Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

/C t ^ s yY < ^x. x' (y yus

Uyi. K fesy u & K. m .

C

L c ^ . r ^ j l I ■y ( r t T )

16. Marts 194-4*

J.»r.?65.8

under D.D.ftar man tilskrevet Bestyrelsen for

Nykøbing F.Syge- og Epidemihus saaledes:

T ’et meddeles herved, at fcyraadet i sit Møde den 14* ds. for sit Vedkommende har tiltraidfc det fra Syge- husbestyreisen modtagne Forslag til Oprettelse af et R

Til

Maribo Amtsraad,

her.

Q—21—1944

Mar ibo Amtsraad.

denlO* Mcli' t» S 1 9 4 4 * Bedes anført i Skrivelser denne Sag vedrørende Amtsraadet har under Dags Dato tilskrevet Bestyrelsen for Nykøbing F. Sygehus saaledes: "I Skrivelse af 23* Februar d. A. har Bestyrelsen med­ delt, at der af samme er udarbejdet et Forslag til Opret­ telse af et Reservelazaret til Nykøbing F. Sygehus, Efter Forslaget kan det ommeldte Reservelazaret etab­ leres paa St. Joseph Sødtrenes Børnehjem i Overensstemmel­ se med de derom nærmere udarbejdede Planer m.v. Udgifterne til Oprettelsen vil efter Bestyrelsens Skøn andrage ca. 35*500 Kr. Saaledes foranlediget skal man til Efterretning tjenstlig meddele, at Amtsraadet for sit Vedkommende har vedtaget at tiltræde Bestyrelsens Indstilling. " Hvilket hei'ved meddeles til Efterretning.

N y k ø b in g F .,

Til

Nykøbing F. Byraad

NYKØBING F. SYGEHUS

N y k ø b i n g F., d..... 1 . 7 ...2. 1944 .

■$>

Hr. /Cl

Inspektøren.

Udvalget for Oprettelse af et Reservelazaret, v/ Hr. Borgmester L. V. Jensen, Borgmesterkontoret, Nykøbir_ P.

Under Henvisning til Nykøbing P. Byraads Skrivelse af 23/12 1943 bilagt Statens civile luftværns ”Vejledning i Planlægning af Reservela­ zaretter” og til den af Sygehusbestyrelsen mig givne Ordre fremsendes bo la-t - fordelt i 5 Bilag - Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til 'ykøbli ■ ?. S;/;',eha . Bilo. I‘r. 1: Vedrcrende lo1' litet .

Normeringen (Personel). Materiel. Iv rksc ttelf.e af Planen.

2 :

5: Plan over Reservelazarettet.

Der vil efter Planen kunne oprettes 91 Sengepladser, og ifald en eventuel Indsamling svigter, og de bevilgende Myndigheder gaar ind for, at Sygehuset skal foretage de fornødne Indkøb, vil de samlede Udgifter til Oprettelsen beløbe sig til ialt 35.5QOtOO Kr..

Ærbødigst

Prem^

H*.F. Byr. O. K. 341

sendes med Bilag til Byraadet, idet Magistraten anbefaler.

Udgiften, 35»5oo Kr., foreslaas afholdt paa Sygehusets Budget for indeværende Aar mod sædvanlig Fordeling af Driftsudgifterne. MAGISTRATEN I NYKØBING F.,den 4.Marts 1944. P. M. V. • p t . F

y

Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til Nykøbing F« Sygehus«

Bilag Nr. 1 til

Vedrørende Lokaliteterne.

Bygninger:

Som Reservelazaret benyttes Set. Joseph Søstrenes Børne­ hjem og den til Hjemmet hørende Gymnastiksal« Hovedbygningen maa siges at være ganske udmærket egnet til Formaalet og opfylder saa at sige alle de Krav, der er angivet i S«c«L«’s "Vejledning i Planlægning af Reservela­ zaretter«” Gymnastiksalen er derimod mindre godt egnet, da de sanitære Forhold er noget tilbage at ønske, men den er dog brugelig i Mangel af bedre* Bygningerne ligger kun 75-100 Meter fra Modersygehuset, hvilket letter Overflytning af Patienter og muliggør fæl­ les Lægetilsyn og Administration. Tilkørselsforholdene er gode. Ambulancekørsel kan ske fra Søvej, medens Overflytning fra Sygehuset pr. Kørebaare kan foregaa ved Benyttelse af den mellem den katolske Kir­ ke og Gymnastiksalen værende Gennemgang« Med Hensyn til de til Sygestuer, Forbindsstuer m.m. ind­ rettede Rum henvises til vedlagte Plan over Børnehjemmet (Bilag Nr«5)» Som det fremgaar af Planen, vil der i Hovedbygningen kunne oprettes 72 Sengepladser (heraf 15 til Børn)« Gym­ nastiksalen er ikke opført paa Tegningen; men vil kunne tage et Afsnit paa 20 Senge og er endvidere tænkt benyttet som Eepot og Oplagsplads for de paa Hjemmet værende Møbler m.m., der skal fj'ernes ved Lazarettets Oprettelse« Efter Lokaliteterne inddeles Reservelazarettet naturligt i 3 Afsnit paa henholdsvis 31, 41 og 20 Senge« I Hovedbygningen findes Vandhaner med varmt og koldt Vand, Badeværelse, Udslagskumme og s.Co i alle etager 9 hvor der findes Sygestuer. I Tilknytning til Gymnastiksa­ len findes et W.C«, der kan benyttes som Udslagskumme« I Forbindsstuerne findes der ganske vist ikke rindende Vand, ej heller Afløb eller Gasinstallatioh; men dette er dog heller ikke nogen absolut Nødvendighed ( se S.c.L«'s ”Vejledning i Planlægning af Reservelazaretter” , Side 3, Pkt« 12)« Ler er i Forvejen etableret Mørklægning i Bygningerne.

Tilkørselsforhold:

Mørklægning:

Indretning, Antal Senge­ pladser;

Inddeling i Afsnit,

Sanitære Anlæg: m«m. :

Køkkenets Kapacitet:

Køkkenet vil i forskudt Drift kunne præstere Madlav­ ning i fornødent Omfang. i^er j- 0 rej.indes selvstændigt Varmeanlæg i Hovedbygningen. I Gymnastiksalen findes en Kakkelovn, der dog næppe er stor nok til Opvarmning i Vinterhalvaaret. Der forefindes Tilflugtsrum til 50 Personer og Mulig­ hed for Gravning af Dækningsgrave i den til Hovedbygningen hørende Have.

Varmeanlæg:

Tilflugtsrum:

y

Bilag Nr, 2 til Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til Nykøbing P. Sygehus«

Vedrørende Normeringen (Personel).

Tæger og

læger og Administrationspersonale fælles for Modersyge-

Adminlstration: hus og Lazaret,,

Sv-e pie,jersker:

Sygehusets Afdelingssygeplejersker, M.Lange og A« Sten­ strup samt 1 fast Sygeplejeassistent overtager Ledelsen af hver sit Afsnit« 5 Set« Joseph Søstre, der for øjeblikket gør Tjeneste paa Hjemmet som Lærerinder o.l., forbliver boende og er for Tiden ved at lade sig uddanne som Samaritter for at stille sig til Raadighed for Sygeplejen« Den lokale Afdeling af D«K«B« raader ikke over flere Kvinder til Hjælp for Reservelazarettet; men Formanden har lovet at gøre et Fremstød for ny Tilgang i Haab om herved at skaffe 15 Kvinder, der vil modtage den fornødne Uddannelse, Saafremt dette Antal er til Stede, vil Behovet til Sygeplej­ en være dækket« Ifald Lazarettet bliver taget i Brug, forinden det til­ strækkelige Antal Beredsskabskvinder er til Raadighed, maa man fordele det nuværende Sygeplejerskepersonale efter Behov og herudover klare sig med ”Konehjælp„” Til Hjælp ved Rengøringen m.m« maa Lazarettet antage 7 Husassistenter« Forstanderinden for Børnehjemmet har stillet sig til Raadighed som Oldfrue og overtager som saadan Ledelsen af Rengøringen og Forvaltningen af Linnedvarer og øvrigt In­ ventar » Den ene af Sygehusets Portører overtager Ledelsen af Portørarbejdet og faar som Hjælpere 3 mandlige Samaritter« Sygehuset faar som Erstatning for Portøren en mandlig Sama­ rit« Sygehusets økonomaassistent overtager Ledelsen af Lazarettets Køkken, medens det øvrige Personale - i Lighed med Sygeplejerskepersonalet - fordeles efter Behov, indtil den fornødne Arbejdskraft kan fremskaffes« Da Køkkenet maa arbejde i forskudt Drift, maa der regnes med 8 Beredsskabs- kvinder eller Husassistenter«

