Informator studiów dziennych i zaocznych

studiów: inżynierskich licencjackich magisterskich Informator

2020  2021

Karolina Warat Studentka na kierunku zarządzanie menedżerskie

Najlepsze Uczelnie Niepubliczne w Polsce wg Rankingu Perspektywy

1

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

3 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

4 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

5 Akademia Finansów i Biznesu Vistula

6 Akademia WSB

Pedagogika

Informatyka studia magisterskie

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2 Uniwersytet Warszawski 3 Akademia WSB 4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 Uniwersytet Wrocławski 2 Uniwersytet Warszawski 3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ...

7 Akademia WSB

Transport

Zarządzanie

1

Politechnika Warszawska

1 Uniwersytet Warszawski 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 3 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ... 18 Akademia WSB

2 Akademia Morska w Szczecinie 3 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ... 16 Akademia WSB

Dowiedz się więcej

Najlepsze Uczelnie Akademickie w Polsce wg Rankingu Perspektywy

1

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

25 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 26= Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 26= Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 28= Uniwersytet Gdański 28= Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 30 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 31= Politechnika Lubelska 31= Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 31= Uniwersytet Śląski w Katowicach 34= Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 34= Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 36 Uniwersytet w Białymstoku 37= Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 37= Uniwersytet Zielonogórski 37= Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 40= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 40= Uniwersytet Opolski 42= Akademia WSB 42= Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 42= Politechnika Częstochowska 45= Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 45= Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 47= Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2 Uniwersytet Warszawski 3 Politechnika Warszawska 4 Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie 5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 6= Politechnika Wrocławska 6= Gdański Uniwersytet Medyczny 8= Politechnika Gdańska 8= Politechnika Łódzka 10= Uniwersytet Wrocławski 10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 12= Warszawski Uniwersytet Medyczny 12= Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 14 Politechnika Poznańska 15= Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 15= Uniwersytet Medyczny w Lublinie 15= Uniwersytet Łódzki 15= Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 15= Politechnika Śląska 15= Uniwersytet Medyczny w Łodzi 21= Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 21= Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 23= Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 23= Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dowiedz się więcej

Stypendia już od pierwszego semestru studiów *

DLA MATURZYSTÓW

NAUKOWE

REKTORA **

SOCJALNE

od 250 zł/mc do 500 zł/mc SOCJALNE + od 1330 zł/mc do 1530 zł/mc

do 500 zł/mc

od 430 zł/mc do 880 zł/mc DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

od 1030 zł/mc do 1230 zł/mc

ZAPOMOGA

od 1500 zł/mc

od 590 zł/mc do 890 zł/mc

*

podane kwoty są miesięczne i obowiązują w roku akademickim 2019/2020 od drugiego semestru studiów

**

STUDIA DZIENNE czesne od 100 zł/mc

3 dni studiujesz 2 dni pracujesz

Spotkanie z doradcą zawodowym

Praca w branży zgodnej z kierunkiem studiów

Wizyty studyjne

Szkolenie podstawowe

Moduł szkoleń specjalistycznych

Płatne praktyki i staże

Certyfikaty m.in.:

y Auditor według norm ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 18001 y Konsultant I Stopnia Symulacji Flexsim y Systemu zarządzania jakością y Systemu zarządzania BHP y IBM SPSS y językowe: LCCI, TOEIC, WiDAF, BULAT y kompleksowa terapia przeciwobrzękowa y funkcjonalna terapia powięziowa y techniki inwazyjne w ratownictwie medycznym y specjalistyczny certyfikat stylizacji rzęs, brwi i paznokci

Partnerzy m.in.:

Ewelina Zazula studentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dowiedz się więcej

Umiędzynarodowienie

y nauka ze studentami z 48 krajów świata y praktyki i wyjazdy studyjne do instytucji partnerskich na całym świecie y ponad 10 programów studiów w języku angielskim y możliwość zdobycia dyplomu uczelni zagranicznej

Druga najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Polsce wg Rankingu Perspektywy

