ADORA NEWS - Fall 1400

ADORA NEWS 1400 پاییــز | شمـــــــــــــاره دوم | ســال اول | فصلنامــه آدورا نیــوز

هشـــدارهای خریـــد و فـــروش اینترنتـــی دارو

، موفقیــتیدیگر Cold Box بندی ‌ تولید بسته برایشــــرکت آدوراطــــــبدر حـمــــــــــــــــل دارو

در گفتگو با مدیرعاملشرکتآدوراطب بایدها و نبایدهـــای صنعت پخــــــــشدارو رمز موفقیـــــتشرکتآدوراطبوگروهکوبل

شـــود ‌ مرکـــز جدیدتوزیعدارودر اهواز افتتاحمی

سبـــــــــد محصــــــــولاتجدیــــــد آدوراطـــــب

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮب از ﻧﻈﺮ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ : ۱ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻟﺮژی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻋﺖ ۲۴ ﻃﻮل اﺛﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ ﭼﺸﻤﯽ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮﻃﺮفﮐﺮدنﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽآﺳﻢﻓﺼﻠﯽﻫﻤﺰﻣﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ( ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ دار

Power of choice, Power of life

APowerful Choice to Reduce Seizure Frequency in Refractory Epilepsy Significant Control of Focal Seizures 1 Novel Dual Mechanism of Action 2 Rapid-onset of Action 1 Simp l e Titration and Dosing 3

References 1. Epilepsia. 2010; 51(6): 958-967.

2. Novel Treatment of Epilepsy. Intech publisher 2011; P14. 3. Lacosamide, FDA label 2020; Reference ID: 4702000.

ADORA NEWS

فصلنامه آدورا نیوز 1400 پاییز | شمـــــــــــاره دوم | سال اول

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: شرکت آدوراطب، پریسا مولایی سید محمد جعفریان مشاور : مهدی نوروزوندیان سردبیر: مهرنوشصفری دبیر: گروه گزارش: سید مهدیشکری یاسمین عطار سعیده اختیاری گروه خبر: فاطمه قمی حدیثه مومنی هنری و گرافیک: شهاب الدین آشتیانی ویراستار: یاسمین عطار امور فنی: مهدی نوروزوندیان کار ‌ حسین محکم روابطعمومی: مهرنوشصفری 114 تهران،شهرکغرب، بلوار دادمان، پلاک نشانی: 021-88385660-80 تلفن: ۵۵۲۳۵ داخلی 021-88080125 نمابر: +989102293852 اپ: ‌ واتس های اجتماعی : ‌ شبکه adorateb _ co adorateb info@adorateb . ir پست الکترونیکی: www . adorateb . com سایت: ‌ وب

فهرست

تریبون • بایدها و نبایــــــــــدهایصنعتپخشدارودر گفتــــــگو با مدیرعامــــــــلشرکتآدوراطــــــب

6............................................................................................................... (رمز موفقیت شرکت آدوراطب و گروه کوبل) ۱۰...................................................................................................... شود ‌ • مرکز جدید توزیع دارو در اهواز افتتاح می ۱۲............................................. ، موفقیتی دیگر برای شرکت آدوراطب در حمل دارو Cold Box • تولید بسته بندی ۱۴................................................................................................................................. • تبعات منفی تغییرات اقلیمی ۱۶............................................................. خانه امید قرار گرفتند ۴۴ هزار نفر تحت پوشش ۴۸ • تا کنون بیش از ۱۸........................... • داروخانه خشت زیرین صنعت دارویی کشور است، در گفتگو با دکترداروساز پرویز امین الرعایا ۲۰............................................... ها، در گفتگو با دکتر داروساز اصغر قیصری ‌ • رقابتی شدن فروش دارو در داروخانه ۲۲...................................................................................................... کنند ‌ هایی که رضایت مشتری را طلب می ‌ • برترین سبدمحصولاتآدوراطب ۲۳................................................................................................................ • معرفی سبد محصولات جدید آدوراطب سلامتکده ۳۰........................................................................................................ • سفر شیرین، آموزشسنگ بنای کنترل دیابت انعکاس ۳۴......................................................................................................................................... • مروری بر اخبار حوزه دارو تریبون ۳۶..................... ها، در گفتگو با دکتر داروساز احمدرضا حسام ‌ • «آرمان» طرحی اقتصادی در جهت منافع داروخانه ۳۸.... هاست، در گفتگو با دکتر داروساز مسعود نوری فرد ‌ های توزیع عامل ارتباط پایدار با دروخانه ‌ • شفافیت شرکت ۴۰............................................................................................................... • هشدارهای خرید و فروش اینترنتی دارو ۴۲........................................................................... روند ‌ • توزیع کنندگان آدوراطب سفیران این شرکت به شمار می ۴۴............................................................................................ • دسته گل و شیرینی که من را از یک اشتباه نجات داد ۴۶.................................................................................................................................. !؟ • خود درمانی یا خود مراقبتی دانشکده ۵۲....................................................................................................................... • بازار جهانی دارو و فرآیندهای تایید دیدگاه ۵۴.................................................................................................................................... • فرشتگان نجات در آدوراطب ۵۵........................................................................................................................ • آدوراطب بر بام ایران به روایت تصویر فیلمکده ۵۶........................................................................................................... هایی که باید به تماشایش بنشینید ‌ • برترین ۵۸ ............................................................................................................ • فراخوان جایزه؛ مشارکتکنیدهدیه بگیرید

سخن مدیر مسوول پریسا مولایی

ثروتینامرئیبه نامسرمایه اجتماعی ای آشنا که بارها و ‌ شود مگر با ظهور و بروز واژه ‌ های سازمانی حاصل نمی ‌ ما در شرکت آدوراطب بر این باور اصرار داریم که تحقق ارزش تری از آ نچه ما به آن ‌ ایم، اینواژه به تنهاییمعنایگسترده ‌ تفاوت از آنگذر کرده ‌ ایموشاید با دقتو تأمل یا ساده و بی ‌ بارها آن را شنیده هایی ‌ ای؛ سرمایه ‌ ای به نامسرمایه است البته نههر سرمایه ‌ شود. سخنما از واژه ‌ اندیشیمدارد و فقطشامل ثروت، پولو دارایی نمی ‌ می های اساسی ‌ هایمهمهر جمعیتیکه از مؤلفه ‌ وجود دارند که برای یافتن آ نها باید درکیعمیقو بینشی وسیع داشت. یکی از سرمایه های ‌ ای که زیر بنای توسعه همه ابعاد و بخش ‌ شود، «سرمایه اجتماعی» است؛ سرمایه ‌ و مؤثر در توسعه و ثبات یکجمع محسوب می کند و از رهگذر اینسرمایه، ‌ یکجامعه است. اهمیت اینسرمایه به میزانی استکه بانکجهانی از آن به عنوان « ثروت نامرئی» یاد می شود. از «سرمایه اجتماعی» به عنوان زیربنای ‌ حیاتی است که انسجام، اعتماد متقابل، حس اطمینان و همبستگی در آ نجا فراهم می توان نقش آن را در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعه یافته به طور ‌ کنند به نحوی که می ‌ توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می آشکاریمشاهده کرد. های ‌ «سرمایه اجتماعی» در شرکت آدوراطب در «اعتمادپذیری» و «روحیه همکاری» میان نیروهای انسانی برای رسیدن به تحقق ارزش تواندبهشکوفایی ‌ شودو اگر در رفتارها،قواعدومبادلاتاقتصادیوهنجارهایآنحاکمشود،می ‌ سازمانیکه از آنیادکردیممتبلور می تواند توسعه و ثبات ‌ و پیشرفت افراد کمکشایانی کند. این مفهوم اجتماعی دربرگیرنده معانی و مفاهیمی است که توجه به آن، می های اقتصادی و یا هر فعالیت دیگری را تضمین کند. از همین رو ما بر این باور خود ایمان داریم و نیروهای انسانی، اندیشه و ‌ فعالیت هایسازمانی را تحقق بخشیم. ‌ نهیم تا ارزش ‌ تفکر آ نها را ارج می