Gangpiger:

Oldfrue:

Portører:

Køkkenpersonale:

Børnehjemmets nuværende Varmemester forbliver i sin

Varmemester:

Stilling«

Brandvagter;

Der er i Forvejen beskikket 2 Husvagter, og ifald Planen bliver godkendt, vil Sygehuset - efter Aftale med Luftværns­ kontoret - efter Henvendelse til Luftværnschefen kunne faa beskikket yderligere 2 Mand.

/

Bilag Nr„ 3 til Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til Nykøbing F„ Sygehus«

Vedrørende Materiélo

Fortegnelse over Forstanderinden for Børnehjemmet har givet Tilsagn nødvendigt Materiel: om Udlaan af forskelligt Materiel til Brug for Lazarettet

(Børnesenge med Tilbehør, Stole Taburetter samt en Del Køkken- og Bordservice)0 men herudover bliver det nødven­ digt at anskaffe følgende: 80 Senge, 80 Madrasser, 240 Lagner,

80 Stiklagner, 80 Hovedpuder, 240 Uldtæpper (evt„ Vattæpper eller Dyner i forholdsmæssigt Antal), 120 Skjorter,

120 Undertrøjer, 120 Vaskeklude, 120 Haandklæder,

20 Vandfade, 150 Vandglas, 10 store Blikvandkander, 80 Sengeborde, 10 Bækkener, 50 Natpotter, 50 Uringlas, 4 Irrigatorer, 1 Leje, 100 Termometre, 100 Tallerkener, flade 100 ” , dybe,

100 Kopper, Over, 100 ” , Under, 100 Knive, 100 Gafler, 100 Skeer, 100 Theskeer 4 store emaillerede Køkkengryder«

Anskaffelse af Materiellet:

Sygehuset har sat sig i Forbindelse med forskellige lokale Forhandlere om frivilligt at give Tilsagn om at levere Tæpper, Lagner m»m.; men man har overalt faaet den Besked, at der ikke findes Lager af de ønskede Varer, og

at en Rekvisition gennem luftværnschefen (midlertidig Lov Hr« 324 af 21 0 September 1939? jfr„ Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 25» September 1939) ikke vil have nogen praktisk Betydning, da man intet kan tage, hvor intet er„ Hvor vidt en Henvendelse til private vil give samme Re­ sultat faar staa hen; men da en saadan Fremgangsmaade er anbefalet af SoC„Lo og dermed vel ogsaa af Indenrigsmini­ steriet, bør den vel forsøges, eventuelt ved Opfordring gennem Pressen 0 Man maa, imidlertid forudse, at en saadan Indsamling kan svigte, og da, jeg mener, at Sygehuset har Mulighed for Indkøb af det nødvendige Materiel direkte fra udenamts Fabriker og fra Statens civile Luftværn (overfor hvem Luftværnschefens Rekvisitionsbemyndigelse jo næppe kan benyttes), har jeg lavet en Oversigt over Udgifterne, der med de nuværende Priser som Basis vil blive som følger Senge: 2330,00 Er. Madrasser: 500,00 Lagner: 8400,00 -

Udgifter til Materiellets Anskaffelse:

Stiklagner: 2800,00 Hovedpuder: 2080,00 Pudevaar: 1000,00 Uldtæpper: 8500,00 Skjorter: 2000,00 Uldtrøjer: 1500,00 Vaskeklude: 240,00 Haandklæder: 720,00 Sengeborde: 3300,00 Liv 0 Bord- og Køkkeninventar:1000,00 - Forskelligt: 1130,00 Ialt 35500,00 Kr„

Materiellets efter Erigen:

Brug

Jeg undlader ikke at gøre opmærksom paa, at det meste af ovennævnte Materiel senere udmærket vil kunne indgaa i Sygehusets Brugsbeholdninger, paa hvilke de sidste Krigs-*- aar har tæret haardt.

Bilag Kr. 4 til Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til Nykøbing F. Sygehus.

Vedrørende Iværksættelse af Planen.

Selve Iværksættelse*af Planen er afhængig af, hvor vidt Materi­ ellet ønskes skaffet gennem bindende Tilsagn fra private eller bli­ ver indkøbt og oplagret af Sygehuset. Bliver den første Fremgangsmaade valgt og giver et for de bevil­ gende Myndigheder tilfredsstillende Resultat, skal jeg snarest udar­ bejde en nærmere specificeret Plan vedr. dette Problem. Ifald Sygehuset selv skal foretage Indkøb og oplagre Materiellet, vil Iværksættelsen af Planen kunne udføres ved Hjælp af en Arbejds­ styrke paa 5 Mand og 5 Rengøringskoner inden for den givne Frist, 24 Timer, og vil saaledes ikke medføre nogen større Udgift.

S T A T E N S C I V I L E L U F T V Æ R N

Journal Nr. (Bedes anført ved Besvarelser).

ti) JmivxiT 1944«

København K, den SCT ANNÆ PLADS 13 A Central 16545

P.A.

Brev Nr.

B /Kl/32652.

Under Dags Dato har man tilskrevet Nykøbing F. Sygehus

saaledes:

„lian skal herved meddele, at den hertil gennem Politi e= s turen i Nykøbing i% ind endte Plan for liykebing F.Uygehus kan godkendes boti gældende indtil videre, idet dog be isrkesfølgende* Sygehusets Brandberedskab bør udbyggea gennem Anskaffelsen af en Eaandkraftaprøjte af den Type, der anvendea i den lokale Sluk« ningshjtslp paa landet (af en Kaipaeitet paa 25-50 l/a og forsynet med 6-10 m Slange. Pris oa« 175 Kr.) Saafremt Keoerveoper&tionoruiiiaøne ikke ved selve Bygningens Konstruktion er saaiiaenstyrtningssikref bør Afstivning foretages. Der bør forefindea Mulighed for Opretholdelse af Autoclaver^ nes Drift - f.llkø. i Fona af Depot af Flaskegas. Ora Sygehusets -illflugt&rum akal efter en den 19.Oktober 1943 foretagen In« ektion følgende beiasarkeet Medens der i de forhaandenv-arenue tilflugtsrum er Plads til ialt 86 Personer, bør der efter de gildende Hegler skaffes Plads til ialt oa. 150 Persener, bl.u. ved Sprangstyksikring af de tre Vinduer i de op til Kælderens Midtergang stødende Rum, der endnu ikke er sik= rede. Det bør isarkeres, hvilken Del af Gangen, der er beregnet som tilflugtsrum. I Gangen bør anbringes Vandbeholdere til ialt 40 1 Drikkevand og et pasoende Antal Drikkebcsgre. Der bør i Kirurgisk Afdelings Tilflugtsrum være Adgang til ialt 5 Klosetter eller iY.C.er, beliggende Indenfor Sprssngstyksikrin^en.

K'?l F\8yf,0.K. ’Sdi*

St. c. L Form. 1501. A. & W .

Baa Medicinsk Afdeling bør tilsvarende raades over 1 Kloset e l le r .C. Et Ekssmplar a f Planen vedlægges, „ t Hvilket herved meddeles, P.L.V, E.B.

Nykøbing I 1 .Byraad,

y c s ' s

K'yi.F« O. IC

23.December 194-3.