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

1

Akademia WSB

2

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

3

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

4

Dąbrowa Górnicza

Olkusz

Collegium Civitas w Warszawie

5

Kraków

Uniwersytet Warszawski

6

Politechnika Warszawska

7

Żywiec

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

8

Cieszyn

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

10

Studying at WSB University means that you will not only participate in lessons and lecturers, but also have the opportunity to join additional in- novative activities. During my participation in an international project I’ve acquired new technical skills and competencies like programming langu- ages or data analysis. Soukeyna Sane student of Security and continuity of IT

Koła naukowe

Studia to nie tylko zajęcia i egzaminy! To również wiele dodatkowych aktywności, między innymi w ramach kół naukowych. Uczestnictwo w ich spotkaniach to szansa na zdobycie nowych do- świadczeń, które mogą przynieść sporo korzyści. Warto połączyć przyjemne z pożytecznym. Koło naukowe to organizacja zrzeszająca stu- dentów, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Mogą do nie- go należeć wszyscy studenci, również z innego wydziału. To doskonały sposób na włączenie się w życie Uczelni.

W ramach działalności kół naukowych w Akademii WSB studenci m.in.:

aktywnie uczestniczą w projektach badawczych

y

y piszą oraz wygłaszają referaty podczas seminariów naukowych oraz konferencji y inicjują, organizują i koordynują projekty, akcje szkoleniowe mające na celu zaangażowanie środowiska studenckiego y współpracują w obszarze Klubu Innowatora (biorąc udział w wykładach praktyków bizne- su, wizytach studyjnych) y rozwijają swoje kompetencje i umiejętności poprzez dodatkowe szkolenia y popularyzują naukę, kulturę oraz sztukę

Członkowie Koła Naukowego F44 Red

Koło naukowe F44 Red

Koło naukowe IT Logis

Koło naukowe InterRail

opiekun: mgr Piotr Sroczyński e-mail: psroczynski@wsb.edu.pl

opiekun: dr inż. Paweł Sobczak e-mail: psobczak@wsb.edu.pl

opiekun: prof. dr hab. Marek opiekun: Sitarz e-mail: msitarz@wsb.edu.pl

Koło naukowe Nauk o zdrowiu

Koło naukowe Semper Fidelis

oraz Koła Naukowe:

Pedagogica opiekun: prof. dr hab. opiekun: Eugenia Rostańska Garda opiekun: dr inż. Bogusław opiekun: Kogut

y

y

Ingeniatus opiekun: dr inż. Łukasz opiekun: Wróblewski

y

Operatio opiekun: dr Katarzyna Kolut

y

opiekun: dr Paulina Głowacka e-mail: pglowacka@wsb.edu.pl

opiekun: dr hab. Robert Socha, opiekun: prof. AWSB e-mail: rsocha@wsb.edu.pl

Karolina Warat Studentka na kierunku zarządzanie menedżerskie Studiując zarządzanie menedżerskie, poznaję uwarunkowania podejmowa- nia decyzji strategicznych przez za- rządy korporacji międzynarodowych. Warsztaty, zajęcia praktyczne, mene- dżerskie gry strategiczne – wszystko to sprawia, że studia stają się przy- jemnością. Z pomocą ekspertów zgłę- biam praktyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, kreacji wartości firmy, ograniczania wielowymiarowe- go ryzyka prowadzenia biznesu. Na- bywam także umiejętności budowania strategii sprzedaży w korporacji, pro- fesjonalnego coachingu, rozwijania biznesu, zarządzania czasem własnym i zespołu.

y Ekonomia y Finanse i Rachunkowość y Handel międzynarodowy y Kadry i płace w praktyce y Menedżer jakości y Psychologia w biznesie y Rachunkowość i podatki y Stosunki międzynarodowe y Zarządzanie y International Business Study in English Dzięki nowoczesnym metodom kształcenia, zaję- ciom realizowanym przez ekspertów rynkowych w profesjonalnym laboratorium finansowym (sy- mulującym pracę w dealing roomie), pracy z tu- torami oraz uczestnictwie w krajowych i zagra- nicznych programach stażowych i konkursach (np. konkurs CFA Institute Research Challenge), Aka- demia WSB umożliwia zdobycie profesjonalnych kompetencji, konkurencyjnych na rynku pracy, do- stosowanych do potrzeb firm i instytucji. Studia ekonomiczne