سرمقاله مهدی نوروزوندیان سردبیر

ماراتنیکه پایانندارد ها و صنایع ‌ گیر شبیه است، به یقین حضور در چنین ماراتنی، برای شرکت ‌ «رقابتی شدن» بازار در جهان امروز به یک ماراتن نفس شود تا در لابلای ‌ کند که گاه فرصتی است برای رسیدن به منصه ظهور و گاه تهدیدی است که باعث می ‌ هایی را ایجاد می ‌ چالش هایمیادین ‌ شود که بدانید تفاوتیمعنادار با بقیه مارتن ‌ گیر وقتی به چالشبدلمی ‌ های رقابتخردشوند. اینمارتن نفس ‌ دنده ‌ چرخ توان خط پایانی برای آن متصور شد. حاصل این ‌ ور زشی دارد و آن آگاهی و درک این واقعیت است که در ماراتن رقابتی شدن بازار، نمی ماراتن برای صنایع خصوصی و دولتی فارغ از کسب درآمد و سود، «جلب رضایت مشتری» است. آیا شما در جهانی که هر روز سلیقه های نو، خلاقیت و خدمات نوآوریشده با تغییر روبروست، پایانی متصورید؟! این پاسخ برایشرکت آدوراطب ‌ مشتریان به واسطه ایده بندی مناسبدر جهتکسب ‌ داند، بلکه با آرایش ‌ بهضرسقاطع «خیر» است. «آدوراطب» نه تنها خود را پاسخگوی تغییراتموجود می های بدون ار زش افزوده را شناسایی و حذف نکنند یا همیشه در محیطی ایستا ‌ هایی که فعالیت ‌ دارد. شرکت ‌ مزایای رقابتی گام برمی های پایدار مؤثر باشد، باید بدانید با کوچکترین ‌ مانند. اگر اکوسیستمی را ایجاد کنیدکه فقط در محیط ‌ باشند، در این ماراتن باز می وری در ایجاد شرکتی چابک ‌ پذیری و بهره ‌ شوید. شرکت آدوراطب با آگاهی از این حقیقت و همچنین انعطاف ‌ تغییر دچار مشکل می اندازی باشگاهی به نام ‌ شرکت توزیع دارو، در صف اول این ماراتن باشد. ارایه خدماتی نظیر «طرح آرمان» و راه 50 توانسته استدر میان ونقلدارو که ‌ هاست. فارغ از رعایت استانداردهایحمل ‌ «آدوریوم»، گواهی بر درکصحیح از نیاز مشتریانو پاسخگوییسریع به نیاز آن در زنجیرهصنعتدارویی از اهمیتغیرقابل انکاری برخوردار استو به نوعیسنگزیربناییوشرطلازم برایحضور در ماراتن بازار رقابتی ها به عنوان مشتریان توزیع دارو دارد. نیاز مشتریان و سطح ‌ شود، ارایه خدمات نقش بسزایی در افزایش رضایت داروخانه ‌ تلقی می ها همیشه دستخوش تغییر است و مدیران شرکت آدوراطب این نیاز را به خوبی ‌ ها با ارایه خدمات گوناگون از سوی شرکت ‌ رضایت آن اند و با ایجاد شرکتی چابکو نیروهای متخصصتوام با ویژگی چابکی به دنبال پاسخ به این نیازها هستند. ما در آدوراطب ‌ درک کرده گذاری اندیشه و تفکراتخود ‌ های اجتماعی، فصلنامه دارویی، وبسایتو ... به دنبال اشتراک ‌ هایی مانند شبکه ‌ با استفاده از ظرفیت با شما مشتریانهستیم تا خود را متناسب با تغییرات تطبیقدهیم و بیشترین ار زشرا در این ماراتن رقابت برای مشتریان ایجاد کنیم.

رمز موفقیــــتشرکتآدوراطـــــبو گروه کوبل است بایدها و نبایدهایصنعت پخشدارو در گفتگو با مدیرعامل بزرگترینشـرکتخصوصیتوزیعدارو مطرحشـد: صداقت، نوآوریو برتری

اند؟ پـس ‌ آیـد بـه ایـنموضـوعفکـر کنیـمکـه ایـنداروهـا در چـهشـرایطیتوزیـعشـده ‌ کنیـم، کمتـر پیـشمی ‌ وقتـیبـهداروخانـه بـرایدریافـتدارومراجعـهمی از تولیـدچـهسـطحیاز اسـتانداردها لازماسـتتـا داروسـالمودر دمـایمناسـباز شـهریبـهشـهر دیگـر یـا حتـیاز کشـوریبـهکشـور دیگـر منتقـلشـود؟چقـدر کنیـم؟شـایدشـماهـمجـزو آندسـته از افـرادیباشـیدکـه تمامـیداروهایتـانرا در یخچـالنگهـداری ‌ بـه بروشـورهایهمـراهدارو بـراینگهـداریدارودقـتمی اید؟ ‌ ایشـنیده ‌ دارانبـراینگهـداریداروجـز در مـواردخیلـیخـاصتوصیـه ‌ کنیـد. آیـا تاکنـوناز داروخانـه ‌ می تــوانگفــتتوزیــعو پخــشداروفقــطانتقــالدارو بــه نقطــهعرضــه؛ یعنــیداروخانــه، بیمارســتانو پزشــکنیســت، اینکــهچگونــهودر چــه ‌ بــهطــور یقیــنمی سـازیبرخـوردار اسـت. بـه اهمیـتایـنموضـوعوجایـگاه پخـشدارو زمانـیبیـشاز پیـشپـیبردیـم ‌ شـود، از اهمیـتسرنوشت ‌ شـرایطیایـنانتقـالانجـاممی هایکرونـا در زمـاناپیدمـیایـنبیمـاریچگونـه بایـددر شـرایطخـاصوحفـظشـرایطمحیطـیویـژهمنتقـلشـوند. ‌ کـهشـنیدیمودیدیـمواکسـن شـودمتخصصـانحـوزه ‌ قـرار گرفتـن«توزیـعدارو» بـهعنـواندومیـنمولفـه«زنجیـره ارزشدر صنعـتداروسـازی»، خـودگواهـیبـر اهمیـتآناسـت؛ گفتـهمی کنن ـدو ب ـرایآنسـهمولف ـه اصل ـیشـامل: «تولی ـددارو»، «توزی ـعدارو»و ‌ دارو ب ـرایشـناختبهت ـر ای ـنصنعـتب ـه زنجی ـره ارزشصنعـتداروسـازیاشـارهمی شـمارند. ‌ «عرضـه بـهمصـرفکننـده نهایـی» را بـر می بــر همیــناســاسو بــا توجــه بــه آنچــهدرخصــوصاهمیــتتوزیــعدارودر حیطــه«حمــلو نقــل»و«مدیریــتدارو» از تولیدکننــده تــا داروخانــهمطــرح اســت، پخـشداروگـروهکوبـلتوانسـتهجایـگاه ‌ ایبـا مدیـر عامـلشـرکتخصوصـیآدوراطـبانجـامشـد.شـرکتیکـه بـهگفتـهمدیرعاملـشبـهعنـوانشـرکت ‌ مصاحبـه شـرکتتوزیعـی(مشـتملبـر دولتـیوخصوصـی) بـه لحـاظشـاخصآمـار فـروش 50 هایخصوصـیوجایـگاهچهـارمرا در میـانبیـشاز ‌ نخسـترا در بیـنشـرکت در کشـورمانبـهخـود اختصـاصدهـد. 1391 از کشـور انگلسـتاناسـت. او از سـال MBA التحصیلرشـته ‌ ، تحصیلکـرده رشـتهمهندسـیصنایـعوهمچنینفارغ 1361 «محسـنفیـاضدسـتجردی»متولـد 1399 دار مسـوولیتبـوده اسـتو بـا تجربـهحـدود یـکدهـهدر حـوزهمدیریـتدارو، از سـال ‌ هایکوبـلداروو آدوراطـبعهـده ‌ در گـروهکوبـلوهمچنیـنشـرکت خوانیـم: ‌ کنـد. در همیـنارتبـاطبـا او بـهگفتگـو نشسـتیمکـه بـاهـممی ‌ بـهعنـوانمدیرعامـلشـرکتآدوراطـبفعالیـتمی

7 ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

بهعنواناولینسوالدر موردسابقهو فعالیتآدوراطببفرمایید؟ بـه عنـوان شـرکت 1387 شـرکت آدوراطـب از سـال توزیعداروی«گروه کوبل» تاسـیسشـد. در واقع های ‌ بـرای اینکـه «گـروه کوبـل» بتوانـد سیاسـت توسـعه و گـردشنقدینگـی را در بـازار دارو به نحو صحیـح اجرایـی کنـد، اقـدام بـه تاسـیس شـرکت آدوراطـبمطابـق بـا اسـتانداردهای روز دنیـا کـرد. سـال از عمـر فعالیـت ۱۲ امـروز بـا گذشـت حـدود تریـن ‌ شـرکت آدوراطـب، ایـنشـرکت یکـی از جوان های توزیـع و پخـش سراسـری دارو بـه ‌ شـرکت رود. در واقـع ایـنشـرکتبا رشـدسـریع ‌ شـمار مـی دار خـود ماننـد ‌ های سـهام ‌ بـه واسـطه شـرکت «داروسـازی دکتـر عبیـدی» و «شـرکت کوبـل»، های پخشسراسـری ‌ توانسـترتبـهچهارمشـرکت دارو را بـر اسـاسشـاخصفروشکسـبکنـد؛ این های ‌ در حالـی اسـتکـهسـهشـرکت اول از شـرکت شـوند و براسـاس آمارنامـه ‌ دولتـی محسـوب می های ‌ دارویـی وزارت بهداشـت، بیـن شـرکت خصوصـیپخـشدارو،شـرکتآدوراطـبرتبـه اول و بزرگتریـن شـرکت خصوصـی در صنعـت پخـش رود. در ایـنشـرکت نزدیـک بـه ‌ دارو بـه شـمار مـی نفـر فعالیـت دارنـد کـه از ایـن تعـداد چیـزی 900 درصـد بـه صـورت مسـتقیم در حـوزه 70 حـدود توزیـع و فـروشفعالیـت دارنـد. با اینتعداد پرسنلکه اشارهفرمودید چهتعدادداروخانهوبر اساسچهمعیاری در پوشششما قرار دارند؟ بر اساس قانون چون عنوان شرکت پخش «سراسری» را داریم، موظف به ارسال دارو به ها در سطح کشور هستیم. با ‌ تمامی داروخانه هزار داروخانه 12 اینشرایط در حال حاضر بیشاز به عنوان مشتری فعال داریم که از این تعداد هزار داروخانه ارسال دارو داریم که 11 به حدود شود. البته در اینجا ‌ به ازای آن فاکتور صادر می بحث رقابتی هم مطرح است، اما به طور کلی ما ها را پوشش و ویزیت ‌ موظفیم تمامی داروخانه شهر مرکز توزیع و پخش 25 کنیم. بنابراین در دارو ایجاد کردیم، که آخرین آن به تازگی در شهر زاهدان افتتاح شد. همچنین در شهر اهواز مرکز توزیع خود را با انتقال به مکان دیگر توسعه ایم که افتتاح و بهره برداری از آن در دست ‌ داده اقدام است. هایپخش ‌ نکتهقابلتوجه اینکهدر میانشرکت