Under 17. ds. har Statens civile Luftværn tilskrevet Byraadet saaledes: "Vedr,: Planlægning af fleservelazaretter. I adskillige godkendte Sygehusplaner er optaget Bestemmelser om Plan­ lægning af Reservelazaretter, og i Godkendelsesbemærkningerne til de Syge­ husplaner, i hvilke saadanne Bestemmelser ikke er optaget, har Indenrigs­ ministeriet bestemt, at der i Forbindelse med Sygehusene bør planlægges Reservelazaretter med et Sengeantal svarende til Sygehusenes normale. Da Oprettelsen af et Reservelazaret,især hvis denne skal ske omgaa- ende, forudsætter en detailleret Forberedelse og Gennemtænkning af Pro­ blemerne, fremsender man herved til Orientering i 5 Eksemplarer en "Vej­ ledning ved Planlægning af Reservalazaretter" som man skal bede Byraadet tilstille det i Omraadet beliggende Sygehus i det fornødne Antal Eksempla­ rer. Man s å al anmode om, at de i Forbindelse med Etablering af Reservela— zaretter opstaaende Problemer maa blive gennemtænkt, eventuelt de nødven­ dige forberedende Foranstaltninger foretaget, og henstiller til Overvejelse hvorvidt det maatte findes formaalstjenligt at udarbejde en egentlig Plan herfor, der vil kunne indsendes til Statens civile Luftværn til Godkendelse Luftværnet er bekendt med de eksisterende Vanskeligheder med Tilveje- bringelsen af de fornødne Lokaliteter til Reservelazaretter,men kan i danne Forbindelse henvise til Cirkulæreskrivelse herfra af 21.September 194.3 til samtlige fælleskommunale Udvalg,Byraad og Sogneraad og samtlige Luftværns­ chefer,hvorefter Lokaliteter,der har Interesse for den danske Luftbeskyt­ telsestjeneste, efter Ordre fra den Øverstbefalende for de tyske Tropper i DanmariC skal undtages fra Beslaglæggelse af Værnemagten. Luftværnet kan endelig anbefale, at der eventuelt gennem Pressen ud­ sendes de fornødne Oplysninger til Befolkningen om Ordningens Forberedelse, hvilket utvivlsomt vil bidrage til at skabe den fornødne Interesse og der­ ved lette Tilvejebringelsen af Tilsagn om at stille fornødent Materiale til Raadighed for Myndighederne ved Ordningens Planlæggelse.

Raadighed for Myndighederne ved Ordningens Planlæggelse.” Hvilket herved meddeles til Efterretning og videre fornøden Foran­ staltning. 2 Eksemplarer af den af Statens civile Luftværn udarbejdede Vejledning i Planlægning af Reservelazaretter vedlægges. ?. 3. V.

■f •'7

t u

Bestyrelsen for Nykøbing F. Syge- og Epidemihus. * ( 1

t . 5 til Plan for Opretteis« af et Reserve'lazaret i Tilknytning til Nykøbing ?. sygehus,

V D e o

a o

1-. Sal + Tagetage 2. Afsnit ialt 4-1 Senge

rannmn^

^ygelstuæ

smMmniE

poirbirid. stUe I

. ^50% ,

/

-VSJC ----------- ^ ---------- --— ‘å^CO 0 -------------- 4 3 2 0 -MS2C*(.'-4e-S#33'-&S320-i

<7SSC

— //33O —

-J4-2S -»fc- 432C *ht£

4 3 3 0

5 ■'■ro7«,

S._ jpcdiu

Stuen - Afsnit 1 ialt 31 Senge

I* Q S U f - ' 7 3 2 0 ^& O Zfr- 4 3 2 0 1*- s /3 2 0 - * \ 6<7«4*" h----- -------------- ----■— -— — S 3 2 0 -4&WS-(«- 4 3 S O -^ & c H 5+*- 4 3 2 0

4 3 2 0 4 3 2 0 ~H/3 2 0 - + V SC S*

_____________ ________________ ______ JOO "/w _______

4 3 2 0 ^ & O i\•+• 4 3 2 C /- \

---------------------------- — --------- 2 2 S O O -------- ----------------------------------- — —T —

------ —

- ----------------------- H

I

ser

v

S ?J 3 .

S f f j / e J / f a - 4.: e r S /T & s r /iia æ /-

A / . £ . A .

vf.

' F

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

Vejledning i Planlægning af Reservelazaretter. Ved et Reservelazaret forstaas et Lazaret, der er knyttet til et bestaaende Syge­ hus og beregnet til saadanne Patienter, der ikke for Tiden kræver operativ Behandling, men kun hovedsagelig Sengeleje og Forbindsskiftning eller medicinsk Behandling. Antallet af Senge bør svare til vedkommende Sygehus’ normale Sengeantal. I Byer med flere Sygehuse bør det totale Reservelazaretsengeantal svare til samtlige Syge­ huspladser i Byen, men der er intet i Yejen for, at Reservelazaret kun knyttes til eet af Sygehusene, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. Paa den anden Side kan det, selv i Byer med eet Sygehus, blive nødvendigt at etablere flere Reservelazaretter for at opnaa det fornødne Antal Sengepladser. Da Etablering af Reservelazaret kan blive nødvendig med meget kort Varsel, vil det være hensigtsmæssigt, at der forefindes detaillerede Planer over, hvorledes og af hvem Etableringen skal udføres. For at faa et Indtryk af, hvilke praktiske Muliglieder der er for Oprettelse af Reservelazaretter i Danmarks Byer, er der af Statens civile Luftværn foretaget en Rekog­ noscering i ca. 25 Byer. Af Rejseberetningen skal anføres: „Den Mulighed, man først bør gribe til, er at indrette Funktionærboliger til Re­ servelazaretter, idet det har vist sig, at der ved et stort Antal Sygehuse i de sidste Aar er bygget gode Funktionærboliger med et stort Antal Værelser, der til daglig staar opredt med en enkelt Seng, men let kan rumme 2, evt. 3 Senge. Det vil næppe volde større Van­ skeligheder at indkvartere Funktionærerne, som er unge og raske Mennesker, i nærlig­ gende Huse“ . „I en meget stor Del af Byerne har man faaet nye Skolebygninger, hvis Klasse­ værelser næsten maa siges at være ideelle som Sygestuer med Plads til 8—10 Senge, for­ uden Gymnastiksale med Plads til ca. 40 Senge. De fleste Skoler har yderligere et Skole­ køkken, er centralopvarmede fra egne Anlæg, der kan drives ved Tørv. Har de fleste Steder W. C. i Etagerne, hvorimod der næsten alle Vegne mangler Udslagsmuligheder af fornødne Dimensioner. Trapperne kan uden større Vanskeligheder befærdes med Baarer, hvorimod man ingen Steder finder Elevatorer. De fleste Skoler har en ret god Mørklæg­ ning, ligesom der findes Tilflugtsrum". „Man har ved Udpegning af mulige Lokaliteter undladt at -beskæftige sig med Alderdomshjem, da det maa formodes at være svært at faa de sædvanlige Beboere under­ bragt andetsteds. Man har ligeledes undladt at benytte Hoteller, Forsamlingshuse o. 1., idet man maa gaa ud fra, at saadanne Lokaliteter fortrinsvis vil blive beslaglagt til mili­ tære Formaal“ . Hji p.tyr. 0 .K,351 % i>s~. 2

