Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

S T A T E N S C I V I L E L U F T V Æ R N

Journal Nr. (Bedes anført ved Besvarelser).

ti) JmivxiT 1944«

København K, den SCT ANNÆ PLADS 13 A Central 16545

P.A.

Brev Nr.

B /Kl/32652.

Under Dags Dato har man tilskrevet Nykøbing F. Sygehus

saaledes:

„lian skal herved meddele, at den hertil gennem Politi e= s turen i Nykøbing i% ind endte Plan for liykebing F.Uygehus kan godkendes boti gældende indtil videre, idet dog be isrkesfølgende* Sygehusets Brandberedskab bør udbyggea gennem Anskaffelsen af en Eaandkraftaprøjte af den Type, der anvendea i den lokale Sluk« ningshjtslp paa landet (af en Kaipaeitet paa 25-50 l/a og forsynet med 6-10 m Slange. Pris oa« 175 Kr.) Saafremt Keoerveoper&tionoruiiiaøne ikke ved selve Bygningens Konstruktion er saaiiaenstyrtningssikref bør Afstivning foretages. Der bør forefindea Mulighed for Opretholdelse af Autoclaver^ nes Drift - f.llkø. i Fona af Depot af Flaskegas. Ora Sygehusets -illflugt&rum akal efter en den 19.Oktober 1943 foretagen In« ektion følgende beiasarkeet Medens der i de forhaandenv-arenue tilflugtsrum er Plads til ialt 86 Personer, bør der efter de gildende Hegler skaffes Plads til ialt oa. 150 Persener, bl.u. ved Sprangstyksikring af de tre Vinduer i de op til Kælderens Midtergang stødende Rum, der endnu ikke er sik= rede. Det bør isarkeres, hvilken Del af Gangen, der er beregnet som tilflugtsrum. I Gangen bør anbringes Vandbeholdere til ialt 40 1 Drikkevand og et pasoende Antal Drikkebcsgre. Der bør i Kirurgisk Afdelings Tilflugtsrum være Adgang til ialt 5 Klosetter eller iY.C.er, beliggende Indenfor Sprssngstyksikrin^en.

K'?l F\8yf,0.K. ’Sdi*

St. c. L Form. 1501. A. & W .

Made with FlippingBook - Online magazine maker