Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse af 15. Juni 1943.

Cirkulæreskrivelse til de fælleskommunale Udvalg (Kommunalbestyrelserne) i A-, B-, C- og E-Luftbeskyttelsesomraaderne, Luftværnscheferne i F-Luft- beskyttelsesomraaderne samt Bestyrelserne for de uden for de nævnte Omraader beliggende Sygehuse. Da en Del af de i Henhold til Lov Nr. 180 af 29. April 1938 tilvejebragte Planer for Sygehustj enesten under Luftværnsforhold bl. a. paa Grund af den stedfundne Udvikling og de indhøstede Erfaringer ikke kan anses for fyldestgørende, har Indenrigsministeriet fundet det paakrævet at opstille nedenstaaende Grundregler, der skal følges i alle Sygehusplaner. Ministeriet tilbagekalder derfor samtidig hermed de tidligere meddelte Godkendelser, for saa vidt de paagældende Planer ikke opfylder Kravene i de her angivne Grundregler. I det Omfang en Godkendelse af en Sygehusplan bortfalder i Overensstemmelse med foranstaaende, paahviler det i Lufibeskyttelsesomraaderne vedkommende fælleskom­ munale Udvalg (Kommunalbestyrelse) — i F-Luftbeskyttelsesomraaderne dog Luftværns­ chefen — i Forbindelse med vedkommende Sygehusbestyrelse og uden for Luftbeskyttelses- omraaderne vedkommende Sygehusbestyrelse ufortøvet at udarbejde og til Statens civile Luftværn indsende en Plan for Sygehustjenesten, der opfylder de i denne Skrivelse stil­ ede Krav. Ved Udarbejdelse af Planer for Sygehustjenesten under Luftværnsforhold skal følgende Regler iagttages: 1 . For hvert Sygehus udpeges en Luftværnsleder , hvem Ansvaret for Gennemførelse af de i den godkendte Plan omhandlede Foranstaltninger paahviler. Luftværnslederens Navn anføres i Planen. Luftværnslederen har under Flyvervarsling samt iøvrigt under Katastrofesitua­ tioner den fulde Ledelse af Sygehuset med Undtagelse af Spørgsmaal, der staar i Forbin­ delse med rent lægelig Behandling af Patienterne. Planen skal indeholde nærmere Bestemmelse om det fornødne Hjælpemandskab, saasom Læger, CB-pligtige, Samariter, Portører, Husvagter, Brandhjælpere, Ordenshjæl­ pere, frivillige fra Danske Kvinders Beredskab m. fl. Det paahviler Luftværnslederen at drage Omsorg for Hjælpepersonalets Tilvejebringelse, Uddannelse og Tilstedeværelse. Med Hensyn til Tilvejebringelsen af ekstra Lægepersonel vil der efter nærmere Overenskomst mellem Luftværnslederen og vedkommende Overlæge være at træffe Aftale med nærboende Læger i et Antal svarende til Halvdelen af Sygehusets normale Læge­ antal om Fremmøde under en Katastrofesituation. Saafremt saadanne Aftaler ikke har

Nyt F. Byr.O. K

! ( > $ > $

Made with FlippingBook - Online magazine maker