3 8) Der maa forefindes Vandhaner i alle Etager og desuden Udslagskummer, even­ tuelt maa saadanne kunne installeres. Endvidere bør der være installeret eller kunne installeres W. C. i alle Etager, og Afløbsstammerne i Bygningen bør mindst være 4" i Diameter. Detailplan over de hertil nødvendige Arbejder udarbejdes. For saa vidt der ikke findes W. C. i Etagerne, og det paa Grund af Ma­ terielmangel er umuligt at installere saadanne, maa Tørklosetter anskaffes, og da 1 Tørkloset pr. 15—20 Senge. Disse maa anbringes paa en saadan Maade, at der er sørget for fornøden Ventilation, og bør være af en Type, hvortil der anvendes Tørvestrøelse. (For saa vidt saadanne Klosetter maa anvendes, bliver Reservelazarettet uegnet til epidemisk syge). 9) Der bør udpeges egnede, mindre Rum (et i hver Etage) til Brug som Forbinds­ stuer. I disse Rum maa forefindes rindende Vand og Afløb samt om muligt Gasinstallation. 10) Der maa kunne indrettes Tilflugtsrum, der mindst kan rumme % af Patienter og Personale; hvis dette er umuligt eller forbundet med urimelige Bekostninger, Udover disse 12 Punkter, hvoraf 1, 3—8 og 10 absolut maa overholdes, maa man betænke, at Reservelazarettets Administration og Drift skal ledes af Modersyge­ husets sædvanlige administrerende Myndighed. Indlæggelse og Udskrivning maa foregaa paa vanlig Vis gennem Moder- sygehuset. Betaling for Opholdet maa erlægges efter herom af Indenrigsministeriet til sin Tid nærmere fastsatte Regler. Det maa undersøges, hvorvidt Sygehusets Køkken i forskudt Drift vil kunne præstere Madlavning i fornødent Omfang, ellers maa der træffes bindende Aftaler om Madleverance fra Restaurant eller lignende med passende Kapacitet. Paa samme Maade forholder man sig med Sygehusets Vaskeri, idet Reserve­ lazarettets Forsyning med Linned o. s. v., dets Forsyning med Apotekervarer og Forbindsstoffer skal ske fra Modersygehuset. Naar Lokaliteterne er udpegede, maa man paa Grundtegninger anføre, hvor­ ledes de forskellige Rum skal anvendes. Herunder bør Reservelazarettet søges inddelt i Afsnit, der danner syge- plejemæssige Enheder, helst å 25—30 Senge. Af denne Inddeling vil Normeringen være afhængig, se under B. Eventuelt vil Etableringen, resp. Nedlæggelsen kunne ske afsnitsvis. Det maa paases, at Belysningen er tilstrækkelig, eventuelle Nyinstallationer maa planlægges. Telefon (evt. med Ekstraklokke) er en Nødvendighed, Installation af en saa­ dan (eller, hvis den findes, da evt. af en Alarmklokke) planlægges. Paa hvert Afsnit maa findes et Vagtrum for Personalet og i hvert Lazaret et Sove- eller Opholdsrum for dette. Der maa tages Bestemmelse om Anvendelse af hvert enkelt Rum, og paa Døren til det paagældende Rum opsættes allerede nu samtidig med den indledende Etablering en Seddel med Oplysning om Rummets Anvendelse (hvis det er en Syge­ stue tillige om Sengetallet). Bruger man Funktionærboligen, bliver mange Forhold enklere, man kan da bl. a. regne med, at Modersygehusets Laboratorium kan klare alle Undersøgelser, men der maa til Gengæld sørges for Indkvarteringsmuligheder for Funktionærerne. Bruger maa der planlægges Gravning af Dækningsgrave. 11) Der bør findes et Opholdsrum for Personalet. 12) Bygningen bør have selvstændigt Varmeanlæg.

2

„Med Hensyn til Fremskaffelse af Materiel har vi ved Samtaler med de lokale Formænd for D. K. B. faaet det Indtryk, at det til Brug for tilskadekomne under en Katastrofesituation vil være muligt at indsamle fornødne Senge, Madrasser, Tæpper, Linned m. v. — hvilket formentlig mest praktisk kan ordnes ved, at D. K. B. allerede nu lader udfærdige Lister over, hvilke Familier der i paakommende Tilfælde vil afse en eller flere Senge med Tilbehør — alt mod fuld Refusion. Der bør herefter udarbejdes Kørselslister, efter hvilke Materiellet kan samles. Med Hensyn til Vaskefade, Spiseredskaber, Tallerkener m. v. menes at kunne forholdes paa samme Maade“ . Det vil formentlig være praktisk at nedsætte et mindre TJdvalg til Planlægning af Reservelazaretter inden for Luftbeskyttelsesomraadet. Antagelig vil det være for- maalstjenligt, at Sygehusets Inspektør (Forvalter), dets Overlæge, Embedslægen, et Med­ lem af Sygehusbestyrelsen og en Repræsentant for det fælleskommunale Udvalg, Byraadet eller Sogneraadet faar Sæde i det paagældende Udvalg. Det maa henstilles, at Udvalget arbejder i Kontakt med Sanitetschefen, saafremt denne ikke faar Sæde i Udvalget. Planlægning af Reservelazarettet deles praktisk i forskellige Afsnit. Ved Valg af Lokaliteter maa følgende Forhold tages i Betragtning: 1) For at lette Overflytning af Patienter fra Modersygehuset og for at muliggøre fælles Lægetilsyn og Administration bør Reservelazarettet ligge i rimelig A f­ stand fra Sygehuset. 2) Bygningen maa helst ikke ligge lige op ad støjende eller lugtende Virksomhed, 4) Bygningerne maa være solidt opførte og frembyde saa ringe Brandfare som mu­ ligt. F. Eks. maa Pulterkammerrydning kunne gennemføres. Er den ikke gen­ nemført, bør der udarbejdes en Detailplan for Gennemførelsen og det nødven­ dige Personale udpeges. 5) Bygningen maa kunne mørklægges fuldstændigt. Saafremt dette ikke allerede er Tilfældet, bør Detailplan udarbejdes, evt. indgaaet skriftlige Kontrakter med Forhandlere. 6) Døre og Trapperum maa være brede og rummelige, saa at Baaretransport kan finde Sted i Bygningen, ligesom der maa være Mulighed for at indrette Lyssluser, der tillader Baaretransport. Detailplan for Lyssluse bør udarbejdes (optages evt. i Mørklægningsplanen). 7) De til Sygestuer udsete Rum maa være af passende Størrelse. Rum, der af­ giver Plads til 12 Senge, er antagelig mest formaalstjenlige. Ved Beregning af det fornødne Gulvareal kan regnes med ca. 5 m2 Gulvplads pr. Seng. Der maa afses Plads til Anbringelse af Knagerækker. som Jernbanestationer, Fabriker e. 1. 3) Tilkørselsforholdene maa være gode. A. Vedrørende Lokaliteterne. B. Vedrørende Normeringen. C. Vedrørende Materiellet. D. Vedrørende Etableringen. E. Vedrørende Udgifterne. A. V e d r ø r e n d e L o k a l i t e t e r .

5 Det er muligt, at en Del af disse og nogle af de i det følgende nævnte Effekter forefindes i den udpegede Lokalitet. Dette maa nøje undersøges, og hver enkelt af de brugbare Effekter maa mærkes paa særlig Maade, saaledes at det fremgaar, at den skal blive tilbage, naar Lokaliteterne ryddes. Denne Foranstaltning er ganske nødvendig, for at Etableringen kan foregaa med den fornødne Hurtighed. Langt de fleste Effekter skal imidlertid fremskaffes, og det er som anført i den foran citerede Rejseberetning Tanken, at D. Iv. B. først og fremmest kan søge dem skaffet til Veje ved bindende Tilsagn fra private fra Byen og Oplandet. Hvad der ikke kan skaffes paa denne Maade, søges fremskaffet hos Forhandlere, med hvilke der kan oprettes en skriftlig Kontrakt, og hvis ingen af disse Veje er farbare, kan udarbejdes Rekvisition, der af Luftværnschefen i Medfør af Luftværnslovgivningen senere kan tages i Brug over for private og/eller Forhandlere. Hvad angaar Senge med Madrasser, vil der eventuelt være Mulighed for at indkøbe Combisenge med Madrasser fra Luftværnets Beholdning. Hvis Indsamlingen gennem private svigter, maa man kunne gøre opmærk­ som paa, at i Mangel af tilstrækkelig Frivillighed vil Luftværnsmyndighedernes Rekvisitionsbeføjelse (midlertidig Lov Nr. 324 af 21. September 1939, jfr. Inden­ rigsministeriets Bekendtgørelse af 25. September 1939) til sin Tid kunne blive anvendt. Saavel Tilsagn fra private som fra Forhandlere gøres bindende ved Under­ skrivelsen af trykte eller duplikerede Formularer. Udkast til saadanne er anført som Bilag 1 og 2. Udover de nævnte Effekter maa tillige følgende Genstande: 10 Bækkener, 50 Natpotter, 50 Uringlas, 4 Irrigatorer, 100 Termometre og 10 Cylinderglas til Opbevaring af disse skaffes enten fra private eller fra Forhandlere. Hvis der er Mulighed for det, kan de via Statens civile Luftværn søges fremskaffet fra Statens Beredskabslagre. Endvidere maa der fremskaffes Bordservice til 130 Mennesker samt Rengø­ ringsmateriel, og der maa paa hvert Afsnit findes et Bord med Staalampe og Stol til Nattevagten, et Linnedskab samt paa hver Etage om muligt en Kørebaare eller Sengevogn. Disse Effekter kan sikkert for en Del stilles til Disposition af Sygehuset, ellers maa de skaffes som ovenfor anført.

