Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

/

<É* STATENS CIVILE LUFTVÆRN

SCT. AN NÆ PLADS 13 A København K.

;

Central 16545

Den 17 December 194-3.

P.A. J.Nr. 533/1939.

S/S •

Vear.; Planlægning af •Reservelaz-retter. / I adskillige godkendte Sygehusplaner er optaget Bestemmelser om Planlægning af Reservelazaretter, og i Godkendelsesbemrrkninger­ ne til de Sygehusplaner, i hvilke saadanne Bestemmelser ikke er op­ taget, har Indenrigsministeriet bestemt, at der i Forbindelse med Sygehusene bør planlægges Reservelazaretter med et Sengeantal sva­ rende til Sygehusenes normale. Da Oprettelsen af et Reservelazaret, især hvis denne skal ske omgaaende, forudsætter en detailleret Forberedelse og Gennemtank- ,/. m n g af Problemerne, fremsender man herved til Orientering i 5 Ek­ semplarer en "Vejledning ved Planlægning af Reservelazaretter,!, som man skal bede Udvalget (Byraadet, Sogneraadet) tilstille de(t) i Omraadet beliggenae Sygehus (e) i det fornødne Antal Eksemplarer. Man skal anmode om, at de i Forbindelse med Et blering af Re­ servelazaretter opstaaende Problemer maa blive gennemtænkt, even­ tuelt ae nødvendige forberedende Foranstaltninger foretaget, og henstiller til Overvejelse, hvorvidt det maatte findes formaals- tjenligt at udarbejde en egentlig plan herfor, der vil kunne ind­ sendes til Statens civile Luftværn til Godkendelse. Luftværnet er bekendt med de eksisterende Vanskeligheder med Tilvej ebringel sen af de fornødne Lokaliteter til Reservelaz ret- ter, men kan i denne Forbindelse henvise til Cirkulærskrivelse herfra af 2 1 . September 1943 til samtlige fælleskommunale Udvalg, Byraad og Sogneraad og samtlige Luftværnschefer, hvorefter Loka-

Made with FlippingBook - Online magazine maker