المللی ‌ استانداردها به دو بخش داخلی و بین المللی ‌ شوند. دو استاندارد بین ‌ تقسیم می از سویسازمان بهداشتجهانی GSP و GDP تدوینشده استوضوابطسازمانغذا وداروهم فاصله زیادی با این ضوابط ندارد. استانداردهای داخلی مبتنی بر ضوابط سازمان غذا و دارو های خیلی دور ‌ است و تدوین آن شاید به سال هایی هم ‌ روز رسانی ‌ برگردد که در مقاطعی به در آن انجام شده است؛ با این وجود به طور کلی استانداردهای داخلی با استانداردهای المللیفاصله معناداری ندارد. ‌ بین ما نه تنها در شرکت آدوراطب بلکه در گروه کوبل های سازمانی معتقدیم و آن را دلیل ‌ به ار زش های سازمانی ‌ دانیم. این ار زش ‌ رشد خود می شامل «صداقت»، «نوآوری» و «برتری» است؛ همچنینسعی کردیم بحث کیفیت و بروز بودن ها را مرتب پیگیری کنیم، این در ‌ دستورالعمل های تضمین کیفیت ‌ حالی است که گواهینامه المللی ‌ های بین ‌ شود تا از شرکت ‌ هر سال بروز می ایزوهای مختلف برای شرکت آدوراطب صادر شود. توان گفت وجه تمایز گروه کوبل ‌ به جرات می و به تبع آن شرکت آدوراطب با احترام به دیگر های سراسری پخش دارو، تیم تضمین ‌ شرکت کیفیت آن است که به صورت تخصصی این کند. برای مثال در توزیع و ‌ موضوع را رصد می پخشدارو مفهومی به اسم«زنجیرهسرد» داریم ها و شرایط استاندارد خاص ‌ که رعایت آن سختی خود را دارد و عدم رعایت آن به هر دلیلی منجر به امحای محموله دارو خواهد شد؛ ما در رعایت این موضوع دقت خاصی داریم، چرا که معمولا

سراسری دارو، شرکت آدوراطب بیشترین تعداد مرکز توزیع دارو را در اختیار دارد. رویکرد ما در این های محروم و ‌ بخشدر وهله اول پوششاستان دهی سریع دارو ‌ در وهله دوم ارسال و پوشش هاست تا بتوانیم زمان ارسال دارو ‌ به داروخانه ها را کمتر و کمتر کنیم. برای مثال در ‌ به داروخانه برد ‌ بعضی مناطق یا شهرها یک هفته زمان می تا دارو به مقصد برسد، به همین دلیل اقدام به راه اندازی مرکز پخش در آن مناطق کردیم. البته گاهی هم به پیشنهاد وزارت بهداشت در شود که ‌ های محروم این مراکز ایجاد می ‌ استان تر دارو برای هموطنان و ‌ منجر به ارسال سریع برای بومیان این ‌ همچنین ایجاد فرصت اشتغال .‌ ها خواهد بود ‌ استان به طور یقین وجود استاندارد برای های سراسری پخش دارو امری ‌ شرکت بدیهی است، اما برخی معتقدند این استانداردها از کف تا سقف است. استانداردهای شرکت آدوراطب کجای این طیف قرار دارند؟ آیا ملزم به رعایت استانداردهای داخلی و خارجی توامان هستید؟ درصـدمطمئن 100 شـرکتپخـشدارو بایـد و ناظــر بــر تمــام ابعــاد کیفــی در همــه فرآیندهــا باشــد، ایــن همــان رویکــردی اســت کــه مــا در شــرکت آدوراطــب بــه صــورت مطلــق بــه آن وفاداریــم.

8 ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

از این موضوع به داینامیک بازار ایران هم مربوط شود. این در حالی است که در کشوری مثل ‌ می درصد پخش دارو توسط سه یا 90 تا 80 ، ترکیه شود، در حالیکه در ایران ‌ چهار شرکت انجام می شرکت توزیع دارو فعالیتدارند. 50 بیشاز علت حضور این تعداد شرکت توزیع دارو در ایران در مقایسه با کشوری مثل ترکیه چیست؟ آیا این تعدد شرکت در حوزه پخش اتفاق خوبی است؟ ارزیابی خودرادرخصوصاینموضوعبفرمایید؟ با وجود اینکه حاشیه سود پخش دارو، حاشیه سود بسیار پایینی است، اما داینامیک این صنعت به سمتی رفته که این تعداد شرکت پخش در ایران ایجاد شود. از سوی دیگر شاید ای به این صنعت، نگاه تخصصی ندارند و با ‌ عده کمیسرمایه و امکانات اقدام به تاسیسشرکت اند. البته من به رقابتی بودن این حیطه ‌ کرده های ‌ اعتقاد دارم و قائل به انحصار و سیاست محدود کننده نیستم، چرا که رقابت موضوعی است که نفعش برای مصرف کننده است. از نیازهای صدور ‌ طرفی اعتقاد دارم باید پیش مجوز برای شرکت پخش، با کیفیت بالا انجام گیرد که هرکسی نتواند در این حوزه ورود کند؛ نیازها ‌ هایی بتوانند این پیش ‌ ولی اگر شرکت و استانداردها را رعایت کنند، خیلی خوب است که وارد صحنه رقابت شوند. تفاوت عمده ایران

های ‌ با کشورهای دیگر در همین تعدد شرکت پخش دارو است. البته با چشم انداز پیش رو های کوچک برای حضور ‌ معتقدم در آینده شرکت در این رقابت، مجبور به ادغام با یکدیگر یا های بزرگتر هستند. ‌ شرکت لطفا در خصوص اهمیت لجستیک در صنعت پخش دارو بفرمایید و اینکه شرکت آدوراطب از چه امکاناتی در این بخشبرخوردار است؟ ترین وظیفه سیستم لجستیک، حصول ‌ اصلی اطمینان از نحوه نگهداشت دارو بر اساسهمان شرایط نگهداری توسط تولید کننده و نهادهای ناظر بر دارو است. ما در شرکت آدوراطب ضمن رعایت استانداردها در انبار مرکزی برایدارو، رعایت را هم بسیار مهم HSE استانداردها از منظر دانیم و در این بین، نهادهای نظارتی مثل ‌ می دانشگاهعلومپزشکیتهراننیز حضور دارند. 140 ونقل دارو در حال حاضر ‌ در چرخه حمل دستگاهکامیونوکامیونتداریمکه از اینتعداد خودرو در مالکیتشرکت است. اهمیت 131 حدود سازی الزامات کیفی آن ‌ مالکیت خودرو در پیاده است. در واقع این مالکیت با موضوع کیفیت توان ‌ ایکهبهجراتمی ‌ رابطهمستقیمدارد؛ ویژگی گفت کمتر شرکتی از آن برخوردار است. استفاده از سیستم «ترموکینگ» بر روی تمام خودروهای آدوراطب یعنی مجهز بودن به سیستم گرمایشی

شوند، ‌ داروهایی که شامل زنجیره سرد می داروهای مهم شامل داروهای سرطان، ام.اس و ... هستند. البته این زنجیره فقط بخشی از شود. بنابراین با ‌ این کنترل کیفیت محسوب می هاییکه ‌ هایحاکمیتیو محدودیت ‌ وجود نظارت شرکت سراسری 50 ها با حضور بیش از ‌ برای آن پخش دارو در بازار ایران وجود دارد، این خود درصد مطمئن 100 شرکت پخش است که باید و ناظر بر تمام ابعاد کیفی در همه فرآیندها باشد، این همان رویکردی است که ما در شرکت آدوراطب بهصورتمطلق به آن وفاداریم. شرکتآدوراطبدر مقایسهباهمتایان خارجی در کجا قرار دارد؟ چه وجه تمایزی ها وجوددارد؟ ‌ بینآن به لحاظ استانداردهای انبارداری و توزیع، جایگاه المللی ‌ خوبی داریم، اما برای رسیدن به تراز بین چند شاخص مشخص وجود دارد: ابعادی مثل مسایل محیط زیستی، بحث مکانیزه شدن برخی فرآیندها و همچنینسرویسدهی به مشتریان ها) مهم است که البته بخشی از آن ‌ (داروخانه ها هم مرتبط است. ‌ به فرهنگ ما در داروخانه برای مثال در اروپا ارسال دارو به صورت تلفنی یا شود، یا در کشوری مثل ترکیه ‌ آ نلاین انجام می روزی چهار مرتبه به یک داروخانه دارو رسانی ای یک بار یا ‌ شود، در حالیکه ما در ایرانهفته ‌ می کنیم. البته بخشی ‌ در نهایتدوبار دارو رسانیمی