4 man en Skole, maa et mindre Laboratorium indrettes, hertil kan Fysikklasser anvendes. Skolelederens Kontor bliver Lægevagtværelse. Der maa ogsaa udpeges et isoleret liggende Rum til Ligstue, selv om Lazaretlebægningen skulde medføre, at Dødsfald blev forholdsvis sjældne. Hvis det er muligt, kan man udse et Rum, der er anvendeligt til Operations­ stue, idet man da, hvis Modersygehusets Operationsmuligheder bliver ødelagt, kan benytte dette Rum som Nødhjælp. B. V e d r ø r e n d e N o r m e r i n g e n ( P e r s o n e l ) . Pr. 100 Patienter maa der mindst udpeges: 1 ledende Sygeplejerske, 3—4 Afsnitssygeplejersker, idet der maa beregnes 1 Sygeplejerske til hvert Afsnit samt evt. 1 til Afløsning, (Nattevagt). Disse Sygeplejersker tages af Sygehusets Personel, idet man som Afsnitssyge­ plejersker evt. maa bruge 3-Aars Elever. løvrigt maa Personalet rekrutteres blandt frivillige. Man vil skønne, at ca. 20 Beredskabskvinder vil være passende til Sygeplejegerningen; herudover maa der skaffes Køkkenpersonale, for saa vidt Maden ikke leveres udefra. Samtidig med, at der udpeges (og evt. uddannes) Beredskabskvinder til Reservelazaretternes Behov, maa der skaffes Erstatning for de Sygeplejersker, der fratages Modersygehuset. Endelig maa paaregnes 4 Portørar og 4 Brandvagter. Som Portører kan evt. afgives CB-pligtige eller frivillige (Samaritter). Brandvagter kan evt. beskikkes i Overensstemmelse med Reglerne om Fabrikluftværn blandt nærboende, egnede Personer. Saafremt Forholdene tillader det kan der ogsaa afgives CB-pligtige hertil Man maa sørge for, at den Mand, der er kendt med den paagældende Loka­ litets Ledningsforhold, knyttes til R.-L. (I Skoler almindeligvis Pedellen (Portneren). Sygeplejersker paaregnes at arbejde i sædvanlig Tjenestedragt, Beredskabs­ kvinder o. a. frivillige maa forsyne sig selv med Arbejdsdragt.

C. V e d r ø r e n d e M a t e r i e l .

Det til et R.-L. nødvendige Materiel er pr. 100 Pladser ansat til: 100 Senge, 100 Madrasser, 300 Lagner, 100 Stiklagner. 100 Hovedpuder, 300 Uldtæpper (evt. Vattæpper eller Dyner i forholdsmæssigt Antal), 100 Sengeborde, 150 Skjorter,

Endelig maa der paa hver Forbindsstue findes: 1 Leje,

2 Stole, 1 Bord, 1 Kogekar,

150 Undertrøjer, 150 Vaskeklude, 150 Haandklæder, 150 Haleklude,

1 Spand, 2 Kitler, Journalpapir, Temperaturkurver, Medicinbøger o. 1.,

25 Vandfade, 100 Vandglas, 10 store Blikvandkander, 100 Stole, 10 Borde.

1 aflaaseligt Skab, indeholdende mindre Mængder af de gængse Forbinds­ stoffer, Desinficientia og almindelig brugt Medicin samt de til Skiften af Forbinding nødvendige Instrumenter, saasom Sakse, Pincetter o. 1.

7 4) Plan over endnu ikke udførte Arbejder. 5) Plan for Opbevaring af det bortrømmede. a evt. Plan for Indkvartering af evakuerede Funktionærer. 6) Plan for Afhentning af Effekterne.

6 Medens Kitler, Journalpapir m. v. og Skabets Indhold paaregnes afgivet al Sygehuset, maa Resten af disse Effekter ligeledes søges fremskaffet som ovenfor anført.

D. V e d r ø r e n d e I v æ r k s æ t t e l s e a f P l a n e n .

b) f“ Forhandlere )

afSive t elleI

c) fra Sygehuset. 7) Plan for Opstilling af Materiel.

Den endelige Etablering af R.-L. bør som anført kun tage 24 Timer. Ved Planens Udarbejdelse maa man derfor skelne imellem: 1) de Arbejder, der er nødvendige for at gøre de udpegede Lokaliteter brugelige til Formaalet, men som tager mere end 24 Timer at gennemføre, 2) de Arbejder, som kun tager indtil 24 Timer at gennemføre. ad 1). Herunder hører fortrinsvis evt. bygningstekniske Ændringer, større In­ stallationer m. v., og der maa om disse Forhold være oprettet Kontrakt med de respektive Forhandlere og Haandværkere. ad 2). Den endelige Etablering vil f. Eks. forme sig som følger: Først ryddes de udpegede Lokaliteter, og de bortrømmede Effekter bringes til iForvejen udpegede Depoter. Samtidig rykker Haandværkere ind for at udføre, hvad der endnu maatte mangle for at gøre Bygningen brugelig (f. Eks. Lys­ sluser). Herefter møder Rengøringspersonale, idet en gennemgribende Rengøring i Reglen vil være nødvendig, inden Indflytningen kan foregaa. Naar Rengøringen er afsluttet, begynder Indflytningen. Paa i Forvejen udpegede Lastvogne afhentes efter detaillerede Kørelister fra de private, fra Forhandlerne og fra Sygehuset de til R.-L. beregnede Effekter: Senge o. s. v., og bringes til dette, hvor de opstilles, og det blivende Personale, der i Mellemtiden er tilkaldt, gaar i Gang med at rede Senge, ordne Skabe og Forbindsstuer. Naar Lederen af Etableringen melder klar, synes Indretningen af Embeds­ lægen, hvorefter endelig Klarmelding indsendes til Kommandocentralen. Der kræves til denne endelige Oprettelse et ret stort Ekstrapersonel, som saa vidt muligt tages uden for Sygehusets Personel (hvis ikke dettes særlige Sagkundskab er paakrævet). Det bedste vilde være at faa et Antal frivillige, der ikke er tilknyttet Civilbeskyttelsen paa nogen Maade. Det Personel, der skal besørge Bortflytning og Indflytning, maa være mandligt. Det vil her være en Fordel at have dobbelt Besætning af alle Poster paa Grund af den korte Oprettelsestid, da man maa regne med, at en Del Personer ikke træffes hjemme, naar Oprettelsesordren udgaar. Det er ikke givet, at Luftværnschefen i den paagældende Situation kan stille CB-pligtige til Raadighed som Assistance. Alle under Pkt. 2 hørende Forhold maa gennemarbejdes indtil de mindste Detailler, for at intet skal svigte ved Udførelsen. Sygehusinspektøren, der er R.-L.’s administrative Chef, bør sikkert normalt være Leder af den endelige Oprettelse, men hvor en Sygehusinspektør, Forvalter eller lignende ikke findes, maa en handlekraftig Person med den fornødne Myndighed udpeges hertil. Det vil sikkert være mest praktisk, hvis alle de herhenhørende Forhold ned­ fældes i en Række Detailplaner, der vil blive stærkt afhængige af de lokale Forhold, hvorfor ma.n kun her skal nævne enkelte, der i alle Tilfælde maa være udarbejdede. 1) Plan for Ordonnanstilkaldelse af Oprettelsespersonellet. 2) Plan for Ordonnanstilkaldelse af Lazarettets blivende Personel. 3) Plan for Ryddeliggørelse og Rengøring af Lokaliteter.

