Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

y c s ' s

K'yi.F« O. IC

23.December 194-3.

Under 17. ds. har Statens civile Luftværn tilskrevet Byraadet saaledes: "Vedr,: Planlægning af fleservelazaretter. I adskillige godkendte Sygehusplaner er optaget Bestemmelser om Plan­ lægning af Reservelazaretter, og i Godkendelsesbemærkningerne til de Syge­ husplaner, i hvilke saadanne Bestemmelser ikke er optaget, har Indenrigs­ ministeriet bestemt, at der i Forbindelse med Sygehusene bør planlægges Reservelazaretter med et Sengeantal svarende til Sygehusenes normale. Da Oprettelsen af et Reservelazaret,især hvis denne skal ske omgaa- ende, forudsætter en detailleret Forberedelse og Gennemtænkning af Pro­ blemerne, fremsender man herved til Orientering i 5 Eksemplarer en "Vej­ ledning ved Planlægning af Reservalazaretter" som man skal bede Byraadet tilstille det i Omraadet beliggende Sygehus i det fornødne Antal Eksempla­ rer. Man s å al anmode om, at de i Forbindelse med Etablering af Reservela— zaretter opstaaende Problemer maa blive gennemtænkt, eventuelt de nødven­ dige forberedende Foranstaltninger foretaget, og henstiller til Overvejelse hvorvidt det maatte findes formaalstjenligt at udarbejde en egentlig Plan herfor, der vil kunne indsendes til Statens civile Luftværn til Godkendelse Luftværnet er bekendt med de eksisterende Vanskeligheder med Tilveje- bringelsen af de fornødne Lokaliteter til Reservelazaretter,men kan i danne Forbindelse henvise til Cirkulæreskrivelse herfra af 21.September 194.3 til samtlige fælleskommunale Udvalg,Byraad og Sogneraad og samtlige Luftværns­ chefer,hvorefter Lokaliteter,der har Interesse for den danske Luftbeskyt­ telsestjeneste, efter Ordre fra den Øverstbefalende for de tyske Tropper i DanmariC skal undtages fra Beslaglæggelse af Værnemagten. Luftværnet kan endelig anbefale, at der eventuelt gennem Pressen ud­ sendes de fornødne Oplysninger til Befolkningen om Ordningens Forberedelse, hvilket utvivlsomt vil bidrage til at skabe den fornødne Interesse og der­ ved lette Tilvejebringelsen af Tilsagn om at stille fornødent Materiale til Raadighed for Myndighederne ved Ordningens Planlæggelse.

Made with FlippingBook - Online magazine maker