Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

NYKØBING F. SYGEHUS

N y k ø b i n g F., d..... 1 . 7 ...2. 1944 .

■$>

Hr. /Cl

Inspektøren.

Udvalget for Oprettelse af et Reservelazaret, v/ Hr. Borgmester L. V. Jensen, Borgmesterkontoret, Nykøbir_ P.

Under Henvisning til Nykøbing P. Byraads Skrivelse af 23/12 1943 bilagt Statens civile luftværns ”Vejledning i Planlægning af Reservela­ zaretter” og til den af Sygehusbestyrelsen mig givne Ordre fremsendes bo la-t - fordelt i 5 Bilag - Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til 'ykøbli ■ ?. S;/;',eha . Bilo. I‘r. 1: Vedrcrende lo1' litet .

Normeringen (Personel). Materiel. Iv rksc ttelf.e af Planen.

2 :

5: Plan over Reservelazarettet.

Der vil efter Planen kunne oprettes 91 Sengepladser, og ifald en eventuel Indsamling svigter, og de bevilgende Myndigheder gaar ind for, at Sygehuset skal foretage de fornødne Indkøb, vil de samlede Udgifter til Oprettelsen beløbe sig til ialt 35.5QOtOO Kr..

Ærbødigst

Prem^

H*.F. Byr. O. K. 341

Made with FlippingBook - Online magazine maker