Możesz zostać

Doradcą inwestycyjnym

Specjalistą w ośrodku badawczym

y y y y y y

y y y y y y

Bankierem

Marketingowcem Specjalistą ds. PR

Maklerem giełdowym

Rzeczoznawcą majątkowym

Menedżerem jakości Menedżerem projektów

Dyplomatą

Doradcą ds. dofinansowań unijnych

Account manager

Jagoda Nocoń Studentka na kierunku bezpieczeń- stwo narodowe - kryminalistyka Od zawsze interesowałam się krymi- nalistyką i rozważałam pracę w służ- bach mundurowych. Jako studentka kryminalistyki poznaję metody, tech- niki i narzędzia służące do ujawnia- nia, utrwalania i zabezpieczania śla- dów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowo- ści i identyfikacji zachowań przestęp- czych. W ramach zajęć przewidziano także wizytę w profesjonalnym labo- ratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami z zakresu daktyloskopii, fonoskopii czy badań z użyciem poli- grafu.

Studia społeczne, humanistyczne i prawne

y Administracja y Bezpieczeństwo narodowe y Filologia angielska: y z językiem chińskim y z językiem hiszpańskim y z językiem niemieckim y Kryminalistyka y Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna y Resocjalizacja y Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ścisła współpraca ze służbami mundurowymi za- pewnia Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych działającemu w ramach uczelni wy- soki poziom kształcenia. Praktyczne specjalności: policyjna, wojskowa i przeciwpożarowa, umowa z Komendantem Głównym Policji (realizacja pro- gramu kształcenia w zakresie szkolenia podsta- wowego dla policjantów), szkolenia wspierające kompetencje (wyszkolenie strzeleckie, elementy samoobrony, zajęcia sprawnościowe) oraz spo- tkania z praktykami i wizyty studyjne to tylko nie- które atuty tego kierunku. Z kolei studenci filologii spotykają się z ekspertami w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych, uczą się w specjalistycz- nych laboratoriach translatorycznych oraz zajęcia w formie warsztatów, treningów czy symulacji.

Możesz zostać

y Pracownikiem mundurowym: Policjantem, Żołnierzem , Strażakiem, Strażnikiem granicznym y Nauczycielem języka angielskiego y Specjalistą ds. kadr i płac

Tłumaczem Terapeutą

y y y y y

Kierownikiem projektu

Badaczem opinii publicznej

Coachem

Dominik Gomułka Student na kierunku informatyka - aplikacje mobilne Zdecydowałem się na kierunek infor- matyczny, ponieważ obserwuję rozwój branży IT i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Studia inżynierskie kształcące developerów aplikacji mobilnych przygotowują mnie do samodzielnego tworzenia aplikacji w oparciu o systemy IOS oraz Andro- id. Aplikacje mobilne są coraz szerzej stosowane w różnych aspektach ży- cia, wykorzystywane m.in. do komu- nikacji, realizacji zaawansowanych operacji finansowych, dostarczania informacji i rozrywki oraz dokonywa- nia zakupów. To przyszłość!

Studia inżynierskie

y Aplikacje webowe i mobilne y Grafika komputerowa y Informatyka y Inżynier optymalizacji i symulacji y Logistyka y Transport i spedycja y Zarządzanie BHP y Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym y IT studies Study in English

Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce na tak szeroką skalę, system wirtualnych laboratoriów kompu- terowych. Dzięki temu student i nauczyciel mają dostęp do każdego specjalistycznego oprogra- mowania, bez względu, na to gdzie się znajduje. Posiadamy laboratoria systemów przetwarzania danych, sieci bezprzewodowych, grafiki kompu- terowej czy kryptografii kwantowej. Studenci kie- runku transport poznają bieżące wyzwania rynku transportu lądowego i powietrznego, problema- tykę organizacji, zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych oraz w sytu- acjach kryzysowych z wykorzystaniem Bezzało- gowych Statków Powietrznych.

