Greenity 65

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Corona Beregenen vollegrond Onkruidschade Bladluis Varenrouwmug Amistar Top Nachtvorstberegening A S T I L B E Rhizoctonia

stek van Campanula, Sempervivum, Vinca, Dianthus en Festuca, zijn larven waargeno- men. Voer een biologische bestrijding uit met aaltjes. Gebruik Steinernema feltiae 0,5 miljoen aaltjes/m 2 . Preventieve bestrij- ding kan door Bio 1020 door het stekmedi- um te mengen. Amistar Top De toelating van Amistar Top vervalt eind 2020 voor de vasteplantenteelt. Het middel had alleen een toelating in de onbedekte teelt. Alibi Flora bevat dezelfde werkzame stoffen en heeft exact dezelfde werking. Dit middel is sinds kort breed toegelaten tegen onder meer meeldauw, roest en blad- vlekken. Nachtvorstberegening De kans op nachtvorst verschilt van jaar tot jaar. Eind maart hebben veel telers al beregend. Tot half mei blijft het belangrijk alert te blijven. In de praktijk wordt soms gesteld dat ijs beschermt. Het principe van nachtvorstberegening is echter dat zolang je water aanvoert de temperatuur niet onder de 0°C komt. Bij de vorming van ijs komt er warmte vrij en zolang er voldoen- de water aanwezig is om te bevriezen blijft de temperatuur op nul graden. Bevriezend water of smeltend ijs heeft altijd een tem- peratuur van 0°C en blijft 0°C net zolang er water én ijs is. Het is dus belangrijk om het gewas voort- durend nat te houden. Voor nachtvorst- beregening is 2 tot 3 mm water per uur nodig. Wanneer sprake is van cyclische beregening mag de interval tussen het beregenen maximaal 6 minuten bedragen. Zet de beregening niet te vroeg uit, want dan is er alsnog kans op bevriezing, maar als kweker wil je ook geen waterballet. Stop met beregen als het ijs van de plan- ten afdruipt. Astilbe Rhizoctonia Bij natte omstandigheden na opkomst is Astilbe gevoelig voor Rhizoctonia (draden- schimmel). Jonge scheuten sterven bij de grond af. Bestrijding is mogelijk met onder andere Amistar Top, Signum of Ortiva. Een andere optie is om al bij het planten een grondbehandeling uit te voeren met Rizo- lex vloeibaar. Papaver Valse meeldauw Let in papaver op valse meeldauw. Op de onderkant van het blad is vuilgrijs schim- melpluis zichtbaar. Aan de bovenkant ont- staan geelgrijze tot rode vlekken. Voor de bestrijding van valse meeldauw zijn diver- se middelen toegelaten. Let op het wettelijk gebruiksvoorschrift waar en hoe frequent het middel maximaal mag worden toege- past. Relatief nieuw zijn de middelen Axi- dor en Ranman Top. Beide middelen zijn alleen toegelaten in de onbedekte teelt.

Vaste planten algemeen Corona Houd bij het uitvoeren van werkzaam- heden rekening met de adviezen van het RIVM. Het is belangrijk dat er voldoen- de afstand bestaat tussen personen. In de praktijk hebben verschillende bedrijven hiervoor oplossingen bedacht zoals plastic afscheidingen in een plantmachine waar- door de planters van elkaar gescheiden zit- ten. Beregenen vollegrond Een goede vochtvoorziening is van belang om de aanslag van vaste planten na het planten te bevorderen. Let op dat het gewas voldoende vochtig is vóór het de grond in gaat. Dit is vooral van belang als er droog en/ of warm weer wordt opgegeven. Daar- naast is beregenen belangrijk. Doe dit tij- dig. Neem hiermee geen risico en voorkom groeiachterstand in een vroeg stadium. Onkruidschade In het voorjaar ontstaat regelmatig scha- de aan gewassen door verwaaiing van onkruidmiddelen. Belangrijk is niet te spui- ten bij veel wind en driftarme doppen te gebruiken. Er kan ook schade ontstaan aan zachte vaste planten doordat bodemherbi- ciden zijn gespoten op naburige percelen en deze samen met het zand naar uw per- ceel waaien. Taxateurs van Delphy merken dat dit steeds vaker voorkomt doordat het de laatste jaren in het voorjaar droog is en vrij veel waait. Constateert u schade, dan is het belang- rijk goed en tijdig te handelen. Maak van het schadebeeld en het gewas foto’s voor- zien van datum en leg relevante feiten en omstandigheden vast. Ook als u zelf een verzekering heeft, blijft de bewijsvoering belangrijk om kans op eventuele afwijzing van de claim te voorkomen. Laat bij spuit- schade een gewasmonster nemen. Belang- rijk hierbij is aan te geven op welke werk- zame stoffen onderzocht moet worden. Bij grotere schades is het raadzaam om naast de expert van de verzekeringsmaatschappij een eigen expert in te schakelen voor een ‘second opinion’. Bladluis In kassen en tunnels wordt op het jon- ge schot van een groot deel van de vaste planten bladluis waargenomen. Voor de bestrijding zijn diverse middelen toegela- ten. Houd bij de keuze rekening met ver- schillende factoren, zoals de werking van het middel, de wettelijke beperkingen op het etiket, afwisseling vanwege resisten- tie, eisen van afnemers en de veiligheid voor milieu, toepasser, bijen, hommels en natuurlijke vijanden. Varenrouwmug Let bij de vermeerdering op varenrouw- mug. In een aantal gewassen, onder meer

PA PAV E R Valse meeldauw L E L I E

Virusverspreiding Bestrijding grassen Magnesium H YA C I N T Virus Stikstoijbemesting T U L P Selectie na de bloei Stikstofvoorraad aanvullen A L L I UM Witrot D A H L I A Opleg apart planten Bemesting G L A D I OO L Lagedoseringsysteem (LDS) G L A D I OO L Tripsbestrijding (buitenteelt)

L E L I E Bladaaltjes Bollen op kist B O D E M  B E M E S T I NG Beregenen: begin op tijd T E C HN I E K Klepstand misleidend

Brandveiligheid Snelheid rooimat

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 4124 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software