Greenity 65

T E E LTA D V I E S

Stikstofvoorraad aanvullen Tulpen nemen vanaf half april wekelijks ongeveer 10 kg N per hectare op. Contro- leer de N-voorraad door per perceel een N-mineraal monster te nemen om gerich- ter te kunnen bemesten. De streefniveaus voor de volgende data zijn 70 kg eind april en 45 kg eind mei. Deze voorraad is vol- doende voor een periode van vier weken. In de tussentijd mag het niveau lager zijn dan het streefniveau op deze data. Strooi op zee-/duinzandgronden niet meer dan 30 kg N per hectare per keer. Houd in verband met de kans op wortelverbranding, tus- sen de giften een wachttijd aan waarin 15 à 20 mm neerslag is gevallen of beregend. Houd op gescheurd grasland en gronden met veel organische stof rekening met de nalevering. Strooi om gewasschade te voorkomen stofvrije kalksalpeter (landbouwkwali- teit), omdat anders verbranding kan optre- den. Strooi de kalksalpeter over een droog gewas, bij voorkeur als de weerberichten regen voorspellen.

te selecteren op soortechtheid, enkelbloe- migheid en kleurmutanten. Spuit regelma- tig tegen luis en trips met een synthetische pyrethroïde, bijvoorbeeld 0,4 l Sumici- din Super + 0,5 l Vertimec Gold of 0,23 kg Gazelle per ha. Lokfructose en andere sui- keroplossingen versterken de werking van de middelen. Let op eventuele afspraken op het koopbriefje over het gebruik van neoni- cotinoïden. Bij loof maaien kan verwelkingsziekte zich verspreiden. Door de opleg apart te planten staan de gezonde partijen bij elkaar en is de kans op verspreiding kleiner. Plant twijfel- achtige oplegpartijen apart. Gebruik hier- voor een aparte lintzaag. Bemesting Door middel van grondonderzoek is de voe- dingstoestand van de grond te bepalen. Fosfaat Strooi fosfaat voor het planten en meng daarna goed door de bovenste 15 cm, dus niet te diep onderploegen. Vooral op jon- ge spuittuinen is het fosfaatgehalte van de grond vaak laag. Voor een goede beworte- ling hebben jonge stekken fosfaat nodig. Indien uit een grondmonster blijkt dat het Pw-getal lager is dan 25, dan is er in de nieuwe mestwetgeving ruimte voor een reparatiebemesting. Dit dient gemeld te worden bij RVO. Kali Voer de kalibemesting rond het planttijd- stip uit. Stikstof Dahlia’s nemen bij het dichtgroeien de meeste stikstof op. Rond het planttijdstip moet er 30 kg N per ha aan voorraad in de bouwvoor zitten. Laat circa drie weken na het planten een stikstofmonster nemen om de stikstofhoeveelheid in de grond te bepa- len. Stem de stikstofgift daarop af.

De fabrikanten hebben goede ervarin- gen met 0,25 kg Lentagran + 0,35 l Goltix Queen + 0,25 l Chloor-IPC + 0,25 kg Pyra- min (opgebruiktermijn 30-06-2020) per ha. Houd vijf tot zeven dagen tussen de bespuitingen. Enige gewasreactie is moge- lijk, maar dit leidde uiteindelijk niet tot opbrengstderving. Let op dat Lentagran en Goltix Queen zijn toegelaten via een KUG, dit betekent dat een uitgebreid dossier ont- breekt en dat gebruik voor rekening en ver- antwoording van de gebruiker is. Een LDS werkt op net gekiemde onkrui- den. De middelen kunnen echter ook gewasschade geven. Dit doet zich vooral voor bij rassen met hangend blad en hoge- re bladtemperaturen tijdens zonnig weer. Als het kan heeft dan een padenbespuiting de voorkeur. Spuit niet ’s morgens vroeg, want dan is het blad nog zacht. Spuiten bij temperaturen boven de 20°C op een niet-af- gehard gewas geeft meer kans op bladver- branding. Het spuiten van contactherbi- ciden kort na een andere bespuiting met bijvoorbeeld Wing P of Dual Gold is af te raden met het oog op eventuele bladver- branding Herhaal bij pitten de bespuiting bij nieuw kiemend onkruid. Bij kralen houdt het gebruik van herbiciden risico’s in. Bladver- branding treedt gemakkelijk op.

