Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

3 i Form af Glas, Træskodder, Krydsfiner, Pap eller Cellophan, saa vidt muligt i afpassede Størrelser. 8 . For saa vidt Sygehuset er beliggende i et bymæssigt bebygget Omraade, sikres dets Sterilisationsmuligheder i videst muligt Omfang ved Sprængstyksikring af Autoklave­ rummene og ved Gennemførelse af egnede Foranstaltninger til Autoklavernes fortsatte Tilførsel af Energi (Damp, Gas eller Elektricitet) i Tilfælde, hvor den normale Energi­ tilførsel maatte svigte. Tilsvarende Regler gælder med Hensyn til Røntgenanlæg. Saafremt Sygehuset har eget Vandværk, Elektricitetsværk eller Dampanlæg, drages der saa vidt muligt Omsorg for Anlægets Sikring imod Sprængstykker. Den effektive Tilførsel af Vand og Elektricitet sikres enten ved Etablering af Reserveforsyningsanlæg eller eventuelt ved Tilvejebringelse af flere adskilte Tilførsels- muligheder, Reservoirer eller lignende. 9. Mørklægningen maa overalt være gennemført saaledes, at der er fornøden Arbejds- belysning, herunder ogsaa paa Sygestuer, ligesom Lyssluser skal være etableret ved de benyttede Indgange. Til Brug under kortvarige Afbrydelser af Elektricitetsforsyningen skal der fore­ findes Nødbelysning i fornødent Omfang (Haandlygter, Pandelamper og lign.). 10 . Planen skal indeholde Bestemmelse om Oprettelse af et almindeligt Institutions- luftværn, svarende til det i Indenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 72 af 4. Marts 1942 om Luftværnsforanstaltninger i Virksomheder fastsatte. I det Omfang Sygehusets eget Mandskab ikke kan afses til Varetagelse af Institu- tionsluftværnsopgaver, vil der kunne stilles CB-Mandskab til Raadighed. 11 . For saa vidt Sygehuset er beliggende i et A-, B-, C- eller E-Luftbeskyttelsesomraade, indrettes en mindre Gasafvaskningsanstalt til Afvaskning af saarede Personer, der er ramt af Sennepsgas eller lignende. 12 . Samtlige ved Sygehuset beskæftigede Personer udstyres med Gasmasker, hvorhos der til Brug for saadanne Personer, der beskæftiges udendørs, anskaffes et passende Antal Staalhjelme. 13. Det paahviler Sygehuset at drage Omsorg for, at et Antal ældre Sygeplejeelever gøres fuldt fortrolige med Operationstjeneste, herunder Instrumentering.

2 kunnet træffes i fornødent Omfang, afgives der Indstilling til Statens civile Luftværn om, at det i Henhold til § 7 i Lovbekendtgørelse Nr. 405 af 24. Juli 1940 paalægges det fornødne Antal Læger at gøre Tjeneste paa Sygehuset under Katastrofesituationer. Det paahviler Luftværnslederen at udfærdige og indsende til Statens civile Luft­ værn en Liste over alle ved Sygehuset ansatte Læger saavel som de til Assistance udpegede Læger med Angivelse af de paagældendes Fødselsaar og Værnepligtsforhold, herunder Oplysning om, hvorvidt de maatte have opnaaet midlertidig Fritagelse for Møde ved Mobili­ sering. Ved enhver Nybesættelse af Lægestillinger, herunder Vikariater, samt ved Æn­ dringer af bestaaende Aftaler med private Læger, der paaregnes at yde Assistance under en Katastrofesituation, indsender Luftværnslederen omgaaende Meddelelse til Statens civile Luftværn med Oplysninger om de paagældende som foran anført. 2 . Sygehuset skal til Stadighed være forberedt paa med korteste Varsel at kunne udskrive ca. 50 pCt. af sin Belægning, fordelt saaledes: a) Patienter, der kan transportere sig selv, b) Patienter, der skal borttransporteres siddende eller liggende. Med Hensyn til Transport af de under b) nævnte Patienter træffes Aftale med Luftværnschefen (Politimesteren), saaledes at Transporten normalt kan ske ved Hjælp af Luftbeskyttelsestjenestens Køretøj er. 3. Sygehuset skal have Raadighed over et Antal ekstra Senge med tilhørende Senge­ tøj svarende til 50 pCt. af Sygehusets normale Sengeantal, medmindre Antallet paa Grund af Sygehusets særlige Lokaleforhold er tilladt nedsat ved en efter den 15. Juni 1943 godkendt Plan. 4. Ved Planen udpeges saa vidt muligt rummelige Lokaliteter til Modtageafdeling, hvor Sortering af et større Antal samtidigt tilskadekomne Patienter kan finde Sted. 5. Ved hvert Sygehus skal der forefindes Tilflugtsrum, der kan rumme samtlige oppe- gaaende Patienter og de Funktionærer, hvis Tilstedeværelse paa Afdelingerne ikke er nød­ vendig. Tilflugtsrummene skal være indrettet og udstyret i Overensstemmelse med de for private Tilflugtsrum gældende Regler. 6 . Der foretages Sprængstyksikring af et efter Sygehusets Størrelse og Betydning af­ passet Antal Operationsrum; saafremt dette ikke maatte være praktisk gennemførligt, indrettes der et passende Antal Reserveoperationsstuer, beliggende i Bygningens Kælder­ etage og forsynet med Belysning, Vand og Afløb. v-

7. For at kunne opretholde Sygehusets Drift uanset indtrufne Glasskader paahviler det Sygehuset at anskaffe Erstatningsmateriel for mindst 25 pCt. af Sygehusets Ruder

Made with FlippingBook - Online magazine maker