Statutory Instrument No. 118

BAILE ÁTHA CLIATH ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tSOLÁTHAIR Le ceannach díreach ó FOILSEACHÁIN RIALTAIS, 52 FAICHE STIABHNA, BAILE ÁTHA CLIATH 2 (Teil: 01 - 6476834 nó 1890 213434; Fax: 01 - 6476843) nó trí aon díoltóir leabhar. DUBLIN PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE To be purchased from GOVERNMENT PUBLICATIONS, 52 ST. STEPHEN'S GREEN, DUBLIN 2. (Tel: 01 - 6476834 or 1890 213434; Fax: 01 - 6476843) or through any bookseller. ——————

——————

€ 2.54

Wt. (B30454). 315. 3/14. Clondalkin. Gr 30-15.

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5