E. V e d r ø r e n d e U d g i f t e r n e .

Det vil være praktisk for det første, at opstille en detailleret Opgørelse over de Udgifter, der skønsmæssigt vil medgaa til Udførelsen af de under D. 1) om­ talte Arbejder, nemlig de, der er nødvendige for at gøre de udpegede Lokaliteter brugelige til Formaalet, men som tager mere end 24 Timer for det andet en detailleret Opgørelse over de Udgifter, der skønsmæssigt vil medgaa til den under D. 2) omtalte endelige Etablering af Lazarettet.

8

9

Bilag 1.

Bilag 2.

Udkast til Overenskomst med Private.

Udkast til Overenskomst med Forhandlere. Jeg, undertegnede.............................................................................................................. boende............................................................................... forpligter mig herved til paa Anfor­ dring af Luftværnschefen til Brug ved det planlagte Reservelazaret at levere nedenstaaende Effekter: ................... Senge ................... Madrasser ................... Lagner

Jeg, undertegnede............................................................................. boende............................................................................... forpligter mig herved til paa Anfor­ dring af Luftværnschefen at stille nedennævnte Effekter til Raadighed for Luftbeskyt­ telsestjenesten til Brug ved Oprettelse af Reservelazaretter: ................... Senge ................... Madrasser ................... Lagner ................... Hovedpuder ................... Tæpper eller Dyner ................... Sengeborde ................... Skjorter

................... Stiklagner ................... Hovedpuder ................... Uldtæpper ................... Sengeborde ................... Skjorter ................... Undertrøjer ................... Vaskeklude ................... Haandklæder

................... Undertrøjer ................... Vaskeklude ................... Haandklæder

................... Vandfade ................... Vandglas ................... store Blikvandkander

................... Haleklude ................... Vandfade ................... Vandglas ................... store Blokvandkander

................... Stole ................... Borde.

................... Stole ................... Borde.

Om Ydelse af Erstatning eller Vederlag for Udlevering af disse Genstande gælder de i Midlertidig Lov Nr. 324 af 21. September 1939, jfr. Indenrigsministeriets Bekendt­ gørelse af 25. September 1939 fastsatte Regler.

Om Ydelse af Erstatning eller Vederlag for Udlevering af disse Genstande gælder de i Midlertidig Lov Nr. 324 af 21. September 1939, jfr. Indenrigsministeriets Bekendt­ gørelse af 25. September 1939 fastsatte Regler. Genpart af denne Overenskomst modtaget. ..............................................., den I 1943

Genpart af denne Overenskomst modtaget.

......................................., den

/

1943.

U nderskrift,

U nderskrift.

S. c. L. Form. 289.

A/S J. M. SCHULTZ TRYK KØBENHAVN

Indenrigsministeriets Cirkulæreskrivelse af 15. Juni 1943.

Cirkulæreskrivelse til de fælleskommunale Udvalg (Kommunalbestyrelserne) i A-, B-, C- og E-Luftbeskyttelsesomraaderne, Luftværnscheferne i F-Luft- beskyttelsesomraaderne samt Bestyrelserne for de uden for de nævnte Omraader beliggende Sygehuse. Da en Del af de i Henhold til Lov Nr. 180 af 29. April 1938 tilvejebragte Planer for Sygehustj enesten under Luftværnsforhold bl. a. paa Grund af den stedfundne Udvikling og de indhøstede Erfaringer ikke kan anses for fyldestgørende, har Indenrigsministeriet fundet det paakrævet at opstille nedenstaaende Grundregler, der skal følges i alle Sygehusplaner. Ministeriet tilbagekalder derfor samtidig hermed de tidligere meddelte Godkendelser, for saa vidt de paagældende Planer ikke opfylder Kravene i de her angivne Grundregler. I det Omfang en Godkendelse af en Sygehusplan bortfalder i Overensstemmelse med foranstaaende, paahviler det i Lufibeskyttelsesomraaderne vedkommende fælleskom­ munale Udvalg (Kommunalbestyrelse) — i F-Luftbeskyttelsesomraaderne dog Luftværns­ chefen — i Forbindelse med vedkommende Sygehusbestyrelse og uden for Luftbeskyttelses- omraaderne vedkommende Sygehusbestyrelse ufortøvet at udarbejde og til Statens civile Luftværn indsende en Plan for Sygehustjenesten, der opfylder de i denne Skrivelse stil­ ede Krav. Ved Udarbejdelse af Planer for Sygehustjenesten under Luftværnsforhold skal følgende Regler iagttages: 1 . For hvert Sygehus udpeges en Luftværnsleder , hvem Ansvaret for Gennemførelse af de i den godkendte Plan omhandlede Foranstaltninger paahviler. Luftværnslederens Navn anføres i Planen. Luftværnslederen har under Flyvervarsling samt iøvrigt under Katastrofesitua­ tioner den fulde Ledelse af Sygehuset med Undtagelse af Spørgsmaal, der staar i Forbin­ delse med rent lægelig Behandling af Patienterne. Planen skal indeholde nærmere Bestemmelse om det fornødne Hjælpemandskab, saasom Læger, CB-pligtige, Samariter, Portører, Husvagter, Brandhjælpere, Ordenshjæl­ pere, frivillige fra Danske Kvinders Beredskab m. fl. Det paahviler Luftværnslederen at drage Omsorg for Hjælpepersonalets Tilvejebringelse, Uddannelse og Tilstedeværelse. Med Hensyn til Tilvejebringelsen af ekstra Lægepersonel vil der efter nærmere Overenskomst mellem Luftværnslederen og vedkommende Overlæge være at træffe Aftale med nærboende Læger i et Antal svarende til Halvdelen af Sygehusets normale Læge­ antal om Fremmøde under en Katastrofesituation. Saafremt saadanne Aftaler ikke har

Nyt F. Byr.O. K

! ( > $ > $

3 i Form af Glas, Træskodder, Krydsfiner, Pap eller Cellophan, saa vidt muligt i afpassede Størrelser. 8. For saa vidt Sygehuset er beliggende i et bymæssigt bebygget Omraade, sikres dets Sterilisationsmuligheder i videst muligt Omfang ved Sprængstyksikring af Autoklave­ rummene og ved Gennemførelse af egnede Foranstaltninger til Autoklavernes fortsatte Tilførsel af Energi (Damp, Gas eller Elektricitet) i Tilfælde, hvor den normale Energi­ tilførsel maatte svigte. Tilsvarende Regler gælder med Hensyn til Røntgenanlæg. Saafremt Sygehuset har eget Vandværk, Elektricitetsværk eller Dampanlæg, drages der saa vidt muligt Omsorg for Anlægets Sikring imod Sprængstykker. Den effektive Tilførsel af Vand og Elektricitet sikres enten ved Etablering af Reserveforsyningsanlæg eller eventuelt ved Tilvejebringelse af flere adskilte Tilførsels­ muligheder, Reservoirer eller lignende. 9. Mørklægningen maa overalt være gennemført saaledes, at der er fornøden Arbejds- belysning, herunder ogsaa paa Sygestuer, ligesom Lyssluser skal være etableret ved de benyttede Indgange. Til Brug under kortvarige Afbrydelser af Elektricitetsforsyningen skal der fore­ findes Nødbelysning i fornødent Omfang (Haandlygter, Pandelamper og lign.). 10 . Planen skal indeholde Bestemmelse om Oprettelse af et almindeligt Institutions­ luftværn, svarende til det i Indenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 72 af 4. Marts 1942 om Luftværnsforanstaltninger i Virksomheder fastsatte. I det Omfang Sygehusets eget Mandskab ikke kan afses til Varetagelse af Institu­ tionsluftværnsopgaver, vil der kunne stilles CB-Mandskab til Raadighed. 11 . For saa vidt Sygehuset er beliggende i et A-, B-, C- eller E-Luftbeskyttelsesomraade, indrettes en mindre Gasafvaskningsanstalt til Afvaskning af saarede Personer, der er ramt af Sennepsgas eller lignende. 12 . Samtlige ved Sygehuset beskæftigede Personer udstyres med Gasmasker, hvorhos der til Brug for saadanne Personer, der beskæftiges udendørs, anskaffes et passende Antal Staalhjelme. 13. Det paahviler Sygehuset at drage Omsorg for, at et Antal ældre Sygeplejeelever gøres fuldt fortrolige med Operationstjeneste, herunder Instrumentering.

