Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

y

Bilag Nr, 2 til Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til Nykøbing P. Sygehus«

Vedrørende Normeringen (Personel).

Tæger og

læger og Administrationspersonale fælles for Modersyge-

Adminlstration: hus og Lazaret,,

Sv-e pie,jersker:

Sygehusets Afdelingssygeplejersker, M.Lange og A« Sten­ strup samt 1 fast Sygeplejeassistent overtager Ledelsen af hver sit Afsnit« 5 Set« Joseph Søstre, der for øjeblikket gør Tjeneste paa Hjemmet som Lærerinder o.l., forbliver boende og er for Tiden ved at lade sig uddanne som Samaritter for at stille sig til Raadighed for Sygeplejen« Den lokale Afdeling af D«K«B« raader ikke over flere Kvinder til Hjælp for Reservelazarettet; men Formanden har lovet at gøre et Fremstød for ny Tilgang i Haab om herved at skaffe 15 Kvinder, der vil modtage den fornødne Uddannelse, Saafremt dette Antal er til Stede, vil Behovet til Sygeplej­ en være dækket« Ifald Lazarettet bliver taget i Brug, forinden det til­ strækkelige Antal Beredsskabskvinder er til Raadighed, maa man fordele det nuværende Sygeplejerskepersonale efter Behov og herudover klare sig med ”Konehjælp„” Til Hjælp ved Rengøringen m.m« maa Lazarettet antage 7 Husassistenter« Forstanderinden for Børnehjemmet har stillet sig til Raadighed som Oldfrue og overtager som saadan Ledelsen af Rengøringen og Forvaltningen af Linnedvarer og øvrigt In­ ventar » Den ene af Sygehusets Portører overtager Ledelsen af Portørarbejdet og faar som Hjælpere 3 mandlige Samaritter« Sygehuset faar som Erstatning for Portøren en mandlig Sama­ rit« Sygehusets økonomaassistent overtager Ledelsen af Lazarettets Køkken, medens det øvrige Personale - i Lighed med Sygeplejerskepersonalet - fordeles efter Behov, indtil den fornødne Arbejdskraft kan fremskaffes« Da Køkkenet maa arbejde i forskudt Drift, maa der regnes med 8 Beredsskabs- kvinder eller Husassistenter«

Gangpiger:

Oldfrue:

Portører:

Køkkenpersonale:

Børnehjemmets nuværende Varmemester forbliver i sin

Varmemester:

Stilling«

Made with FlippingBook - Online magazine maker