Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

1 1 8 2 «

' IN D E N R I G SM IN I S T E R I E T .

5 3 6

København, den

1 5 ’Juni 1943-

2 .Kt. J.Nr.39oc" ""/1942

•/• Hoslagt skal man fremsende Eksemplarer af Indenrigsminist eriets Cirkulæreskrivelse af 15*Juni 1943 til de fælleskommunale Udvalg (Kommunalbestyrelserne) i A-, 3-, C- og E-Xuftbeskyttelsesomraader- ne, Luftværnscheferne i F-luftbeskyttelsesomraaderne samt Bestyrel­ serne for de uden for de nævnte Omraader beliggende Sygehuse angaa- ende Planer for Sygehustjenesten under Luftværnsforhold.

P. M. V.

Samtlige fælleskommunale Udvalg, Byraad og Sogneraad i

E-, C- og

E-Byerne.

tfb

S

Made with FlippingBook - Online magazine maker