Możesz zostać

Programistą

y Audytorem wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości y Logistykiem y Inżynierem jakości y Inżynierem ruchu y Spedytorem

y y y

Projektantem aplikacji mobilnych Specjalistą ds. sieci komputerowych i baz danych Terenowym operatorem drona

y

Sylwia Shiffman Wykładowca Akademii WSB, Pro Make up Artist & International trainer Wykorzystanie na zajęciach nowocze- snej aparatury do zabiegów pielęgna- cyjnych, upiększających i korekcyj- nych oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w partnerskich gabine- tach kosmetologicznych to gwarancja zdobycia najlepszego wykształcenia na kierunku kosmetologia. Dodatkowo moduł przedmiotów wizaż i stylizacja pomaga zdobyć wiedzę i umiejętno- ści z zakresu niezwykle popularne- go dziś zawodu i tym samym zwięk- szyć konkurencyjność na rynku pracy. Co ważne, specjalizacja ta, w kreatyw- nej atmosferze ćwiczeń praktycznych, pozwala rozwijać talenty i pasje.

Nauki o zdrowiu Studia z zakresu

y Kosmetologia y Fizjoterapia y Ratownictwo medyczne

Uczelnia posiada profesjonalnie wyposażone la- boratoria kinezyterapii, fizykoterapii, masażu. Stu- denci wykorzystują profesjonalny sprzęt do nauki chodu, m.in. egzoszkielet dla pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Przyszli ratownicy medyczni kształcą się na symulatorach i w warunkach od- zwierciedlających realne warunki pracy, a swo- je kompetencje zawodowe podnoszą na kursach specjalistycznych (m.in. Fast USG, trudna intu- bacja, nauka jazdy pojazdem uprzywilejowanym) i doskonalą kondycję fizyczną na obozach spraw- nościowych technik ratownictwa WOPR i GOPR. Z kolei studenci kosmetologii uczą się wykonywa- nia zabiegów pielęgnacyjnych i korekcyjnych na nowoczesnej aparaturze oraz w partnerskich ga- binetach kosmetologicznych.

Możesz zostać

Certyfikaty i kompetencje

Wizażystką

Stylizacja rzęs, brwi i paznokci Techniki plastrowania Kinesiotaping Elektrokardiografia w ratownictwie medycznym

y y y y y y y

y y y

Specjalistką SPA&Wellness Ratownikiem medycznym

Ratownikiem górskim

Instruktorem pierwszej pomocy

y Trening funkcjonalny w sporcie i rehabilitacji y Techniki inwazyjne w ratownictwie medycznym

Fizjoterapeutą

Masażystą

Studia licencjackie

32 295 93 00

Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1c

Administracja y

z językiem niemieckim z językiem rosyjskim Język angielski w biznesie i w turystyce Język angielski w edukacji przedszkolnej Specjalność tłumaczeniowa

Ratownictwo medyczne y

y

Administracja publiczna i e-administracja Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesie Prawo pracy i ubezpiecze- nia społeczne

Ratownictwo medyczne

y

y

Socjologia y

y

Doradztwo zawodowe

y

Socjologia biznesu i zachowań konsumenckich Socjologia Internetu i społeczności wirtualnych

y

y

y

y

Bezpieczeństwo narodowe y Bezpieczeństwo antyterrorystyczne y Bezpieczeństwo w ochro- nie przeciwpożarowej y Kryminalistyka y Policja w systemie bezpie- czeństwa publicznego y Służby graniczne w bez- pieczeństwie państwa y Zarządzanie bezpieczeń- stwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa

