Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

l i t eter, der har Interesse for den danske Luftbeskyttelsest j e- neste, efter Ordre frj. den Øverstbefalende for do tyske ‘Tropper 1 Danmark skal undtages fra Beslaglæggelse af Værnemagten. Luftværnet kan endelig anbefale, at der eventuelt gennem Pressen udsendes ae fornødne Oplysninger til Befolkningen om Ordningens Forberedelse, hvilket utvivlsomt vil bi dr ge til at skabe den fornødne Interesse og derved lette Tilvej ebringul sen af Tilsagn om at stille fornødent Materiale til Raadighed for Myndighederne ved Ordningens Planlæggelse.

Samtlige fælleskommunale Udvalg, Byread og Sogneread i A-, B-, C- og E-Byerne. 152/43

Made with FlippingBook - Online magazine maker