Allium

Witrot Witrot (Sclerotium cepivorum/perni - ciosum) is een zeer ernstige ziekte. Eni- ge tijd voor de bloei worden de bladeren plotseling geel en sterven planten af. Het ondergrondse stengeldeel verslijmt en de bol wordt zacht. Bij het rooien zijn de aan- getaste bollen bedekt met een korst aarde die door schimmelweefsel wordt bijeen- gehouden. Eenmaal besmette grond blijft dat voor lange tijd. Een laboratorium voor grondonderzoek kan via een grondmonster een besmetting van witrot in het perceel vaststellen. Plant niet op percelen waar- in in het verleden witrot is geconstateerd, of waar voorgaande jaren ui of prei heeft gestaan. Advies: • Laat bij twijfel over de vruchtwisseling op een volgend perceel een grondmon- ster analyseren op aanwezigheid van sclerotiën van de schimmel. • Verwijder zieke bollen voor het planten. • Ontsmet het plantgoed in 1% captan 546 g/l + 0,2% Rudis.

Gladiool Tripsbestrijding (buitenteelt)

Controleer het gewas regelmatig op trips- aantasting. Enkele blauwe signaalplaten ophangen kan inzicht geven of er trips aan- wezig is. Spuit voorbehoedend vanaf het derde of vierde blad met een tussenpoos van een week met 2,3 gram Gazelle, 2 ml Tracer of 2,5 ml Calypso of 5 ml Vertimec Gold of Abamectine + 4 ml Decis per 100 m 2 . Herhaal vervolgens de bespuitingen regelmatig. Suikeroplossingen als Attrac- ker versterken de werking van de midde- len. Spuit tegen de avond, de trips zit over- dag diep in het gewas verscholen. Calypso en Gazelle behoren tot dezelfde werkzame groep, wissel deze groep dan ook af met andere middelen. Voer de laatste bespui- ting twee weken voor de bloei uit. Pyrethroïden hebben ook enige werking op trips. Het valt niet mee om een al met trips aan- getast gewas met Vertimec Gold, Gazelle of Calypso en dergelijke weer vrij te krijgen. Vooral bij warm weer is het aan te bevelen om vaker dan drie maal preventief te spui- ten. Vertimec en Calypso en dergelijke kun- nen gemengd met de vuurbestrijding mee- gespoten worden.

Gladiool Lagedoseringsysteem (LDS)

Mocht de onkruidbestrijding voor of rond opkomst onvoldoende hebben gewerkt, dan is een lagedoseringsysteem (LDS) na opkomst mogelijk. Onder andere Goltix WG/SC en Chloor-IPC zijn bloembollen- breed toegelaten voor LDS-toepassingen. Nieuwer zijn de toelatingen van Goltix Queen en Lentagran. Lentagran is een con- tactherbicide dat inwerkt op de fotosyn- these van onkruiden. Lentagran maakt herbiciden in een cocktail scherper en omgekeerd ook. Het etiket is maximaal twee keer toepassen met 0,25 kg/ha en drie keer met 0,5 kg/ha. Goltix Queen komt uit de bieten en heeft een contact- en enige bodemwerking. De toepassing past vooral in het begin van het seizoen en het etiket in gladiool betreft maximaal zes bespuitin- gen met 0,7-1 liter per ha

Dahlia

Opleg apart planten Een gezonde dahliateelt begint bij gebruik van gezonde oplegknollen, bijvoorbeeld uit weefselkweek. De virusverspreiding gebeurt voornamelijk vanuit zieke planten binnen het perceel. Plant de stekken waaruit de oplegknol- len moeten groeien apart. Hierdoor is de kans op virusaantasting kleiner. Bovendien wordt aan dit gedeelte van de kraam door selectie extra aandacht besteed. Laat de planten een keer geheel in bloei komen om

Lelie

Bladaaltjes Soms is een partij bollen besmet met blad- aaltjes. Dit is aan de bollen niet te zien ten- zij de besmetting zeer ernstig is. De bollen

48

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software