Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

7 4) Plan over endnu ikke udførte Arbejder. 5) Plan for Opbevaring af det bortrømmede. a evt. Plan for Indkvartering af evakuerede Funktionærer. 6) Plan for Afhentning af Effekterne.

6 Medens Kitler, Journalpapir m. v. og Skabets Indhold paaregnes afgivet al Sygehuset, maa Resten af disse Effekter ligeledes søges fremskaffet som ovenfor anført.

D. V e d r ø r e n d e I v æ r k s æ t t e l s e a f P l a n e n .

b) f“ Forhandlere )

afSive t elleI

c) fra Sygehuset. 7) Plan for Opstilling af Materiel.

Den endelige Etablering af R.-L. bør som anført kun tage 24 Timer. Ved Planens Udarbejdelse maa man derfor skelne imellem: 1) de Arbejder, der er nødvendige for at gøre de udpegede Lokaliteter brugelige til Formaalet, men som tager mere end 24 Timer at gennemføre, 2) de Arbejder, som kun tager indtil 24 Timer at gennemføre. ad 1). Herunder hører fortrinsvis evt. bygningstekniske Ændringer, større In­ stallationer m. v., og der maa om disse Forhold være oprettet Kontrakt med de respektive Forhandlere og Haandværkere. ad 2). Den endelige Etablering vil f. Eks. forme sig som følger: Først ryddes de udpegede Lokaliteter, og de bortrømmede Effekter bringes til iForvejen udpegede Depoter. Samtidig rykker Haandværkere ind for at udføre, hvad der endnu maatte mangle for at gøre Bygningen brugelig (f. Eks. Lys­ sluser). Herefter møder Rengøringspersonale, idet en gennemgribende Rengøring i Reglen vil være nødvendig, inden Indflytningen kan foregaa. Naar Rengøringen er afsluttet, begynder Indflytningen. Paa i Forvejen udpegede Lastvogne afhentes efter detaillerede Kørelister fra de private, fra Forhandlerne og fra Sygehuset de til R.-L. beregnede Effekter: Senge o. s. v., og bringes til dette, hvor de opstilles, og det blivende Personale, der i Mellemtiden er tilkaldt, gaar i Gang med at rede Senge, ordne Skabe og Forbindsstuer. Naar Lederen af Etableringen melder klar, synes Indretningen af Embeds­ lægen, hvorefter endelig Klarmelding indsendes til Kommandocentralen. Der kræves til denne endelige Oprettelse et ret stort Ekstrapersonel, som saa vidt muligt tages uden for Sygehusets Personel (hvis ikke dettes særlige Sagkundskab er paakrævet). Det bedste vilde være at faa et Antal frivillige, der ikke er tilknyttet Civilbeskyttelsen paa nogen Maade. Det Personel, der skal besørge Bortflytning og Indflytning, maa være mandligt. Det vil her være en Fordel at have dobbelt Besætning af alle Poster paa Grund af den korte Oprettelsestid, da man maa regne med, at en Del Personer ikke træffes hjemme, naar Oprettelsesordren udgaar. Det er ikke givet, at Luftværnschefen i den paagældende Situation kan stille CB-pligtige til Raadighed som Assistance. Alle under Pkt. 2 hørende Forhold maa gennemarbejdes indtil de mindste Detailler, for at intet skal svigte ved Udførelsen. Sygehusinspektøren, der er R.-L.’s administrative Chef, bør sikkert normalt være Leder af den endelige Oprettelse, men hvor en Sygehusinspektør, Forvalter eller lignende ikke findes, maa en handlekraftig Person med den fornødne Myndighed udpeges hertil. Det vil sikkert være mest praktisk, hvis alle de herhenhørende Forhold ned­ fældes i en Række Detailplaner, der vil blive stærkt afhængige af de lokale Forhold, hvorfor ma.n kun her skal nævne enkelte, der i alle Tilfælde maa være udarbejdede. 1) Plan for Ordonnanstilkaldelse af Oprettelsespersonellet. 2) Plan for Ordonnanstilkaldelse af Lazarettets blivende Personel. 3) Plan for Ryddeliggørelse og Rengøring af Lokaliteter.

E. V e d r ø r e n d e U d g i f t e r n e .

Det vil være praktisk for det første, at opstille en detailleret Opgørelse over de Udgifter, der skønsmæssigt vil medgaa til Udførelsen af de under D. 1) om­ talte Arbejder, nemlig de, der er nødvendige for at gøre de udpegede Lokaliteter brugelige til Formaalet, men som tager mere end 24 Timer for det andet en detailleret Opgørelse over de Udgifter, der skønsmæssigt vil medgaa til den under D. 2) omtalte endelige Etablering af Lazarettet.

Made with FlippingBook - Online magazine maker