2

kunnet træffes i fornødent Omfang, afgives der Indstilling til Statens civile Luftværn om, at det i Henhold til § 7 i Lovbekendtgørelse Nr. 405 af 24. Juli 1940 paalægges det fornødne Antal Læger at gøre Tjeneste paa Sygehuset under Katastrofesituationer. Det paahviler Luftværnslederen at udfærdige og indsende til Statens civile Luft­ værn en Liste over alle ved Sygehuset ansatte Læger saavel som de til Assistance udpegede Læger med Angivelse af de paagældendes Fødselsaar og Værnepligtsforhold, herunder Oplysning om, hvorvidt de maatte have opnaaet midlertidig Fritagelse for Møde ved Mobili­ sering. Ved enhver Nybesættelse af Lægestillinger, herunder Vikariater, samt ved Æn­ dringer af bestaaende Aftaler med private Læger, der paaregnes at yde Assistance under en Katastrofesituation, indsender Luftværnslederen omgaaende Meddelelse til Statens civile Luftværn med Oplysninger om de paagældende som foran anført. 2 . Sygehuset skal til Stadighed være forberedt paa med korteste Varsel at kunne udskrive ca. 50 pCt. af sin Belægning, fordelt saaledes: a) Patienter, der kan transportere sig selv, b) Patienter, der skal borttransporteres siddende eller liggende. Med Hensyn til Transport af de under b) nævnte Patienter træffes Aftale med Luftværnschefen (Politimesteren), saaledes at Transporten normalt kan ske ved Hjælp af Luftbeskyttelsestjenestens Køretøj er. 3. Sygehuset skal have Raadighed over et Antal ekstra Senge med tilhørende Senge­ tøj svarende til 50 pCt. af Sygehusets normale Sengeantal, medmindre Antallet paa Grund af Sygehusets særlige Lokaleforhold er tilladt nedsat ved en efter den 15. Juni 1943 godkendt Plan. 4. Ved Planen udpeges saa vidt muligt rummelige Lokaliteter til Modtageafdeling, hvor Sortering af et større Antal samtidigt tilskadekomne Patienter kan finde Sted. 5. Ved hvert Sygehus skal der forefindes Tilflugtsrum, der kan rumme samtlige oppe- gaaende Patienter og de Funktionærer, hvis Tilstedeværelse paa Afdelingerne ikke er nød­ vendig. Tilflugtsrummene skal være indrettet og udstyret i Overensstemmelse med de for private Tilflugtsrum gældende Regler. 6 . Der foretages Sprængstyksikring af et efter Sygehusets Størrelse og Betydning af­ passet Antal Operationsrum; saafremt dette ikke maatte være praktisk gennemførligt, indrettes der et passende Antal Reserveoperationsstuer, beliggende i Bygningens Kælder­ etage og forsynet med Belysning, Vand og Afløb.

7. For at kunne opretholde Sygehusets Drift uanset indtrufne Glasskader paahviler det Sygehuset at anskaffe Erstatningsmateriel for mindst 25 pCt. af Sygehusets Ruder

4

14.

Til Brug for eventuelt tilkaldte mobile Operationshold skal der, for saa vidt Syge­ huset normalt foretager kirurgisk Behandling, forefindes et Depot af færdigt steriliserede Forbindsstoffer, Afdækningsstykker, Kitler, Handsker, Suturmateriel og lign., der skal opbevares i et fra den sædvanligt benyttede Operationsstue fjernt liggende Lokale.

Indenrigsministeriet, den 15. Juni 1943. J ø r g . J ø r g e n s e n .

Saxild.

*/S J.H.SCHULT2 KflBENHAVN

/

<É* STATENS CIVILE LUFTVÆRN

SCT. AN NÆ PLADS 13 A København K.

;

Central 16545

Den 17 December 194-3.

P.A. J.Nr. 533/1939.

S/S •

Vear.; Planlægning af •Reservelaz-retter. / I adskillige godkendte Sygehusplaner er optaget Bestemmelser om Planlægning af Reservelazaretter, og i Godkendelsesbemrrkninger­ ne til de Sygehusplaner, i hvilke saadanne Bestemmelser ikke er op­ taget, har Indenrigsministeriet bestemt, at der i Forbindelse med Sygehusene bør planlægges Reservelazaretter med et Sengeantal sva­ rende til Sygehusenes normale. Da Oprettelsen af et Reservelazaret, især hvis denne skal ske omgaaende, forudsætter en detailleret Forberedelse og Gennemtank- ,/. m n g af Problemerne, fremsender man herved til Orientering i 5 Ek­ semplarer en "Vejledning ved Planlægning af Reservelazaretter,!, som man skal bede Udvalget (Byraadet, Sogneraadet) tilstille de(t) i Omraadet beliggenae Sygehus (e) i det fornødne Antal Eksemplarer. Man skal anmode om, at de i Forbindelse med Et blering af Re­ servelazaretter opstaaende Problemer maa blive gennemtænkt, even­ tuelt ae nødvendige forberedende Foranstaltninger foretaget, og henstiller til Overvejelse, hvorvidt det maatte findes formaals- tjenligt at udarbejde en egentlig plan herfor, der vil kunne ind­ sendes til Statens civile Luftværn til Godkendelse. Luftværnet er bekendt med de eksisterende Vanskeligheder med Tilvej ebringel sen af de fornødne Lokaliteter til Reservelaz ret- ter, men kan i denne Forbindelse henvise til Cirkulærskrivelse herfra af 2 1 . September 1943 til samtlige fælleskommunale Udvalg, Byraad og Sogneraad og samtlige Luftværnschefer, hvorefter Loka-

l i t eter, der har Interesse for den danske Luftbeskyttelsest j e- neste, efter Ordre frj. den Øverstbefalende for do tyske ‘Tropper 1 Danmark skal undtages fra Beslaglæggelse af Værnemagten. Luftværnet kan endelig anbefale, at der eventuelt gennem Pressen udsendes ae fornødne Oplysninger til Befolkningen om Ordningens Forberedelse, hvilket utvivlsomt vil bi dr ge til at skabe den fornødne Interesse og derved lette Tilvej ebringul sen af Tilsagn om at stille fornødent Materiale til Raadighed for Myndighederne ved Ordningens Planlæggelse.

