Greenity 65

H E T OND E R Z O E K VA N

WEIJNAND SAATHOF: ‘Maar twee Trichodorussen die op Tagetes vermeerderen’

In deze serie vertellen onderzoekers over hun werk voor de sector.

Na het eerste jaar bleek al dat Tri- chodorus anemones zich prima ver- meerdert op Tagetes. Dat was bij de herhaling in 2018 opnieuw zo.” Omdat Saathof de omstandigheden waaronder deze proeven werden gedaan niet optimaal vond, koos hij er in 2019 voor om op een aantal locaties veldjes Tagetes in te zaaien. Het betrof hier locaties waar in het verleden een besmetting met Tri- chodorus was aangetoond. “Dit was een betere benadering van de prak- tijk, omdat de teeltomstandigheden natuurgetrouw waren.” Na de Tagetes-teelt werd op alle locaties bemonsterd op Tagetes. Opnieuw bleek dat T. anemones zich vermeerderde en voor schade kon zorgen. Dat was ook het geval bij T. cylindricus. Alle overige soorten die in dit project zijn bekeken, gaven geen vermeerdering en schade. Dit waren T. teres, T. similis, T. primi- tivus en Paratrichodorus pachyder- mus. “Dit komt overeen met wat ik de afgelopen jaren heb gezien bij de Tagetes-teelt in onze regio. Als er sprake was van schade, dan werd die veroorzaakt door T. anemones.” Saathof adviseert telers die Tagetes gaan zaaien, eerst het perceel te laten bemonsteren op Trichodorus. “Vraag daarbij wel om een gespeci- ficeerd onderzoek op aaltjessoort, want anders krijg je alleen maar als uitslag dat er Trichodorus-aaltjes in het perceel zitten. Dat onderzoek kan het HLB doen, maar ook andere grondonderzoekslaboratoria.

De opkomst van de Tagetes-teelt als alternatief voor een Monam-behandeling riep bij telers vragen op als het schade door Trichodorus-aaltjes betrof. Onderzoeker Weijnand Saathof van het HLB in Wijster ging van 2017 tot en met 2019 na hoe het hiermee zat. Het leverde een preciezer beeld op.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

1992 werkzaam bij het HLB in Wijs- ter. Door een subsidie van het Lelie Onderzoeks Fonds van de KAVB kon hij drie jaar onderzoek doen. GRONDCILINDERS Bekend is dat er nogal wat soorten Trichodorus-aaltjes zijn. Geven die allemaal evenveel schade? Uit de monstercollectie van het HLB kon hij van een aantal locaties achter- halen waar in het verleden dit type aaltjes was aangetroffen. “Met een pvc-buis heb ik van elke locatie een aantal cilinders grond uitgestoken en meegenomen naar Wijster. Daar ben ik in 2017 gestart met dit pro- ject. Op elke buis is Tagetes geteeld. Na ruim honderd dagen groei is de aaltjespopulatie opnieuw bekeken.

Zegen en zorg. Die twee emoties gin- gen hand in hand met de opkomst van de teelt van Tagetes, zo’n zes jaar geleden. Het bleek een goed alternatief voor het verboden grond- ontsmettingsmiddel Monam. De zorg zat echt bij het risico op aan- tasting door Trichodoride aaltjes. Omdat aaltjes uit die groep in de lelieteelt wortelschade kunnen geven, en daarnaast ook virus kun- nen overbrengen, twijfelden sommi- ge telers of ze wel Tagetes moesten inzaaien. Hun twijfel werd bevestigd door informatie in het Handboek Groenbemesters van PPO, waar bij Tagetes staat dat er mogelijk sprake kan zijn van vermeerdering. Maar hoe zit het nu echt?, dacht onder- zoeker Weijnand Saathof, sinds

50

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software