Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

y

Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til Nykøbing F« Sygehus«

Bilag Nr. 1 til

Vedrørende Lokaliteterne.

Bygninger:

Som Reservelazaret benyttes Set. Joseph Søstrenes Børne­ hjem og den til Hjemmet hørende Gymnastiksal« Hovedbygningen maa siges at være ganske udmærket egnet til Formaalet og opfylder saa at sige alle de Krav, der er angivet i S«c«L«’s "Vejledning i Planlægning af Reservela­ zaretter«” Gymnastiksalen er derimod mindre godt egnet, da de sanitære Forhold er noget tilbage at ønske, men den er dog brugelig i Mangel af bedre* Bygningerne ligger kun 75-100 Meter fra Modersygehuset, hvilket letter Overflytning af Patienter og muliggør fæl­ les Lægetilsyn og Administration. Tilkørselsforholdene er gode. Ambulancekørsel kan ske fra Søvej, medens Overflytning fra Sygehuset pr. Kørebaare kan foregaa ved Benyttelse af den mellem den katolske Kir­ ke og Gymnastiksalen værende Gennemgang« Med Hensyn til de til Sygestuer, Forbindsstuer m.m. ind­ rettede Rum henvises til vedlagte Plan over Børnehjemmet (Bilag Nr«5)» Som det fremgaar af Planen, vil der i Hovedbygningen kunne oprettes 72 Sengepladser (heraf 15 til Børn)« Gym­ nastiksalen er ikke opført paa Tegningen; men vil kunne tage et Afsnit paa 20 Senge og er endvidere tænkt benyttet som Eepot og Oplagsplads for de paa Hjemmet værende Møbler m.m., der skal fj'ernes ved Lazarettets Oprettelse« Efter Lokaliteterne inddeles Reservelazarettet naturligt i 3 Afsnit paa henholdsvis 31, 41 og 20 Senge« I Hovedbygningen findes Vandhaner med varmt og koldt Vand, Badeværelse, Udslagskumme og s.Co i alle etager 9 hvor der findes Sygestuer. I Tilknytning til Gymnastiksa­ len findes et W.C«, der kan benyttes som Udslagskumme« I Forbindsstuerne findes der ganske vist ikke rindende Vand, ej heller Afløb eller Gasinstallatioh; men dette er dog heller ikke nogen absolut Nødvendighed ( se S.c.L«'s ”Vejledning i Planlægning af Reservelazaretter” , Side 3, Pkt« 12)« Ler er i Forvejen etableret Mørklægning i Bygningerne.

Tilkørselsforhold:

Mørklægning:

Indretning, Antal Senge­ pladser;

Inddeling i Afsnit,

Sanitære Anlæg: m«m. :

Made with FlippingBook - Online magazine maker