Samtlige fælleskommunale Udvalg, Byread og Sogneread i A-, B-, C- og E-Byerne. 152/43

Cirkulæreskrivelse til de fælleskommunale Udvalg (Kommunalbestyrelserne) i A-, B-, C- og E-Luftbeskyttelsesomraaderne, Luftværnscheferne i F-Luft- beskyttelsesomraaderne samt Bestyrelserne for de uden for de nævnte Omraader beliggende Sygehuse. Da en Del af de i Henhold til Lov Nr. 180 af 29. April 1938 tilvejebragte Planer for Sygehustjenesten under Luftværnsforhold bl. a. paa Grund af den stedfundne Udvikling og de indhøstede Erfaringer ikke kan anses for fyldestgørende, har Indenrigsministeriet fundet det paakrævet at opstille nedenstaaende Grundregler, der skal følges i alle Sygehusplaner. Ministeriet tilbagekalder derfor samtidig hermed de tidligere meddelte Godkendelser, for saa vidt de paagældende Planer ikke opfylder Kravene i de her angivne Grundregler. I det Omfang en Godkendelse af en Sygehusplan bortfalder i Overensstemmelse med foranstaaende, paahviler det i LuftbesJcyttelsesomraaderne vedkommende fælleskom­ munale Udvalg (Kommunalbestyrelse) — i F-Luftbeskyttelsesomraaderne dog Luftværns­ chefen — i Forbindelse med vedkommende Sygehusbestyrelse og uden for Luftbeskyttelses­ omraaderne vedkommende Sygehusbestyrelse ufortøvet at udarbejde og til Statens civile Luftværn indsende en Plan for Sygehustjenesten, der opfylder de i denne Skrivelse stil­ ede Krav. Yed Udarbejdelse af Planer for Sygehustjenesten under Luftværnsforhold skal følgende Regler iagttages: For hvert Sygehus udpeges en Luftværnsleder , hvem Ansvaret for Gennemførelse af de i den godkendte Plan omhandlede Foranstaltninger paahviler. Luftværnslederens Navn anføres i Planen. Luftværnslederen har under Flyvervarsling samt iøvrigt under Katastrofesitua­ tioner den fulde Ledelse af Sygehuset med Undtagelse af Spørgsmaal, der staar i Forbin­ delse med rent lægelig Behandling af Patienterne. Planen skal indeholde nærmere Bestemmelse om det fornødne Hjælpemandskab, saasom Læger, CB-pligtige, Samariter, Portører, Husvagter, Brandhjælpere, Ordenshjæl­ pere, frivillige fra Danske Kvinders Beredskab m. fl. Det paahviler Luftværnslederen at drage Omsorg for Hjælpepersonalets Tilvejebringelse, Uddannelse og Tilstedeværelse. Med Hensyn til Tilvejebringelsen af ekstra Lægepersonel vil der efter nærmere Overenskomst mellem Luftværnslederen og vedkommende Overlæge være at træffe Aftale med nærboende Læger i et Antal svarende til Halvdelen af Sygehusets normale Læge­ antal om Fremmøde under en Katastrofesituation. Saafremt saadanne Aftaler ikke har 1 .

3 i Form af Glas, Træskodder, Krydsfiner, Pap eller Cellophan, saa vidt muligt i afpassede Størrelser. 8 . For saa vidt Sygehuset er beliggende i et bymæssigt bebygget Omraade, sikres dets Sterilisationsmuligheder i videst muligt Omfang ved Sprængstyksikring af Autoklave­ rummene og ved Gennemførelse af egnede Foranstaltninger til Autoklavernes fortsatte Tilførsel af Energi (Damp, Gas eller Elektricitet) i Tilfælde, hvor den normale Energi­ tilførsel maatte svigte. Tilsvarende Regler gælder med Hensyn til Røntgenanlæg. Saafremt Sygehuset har eget Vandværk, Elektricitetsværk eller Dampanlæg, drages der saa vidt muligt Omsorg for Anlægets Sikring imod Sprængstykker. Den effektive Tilførsel af Vand og Elektricitet sikres enten ved Etablering af Reserveforsyningsanlæg eller eventuelt ved Tilvejebringelse af flere adskilte Tilførsels- muligheder, Reservoirer eller lignende. 9. Mørklægningen maa overalt være gennemført saaledes, at der er fornøden Arbejds- belysning, herunder ogsaa paa Sygestuer, ligesom Lyssluser skal være etableret ved de benyttede Indgange. Til Brug under kortvarige Afbrydelser af Elektricitetsforsyningen skal der fore­ findes Nødbelysning i fornødent Omfang (Haandlygter, Pandelamper og lign.). 10 . Planen skal indeholde Bestemmelse om Oprettelse af et almindeligt Institutions- luftværn, svarende til det i Indenrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 72 af 4. Marts 1942 om Luftværnsforanstaltninger i Virksomheder fastsatte. I det Omfang Sygehusets eget Mandskab ikke kan afses til Varetagelse af Institu- tionsluftværnsopgaver, vil der kunne stilles CB-Mandskab til Raadighed. 11 . For saa vidt Sygehuset er beliggende i et A-, B-, C- eller E-Luftbeskyttelsesomraade, indrettes en mindre Gasafvaskningsanstalt til Afvaskning af saarede Personer, der er ramt af Sennepsgas eller lignende. 12 . Samtlige ved Sygehuset beskæftigede Personer udstyres med Gasmasker, hvorhos der til Brug for saadanne Personer, der beskæftiges udendørs, anskaffes et passende Antal Staalhjelme. 13. Det paahviler Sygehuset at drage Omsorg for, at et Antal ældre Sygeplejeelever gøres fuldt fortrolige med Operationstjeneste, herunder Instrumentering.

2 kunnet træffes i fornødent Omfang, afgives der Indstilling til Statens civile Luftværn om, at det i Henhold til § 7 i Lovbekendtgørelse Nr. 405 af 24. Juli 1940 paalægges det fornødne Antal Læger at gøre Tjeneste paa Sygehuset under Katastrofesituationer. Det paahviler Luftværnslederen at udfærdige og indsende til Statens civile Luft­ værn en Liste over alle ved Sygehuset ansatte Læger saavel som de til Assistance udpegede Læger med Angivelse af de paagældendes Fødselsaar og Værnepligtsforhold, herunder Oplysning om, hvorvidt de maatte have opnaaet midlertidig Fritagelse for Møde ved Mobili­ sering. Ved enhver Nybesættelse af Lægestillinger, herunder Vikariater, samt ved Æn­ dringer af bestaaende Aftaler med private Læger, der paaregnes at yde Assistance under en Katastrofesituation, indsender Luftværnslederen omgaaende Meddelelse til Statens civile Luftværn med Oplysninger om de paagældende som foran anført. 2 . Sygehuset skal til Stadighed være forberedt paa med korteste Varsel at kunne udskrive ca. 50 pCt. af sin Belægning, fordelt saaledes: a) Patienter, der kan transportere sig selv, b) Patienter, der skal borttransporteres siddende eller liggende. Med Hensyn til Transport af de under b) nævnte Patienter træffes Aftale med Luftværnschefen (Politimesteren), saaledes at Transporten normalt kan ske ved Hjælp af Luftbeskyttelsestjenestens Køretøj er. 3. Sygehuset skal have Raadighed over et Antal ekstra Senge med tilhørende Senge­ tøj svarende til 50 pCt. af Sygehusets normale Sengeantal, medmindre Antallet paa Grund af Sygehusets særlige Lokaleforhold er tilladt nedsat ved en efter den 15. Juni 1943 godkendt Plan. 4. Ved Planen udpeges saa vidt muligt rummelige Lokaliteter til Modtageafdeling, hvor Sortering af et større Antal samtidigt tilskadekomne Patienter kan finde Sted. 5. Ved hvert Sygehus skal der forefindes Tilflugtsrum, der kan rumme samtlige oppe- gaaende Patienter og de Funktionærer, hvis Tilstedeværelse paa Afdelingerne ikke er nød­ vendig. Tilflugtsrummene skal være indrettet og udstyret i Overensstemmelse med de for private Tilflugtsrum gældende Regler. 6 . Der foretages Sprængstyksikring af et efter Sygehusets Størrelse og Betydning af­ passet Antal Operationsrum; saafremt dette ikke maatte være praktisk gennemførligt, indrettes der et passende Antal Reserveoperationsstuer, beliggende i Bygningens Kælder­ etage og forsynet med Belysning, Vand og Afløb. v-

7. For at kunne opretholde Sygehusets Drift uanset indtrufne Glasskader paahviler det Sygehuset at anskaffe Erstatningsmateriel for mindst 25 pCt. af Sygehusets Ruder

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31

Made with FlippingBook - Online magazine maker