Greenity 65

Serie over waterschappen Waterschappen zijn belangrijk voor agrarische onder- nemers. Andersom zijn agrarische ondernemers ook belangrijk voor de waterschappen. Wat doen water- schappen zoal, behalve handhaven? Welke thema’s spelen zoal een rol? Om daar meer zicht op te krijgen, maken we een serie artikelen over waterschappen.

Het Waterschap Scheldestromen in het zuidwesten van Nederland heeft zo zijn eigen uitdagingen, met zijn Zeeuwse eilanden die worden omgeven door zout water. Verder is het terugbrengen van emissies ook voor dit waterschap een belangrijk thema. Daarbij werkt Scheldestromen nauw samen met de agrarische sector. ‘We zien steeds minder overschrijdingen’

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

H et aandeel van de bollensector in het werkgebied van Wa- terschap Scheldestromen is beperkt. Toch is het werk van het waterschap ook op deze sector van in- vloed. Over wat Scheldestromen doet, ver- telt Rien Klippel, senior beleidsmedewer- ker emissies: “Ons waterschap verzorgt het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer, voert zelf alle onderhoud aan waterlopen uit, en beheert wegen en dijken. Ons be- heersgebied is de hele provincie Zeeland. In een klein deel van het gebied kunnen we zoetwater uit het Zoommeer inlaten. In het overgrote deel van ons beheersge- bied beïnvloedt het zoute water de kwali- teit van het polderwater. Het water in de sloten is in meer of mindere mate brak en kan veelal niet worden gebruikt voor beregening van gewassen.” ZOET WATER De mogelijkheden om zoet water in te laten zijn beperkt. Dus slaan boeren in de natte periodes ook regenwater op in de bodem of in bassins, zodat het later kan worden gebruikt voor de beregening van gewassen, bijvoorbeeld om nachtvorst- schade in de fruitteelt te voorkomen. “Op Walcheren proberen we het water dat uit de duinen komt vast te houden, zodat agrariërs die daar in de buurt ondernemen dit kunnen gebruiken. Dat alles bij elkaar is helaas niet voldoende. Bij langere droge

over nieuwe ontwikkelingen, en kunnen zij aansluiten waar zij willen. Nu worden er op veertig bedrijven voorzieningen aan- gelegd om het waswater van veldspuiten op te vangen om te voorkomen dat dit in de sloot terechtkomt.” Dit leidt tot zichtbare verbeteringen in het oppervlaktewater. “Metingen laten zien dat de waterkwaliteit verbetert. We zien minder hoge overschrijdingen en het aantal overschrijdingen is lager. Deels wordt dit veroorzaakt doordat er minder middelen toegelaten zijn, maar deels is dit ook te danken aan maatregelen die de agrarische sector heeft genomen, door erfemissies te beperken, teeltvrije zones te hanteren en dergelijke.” Over wat het waterschap van de sector verwacht, zegt Klippel: “Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de gewasbescherming tot aan 2030. We verwachten van de sector dat ze daaraan invulling zal geven. Uiteraard denken we daar graag in mee. Ik hoop dat we daar via het DAW-spoor en mogelijk ook via het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid een boost aan kunnen geven.” Sinds 2014 maakt Waterschap Scheldestro- men deel uit van een landelijk meetnet om de kwaliteit van het oppervlaktewater te kunnen meten. “We hebben met de waterschappen in heel Nederland afspra-

periodes laten boeren soms zoet water aanvoeren in tankauto’s om daarmee te kunnen beregenen.” Waterschap Scheldestromen heeft nogal wat agrariërs in zijn werkgebied. “Wij werken actief samen met de agrarische sector. In het kader van emissies hebben we al sinds 1999 een samenwerkingsver- band dat Mineralen en Middelen Meester (MMM) heet. Daarin werken het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, ZLTO, het waterschap, de Provincie Zeeland en de Zeeuwse Milieufederatie samen in het terugdringen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Daar- naast hebben we in de periode 2015-2018 een Schoon Water project uitgevoerd en bereiden we op dit moment samen de uit- werking voor van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Zeeland voor. Het DAW gaat over de agrarische waterop- gaven voor kwantiteits- en kwaliteitsbe- heer.” WASWATER OPVANGEN Op dit moment wordt het samenwerkings- verband Mineralen en Middelen Meester tegen het licht gehouden. “Die samen- werking is stevig opgetuigd, met een stuurgroep en een projectgroep. Dat kan misschien anders worden georganiseerd. Verder zijn we erg tevreden met de resul- taten. Zo is er communicatie met boeren

34

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software