Finanse i Rachunkowość y Analityk rynków finansowych y Finanse na rynkach międzynarodowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

y

Stosunki międzynarodowe y Biznes i marketing międzynarodowy

Finanse przedsiębiorstw Rachunkowość i podatki

y

y

Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa Handel międzynarodowy

y

Fizjoterapia y

y

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Media i komunikacja międzynarodowa

y

Kosmetologia y Pedagogika y

Zarządzanie y

Kosmetologia

Kadry i płace w praktyce Marketing i zarządzanie sprzedażą

Ekonomia y

y

Resocjalizacja

Analityk rynków finansowych

Wczesne wspomaganie rozwoju

y

Menedżer jakości

y

Bankowość i ubezpieczenia Ekonomia menedżerska

Psychologia w biznesie Zarządzanie projektem

y

y

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna y

y

y

Zarządzanie przedsiębiorstwem

y

Filologia angielska y

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie

z językiem chińskim z językiem hiszpańskim

y

Studia inżynierskie

Dąbrowa Górnicza

Informatyka y

Logistyka y

Transport y

Aplikacje webowe i mobilne

Inżynier optymalizacji i symulacji Logistyka w biznesie – studia dualne Transport i spedycja Zarządzanie bezpieczeń- stwem i higieną pracy Zarządzanie jakością w produkcji i usługach Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymi

Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie Inżynieria i bezpieczeń- stwo w transporcie szyno- wym Transport w sytuacjach kryzysowych Zarządzanie bezpieczeń- stwem w transporcie lotniczym

Bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanej Inżynieria Internetu Rzeczy

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

Sieci komputerowe i bazy danych

y

y

Study in English

Bachelor’s y

Psychology in business Security and continuity of IT

Finance management International business, trade & marketing International tourism Marketing and sales management Mobile and Cloud computing Project management

y

y

y

Master’s y

y

Data Scientist

y

International Business IT project manager

y

y

Kuralay Askay Studentka Akademii WSB (Kazachstan)

y

IT Security

y

y

Studia magisterskie

Dąbrowa Górnicza

Bezpieczeństwo narodowe y

Transport y

Pedagogika y

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobo- wych Kryminalistyka i techniki śledcze Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii peda- gogicznej Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej Resocjalizacja z profilakty- ką społeczną

Bezpieczeństwo w transporcie szynowym Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie Organizacja i technika transportu szynowego Zarządzanie bezpieczeń- stwem w transporcie i sytuacjach kryzysowych

y

y

y

y

y

y

y

Fizjoterapia y

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

y

Zarządzanie y

Analityk danych biznesowych

Informatyka y

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna y

Bezpieczeństwo teleinformatyczne Chmura obliczeniowa Rozproszone systemy telemetryczne

Kadry i płace w praktyce

y

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Menedżer jakości Menedżer logistyki Menedżer sprzedaży

y

y

y

y

y

Psychologia bezpieczeń- stwa i organizacji pracy Psychologia menedżerska Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsię- biorstwem Zarządzanie bezpieczeń- stwem i higieną pracy Zarządzanie menedżerskie Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi

y

Technologie multimedialne

y

y

y

STUDIA MAGISTERSKIE czesne przez cały pierwszy semestr 100 zł/mc

y

y

y

Zarządzanie zasobami ludzkimi

y

885 588 100

Cieszyn ul. Frysztacka 44

Studia licencjackie

Studia inżynierskie

Studia magisterskie

Bezpieczeństwo narodowe y Kryminalistyka y

Informatyka y

Bezpieczeństwo narodowe y

Grafika komputerowa i projektowanie serwisów WWW Informatyka przemysłowa Inżynieria oprogramowania Mechatronika i inteligentne rozwiązania informatyczne Sieci komputerowe i bazy danych

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobo- wych Kryminalistyka i techniki śledcze Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

Organizacja i funkcjonowa- nie służb publicznych Służby graniczne w bez- pieczeństwie państwa Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

y

y

y

y

y

y

y

y

Zarządzanie y

Studia menedżerskie y

Kadry i płace w praktyce

Menedżer finansowy w przedsiębiorstwie Menedżer projektu Menedżer turystyki Menedżer zasobów ludzkich