9 ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

همیشـه بـه نوعـیجـزو کالاهـای اساسـیدر نظـر گرفتــه شــده، بــا یارانــه همــراه بــوده اســت. بــا گـذاریدارو در ایـران بـا هیـچصنعـت ‌ اینکـه قیمت دیگــری قابــل قیــاسنیســت، ولــیهمــواره بــا هــا بــرای افزایــشقیمــت ‌ کننده ‌ اعتــراضمصرف 4200 دارو روبــرو هســتیم. از ســوی دیگــر ارز تومانــی فقــط بــرای مــواد اولیــه اســتو ســوال اینجاســتآیــا بــرایمقــوا و جعبــه داروهــم ایــن شــود؟ بــه طــور یقیــن ‌ ارز تخصیــص داده می خیـر و بایـد بـا ارز نیمایـیخریـداریشـود. بـا توجـه بــه اینکــههمیشــهســعیشــده قیمــتدارو در ای ‌ کشـور پاییـن نگـه داشـتهشـود، بنابرایـنچـاره تومانــی بــرایدارو نیســت. 4200 جــز برداشــتن ارز اگرچــه نگرانــی نهادهــای نظارتــی بــرای حمایــت کننــده قابــل درک اســت، امــا وجــود ‌ از مصرف محدودیــت ارز، تهیــه مــواد اولیــه را بــا مشــکل کنـدو بـه تبـع آنشـاهدیمبرخـیاوقـات ‌ روبـرومی شــویم. ‌ در تولیــد یــکدارو بــا کمبــود روبــرو می آیا شما تفاوتی برای داروی ایرانی و خارجیبهلحاظکیفیتقائلید؟ صنعـــتداروســـازیدر ایـــرانصنعـــت پیشـــرویی شـــود و در ایـــنصنعـــت تولیـــدات ‌ محســـوبمی بســـیار خوبـــیداریـــم. بـــرای مثـــال بـــه کـــرّاتدر ام افـــرادی ‌ مشـــاهدات شـــخصی خـــود دیـــده کننـــد ‌ کـــه در خـــارج از کشـــور زندگـــی می برخـــی محصـــولاتداروســـازیدکتـــر عبیـــدی را برنـــد ولـــی بـــههـــر حـــال ‌ خریـــداری و بـــا خـــود می هایـــیهـــم در تولیـــداتداخلـــی کشـــور ‌ نمونه وجـــود دارد کـــه در قیـــاسبـــا مشـــابه خارجـــی خـــود از کیفیـــتکمتـــری برخوردارنـــد. را چطور ارزیابی OTC آینده داروهای کنید و شرکت آدوراطب چه سهمی در ‌ می این بخشاز داروها دارد؟ برخی معتقدند مصرفایندستهاز داروهادر آیندهبیشتر شود. ‌ می هــای شــرکت ‌ بخــش نســبتاً بزرگــی از فعالیت آدوراطــبو داروســازیدکتــر عبیــدیمربــوط بــه )Over-The-Counter( داروهـای بـدون نسـخه ای کــه ‌ اســت؛ بــه خصــوص بــه خاطــر ســبقه داروســازی دکتــر عبیــدی در تولیــد ایــن دســته از داروهــا دارد. ولــی متاســفانه نحــوه ارائــه و ) در OTC نمایــش داروهــای بــدون نســخه ( هــایکشــور در مقایســه بــا کشــورهای ‌ داروخانه هــای ‌ اروپایــیمتفــاوت اســتو بــه دلیــل تفاوت

تفاوت عمده ایران با کشورهای دیگر های پخشدارو است. ‌ در تعدد شرکت البته با چشم انداز پیشرو معتقدمدر هایکوچکبرایحضور در ‌ آیندهشرکت اینرقابت،مجبور بهادغامبا یکدیگر یا هایبزرگتر هستند. ‌ شرکت

هـا، ب ـه راحت ـیدر ‌ فرهنگـیو امنیت ـیدر داروخانه دسـترسیـا معـرضدیـد بیمـار یـا مصـرفکننـده را تغییـر داده اسـت. OTC قـرار نـدارد و مفهـوم هـا از ایـن ‌ بـهطـور قطـع اسـتقبالمصـرفکننده داروهــا منجــر بــه پیشــرفت تولیــد ایــن ‌ دســته شــود. ‌ هــا می ‌ داروهــا از ســوی تولیدکننده وبالاخـرهسـوالپایانـی؛صنعتپخش دهــد بــرای حفــظ ســامت ‌ نشــان می دارو چــه زحمــــــــــــات و اســتانداردهایی شــود تــا بــهداروخانــه برســد، ‌ رعایــتمی گیــرد بــرای ‌ ولــی بیمــار وقتــی دارو را می ای ‌ نگهـداریدارو رفتـار متفـاوتوسـلیقه داردکـهگاهـیتمـام زحمـتچرخـه توزیـع دهــد. شــما چــه ‌ را تحــت تاثیــر قــرار می داران ‌ ای بــرای مــردم و داروخانــه ‌ توصیــه داریــد؟ بــه مبحــثمهمــی اشــاره کردیــد، بــهطــور یقیــن نگهــداری دارو در داروخانــه و تحویــل آن بــه کننــده خــرد (بیمــار) و رعایــت شــرایط ‌ مصرف نگهــداری در منــزل، بــه مثابــه چرخــه کوچکــی از صنعــت پخــش داروســت و اگــر بــه شــرایط های ـیکـه ‌ نگهـداری توجـه نشـود، تمامـیهزینه رود. بنابرایــن ‌ شــود از بیــن مــی ‌ در ایــن بــاره می دار و مصــرفکننــده بایــد ایــنشــرایط ‌ داروخانــه را مــورد توجــه قــرار دهنــد. اگرچــه بروشــور نحــوه دار وجــود ‌ نگهــداری در تمــام داروهــای جعبــه هــا ‌ کنــم مصــرف کننده ‌ دارد، ولــی توصیــه می دارو را فقـط از داروخانـه تهیـه کننـد؛ چـونقطعـا دارانموظـفبـه رعایـتشـرایطنگهداری ‌ داروخانـه دارو هســتند. همچنیــن هنــگام تحویــل هــا بخواهنــد در ‌ داروهــای یخچالــی، از داروخانه کیسـهدارو، یـخخشـکاسـتفاده کننـد کـه البتـه هــا نســبتبــه ایــن امــر ‌ بــهطــور یقیــنداروخانه اشــرافکامــلدارنــد. مصــرفکنندهــا هــم بایــد ب ـه بروشـور نگهـداریدارو توجـه وی ـژه کننـد و آن را ســاده نگیرنــد.

و سرمایشی، یکی از این وجه تمایزها است. هایدیگر فقطسیستمسرمایشی ‌ معمولاشرکت دارند، در حالیکهخودروهایاینشرکتاز سیستم گرمایشیهمبرخوردار است. آیا صنعت پخش دارو در هزینه دارو گذارد؟ ‌ تاثیر می در حـوزهدارو یـکقیمـتسـهگانـه وجـودداردکـه هـایسـه گانـه توسـطوزارتبهداشـت ‌ ایـنقیمت شــوند. قیمــتاولقیمــتفــروش ‌ مشــخصمی کارخانــه بــهشــرکتتوزیــع، دومقیمــتفــروش شـرکتتوزیـع بـهداروخانـه و قیمـتسـومفروش داروخانــه بــه مصــرفکننــده اســت. فاصلــه ایــن های ‌ هــا در واقــع حاشــیه ســود شــرکت ‌ قیمت درصـد اسـتو بـرای 12 تـا 5 توزیعـیاسـتکـه بیـن درصــد 25 تــا 20 داروخانــه ایــنعــددشــایدحــدود هـایتوزیـع، ‌ باشـدکـهدر واقـع بـا توجـه بـههزینه ایــنعــدددر نهایــتحاشــیهســود ناخالــصیــک درصـد اسـت، 10 شـرکتپخـشکـهچی ـزیکمت ـر از هـای تورمـیکـه ت ـا ‌ خواهـد ب ـود. البت ـه ب ـا دغدغه کنـونوجـودداشـته، ایـنسـوددر قیـاسبـا تـورم بسـیار ناچیـز اسـت. انتظار شما از نهادهای حاکمیتی و دولتیدر حوزه دارو به ویژهصنعتپخش داروچیست؟ بـهطـور کلـیقیمـتگـذاریدارو بـا توجـهبـه اینکه

از سویشرکت آدوراطب مرکز جدید توزیعدارو شود ‌ در اهواز افتتاحمی

کیفیت توزیع دارو و ایجاد شراکت پایدار با های استان اهواز است. ‌ داروخانه فضاهای اصلی این مجموعهشامل: متر 1600 : فضای انبارشدارو و توزیع مویرگی مربع متر مربع 50 : فضایسردخانه متر مربع 35 : رستوران مترمربع 430 : بخشاداری متر مربع 60: نگهبانیواتاقاستراحترانندگان خودرو 12 متر مربع با ظرفیت 150 : پارکینگ انبارهای جانبی(فضای تاسیسات مکانیکی و برقی، انبار الکال و انبار کالاهای مرجوعی و

خوزستان»، «سادگی»، «شفافیت» و «کارآمدی» های برجسته در طراحی مرکز پخش اهواز ‌ از المان عنوان شده است. در حال حاضر مرکز پخش دارویی اهواز شرکت آدوراطب در منطقه زرگان اهواز استکه پساز تکمیل پروژه به واحد جدید شود. در واقع تجربیات کارفرما و ‌ منتقل می های پیشین و حوزه انبارشدارو ‌ مشاور؛ در پروژه باعثشد تا این مرکز منحصر به فرد باشد. اجرای پروژه مرکز توزیع دارو در اهواز در کمتر از بینی افتتاح کامل آن در فصل ‌ دو سال و پیش آن هم در زمان اپیدمی کرونا 1400 زمستان سال نشان از اراده شرکت آدوراطب نسبت به ارتقای

های گروه کوبل ‌ شرکت آدوراطب از زیر مجموعه که مسوولیتپخشمحصولاتشرکتکوبلدارو و داروسازی دکتر عبیدی را بر عهده دارد، با هدف های توزیع دارو، مرکز جدید ‌ بالا بردن استاندارد کند. ‌ مالکیتیخود را در شهر اهواز افتتاحمی متر مربع 4400 این مرکز در زمینی به مساحت اهواز بر اساس 3 در شهرک صنعتی شماره آخرین استانداردهای روز در حال ساخت است. شاید به جرات بتوان گفت وجه تمایز مرکز جدید توزیع دارویی اهواز که ساخت آن از مهرماه سال گذشته آغاز شده طراحی منحصر به فرد و پیشرو در مقایسه با مراکز دیگر است؛ «مطابقتبا اقلیم

کارتـن 700 بـه 150 داروی یخچالـی در ایـن مرکـز از دهی گسـترده ‌ لنتـوس و همچنیـن پوشـش مشـتریان و توزیـع بـا کیفیـتدارو؛ حاصـلشـود . اندازی مرکز جدید پخشدارو در اهواز، ‌ اگرچه با راه ای قرار ‌ شرکت آدوراطب در وضعیت قابل توجه گیرد اما آ نچه بیش از پیش برای مردم این ‌ می تر ‌ یابد پوشش جامع ‌ شهر و استان اهمیت می مشتریان و افزایش در کیفیت توزیع دارو است. های ‌ اتفاقی که منجر به رضایت نهادها و سازمان کنندگان و در نهایت آحاد ‌ حاکمیتی، تامین شود که هریک به نحوی در ‌ مردم خوزستان می دستاوردهای این مرکز شریکخواهند بود.

شود. ظرفیتی که برای ‌ مستقیم فراهم می نیروهای بومی فرصتی است تا متناسب با های ‌ روند رشد شرکت جذب و از آموزش ردیف مند شوند. در واقع شرکت ‌ شغلی مختلف بهره آدوراطب در طول مدت فعالیت خود توانسته مرکز توزیع دارو را با فراهم کردن بیش 25 است هزار 11 فرصت شغلی ایجاد کند و بیش از 600 از داروخانه را در سطح کشور پوششدهد. بـرداری از مرکـز توزیـع اهواز توسـط ‌ همچنیـنبهره هایی ‌ شـود دسـتاورد ‌ شـرکت آدوراطـب باعـث می نظیـر افزایـشظرفیـت انبـارشدارو در مرکـز اهـواز پالـت، افزایشظرفیتانبارش 1500 پالـتبه 300 از

مترمربع 170 :) پالتهایچوبی مرکز 24 افتتاح مرکز توزیع داروی اهواز در کنار های ‌ توزیع شرکت آدوراطب در شهرها و استان کشور، به واقع بخشی از هدف بزرگتری است که شود تا یکشرکت پخشسلامت محور ‌ باعث می المللی ایجاد و از امکانات ‌ با استانداردهای بین آن به منظور افزایش خدمت رسانی به جامعه استفادهشود. ایجادفرصتشغلیودستاوردهایجدید برداری کامل از مرکز پخش دارویی اهواز، ‌ با بهره نفر به صورت 33 فرصت شغلی و فعالیت برای

تریبون ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 12

Cold Box بندی ‌ بسته تولید موفقیتــی دیگــر بــرایشــرکت آدوراطــب در حمــل دارو )چـهنقشـیدر صنعـتدارویـیدارنـد EPS ها( ‌ اسـتایرن ‌ پلی

اکنـون ‌ هـم . شـد بـالا اطمینـان ضریـب بـا دمـای نگهداشـت قابلیـت نهایـی محصـول را سـاعت 72 مـدت بـه گـراد سـانتی درجـه 8 تـا 2 و حمـل منظـور بـه آدوراطـب شـرکت و داراسـت مرکـزی انبـار از ارسـال در یخچالـی کالاهـای نقـل از کشـور های ‌ داروخانه سراسـر و توزیع مراکـز بـه . کنـد ‌ می اسـتفاده محصـول ایـن حـــــــــرارتی عایق بندی ‌ بسـته ضرورت ) کلدباکس ( افزایش شـاهد 2014 سـال از داروسـازی صنعت بــه کــه اســت بــوده محصولاتــی درصــدی ۶۵ نیــاز ســرد زنجیــره بــا نقــل و حمــل خدمــات رود ‌ مـی انتظـار هـا، ‌ بیولوژیک ظهـور ب ـا . دارن ـد EPS عایــقحرارتــی . یابــد افزایــش تعــداد ایــن فـوم پلـی ، (Expanded Polystyrene) آینــده های ‌ اســتایرن منبســط شــده، در ســال خواهـد داروسـازی صنعـت در بیشـتری نقـش . داشت اقـ م نگهـداری بـرای حرارتـی عایـق هـای ‌ جعبه خــون، واکســن، دارو، ماننــد دمــا بــه حســاس فاسـد غذایـی مـواد آ زمایشـگاهی، هـای ‌ نمونه پروسـه حیـن معمـول طـور بـه غیـره و شـدنی اقـ م دمـای . هسـتند نیـاز مـورد نقـل و حمـل معینـی دمایـی محـدوده در بایـد شـده ذخیـره شــود حفــظ روز چنــد تــا زمانــی هــای ‌ بازه بــرای بندی ‌ بســته محصــولات از مــواردی چنیــن در و . شـود ‌ می اسـتفاده حـرارت عایـق

شــرکت آدوراطــب بــرای اولیــن بــار در ایــران، بــا هــدف رعایــت بالاتریــن اســتانداردهای کیفــی در زنجیــره حمــل دارو بــه ویــژه زنجیــره ســرد، بــا همــکاری تولیدکننــدگان داخلــی، اقــدام گذاری، طراحــی و تولیــد مشــترک ‌ بــه ســرمایه بندی عایــقحرارتــی (کلدباکــس) بــا ســایز ‌ بســته متر کــرد. ‌ ســانتی 100*120*100 اســتاندارد پالــت حمــل بندی ‌ بســته طراحــی از پــس پــروژه ایــن هــای ‌ کلدباکس بــا مطابــق یخچالــی، داروهــای های ‌ شــرکت برتریــن توســط اســتفاده مــورد 6 زمـان مـدت در اروپایـی، دارویـی تولیدکننـده در تومـان میلیـارد یـک حـدود هزینـه بـا و مـاه . رســید بــرداری ‌ بهره بــه امســال پاییــز ، » کلدباکـس « هـای ‌ نمونه اولیـن تولیـد از پـس های ‌ هـای داخلـی و تسـت ‌ کننده ‌ از سـوی تأمین تیـم توسـط مختلـف دمایـی گـذاری ‌ صحه انجـام مـاه سـه زمـان مـدت در کیفیـت تضمیـن نمونـه اص ح مرحلـه چندیـن از پـس و شـد کیفـی های ‌ تسـت گذرانـدن بـه موفـق نهایـی

شـاهد 2014 صنعتداروسـازیاز سـال درصـدیمحصولاتیبوده 65 افزایـش اسـتکـهب ـهخدمـاتحمـلونقـلب ـا زنجیـرهسـردنیـاز دارنـد.

کاری و کســب هــر از مهمــی بخــش لجســتیک کالاها نقل و حمـل به نیـاز اوقـات اغلـب . اسـت طولانــی های ‌ مســافت در محصــولات و دمــای در همیشــه بایــد کــه دارد وجــود نگهــداری مجــاز دمــای محــدوده در یــا پاییــن . شــود جلوگیــری آ نهــا فســاد از تــا شــوند سـرد زنجی ـره داروهـای اغل ـب مث ـال عن ـوان ب ـه ســانتیگراد درجــه ۸ تــا ۲ بیــن دمــای در بایــد کارخانـه از بایـد دارو بنابرایـن . شـوند نگهـداری محلـی داروخانـه بـه و شـود بندی ‌ بسـته انبـار یـا مقصد بـه رسـیدن تـا آن دمـای و شـود منتقـل . شـود حفظ سـانتیگراد درجـه ۸ تـا ۲ بیـن بایـد از اسـتفاده کمـک بـه تـوان ‌ می را عملیـات ایـن شــده منبســط اســتایرن ‌ پلی فــوم بندی ‌ بســته . رسـاند انجـام بـه نقـل، و حمـل فرآینـد حیـن EPS بندی ‌ بسـته از اسـتفاده روش تریـن ‌ معمول یونولیتـی یخـدان همـان یـا کلدباکـس بکارگیـری مــواد بهتریــن از هــا ‌ کلدباکس تولیــد در . اســت بــه حســاس محصــولات بندی ‌ بســته ویــژه اولیــه کنتــرل همــراه بــه تــا شــود ‌ می اســتفاده دمــا بند ‌ آب و مسـتحکم تولیـد، حیـن کیفیـت مسـتمر سـبک وجود با هـا ‌ باکس ایـن . برسـند مقصـد بـه های ‌ آســیب برابــر در کالا محافظــت بــه بــودن هــای ‌ ضربه ســایر یــا ســقوط از ناشــی خارجــی

شــرکتآدوراطــبنــه تنهــا توانســته بــاضریــباطمینــان بــالا نســبتبــه انحرافــاتدمایــیدر حیــنحمــلکالا پیشــگیری کنــد، بلکــه بــا افزایــش کالاهــای یخچالــی، ‌ ظرفیــت حمــل مــدتزمــانتوزیــع بــه تمامــینقــاط درصــد کاهــش داده 50 کشــور را اســت.

