Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

Vejledning i Planlægning af Reservelazaretter. Ved et Reservelazaret forstaas et Lazaret, der er knyttet til et bestaaende Syge­ hus og beregnet til saadanne Patienter, der ikke for Tiden kræver operativ Behandling, men kun hovedsagelig Sengeleje og Forbindsskiftning eller medicinsk Behandling. Antallet af Senge bør svare til vedkommende Sygehus’ normale Sengeantal. I Byer med flere Sygehuse bør det totale Reservelazaretsengeantal svare til samtlige Syge­ huspladser i Byen, men der er intet i Yejen for, at Reservelazaret kun knyttes til eet af Sygehusene, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. Paa den anden Side kan det, selv i Byer med eet Sygehus, blive nødvendigt at etablere flere Reservelazaretter for at opnaa det fornødne Antal Sengepladser. Da Etablering af Reservelazaret kan blive nødvendig med meget kort Varsel, vil det være hensigtsmæssigt, at der forefindes detaillerede Planer over, hvorledes og af hvem Etableringen skal udføres. For at faa et Indtryk af, hvilke praktiske Muliglieder der er for Oprettelse af Reservelazaretter i Danmarks Byer, er der af Statens civile Luftværn foretaget en Rekog­ noscering i ca. 25 Byer. Af Rejseberetningen skal anføres: „Den Mulighed, man først bør gribe til, er at indrette Funktionærboliger til Re­ servelazaretter, idet det har vist sig, at der ved et stort Antal Sygehuse i de sidste Aar er bygget gode Funktionærboliger med et stort Antal Værelser, der til daglig staar opredt med en enkelt Seng, men let kan rumme 2, evt. 3 Senge. Det vil næppe volde større Van­ skeligheder at indkvartere Funktionærerne, som er unge og raske Mennesker, i nærlig­ gende Huse“ . „I en meget stor Del af Byerne har man faaet nye Skolebygninger, hvis Klasse­ værelser næsten maa siges at være ideelle som Sygestuer med Plads til 8—10 Senge, for­ uden Gymnastiksale med Plads til ca. 40 Senge. De fleste Skoler har yderligere et Skole­ køkken, er centralopvarmede fra egne Anlæg, der kan drives ved Tørv. Har de fleste Steder W. C. i Etagerne, hvorimod der næsten alle Vegne mangler Udslagsmuligheder af fornødne Dimensioner. Trapperne kan uden større Vanskeligheder befærdes med Baarer, hvorimod man ingen Steder finder Elevatorer. De fleste Skoler har en ret god Mørklæg­ ning, ligesom der findes Tilflugtsrum". „Man har ved Udpegning af mulige Lokaliteter undladt at -beskæftige sig med Alderdomshjem, da det maa formodes at være svært at faa de sædvanlige Beboere under­ bragt andetsteds. Man har ligeledes undladt at benytte Hoteller, Forsamlingshuse o. 1., idet man maa gaa ud fra, at saadanne Lokaliteter fortrinsvis vil blive beslaglagt til mili­ tære Formaal“ . Hji p.tyr. 0 .K,351 % i>s~. 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker