Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

3 8) Der maa forefindes Vandhaner i alle Etager og desuden Udslagskummer, even­ tuelt maa saadanne kunne installeres. Endvidere bør der være installeret eller kunne installeres W. C. i alle Etager, og Afløbsstammerne i Bygningen bør mindst være 4" i Diameter. Detailplan over de hertil nødvendige Arbejder udarbejdes. For saa vidt der ikke findes W. C. i Etagerne, og det paa Grund af Ma­ terielmangel er umuligt at installere saadanne, maa Tørklosetter anskaffes, og da 1 Tørkloset pr. 15—20 Senge. Disse maa anbringes paa en saadan Maade, at der er sørget for fornøden Ventilation, og bør være af en Type, hvortil der anvendes Tørvestrøelse. (For saa vidt saadanne Klosetter maa anvendes, bliver Reservelazarettet uegnet til epidemisk syge). 9) Der bør udpeges egnede, mindre Rum (et i hver Etage) til Brug som Forbinds­ stuer. I disse Rum maa forefindes rindende Vand og Afløb samt om muligt Gasinstallation. 10) Der maa kunne indrettes Tilflugtsrum, der mindst kan rumme % af Patienter og Personale; hvis dette er umuligt eller forbundet med urimelige Bekostninger, Udover disse 12 Punkter, hvoraf 1, 3—8 og 10 absolut maa overholdes, maa man betænke, at Reservelazarettets Administration og Drift skal ledes af Modersyge­ husets sædvanlige administrerende Myndighed. Indlæggelse og Udskrivning maa foregaa paa vanlig Vis gennem Moder- sygehuset. Betaling for Opholdet maa erlægges efter herom af Indenrigsministeriet til sin Tid nærmere fastsatte Regler. Det maa undersøges, hvorvidt Sygehusets Køkken i forskudt Drift vil kunne præstere Madlavning i fornødent Omfang, ellers maa der træffes bindende Aftaler om Madleverance fra Restaurant eller lignende med passende Kapacitet. Paa samme Maade forholder man sig med Sygehusets Vaskeri, idet Reserve­ lazarettets Forsyning med Linned o. s. v., dets Forsyning med Apotekervarer og Forbindsstoffer skal ske fra Modersygehuset. Naar Lokaliteterne er udpegede, maa man paa Grundtegninger anføre, hvor­ ledes de forskellige Rum skal anvendes. Herunder bør Reservelazarettet søges inddelt i Afsnit, der danner syge- plejemæssige Enheder, helst å 25—30 Senge. Af denne Inddeling vil Normeringen være afhængig, se under B. Eventuelt vil Etableringen, resp. Nedlæggelsen kunne ske afsnitsvis. Det maa paases, at Belysningen er tilstrækkelig, eventuelle Nyinstallationer maa planlægges. Telefon (evt. med Ekstraklokke) er en Nødvendighed, Installation af en saa­ dan (eller, hvis den findes, da evt. af en Alarmklokke) planlægges. Paa hvert Afsnit maa findes et Vagtrum for Personalet og i hvert Lazaret et Sove- eller Opholdsrum for dette. Der maa tages Bestemmelse om Anvendelse af hvert enkelt Rum, og paa Døren til det paagældende Rum opsættes allerede nu samtidig med den indledende Etablering en Seddel med Oplysning om Rummets Anvendelse (hvis det er en Syge­ stue tillige om Sengetallet). Bruger man Funktionærboligen, bliver mange Forhold enklere, man kan da bl. a. regne med, at Modersygehusets Laboratorium kan klare alle Undersøgelser, men der maa til Gengæld sørges for Indkvarteringsmuligheder for Funktionærerne. Bruger maa der planlægges Gravning af Dækningsgrave. 11) Der bør findes et Opholdsrum for Personalet. 12) Bygningen bør have selvstændigt Varmeanlæg.

2

„Med Hensyn til Fremskaffelse af Materiel har vi ved Samtaler med de lokale Formænd for D. K. B. faaet det Indtryk, at det til Brug for tilskadekomne under en Katastrofesituation vil være muligt at indsamle fornødne Senge, Madrasser, Tæpper, Linned m. v. — hvilket formentlig mest praktisk kan ordnes ved, at D. K. B. allerede nu lader udfærdige Lister over, hvilke Familier der i paakommende Tilfælde vil afse en eller flere Senge med Tilbehør — alt mod fuld Refusion. Der bør herefter udarbejdes Kørselslister, efter hvilke Materiellet kan samles. Med Hensyn til Vaskefade, Spiseredskaber, Tallerkener m. v. menes at kunne forholdes paa samme Maade“ . Det vil formentlig være praktisk at nedsætte et mindre TJdvalg til Planlægning af Reservelazaretter inden for Luftbeskyttelsesomraadet. Antagelig vil det være for- maalstjenligt, at Sygehusets Inspektør (Forvalter), dets Overlæge, Embedslægen, et Med­ lem af Sygehusbestyrelsen og en Repræsentant for det fælleskommunale Udvalg, Byraadet eller Sogneraadet faar Sæde i det paagældende Udvalg. Det maa henstilles, at Udvalget arbejder i Kontakt med Sanitetschefen, saafremt denne ikke faar Sæde i Udvalget. Planlægning af Reservelazarettet deles praktisk i forskellige Afsnit. Ved Valg af Lokaliteter maa følgende Forhold tages i Betragtning: 1) For at lette Overflytning af Patienter fra Modersygehuset og for at muliggøre fælles Lægetilsyn og Administration bør Reservelazarettet ligge i rimelig A f­ stand fra Sygehuset. 2) Bygningen maa helst ikke ligge lige op ad støjende eller lugtende Virksomhed, 4) Bygningerne maa være solidt opførte og frembyde saa ringe Brandfare som mu­ ligt. F. Eks. maa Pulterkammerrydning kunne gennemføres. Er den ikke gen­ nemført, bør der udarbejdes en Detailplan for Gennemførelsen og det nødven­ dige Personale udpeges. 5) Bygningen maa kunne mørklægges fuldstændigt. Saafremt dette ikke allerede er Tilfældet, bør Detailplan udarbejdes, evt. indgaaet skriftlige Kontrakter med Forhandlere. 6) Døre og Trapperum maa være brede og rummelige, saa at Baaretransport kan finde Sted i Bygningen, ligesom der maa være Mulighed for at indrette Lyssluser, der tillader Baaretransport. Detailplan for Lyssluse bør udarbejdes (optages evt. i Mørklægningsplanen). 7) De til Sygestuer udsete Rum maa være af passende Størrelse. Rum, der af­ giver Plads til 12 Senge, er antagelig mest formaalstjenlige. Ved Beregning af det fornødne Gulvareal kan regnes med ca. 5 m2 Gulvplads pr. Seng. Der maa afses Plads til Anbringelse af Knagerækker. som Jernbanestationer, Fabriker e. 1. 3) Tilkørselsforholdene maa være gode. A. Vedrørende Lokaliteterne. B. Vedrørende Normeringen. C. Vedrørende Materiellet. D. Vedrørende Etableringen. E. Vedrørende Udgifterne. A. V e d r ø r e n d e L o k a l i t e t e r .

Made with FlippingBook - Online magazine maker