EPS حرارتی عایق بندی ‌ بسته مزایای

سرد زنجیره با نقل و حمل در

تریبون ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 13

یادداشت

ارتقــایکیفیــتصنعــت لجســتیکبــا نوسـازینـاوگانوتـوانبخشخصوصی ونقــل اتــاق ایــران ‌ علــی حســینی رئیــس کمیســیون حمل

تریــن نیــازی اســت کــه بــرای بهبــود ‌ ونقــل کشــور مهم ‌ نوســازی نــاوگان حمل توانــد از ظرفیــت ‌ شــود. دولــتدر ایــن رابطــه می ‌ کیفیــت ایــنصنعــتتوصیــه می بخــشخصوصــی بهــره کافــی ببــرد. بــالا بــردنســطح کیفیــتدر اجــزای اقتصــاد، کنـد. بـههمیـن ‌ زمینـه را بـرای بـالا بـردنکیفیـتدر سـطح کلان اقتصـاد، میسـر می منظـور علـیحسـینی، رییـسکمیسـیونحمـلو نقـل اتـاق ایـراندر یادداشـتی؛ بـه شـود ‌ موضـوع آ نچـه موجـببـالا رفتـنسـطح کیفیـتدر صنعـتحمـلو نقـلمی پرداخت ـه اسـت. ونقــل و لجســتیک اتــاق ایــران اســتفاده از ‌ بــه اعتقــاد رئیــس کمیســیون حمل تجربیـاتجهانـیدر چهـار حـوزه ریلـی، هوایـی، زمینـیو دریایـی، توجـه بـه نوسـازی های نســل ســوم ‌ و هوشمندســازی نــاوگان و حرکــت بــه ســمت ایجــاد شــرکت توان ـد ب ـه ارتقـایسـطح کیفی ـتصنعـت لجسـتیککمـککن ـد. ب ـه گفت ـه وی ‌ می هایخصوصـی، دولتـیو خصولتـی ‌ ونقـلدر ایـران ترکیبـی از شـرکت ‌ صنعـتحمل اســتو بــرای رســیدن بــه کیفیــتدر ایــنحــوزه بایــد نوســازی وهوشمندســازی نــاوگان را مدنظــر قــرار داد. بــالا بــردنســطح کیفیــتو اســتانداردها در صنعــت های لجســتیکنســل ‌ انــدازیشــرکت ‌ توانــد بــا تمرکــز بــر راه ‌ لجســتیککشــور می ای ‌ ســوم و آ نچــه در دیگــر کشــورها محقــقشــده، بــه دســت آیــد. در بحــثجــاده بــه عنــوان اولیــن پیشــنهادیکــههمــواره مطــرح بــوده وهمچنــان روی آن تاکیــد ها بـه ‌ داریـم، رفتـنبـهسـمتشـرکتمالکـیبـهجـایفردمالکـی اسـت. اگـر شـرکت کنـد. ‌ وری افزایـشپیـدا می ‌ هـا باشـند بـدونشـکبهـره ‌ جـای افـراد مالـکان کامیون زمــان بــا ایــن اقــدام مهــم بایــد روی نوســازی نــاوگانهــممتمرکــز شــد. ‌ هم ای اصـ ح کنیـم ‌ ای را بـه گونـه ‌ ونقـلجـاده ‌ در ایـن رابطـه بایـد قوانیـن ناظـر بـر حمل ونقـلدر ای ـنحـوزه توجیـه اقتصـادی پیـدا کنـد؛ ‌ های ب ـزرگحمل ‌ ت ـا ایجـادشـرکت امــروز میــزان عــوارضو مالیاتــیکــه یــکفــرد بــه عنــوان مالــککامیــون پرداخــت ت ـر از وجوهـی اسـتکـه ی ـکشـرکت بای ـد ب ـرای ی ـککامی ـون ‌ کن ـد بسـیار پایین ‌ می بپـردازد بـرایهمیـنفعالیـتشـرکتیدر ایـن بخـشتوجیـه چندانـی نـدارد. تدویـن ها و قوانیـن نخسـتینگامـی اسـتکـه بای ـد برداشـت. ‌ سیاسـت بـا توجـه بـههزینـه بـالای نگهـداریکامیـون، امـروزه بـا نـاوگان فرسـوده در بخـش دهـد کـه در آینـده از نظـر نیـروی انسـانی ‌ روهسـتیمو ایـن نشـانمی ‌ ای روبـه ‌ جـاده سـال آینـده ۱۰ هـم بـا فرسـودگیمواجـه خواهیـم بـود. ایـنمشـکلی اسـتکـه در اتفـاقخواهـد افتـاد. دولـتبایـد بـا اسـتفاده از تـوان بخشخصوصیسـن نـاوگان را پاییـن بیـاورد و از ایـنطریـقکیفیـت را بـالا بـرده، هزینـه را کاهـشداده و فضـای ونقـل رونـقگیـرد. ‌ رقابتـی ایجـاد کنـد و بـه ایـن ترتیـب اقتصـاد در صنعـتحمل های اصلــی ‌ ونقــل بــه عنــوان یکــی از زیرســاخت ‌ تمرکــز بــر حــل معضــ ت حمل توانـد بـا تمرکـز بـر تـوان بخـش ‌ اقتصـاد، بسـیار مهـموضـروری اسـتکـه دولـتمی خصوصـیدر ای ـنمسـیر قـدم ب ـردارد.

. کن ـد ‌ می شـایانی کمـک حمـل حی ـن در فیزیکـی نوسانات برابر در کارآمد بسیار عایق یک عنوان به همچنین EPS فوم EPS بندی بسته شود می باعث که شود، ‌ می شناخته خارجی دمای نگاهی اگر . باشد سرد زنجیره نقل و حمل فرآیند از ناپذیر جدایی بخشی فرآیند در EPS بندی بسته فناوری توسط شده ارائه مزایای به مختصر : یافت خواهیم را زیر عمده مزایای بیندازیم، سرد زنجیره با نقل و حمل فوم زیرا یابد، ‌ می کاهش توجهی قابل میزان به لجستیک هزینه مناسب بندی ‌ عایق و دارد هزینه عایق مواد سایر از کمتر بسیار EPS . است محصولات مجاز دمای حفظ به مربوط هزینه از مهمی بخش EPS های ‌ فوم زیرا یابد، ‌ می کاهش شدت به بندی ‌ بسته وزن باعث رو این از . هستند وزن سبک بسیار ها ‌ آن حجم به نسبت . شود ‌ می حمل هزینه کاهش نتیجه در و محموله وزن کاهش حمــل حــال در محصــول بــرای تــوان ‌ می را حرارتــی حفاظــت بهتریـن از یکـی اسـتایرن ‌ پلی فـوم اینکـه ب ـه توجـه ب ـا . کـرد ارائ ـه دمایــی های ‌ شــوک از شــود ‌ می محســوب تجــاری هــای ‌ عایق . کنــد ‌ می حفــظ خوبــی بــه را محصــول دمــای و کــرده جلوگیــری فاقد استایرن ‌ پلی اینکه دلیل به : ها ‌ قارچ و ها ‌ باکتری رشد عدم شدن آلوده صورت در است ها ‌ میکروارگانیسم نیاز مورد مغذی مواد از و کنند ‌ نمی رشد آن روی بر ها ‌ باکتری و ها ‌ قارچ بندی، ‌ بسته سطوح . اندازند ‌ نمی مخاطره به را محصول بهداشتی نظر نیز رطوبت عایق حرارت، عایق بر علاوه EPS فوم : رطوبت عایق بندی ‌ بسته داخل به رطوبت نفوذ از جلوگیری با ترتیب بدین . است . کند ‌ می شایانی کمک شده بندی ‌ بسته محصولات کیفیت حفظ به سرد زنجیره توزیع و انبارش حوزه در پیشرو شرکتی عنوان به آدوراطب یونولیتی های ‌ کلدباکس در EPS های ‌ فوم فناوری از استفاده با دارویی، نقل و حمل دمایی، و فیزیکی محافظت کنار در کرده تلاش همواره و کرده فراهم را کشور سراسر در دارویی محصولات کارآمد و ایمن . کند تضمین جایی ‌ جابه حین را محصول سلامت و کیفیت اســتفاده هنــگام آدوراطــب شــرکت کــه نکاتــی تریــن ‌ مهم از یکــی شـــرایط دهـــد ‌ می قـــرار توجـــه مـــورد یونولیتـــی هـــای ‌ کلدباکس از نــوع بــه بســته کــه اســت بندی ‌ بســته هنــگام محصــولات دمایــی بـرای دیگـر سـوی از . باشـند شـده سـرد پیـش بایـد حتمـا محصـول سیسـتم از طولانـی های ‌ مسـافت در کلدباکـس داخـل دمـای حفـظ های ‌ بســـته داخـــل انجمـــاد قابـــل مـــواد آن در کـــه Passive کار بـــه ســـرما تأمیـــن منبـــع عنـــوان بـــه )Ice Pack( مخصـــوص شـــود. ‌ رونـــد، بهـــره گرفتـــه می ‌ می

خدمات ویژه 14 ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

تبعــاتمنفــیتغییــراتاقلیمــی

یادداشتدکتر فاطمه دلیر

دکتـر فاطمـهدلیـر در شـماره اولفصلنامـه آدورانیوز در یادداشـتیبا عنوان«داسـتانتغییـر اقلیمو آدوراطب...» بـه موضوع تغییر اقلیمبـهعنوانیکچالش توانـد بـه مـا کمـککنـد تـاشـرایطپیـشآمـده را بهتـر درککنیـمو بتوانیـمبـا کمیکـردنو ‌ جهانـیپرداخـت. او معتقـد اسـتآشـناییبـا دانـشتغییـر اقلیـممی ایبرداریـم. به گفته ویشـرکتآدوراطـبدر راسـتایهمگام ‌ گیـری ایـنتاثیـرات، ابتـدا قدمـیدر راسـتایتثبیـتوسـپسکاهـشانتشـار گازهایگلخانـه ‌ اندازه شـدنبـا جامعـهجهانـیپـروژه ردپـایکربـن را در سـطحشـرکتدر طـیدوسـالگذشـته بـه انجـام رسـانده اسـت. فاطمـهدلیـر در ادامـهداسـتان«تغییـر اقلیـمو خوانیم: ‌ آدوراطـب...» بـا یادداشـتیدیگـر بـه ایـنموضـوع پرداخته اسـتکه بـا هـممی

