Greenity 65

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Jaap Bond: ‘Wat we wilden, is gelukt, maar we zijn er nog niet’

Vier weken na het begin van de coronacrisis kan KAVB-voorzitter Jaap Bond terugkijken op een aantal positieve resultaten voor de sector. Zo werd woensdagavond 15 april bekend dat minister Schouten 600 miljoen euro voor de sierteeltsector vrijmaakt als aanvulling op de NOW-regeling, de Noodmaatregel ter overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Bond vindt het een mooi gebaar van de minister, omdat de nood in de sierteelt hoog is. “Dit besluit is ook belangrijk, omdat het een erkenning is dat deze sector niet is te vergelijken met andere sectoren vanwege het cyclische karakter. Dit is een regeling-op-maat voor onze sector.”

Wat de NOW-regeling betreft moet Bond vaststellen dat die aanvankelijk niet bruik- baar bleek voor de bollensector, omdat de maand januari als uitgangspunt werd genomen voor het bepalen van een uitke- ring. Omdat er veel meer sectoren zijn die daarmee niet uit de voeten kunnen, zoals toerisme en horeca, is vanuit VNO/NCW bij minister Koolmees aangedrongen op een aanpassing van deze regeling. “We gaan er- van uit dat er een uitvoeringsregeling komt voor deze sectoren. Koolmees heeft daarbij wel aangegeven dat hij het UWV niet zal vragen om hiermee aan de slag te gaan. Sectoren mogen zelf hierin hun rol spelen, en vanuit de sierteelt werken we met een aantal partijen aan de opzet hiervan.” Naast deze twee initiatieven kunnen onder- nemers van nog meer regelingen gebruik maken, stelt Bond. Zo is er de mogelijkheid voor een extra kredietverlening, is er een zzp-regeling, zijn er mogelijkheden tot verruiming van de Arbeidstijdenwet en de Rijtijdenwet en is het gelukt om de binnen- grenzen binnen de EU open te houden voor verse producten en voor seizoenarbeiders uit andere EU-landen, waaronder Polen. Bond: “Wat we wilden, is gelukt. Voor het gros van de ondernemers moet het lukken om zich te redden.”

Hij realiseert zich tegelijkertijd dat we er nog niet zijn. “We hopen dat de markt zich gaat herstellen, maar zeker is op dit moment niets. We gaan nu werken aan een uitvoeringsregeling die toegankelijk, gemakkelijk uitvoerbaar en niet-bureau- cratisch moet zijn. We blijven ook bezig met kosten die er mogelijk nog aankomen. Als in het vroege najaar de internationale handel nog niet is hersteld, dan komen er nog meer kosten aan. Samen met de han- del werken wij aan die prognose. Mogelijk komt er dus over drie maanden een vraag om extra geld.” NIET-BINDEND ADVIES Tulpentelers hebben in de week voor Pasen van de KAVB-productgroep Tulp het advies gekregen om nu al na te denken over het vroegtijdig rooien van een deel van hun tul- pen. Bond benadrukt dat het hier om een bijzondere situatie gaat. “Het bestuur van de productgroep kwam met het plan om het areaal collectief te laten krimpen met 10-20%, maar dat kan niet zomaar. De Au- toriteit Consument en Markt verbiedt actief ingrijpen in een vrije markt. De KAVB heeft hierover overleg gehad met de ACM, omdat we dit voorstel wel serieus wilden nemen. Bij wijze van hoge uitzondering stond de

ACM toe om een niet-bindend advies te ge- ven. Hierover heeft de ACM zelfs moeten overleggen met de EU. Meer was echt niet haalbaar. Sterker nog, als we dat als KAVB wel hadden gedaan, dan kunnen we daar- voor persoonlijk aansprakelijk worden ge- steld en worden er boetes uitgedeeld die in de tienduizenden euro’s lopen. Aan dat ri- sico mogen we onze bestuurders niet bloot- stellen, maar we mogen natuurlijk ook niet bewust de Wet Mededinging overtreden.” BELEID MAKEN Terugkijkend stelt Bond dat zijn witte- broodsweken als KAVB-voorzitter in het wa- ter zijn gevallen. “De komende weken ver- wacht ik dat de belangenbehartiging voor de sector nog veel van mijn tijd zal vragen, maar we moeten ook zorgen dat het uitvoe- ringsprogramma dat we als bestuur eerder dit jaar hebben gemaakt, niet helemaal stil komt te vallen. Ook het belangrijke project van de proefvelden loopt gewoond door. We moeten ook gewoon doorwerken aan de toekomst van onze sector. En natuurlijk hoop ik dat we hebben laten zien hoe be- langrijk het is dat er een branchevereniging is zoals de KAVB. De leden zijn daar in ieder geval duidelijk over in hun mails en tele- foontjes. Dat is goed om te merken.”

22

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software