Mazwell | LoveUrns® People | EU0620

K650 ComfortCross™ Keepsake Urn Bru Pewter | Vol. 0.045 Ltr | W 6.5 Cms H 2.5 Cms | Brass K651 ComfortCross™ Keepsake Urn Bru Gold | Vol. 0.045 Ltr | W 6.5 Cms H 2.5 Cms | Brass K652 ComfortCross™ Keepsake Urn Pol Silver | Vol. 0.045 Ltr | W 6.5 Cms H 2.5 Cms | Brass K653 ComfortCross™ Keepsake Urn Pol Gold | Vol. 0.045 Ltr | W 6.5 Cms H 2.5 Cms | Brass K654 ComfortCross™ Keepsake Urn Pol RoseGold | Vol. 0.045 Ltr | W 6.5 Cms H 2.5 Cms | Brass K655 ComfortCross™ Keepsake Urn Bru RoseGold | Vol. 0.045 Ltr | W 6.5 Cms H 2.5 Cms | Brass PD1132 ComfortCross™ Ashes Pendant Pol Silver | Vol. Symbolic | W 1.2 Cms H 2 Cms | Sterling 925 Silver PD1133 ComfortCross™ Ashes Pendant Pol Gold | Vol. Symbolic | W 1.2 Cms H 2 Cms | Sterling 925 Silver

Sterling 925 Silver Necklace included with Pendants LoveUrns® Treasure™ ~ Wear your Love™ Protected with GlossCoat™ Handcrafted with Love™ by LoveUrns®

K651

K650

K654

K655

75

L O V E U R N S . E U

Made with FlippingBook flipbook maker