ها وکاهشسـطح ‌ ها و رودخانه ‌ فصـلیـخدریاچه منجمـد بـهصـورتدایمـی دیـده شـده اسـت. افزایـش طـول فصـول گـرم، بـالا آمـدن سـطح هـا (سـونامی)، ‌ آب آ زاد، بـه وجـود آمـدن آب لرزه هـای ‌ های ویرانگـر، طوفان ‌ سـالی، سـیل ‌ خشک شـدید بـا توالـی کـم، بیمـاری نوپدیـد و بـاز پدیـد، ها و تغییراتدر میزانبرداشـت ‌ خودسـوزیجنگل محصـولاتدر کشـاورزی از تبعـاتمنفـیتغییـرات اقلیمـی اسـت. بـرایمقابلـه بـا تغییـراتاقلیـملازم اسـتدر ابتـدا بـا دلایـل تغییـر اقلیـم آشـنا شـویم و بتوانیـم هایـیبـرایکاهشمیزان انتشـار دی اکسـید ‌ قدم کربـن برداریـم. در مرحلـه بعـدی بایـد بتوانیـم آوریبـرای زندگیمهیـا کنیمتـا از اثرات ‌ فضـایتـاب منفـی تغییـرات اقلیـمدر امـان باشـیمو بـا تغییـر اقلیـم سـازگار شـویم. (ادامـه دارد...)

توانـد ‌ دمـای زمیـن ناشـی از پارامترهـای زیـادی می دهـد، افزایـشدما ‌ ها نشـانمی ‌ باشـد. امـا بررسـی در درجـه اول ناشـی از افزایـشسـطح دی اکسـید کربـناتمسـفر اسـتکـهدر حـالحاضر بـه بالاترین میلیـون سـال گذشـته رسـیده اسـت. 3 میـزان در میلیـون سـال گذشـته 3 ها در خصـوص ‌ بررسـی کنـد، از زندگـیبـهشـیوهکنونیتنها ‌ مشـخصمی گـذرد و اقلیـم زمیـن (متوسـط ‌ هـزار سـال می 10 دمـایهـوا) ثابـت بـوده اسـت. بـا ایـن افزایـش دمـا تغییراتـی در سراسـر جهـان رود کـه ایـن رونـد بـا ‌ مشـاهده شـده و انتظـار مـی شـتاب بیشـتری انجـام پیـش رود. در طـول قـرن بیسـتمو بیسـتو یکـم، کاهشجهانـیدر اندازه هـا، کاهـش پوشـش بـرف بـرای بسـیاری ‌ یخچال از مناطـق در نیمکـره شـمالی، کاهـشضخامـت تـر شـدن ‌ و گسـتره یـخ دریـایقطـبشـمال، کوتاه

داستاناول گیـری ‌ هـای اندازه ‌ دانشـمندان بـا اسـتفاده از داده ها بـه کسـب اطلاعـات بیشـتر ‌ شـده و پروکسـی دهنـد. ‌ در مـورد اقلیـم گذشـته زمیـن ادامـه می بـا توجـه بـه دانشـی کـه از اقلیـم گذشـته زمیـن آوری و پـردازششـده اسـت مطالعـه رکـورد ‌ جمـع طولانـی مـدت آب و هـوا، سـرنخهای زیـادی در مـوردماهیـتتغییـراتاقلیمیبـهمحققـانداده اسـت. کنـد؛ ‌ اقلیـم زمیـن بـه صـورت طبیعـی تغییـر می هـای یخبنـدان و سـایر ‌ های آن ماننـد دوره ‌ نشـانه گونـه یخـی در زمیـن وجـود ‌ هایـی کـه هیچ ‌ دوره نداشـته نمایـاناسـت. بـا ایـنحـال، از زمـانانق ب ، میانگیـن دمـای 1700 صنعتـی در اواسـط دهـه زمیـنبـا نـرخ بالاترینسـبتبـههر زمـاندیگـریدر رکوردهـای اقلیمـی افزایـشیافتـه اسـت. افزایـش

۵۵۲۳۵ : ، داخلی ۸۸۳۸۵۶۶۰ : تلفن تماس ۰۹۱۰۲۲۹۳۸۵۲ : اپ ‌ واتس

خانـه امیـد قـرار گرفتنـد 44 هـزار نفـر تحـت پوشـش 48 تاکنـون بیـشاز سالگیداروسازیدکتر عبیدی 75 همزمانبا

اند. ‌ ها قرار گرفته ‌ نوجوانتحتاینآموزش های انجام شده فرآیند تکمیل ‌ ریزی ‌ طبق برنامه خانه بهداشت در سراسر ایران تا نیمه ۷۵ هر اسفندماه بهطولخواهد انجامید. کنیم تا فرآیندهای این پروژه را به ‌ ما تلاش می هایی از امید را ‌ تصویر بکشیمو با انتشار آن، جلوه بههموطنانهدیهکنیم. ما در داروسازیدکتر عبیدیبر اینباوریمکههمه ها فارغ از سن، جنسیت، قوم، مذهب، ‌ انسان نژاد و فرهنگ سزاوار یک زندگی سالم هستند؛ انسانسالم، سرلوحه کار ما و محور توسعه پایدار کوشیم تا علاوه بر ارائه ‌ است. از این رو همواره می های نویندرمانیو تولیدداروی با کیفیت، ‌ راهکار در راستای افزایشسطح آ گاهی و حمایت از مردم داریم؛ ما یقین ‌ در حوزه مسئولیتاجتماعیگام بر توانیم علاوه بر ایجاد ‌ داریم در کنار یکدیگر می امید، با رفع مشکلاتهرچند کوچکفردایی بهتر تر بسازیم. ‌ ایسالم ‌ وجامعه

در گامبعـدیودر مـردادماهسـالجاری، تجهیزات انـدازیخانـه بهداشـت، طبـق نیـاز ‌ ضـروری بـرای راه های صـورت گرفتـه تامیـن و همچنیـن ‌ سـنجی اق الم آموزشـی ویـژه کـودکان و بزرگسـالان نیـز تـدارک دیـده شـد. فاز اجرایی 1400 شهریورماه سال 20 سرانجام در های بهداشت به «خانه امید» آغاز شد ‌ تبدیلخانه نفر 329 هزار 48 ، روز 105 و اکنون پس از گذشت 44 خانوار تحتپوششبیشاز 22 هزار 12 در قالب 15 خانه بهداشتتجهیز شدهدر نقاطکمبرخوردار استانقرار گرفتند. علاوه بر این، امکان ویزیت هموطنان عزیز در این مناطق فراهم شد؛ این اقدام، با همراهی داوطلبانه پزشکان و داروسازان که از طریق ثبت اعلام آمادگی کرده abidi75.ir نام در سایت بودند،صورتپذیرفت. مسئولیت اجتماعی هویتی است که نه تنها در داروسازی دکتر عبیدی بلکه در بین پرسنل خانواده بزرگ عبیدی نیز نهادینه شده است. همکارانما بهصورتداوطلبانهدر اینطرححضور ای ویژه برای آموزش ‌ یافتند و بدین وسیله، برنامه اختصاصیبهداشتعمومیبهکودکان،نوجوانان کودک و 881 هزار و 3 و بزرگسالان به اجرا درآمد و

داروسازی دکتر عبیـــــــدی در مسیـــر تبدیل روز 105 های بهداشت به «خانه امید» طی ‌ خانه خانه بهداشت در 44 گذشته، با تجهیز بیش از نفر 329 هزار و 48 استان 15 نقاط کم برخوردار خانوار را تحتپوششقرار 22 هزار و 12 نفر در قالب کودک و نوجوان تحت 881 هزار 3 داد. همچنین آموزشبهداشتعمومیقرار گرفتند. سالگی ۷۵ داروسازی دکتر عبیدی در آستانه ای به نام «خانه امید» را در ‌ تاسیس خود، پروژه ای ‌ قالب مسئولیت اجتماعی تعریف کرد. پروژه همسو با هدف و ماموریت سازمانی خود یعنی ارتقاء سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی تک تک افراد جامعه تا به واژه امید جانی تازه ببخشد، امیدیکهدر قلبمردماننقاطکمبرخوردار کشور است و امیدی که از توجه و همدلی برخواسته و هدفیجز سلامتیندارد. خانه ۷۵ پروژه «خانه امید» برنامه ریزی شد تا بهداشت در نقاط کم برخوردار سراسر ایران به های بهداشت ‌ «خانه امید» بدل شود. این خانه با توجه به پراکندگی مبتنی بر گستردگی و تنوع جغرافیایی و تراکم جمعیت در کل کشور های علوم پزشکی ‌ و براساس معرفی دانشگاه سراسر ایرانانتخابشدند.

توانید از طریقسایت ‌ شما می های ‌ فعالیــت abidi75.ir ما را در اینطرحدنبالکنید.

17 ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز دیدگاه

خانه امیدبه روایتتصویر ...

