Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

5 Det er muligt, at en Del af disse og nogle af de i det følgende nævnte Effekter forefindes i den udpegede Lokalitet. Dette maa nøje undersøges, og hver enkelt af de brugbare Effekter maa mærkes paa særlig Maade, saaledes at det fremgaar, at den skal blive tilbage, naar Lokaliteterne ryddes. Denne Foranstaltning er ganske nødvendig, for at Etableringen kan foregaa med den fornødne Hurtighed. Langt de fleste Effekter skal imidlertid fremskaffes, og det er som anført i den foran citerede Rejseberetning Tanken, at D. Iv. B. først og fremmest kan søge dem skaffet til Veje ved bindende Tilsagn fra private fra Byen og Oplandet. Hvad der ikke kan skaffes paa denne Maade, søges fremskaffet hos Forhandlere, med hvilke der kan oprettes en skriftlig Kontrakt, og hvis ingen af disse Veje er farbare, kan udarbejdes Rekvisition, der af Luftværnschefen i Medfør af Luftværnslovgivningen senere kan tages i Brug over for private og/eller Forhandlere. Hvad angaar Senge med Madrasser, vil der eventuelt være Mulighed for at indkøbe Combisenge med Madrasser fra Luftværnets Beholdning. Hvis Indsamlingen gennem private svigter, maa man kunne gøre opmærk­ som paa, at i Mangel af tilstrækkelig Frivillighed vil Luftværnsmyndighedernes Rekvisitionsbeføjelse (midlertidig Lov Nr. 324 af 21. September 1939, jfr. Inden­ rigsministeriets Bekendtgørelse af 25. September 1939) til sin Tid kunne blive anvendt. Saavel Tilsagn fra private som fra Forhandlere gøres bindende ved Under­ skrivelsen af trykte eller duplikerede Formularer. Udkast til saadanne er anført som Bilag 1 og 2. Udover de nævnte Effekter maa tillige følgende Genstande: 10 Bækkener, 50 Natpotter, 50 Uringlas, 4 Irrigatorer, 100 Termometre og 10 Cylinderglas til Opbevaring af disse skaffes enten fra private eller fra Forhandlere. Hvis der er Mulighed for det, kan de via Statens civile Luftværn søges fremskaffet fra Statens Beredskabslagre. Endvidere maa der fremskaffes Bordservice til 130 Mennesker samt Rengø­ ringsmateriel, og der maa paa hvert Afsnit findes et Bord med Staalampe og Stol til Nattevagten, et Linnedskab samt paa hver Etage om muligt en Kørebaare eller Sengevogn. Disse Effekter kan sikkert for en Del stilles til Disposition af Sygehuset, ellers maa de skaffes som ovenfor anført.

4 man en Skole, maa et mindre Laboratorium indrettes, hertil kan Fysikklasser anvendes. Skolelederens Kontor bliver Lægevagtværelse. Der maa ogsaa udpeges et isoleret liggende Rum til Ligstue, selv om Lazaretlebægningen skulde medføre, at Dødsfald blev forholdsvis sjældne. Hvis det er muligt, kan man udse et Rum, der er anvendeligt til Operations­ stue, idet man da, hvis Modersygehusets Operationsmuligheder bliver ødelagt, kan benytte dette Rum som Nødhjælp. B. V e d r ø r e n d e N o r m e r i n g e n ( P e r s o n e l ) . Pr. 100 Patienter maa der mindst udpeges: 1 ledende Sygeplejerske, 3—4 Afsnitssygeplejersker, idet der maa beregnes 1 Sygeplejerske til hvert Afsnit samt evt. 1 til Afløsning, (Nattevagt). Disse Sygeplejersker tages af Sygehusets Personel, idet man som Afsnitssyge­ plejersker evt. maa bruge 3-Aars Elever. løvrigt maa Personalet rekrutteres blandt frivillige. Man vil skønne, at ca. 20 Beredskabskvinder vil være passende til Sygeplejegerningen; herudover maa der skaffes Køkkenpersonale, for saa vidt Maden ikke leveres udefra. Samtidig med, at der udpeges (og evt. uddannes) Beredskabskvinder til Reservelazaretternes Behov, maa der skaffes Erstatning for de Sygeplejersker, der fratages Modersygehuset. Endelig maa paaregnes 4 Portørar og 4 Brandvagter. Som Portører kan evt. afgives CB-pligtige eller frivillige (Samaritter). Brandvagter kan evt. beskikkes i Overensstemmelse med Reglerne om Fabrikluftværn blandt nærboende, egnede Personer. Saafremt Forholdene tillader det kan der ogsaa afgives CB-pligtige hertil Man maa sørge for, at den Mand, der er kendt med den paagældende Loka­ litets Ledningsforhold, knyttes til R.-L. (I Skoler almindeligvis Pedellen (Portneren). Sygeplejersker paaregnes at arbejde i sædvanlig Tjenestedragt, Beredskabs­ kvinder o. a. frivillige maa forsyne sig selv med Arbejdsdragt.

C. V e d r ø r e n d e M a t e r i e l .

Det til et R.-L. nødvendige Materiel er pr. 100 Pladser ansat til: 100 Senge, 100 Madrasser, 300 Lagner, 100 Stiklagner. 100 Hovedpuder, 300 Uldtæpper (evt. Vattæpper eller Dyner i forholdsmæssigt Antal), 100 Sengeborde, 150 Skjorter,

Endelig maa der paa hver Forbindsstue findes: 1 Leje,

2 Stole, 1 Bord, 1 Kogekar,

150 Undertrøjer, 150 Vaskeklude, 150 Haandklæder, 150 Haleklude,

1 Spand, 2 Kitler, Journalpapir, Temperaturkurver, Medicinbøger o. 1.,

25 Vandfade, 100 Vandglas, 10 store Blikvandkander, 100 Stole, 10 Borde.

1 aflaaseligt Skab, indeholdende mindre Mængder af de gængse Forbinds­ stoffer, Desinficientia og almindelig brugt Medicin samt de til Skiften af Forbinding nødvendige Instrumenter, saasom Sakse, Pincetter o. 1.

Made with FlippingBook - Online magazine maker