Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

Q—21—1944

Mar ibo Amtsraad.

denlO* Mcli' t» S 1 9 4 4 * Bedes anført i Skrivelser denne Sag vedrørende Amtsraadet har under Dags Dato tilskrevet Bestyrelsen for Nykøbing F. Sygehus saaledes: "I Skrivelse af 23* Februar d. A. har Bestyrelsen med­ delt, at der af samme er udarbejdet et Forslag til Opret­ telse af et Reservelazaret til Nykøbing F. Sygehus, Efter Forslaget kan det ommeldte Reservelazaret etab­ leres paa St. Joseph Sødtrenes Børnehjem i Overensstemmel­ se med de derom nærmere udarbejdede Planer m.v. Udgifterne til Oprettelsen vil efter Bestyrelsens Skøn andrage ca. 35*500 Kr. Saaledes foranlediget skal man til Efterretning tjenstlig meddele, at Amtsraadet for sit Vedkommende har vedtaget at tiltræde Bestyrelsens Indstilling. " Hvilket hei'ved meddeles til Efterretning.

N y k ø b in g F .,

Til

Nykøbing F. Byraad

Made with FlippingBook - Online magazine maker