Greenity 65

T E E LT V E R B E T E R I NG

Juist omdat het middelenpakket voor onkruidbestrijding er niet groter op wordt, is het zaak om wat nog wel beschikbaar is optimaal te gebruiken. Ook is het

van belang de beste omstandigheden te

kennen om een middel in te zetten. Vaak kan een teler die omstandigheden zelf creëren. Chemische onkruidbestrijding

betrekking op de vochttoestand van de grond. Te veel regen zorgt voor inspoeling. Inspoeling veroorzaakt een mindere werking en een grote- re kans op schade. Te droge grond maakt dat het middel te veel op de bovengrond blijft liggen en sneller afbreekt. Tevens komt het middel niet diep genoeg in de bovenlaag om onkruid dood te maken. Wel is de kans dat de schade groter wordt als de scheut van de geplante plant door de hoge concentratie van het middel in het bovenlaagje moet groeien. De grond natmaken voor de toepas- sing is de goedkoopste manier om een middel goed te laten werken. Als de grond erg nat is, of er wordt regen verwacht, voeg dan bij inspoe- lingsgevoelige middelen een hechter toe.

schade zal ontstaan. In een meerja- rig gewas kan wel schade ontstaan. Het meerjarige gewas heeft wortels in de bovengrond en komt dus wel in aanraking met het middel. Ook kan een gewas gevoelig zijn in de bovengrondse delen, maar niet als het middel op de grond ligt. Als het middel dan zo kan worden toege- past dat het bovengrondse gewas niet wordt geraakt, of dat het zich niet op het gewas kan hechten doordat het in de regen of onder de beregening wordt toegepast, zal er ook geen schade ontstaan. Natuur- lijk vergt dit veel aandacht en ook arbeid, maar dit weegt niet op tegen gewasschade en onkruid. VOCHTTOESTAND BODEM Optimale omstandigheden bij een chemische toepassing hebben vooral

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

De optimale omstandigheden voor de onkruidbestrijding komen van nature vrijwel nooit voor. Als de natuur al meewerkt, dan nog zal het niet voor alle middelen optimaal zijn. Mengen van middelen die on- der verschillende omstandigheden hun beste werking hebben, heeft dus geen zin. De gevoeligheid van een gewas voor een middel verschilt. Een vas- te plant die net is geplant, heeft geen wortels in de bovengrond. Bij een goede toepassing zal de plant niet met het middel in aanraking komen. Zelfs als de plant gevoelig is voor het middel, zal er dan geen

24 april 2020

45

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software