Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

at en Rekvisition gennem luftværnschefen (midlertidig Lov Hr« 324 af 21 0 September 1939? jfr„ Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 25» September 1939) ikke vil have nogen praktisk Betydning, da man intet kan tage, hvor intet er„ Hvor vidt en Henvendelse til private vil give samme Re­ sultat faar staa hen; men da en saadan Fremgangsmaade er anbefalet af SoC„Lo og dermed vel ogsaa af Indenrigsmini­ steriet, bør den vel forsøges, eventuelt ved Opfordring gennem Pressen 0 Man maa, imidlertid forudse, at en saadan Indsamling kan svigte, og da, jeg mener, at Sygehuset har Mulighed for Indkøb af det nødvendige Materiel direkte fra udenamts Fabriker og fra Statens civile Luftværn (overfor hvem Luftværnschefens Rekvisitionsbemyndigelse jo næppe kan benyttes), har jeg lavet en Oversigt over Udgifterne, der med de nuværende Priser som Basis vil blive som følger Senge: 2330,00 Er. Madrasser: 500,00 Lagner: 8400,00 -

Udgifter til Materiellets Anskaffelse:

Stiklagner: 2800,00 Hovedpuder: 2080,00 Pudevaar: 1000,00 Uldtæpper: 8500,00 Skjorter: 2000,00 Uldtrøjer: 1500,00 Vaskeklude: 240,00 Haandklæder: 720,00 Sengeborde: 3300,00 Liv 0 Bord- og Køkkeninventar:1000,00 - Forskelligt: 1130,00 Ialt 35500,00 Kr„

Materiellets efter Erigen:

Brug

Jeg undlader ikke at gøre opmærksom paa, at det meste af ovennævnte Materiel senere udmærket vil kunne indgaa i Sygehusets Brugsbeholdninger, paa hvilke de sidste Krigs-*- aar har tæret haardt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker