maa nødtørftig Forplejning Dag for Dag, bestaa- ende af Brød, Mel, Kartofler, Gulerødder, Roer, Kaal, Byggryn, Sukker, Mælk, Smør, Teerstatning, Ost og Pølse samt Salt, rekvireres af Luft­ værnscheferne og straks stilles til Flygtningenes Raadighed. Tilberedning af Maden bør saavidt muligt overlades til Flygtninge­ ne selv, men om fornødent maa der i de nærmeste Dage gennem Luftbe- skyttelsestjenestem (Socialtjenesten) eller Folkebespisningsordnin- gerne drages Omsorg herfor. Varerne maa saavidt muligt købes (rekvi­ reres) af Luftværnschefen hes større Leverandører til billigst muli­ ge Pris (Maksimalpris), og Betalingen erlægges forskudsvis af luft­ værnscheferne og opføres paa Konto § 14 - XIII - som nyt Nr. 1 9 . Priser vil blive underkastet efterfølgende Kontrol, Leverandører af Mælk, Smør og Ost maa saavidt muligt udpeges ef­ ter telefonisk Forhandling med Smøreksportudvalget, henholdsvis Oste- eksportudvalget (T~lf. Aarhus 8601). Paa tilsvarende Maade vil Bacon­ udvalget (Telf, Central 15*600) kunne ydeBistand ved Fremskaffelse af Pølser. Ved Køb (Rekvisition) vil der være at udstede Rekvisitions­ bevis af følgende Ordlyd:

- 2 - I Henhold til midlertidig Lov Hr, 324 af 21' September 1939, jfr,Lovanordning af 2 7 ' Marts 194-5 og Indenrigsministeriets Bekendt­ gørelse af 25’ September 1939? rekvireres herved til Brug for Luft­ værnet følgende; Arts- og Kvalitetsangivelse: Mængde: Pris pr. Enhed: Samlet Pris: Per saa vidt angaar rationerede Varer gælder nærværende Rekvi­ sitionsbevis ifølge Handelsministeriets Bestemmelse tillige som Ind­ købstilladelse ,:l Rekvisitionsbeviset maa kvitteres af Luftværnschefen med Stem­ pel og Underskrift c Der udfærdiges 2 Genparter, hvoraf den .ene efter nærmere Ordre vil være at indsende til Direktoratet for Vareforsyning. Paa tilsvarende Maade vil der være at forholde med Hensyn til tidligere tyske Krigsfanger, Deporterede o., 1. Skulde der endvidere blive rettet Henvendelse fra den tyske Værnemagt angaaende Forplejning af syge og saarede Medlemmer af Vær­ nemagten. paahviler det Luftværnschefen at yde Bistand« II a Sanitære Forholdsregler* 1) Læg^tjenesten* Sanitetschefen maa i Samraad med den lokale Embedslæge lade foretage lægeligt Eftersyn af samtlige Forlægninger og Infirmerier beliggende inden for lians Omraade^ Saafremt Dødsfald er indtraadt blandt Flygtningene; foretages Ligsyn med Udstedelse af Dødsattest« Indberetning afgives til Luftværnschefen om Antallet af Lig„ Den egentlige Lægotjeneste paaregnes varetaget af de her i Landet til­ bageblivende tyske Læger paa samme Maade som hidtil, Med Hensyn til Sygehusindlæggelser gaas frem efter de Retningslinier, srm indeholdes i Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse af 2 8 r Marts 1945, hvoraf bl, a. fremgaar, at det maa anses som nødvendigt at indlægge Patien­ ter blandt Flygtningene, der maatte lide af Tyfus, Paratyfus, Dysen­ teri og Plettyfus, for at sikre Sygdommenes Bekæmpelse eller i hvert Fald muliggøre, at Udbredelse af Smitte hindres. Patienter lidende af Difteritis og Scarlatina bør derimod kun undtagelsesvis modtages, idet de paagældende som Regel uden Fare for Udbredelse af Smitte vil kunne isoleres paa Opholdsstedet i Overensstemmelse med Epidemilovens Regler, I Tilfælde, hvor øjeblikkelig Lægehjælp or paakrævet for at afværge overhængende Livsfare, bør patienten indlægges paa Sygehus til i hvert jdld ioreløbig Behandling.. Man maa dog være opmærksom paa, at den i øjeblikket stedfindende Nedlæggelse af tyske Infirmerier vil kunne nødvendiggøre et noget større Antal Indlæggelser end oprindelig paaregnet Luftværnschefcn bør gennem Sanitetschefen drage Omsorg for, at Lægehjælp kan erholdes i Tilfælde af, at Sygdomme af ovennævnte Kate-

- 3 - gorier maatte indtræde blandt Flygtningene, og Vagtmandskabet skal instrueres om, hvorledes Hjælpen erholdes. De paagældende Læger er berettiget til at rekvirere Medicin fra Apoteker paa sædvanlig Maade, ligesom de er berettiget til ved Under­ skrift paa tyske Lægers Recepter at gøre disse gyldige til Indkøb af Medicin, For ydet Lægehjælp betales sædvanligt Honorar. 2) Hygiejniske Foranstaltninger. Rengøringsmidler og Sæbe samt Klorkalk (evt. fra Luftværnsche­ fens Depot til Brug for Gasbcskyttelsostjenesten) maa i det nødvendi­ ge Omfang stilles til Raadighc-d for Forlægningerne eg Infirmorierne ved Luftværnschefens Foranstaltning (herved anvendes føromtalte Rekvi­ sitionsblanket) . Der maa snarest søges gennemført en effektiv Aflus­ ning af samtlige internerede ved Hjælp af Ivoran. Det forudsættes, at de internerede selv foretager Rengøringen af de ibrugtagne Lokalur, herunder Toiletter og Latriner. 3. Begravelsestjenesten. De for Luftværnschefen anmeldte Lig, jfr. Pkt. 1, maa ved dennes Foranstaltning ved Hjælp af Luftværnets Sanitets-og Ambulance­ tjeneste begraves efter Aftale med det lokale Begravelsesvæsen. Begra­ velser vil om fornødent kunne foretages i Fællesbegravelsor og uden Anvendelse af Kister. Skulde der, inden den heromhandlede Ordning gennemføres, inden for Kommunen væi'e afholdt Udgifter til det nævnte Formaal, vil disse blive refundere o af Socialministeriet, naar Regninger gennem Amtet indsendes hertil." Hvilket herved meddeles til Efterretning.

Samtlige Sogneraad og sociale Udvalg i Maribo Amt. Til

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7

Made with FlippingBook - Online magazine maker