Zarządzanie i inżynieria produkcji y Inżynier BHP y Inżynier symulacji y Logistyka i transport y Zarządzanie jakością w produkcji i usługach

Lean management

y

Zarządzanie finansami Zarządzanie kryzysowe Zarządzanie w administracji

y

y

y

y

y

y

Zarządzanie zasobami ludzkimi

y

Zarządzanie i inżynieria produkcji y

Zarządzanie przedsiębiorstwem

y

Study in English Bachelor’s y HR manager y Project manager

Zarządzanie bezpieczeń- stwem i higieną pracy Zarządzanie jakością Zarządzanie przedsiębior- stwem produkcyjnym Zarządzanie transportem i logistyką

y

y

y

725 558 880

Żywiec ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

Olkusz, ul. Polna 8

725 777 999

Studia licencjackie

Studia licencjackie

Pedagogika y

Kadry i płace w praktyce Marketing i zarządzanie sprzedażą Psychologia w biznesie Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsię- biorstwem Zarządzanie projektem Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie y

y

Doradztwo zawodowe i personalne Resocjalizacja z elementami socjoterapii

Kadry i płace w praktyce Marketing i zarządzanie sprzedażą Menedżer w administracji publicznej Zarządzanie zasobami ludzkimi

y

y

y

y

y

y

Zarządzanie y

y

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

y

y

Studia inżynierskie

Studia magisterskie

Studia inżynierskie

Inżynieria zarządzania y Logistyka i transport y Zarządzanie BHP y Zarządzanie jakością y

Zarządzanie y

Inżynieria zarządzania y Logistyka i transport y

Kadry i płace w praktyce

Menedżer jakości Menedżer projektu

Zarządzanie bezpieczeń- stwem i higieną pracy Zarządzanie jakością w produkcji i usługach

y

y

y

Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi

Zarządzanie w administracji publicznej

y

Zarządzanie zasobami ludzkimi

y

885 588 800

Kraków ul. Ułanów 3

Studia licencjackie

Studia inżynierskie

Studia magisterskie

Bezpieczeństwo narodowe y Bezpieczeństwo antyterrorystyczne y Bezpieczeństwo w ochro- nie przeciwpożarowej y Kryminalistyka i techniki śledcze y Organizacja i funkcjonowa- nie służb publicznych y Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa y Zarządzanie kryzysowe

Inżynieria zarządzania y

Zarządzanie y

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce

Logistyka i transport Menedżer projektu

Menedżer jakości Menedżer logistyki Menedżer projektu

y

y

y

y

Zarządzanie bezpieczeń- stwem i higieną pracy Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym Zarządzanie jakością w produkcji i usługach Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębior- stwie produkcyjnym

y

y

Zarządzanie bezpieczeń- stwem i higieną pracy Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

y

y

y

y

Zarządzanie zasobami ludzkimi

y

y

Study in English Bachelor’s y Logistics and transport y Quality management

Master’s y

Studentki Akademii WSB: Kuralay Askar (Kazachstan) , Soukeyna Sane (Senegal) , Nino Gabadze (Gruzja)

International Business

Dowiedz się o nas więcej:

#awsb #akademiawsb #wsbuniversity #dabrowagornicza

wsb.dg

WSBInternational

#awsb_cieszyn #awsb_olkusz #awsb_zywiec #awsb_krakow

akademia.wsb

Akademia WSB

Akademia WSB

Akademia WSB

ul. Cieplaka 1c 41-200 Dąbrowa Górnicza tel. 32 295 93 00 info@wsb.edu.pl Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 43-400 Cieszyn tel. 33 852 30 94 cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu

Wydział Zamiejscowy w Żywcu

ul. Polna 8 32-300 Olkusz tel. 887 755 200, 725 777 999 olkusz@wsb.edu.pl

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 34-300 Żywiec tel. 725 558 880 zywiec@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Krakowie

ul. Ułanów 3 31-450 Kraków tel. 12 349 05 75, 885 588 800 krakow@wsb.edu.pl

wsb.edu.pl

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24

wsb.edu.pl

Made with FlippingBook - Online magazine maker