Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

Bilag Kr. 4 til Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til Nykøbing F. Sygehus.

Vedrørende Iværksættelse af Planen.

Selve Iværksættelse*af Planen er afhængig af, hvor vidt Materi­ ellet ønskes skaffet gennem bindende Tilsagn fra private eller bli­ ver indkøbt og oplagret af Sygehuset. Bliver den første Fremgangsmaade valgt og giver et for de bevil­ gende Myndigheder tilfredsstillende Resultat, skal jeg snarest udar­ bejde en nærmere specificeret Plan vedr. dette Problem. Ifald Sygehuset selv skal foretage Indkøb og oplagre Materiellet, vil Iværksættelsen af Planen kunne udføres ved Hjælp af en Arbejds­ styrke paa 5 Mand og 5 Rengøringskoner inden for den givne Frist, 24 Timer, og vil saaledes ikke medføre nogen større Udgift.

Made with FlippingBook - Online magazine maker