Greenity 65

Vidofleur deed in het tulpenseizoen 2018-2019 samen met Van Iperen een fertigatieproef in de tulp ‘Jan Seignette’. Daaruit bleek dat gieten met slootwater met een complete voedingsoplossing maar met 30 procent minder N geen significant slechtere oogst gaf. De hamvraag was wel: hoe broeien deze bollen eigenlijk uit? Kleine revolutie uit bloeiproef

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: Van Iperen

U it de proef met water- en mest- stoffengift met druppelslangen bij de tulpenteelt bij Vidofleur in 2018-2019 bleek dat er een meeropbrengst in kg per m 2 is van 10 pro- cent in de bolmaat 7,5-9 bij een standaard N-gift met slootwater. Daaruit kwam echter ook het opvallende resultaat dat minder N-gift via fertigatie geen signifi- cant slechtere oogst gaf. De vergelijking met het regenwater leverde geen meerop- brengst ten opzichte van slootwater. Het doel van de proef bij Vidofleur was kijken of fertigatie, dus water en meststof- fen geven via druppelslangen, opbrengst- verhoging geeft. Er werd toen op drie manieren water en meststoffen gegeven: • slootwater met een complete voedings- oplossing met 30 procent minder N (140 kg) via druppelslangen; • slootwater met voeding en standaard N (ongeveer 200 kg) via druppelslangen; • regenwater met voeding en standaard N via de normale beregening. Verder werden vier bolmaten geplant (4-6,5 en 6,5-7,5 en 7,5-9 en 9-10), maar uiteindelijk konden slechts twee bolma- ten (4-6,5 en 9-10) worden bemonsterd en geanalyseerd en goed worden vergeleken met de referentie. Een teeltseizoen eerder voerde Van Iperen ook al een vergelijkbare fertigatieproef uit. Van de bollen die daaruit kwamen, had Van Iperen de bollen geanalyseerd op stikstofinhoud. De bollen die minder stik-

stof hadden gekregen, bevatten juist meer stikstof in de droge stof in vergelijking met de referentie. Volgens Van Iperen is dit waarschijnlijk te verklaren doordat de bol meer tijd heeft om stikstof op te ne- men als je water via druppelslangen geeft in meerdere beurten en minder meststof- fen per keer. Bovendien is meer stikstof beschikbaar doordat er minder emissie is. METEN AAN LENGTE EN GEWICHT Van de fertigatieproef bij Vidofleur zijn de bollen apart gehouden. Van Iperen is gaan kijken wat het effect is in de broeierij van deze met fertigatie geteelde bollen. De broeiproef is gedaan bij Malieflower in Stad aan ’t Haringvliet van Raymond Ma- liepaard. Daar werd gekeken naar de drie objecten in de broeierij op water: de partij referentiebollen die gewoon beregend was, en de twee die via druppelslangen slootwater kregen, waarvan één met de standaardhoeveelheid stikstof en de ande- re met minder. Malieflower zette de bollen in de kas, oogstte na negentien kasdagen op 20 maart en mat de resultaten. Marianne Hoogmoed, wetenschappelijk medewer- ker Bodem bij Van Iperen, haalde toen

Uit de bloeiproef bij Malieflower in tulp ‘Jan Seignette’ bleek het gewicht van de stelen bij fertigatie even hoog te zijn als bij gangbaar.

36

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software