Greenity 65

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

• 1-3 l Pilot/Targa Prestige; • 4 x 0,5 l Centurion Plus; • 1-1,25 l Fusilade Max.

leg ook met uw buren over het plantplan. Vliegende luizen kunnen het virus gemak- kelijk tien meter verder overbrengen. Ver- wijder de zieke planten zo vroeg mogelijk in het seizoen en zorg dat de luizen de zie- ke planten niet kunnen aanprikken. Begin met spuiten tegen virusverspreiding wan- neer er warme dagen verwacht worden en ga door met dit spuiten zolang er nog groe- ne planten staan. Stikstofbijbemesting Het N-meten en het regelmatig bijbemes- ten hebben hun waarde bewezen. Vooral na veel neerslag kunnen de hoeveelheden stikstof in de grond snel dalen. Door regel- matig te meten kan worden bijgestuurd. Bij ‘Delfts Blue’ en mutanten geeft overbe- mesting lang, weelderig blad in de broei. Dit is ongewenst bij snijhyacinten. Door te strooien volgens het stikstofbijmestsys- teem is het mogelijk om in de broeierij een betere bloem/blad verhouding te krij- gen. Stikstofgebrek in de hyacint kenmerkt zich door kleine bloemtrossen en smal blad als gevolg van stikstofgebrek. Probeer dit te voorkomen door gebruik te maken het stikstofbijmestsysteem.

Lelie

Virusverspreiding

Gebruik de hoogste dosering om kweek- gras te bestrijden. Herhaling is veelal nodig. Let op het etiket, sommige middelen mogen maar eenmaal per seizoen gespoten worden. Wanneer eenmaal tegen kweekgras wordt gespoten, gebruik dan 5 l Focus Plus per ha. • Meng deze middelen niet met andere middelen. • Spuit bij droog, groeizaam weer. • Voer de bespuiting uit tussen twee olie- bespuitingen in. De combinatie 0,15 (0,3) kg metamitron (o.a. Goltix) + 0,3 (0,6) l Asulam heeft ook een goede werking op kiemende hanen- poot. Magnesium Lelies nemen, afhankelijk van de cultivar, in een seizoen 15-20 kg magnesium op. Het overgrote deel moet de plant uit de grond halen. De beschikbaarheid van magnesium wordt onder meer geremd door een hoge pH (>7) of een lage pH (<4,5), door kou, een droge grond of een hoog kaligehalte. Door vocht wordt de opname van magnesium bevorderd. Via bespuitingen kan het tekort voor een deel worden opgeheven. Advies: Bij gebruik vloeibaar bitterzout: • Spuit cultivars met zacht blad met maxi- maal 5 l per hectare. • Gebruik niet meer dan 2 l vloeibare bit- terzout per 100 l water. • De voorkeur gaat uit naar apart spuiten van vloeibaar magnesium met tussenpo- zen van maximaal één week. • Oplossen in warm water is niet meer nodig, dit in tegenstelling tot gangbaar bitterzout. Een andere mogelijkheid is het gebruik van onder meer Hydromag (500 gr/l) in 4 tot 5 l/ha. Het gehalte aan magnesium is hoog van dit soort meststoffen. Dit betekent dat veel meer magnesium toegediend kan wor- den met kleinere hoeveelheden. Menging met vuurbestrijdingsmiddelen en minerale olie is mogelijk.

Symptoomloos lelievirus (LSV) en leliemo- zaïekvirus (LMoV) worden door vliegende bladluizen overgebracht. Virussen als LVX, TVX en PIAMV zijn potexvirussen en wor- den mechanisch overgebracht. ArMV en SLRSV worden door het Xiphinema-aaltje overgebracht. Ga virusverspreiding door luizen tegen door wekelijks een mengsel van 6,25 liter Olie-H of Kompaan en een pyrethroïde te spuiten (onder meer Sumicidin Super/ Sumi-Alpha 0,4 l/ha, Karate Zeon/Ninja 0,05 l/ha, Decis EC 0,4 l/ha). Start direct met de aangegeven dosering. Lagere hoeveelhe- den leiden tot meer risico van besmetting met virus. Alle leliecultivars kunnen virus bevatten, ook als er geen symptomen zicht- baar zijn. Spuit daarom alle lelies, om ver- spreiding te voorkomen. Spuit het gehele groeiseizoen, dus ook na de bloei wekelijks (tot begin augustus). Spuit daarna om de tien tot veertien dagen. Stop wanneer het gewas en ook de blaadjes van de stengel- bollen afsterven. Het is mogelijk om het mengsel van pyrethroïden en minerale olie met de vuurbestrijdingsmiddelen te spui- ten. Bij warm en zonnig weer verspreidt de olie zich minder goed over het bladop- pervlak. Spuit dan altijd in de namiddag of avond. Hoewel het spuiten met een meng- sel van olie en pyrethroïde de verspreiding van virussen bestrijdt, blijft het gewas niet virusvrij. De selectie mag niet worden ver- geten. Selectie en virusarme schubbollen zijn de basis van een goede virusbestrij- ding. Bestrijding grassen Als het kweekgrasblad een lengte van 10 tot 15 cm heeft, is het een goed tijdstip om een bestrijding uit te voeren. Hanenpoot is erg gevoelig voor de hierna genoemde middelen, maar wacht niet tot het laatste zaad is gekiemd. De planten worden dan te groot. Herhaal de bespuiting tegen dit onkruid. Bestrijd hanenpoot en kweekgras met een van de volgende middelen: • 1-4 l Focus Plus;

Tulp

Selectie na de bloei

24 april 2020 Mozaïekvirus is vaak ook na de bloei goed aan de plant te herkennen. Virussympto- men kunnen in verschillende kleurscha- keringen voorkomen, zoals van groen naar paarsrood, van lichtgroen naar donker groen of van groen naar grijs. Een bladver- kleuring van groen naar paarsrood is vaak op de bovenste helft van het blad en soms van de steel te zien. Bij de Darwin-hybriden en een aantal botanische cultivars zijn tij- dens en na de bloei in het blad zilvergrijze verkleuringen door virussen te zien. Kring- vlekken en ruitjespatronen komen bij cul- tivars uit alle groepen na de bloei beter naar voren. Soms zijn de beelden moeilijk te onderscheiden van verschijnselen van de afsterving, en bestaan de beelden uit grove of fijne strepen en banen. Het is het bes- te na de bloei door te gaan met selectie op het blad.

Hyacint

Virus Viruszieke planten kunnen gezonde plan- ten ziek maken door overdracht via luizen. Naast blad of steelverkleuring is er ook sprake van een behoorlijke opbrengstver- mindering door deze ziekte. Zieke planten groeien vaak 10-15% minder dan gezonde. Voor een goede oogst is een gezond gewas noodzakelijk. Gebruik daarom zo gezond mogelijk uitgangsmateriaal en selecteer het opgeplante materiaal nauwkeurig. Plant uw gezonde bollen niet in de buurt van aangetaste partijen en Muscari. Over-

47

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software