خانــه بهداشــت اولیــن نقطــه اتصــالهموطنــان مــا در نقـاطکـم برخـوردار کشـور ب ـا نظـامسـ مت اسـت. و در هفتــاد و پنجمیــن ســالگرد 1400 مــا در ســال خانــه بهداشــت، حرکتــی 75 فعالیتمــان بــا تجهیــز امیدبخــش را آغــاز و همــراه پزشــکان و داروســازان 75 بــه نقــاطکــم برخــوردار ســفر کردیــم تــا بــا تجهیــز خانـه بهداشـتدر سراسـر ایـرانخانـه بهداشـت را بـرای هموطنــانخــود، بــه «خانــه امیــد» بــدل کنیــم. ایم بـا ‌ مـا در داروسـازیدکتـر عبیـدیهمـواره کوشـیده ارائ ـه راهکارهـای نوی ـنو ب ـا کیفی ـت، نقـشخـود را در ارتقـاءسـ متجامعـه ایفـا کنیـمو در راسـتای رسـالت خـود، بـه مفهـوم امیـد جانـی تـازه ببخشـیم.

پیرمرد روستاییبا دستانرنگیشده از پوستگردو هنگامحضور تجهیز خانه بهداشتدر طرحخانه امیدداروسازیدکتر عبیدی

جمعیاز کودکانیکروستاهنگامدریافتهدیهدر طرحخانه امیدداروسازیدکتر عبیدی

در طرحخانه امیدداروسازیدکتر عبیدی ‌ معاینه پزشکاز یکبیمار

آموزشبهکودکانروستاییدر طرحخانه امیدداورسازیدکتر عبیدی

تریبون ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 18

داروخانــه خشـــــــــت زیریــن صنعتداروییکشـور اسـت گفتگــو بــا دکتــر داروســاز پرویــز امیــن الرعایــا در تهــران:

شود، در اینزنجیره آ نچهدر مجموعحایز اهمیت ‌ ستکه از آنبهعنوان«زنجیره ارزشصنعتداروسازی» یادمی ‌ ای ‌ رسیدندارو بهدستبیماران، مبتنیبر زنجیره های خصوصی ‌ است اطمینان از رساندن دارو در زمان، مکان و فرم مناسب به بیمار است. اینهدف از سویشرکت آدوراطب به عنوان یکی از بزرگترینشرکت ها به عنوان حلقه ارتباطی ‌ هزار داروخانه در کشور را تحت پوششمویرگی قرار داده به خوبی رقم خورده است. در این بین داروخانه ۱۱ توزیع دارو که بیش از ها و همچنین رشته داروسازی، گفتگویی با دکتر ‌ کننده دارو نقش بسزایی دارند، به همین بهانه برای بررسی وضعیت فعلی داروخانه ‌ این صنعت با مصرف الرعایا، فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی با هفتسالسابقه مسوولیتدر مرکز امداد دارویی بنیادشهید و مسوول یکی از ‌ پرویز امین خوانید: ‌ ایمکهدر ادامه می ‌ هایشهر تهران انجامداده ‌ داروخانه

برخورداری از سبد کالای بهتر، باز است اما ما در داخل کشور کمبودهایی داریم که داروسازها دهد. با این وجود، بررسی ‌ را تحت فشار قرار می و مرور تاریخچه صنعت دارویی ایران نشان از های قابل توجهی دارد، داروسازی دکتر ‌ پیشرفت گذاران نقشبسزایی ‌ عبیدی به عنوان یکی از پایه در این صنعت دارد و همین موضوع باعث شده است چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع داریصورت بگیرد. ‌ های معنی ‌ پیشرفت آیا از نظر شماداروهایایرانیوخارجی برابر هستند و این دیدگاه که داروهای های داخلیهستند ‌ خارجی بهتر از نمونه از کجاشکلگرفته؟ بههر حالدر کشور ما ذائقه بیشتر افراد بهسمت برتر دانستن کالاها و محصولات خارجی گرایش یافته است، که بخشی از آن به سلیقه و توصیه پزشکان ما به بیماران برای تهیه داروی خارجی گردد. شاید بتوان گفت نگرانی از عدم ‌ نیز بر می تاثیر داروی ایرانی در برابر مشابه خارجی بیشتر

گردد. داروسازان هم با توجه ‌ دنبال کند باز می هایی که ‌ به میزان احساس مسوولیت و آموزش کنند، یا به فکر ‌ اند دو نوعهدفرادنبالمی ‌ دیده خواهند به درد جامعه ‌ انسانیت هستند و می بخورندیا فقط به دنبال اهداف مادی هستند. در واقع بهترینهدف بازگشت به اهداف زکریای رازی است که از دانشو فن خود در جهت التیام کرد. ‌ درد مردم استفاده می با توصیفی که در خصوص جایگاه و اهمیت داروسازها فرمودید وضعیت صنعت داروسازی کشور را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چطور ارزیابی کنید؟ ‌ می های ‌ داروسازی حوزه وسیعی است که قسمت مختلفی از جمله فعالیت در بخش تولید، کنترل گیرد و خرید ‌ کیفیت، داد و ستد و... را در برمی و فروش ملزومات بهداشتی فقط یک قسمت آن است. در خارج از کشور دست داروسازها و کنند به دلیل ‌ افرادی که در این حوزه فعالیت می

ترین وظایف یک ‌ از نظر شما مهم داروساز چیست؟ ما همه شاگردان دانشمند بزرگ «زکریای رازی» هستیم که یک چشم خود را از دست داد تا خواهد داروساز ‌ شغلش زنده بماند.کسی که می بماند باید اصول اخلاقی را رعایتکند. امروزه طب اندوزی پیدا کرده ‌ و داروسازی مرز باریکی با مال ها ‌ که به صورت آفت به جان اخلاق در این رشته افتاده است. بنابراین داروسازها برای اینکه بتوانند خدمات دارویی مناسب را به قشر هدف ایی و روحیه «رازی» ‌ ارایه بدهند باید اخلاق حرفه بزرگ را حفظ کنند. تصور برخی از رشـــــــــــــته داروسازی، تاسیس داروخانه به عنوان یک بنگاه اقتصادیکوچکبرایفروشدارواست. با ایندیدگاه بهترینجایگاهیکه براییک تواندر نظر گرفتکجاست؟ ‌ داروساز می جواب این سوال به خمیر مایه فکری هر شخص خواهد در زندگی ‌ و اینکه چه سرنوشتی را می

تریبون ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 19

رســدکــه ‌ در حــالحاضــر بــه نظــر می هـا بـهجـای ‌ تعـداد زیـادی از داروخانه انجــام کار اصولــی تبدیــل بــه انبــار هـا ‌ هـایمکمـلتولیـدکننده ‌ فراورده اند و چــون ‌ هــا شــده ‌ و توزیــع کننده هــا بیشــتر اســت ‌ ســوددر ایــنحوزه اند. ‌ بـه ورطـه ناسـالمیکشـیدهشـده

شـود متفـاوت اسـت. در حـالحاضـر ب ـه نظـر ‌ می هـا بـهجـای ‌ رسـد کـه تعـداد زیـادی از داروخانه ‌ می هــای ‌ انجــام کار اصولــی تبدیــل بــه انبــار فراورده هــا ‌ هــا و توزیــع کننده ‌ مکمــل تولیــد کننده هــا بیشــتر ‌ اند و چــونســود در ایــن حوزه ‌ شــده اند. بــه ‌ اســت بــه ورطــه ناســالمی کشــیدهشــده ایــی مــازاد بــر نیــاز ‌ طــور مثــال وقتــی تولیدکننده کنــد و آن ‌ کننــده محصولــی را تولیــد می ‌ مصرف دهـد، پخـش ‌ را در اختیـار قسـمت پخـشقـرار می هــم مجبــور بــه فــروششــده و ایــن موضــوع ایــی ‌ منجــر بــه «ســبد فروشــی» و اخــ قغیرحرفه شــود. از ‌ هــا می ‌ کننده ‌ در میــان برخــی توزیع هــا بــه اجبــار تبدیــل ‌ آ نجایــیهــم کــه داروخانه هــا و بخــش توزیــع ‌ بــه انبارهــای تولیــد کننده شــوند بــرای تامیــن نقدینگــی کالاهــای غیــر ‌ می ضــروری، فشــارمالی مضاعــفبــر آ نهــا واردشــده شـوند. ‌ و روز بـه روز از نظـر اقتصـادیضعیـفمی ترین دغدغه شما و انتظارتان از ‌ مهم بخشتوزیعچیست؟ ها خشت زیرین صنعت دارویی کشور ‌ داروخانه ایی و ‌ هستند اما متاسفانه اهداف لحظه ها ‌ کسب سود بیشتر به امتداد حیات داروخانه چربد. انتظار من برگشتن به استانداردها ‌ می و رعایت مسائلی هست که حیات اقتصادی ها را به عنوان آبشخور این صنعت زنده ‌ داروخانه دارد. ‌ نگه می

مطب نیست و زیادی آن باعث افزایش کیفیت شود. در حالحاضر تغییر قوانینبه نفع زیاد ‌ نمی ها بوده و به حوزه سلامت ‌ شدن تعداد داروخانه زند. قبل از ابلاغ قوانین جدید مشکلی ‌ آسیب می شهرها ‌ ها درکلان ‌ در دسترسی مردم به داروخانه وجود نداشتو مسأله فقطدر شهرهای کوچکتر نامه ‌ شد، با ابلاغ آیین ‌ برخوردارتر دیده می ‌ و کم برخوردار به ‌ جدید تغییری در وضعیت مناطق کم وجودنیامدهوفقطمناطقمتنعمراهدفگرفته ها از دو جهت باعث ‌ است. زیاد شدن داروخانه ها ‌ شود. اول اینکه داروخانه ‌ ایجاد مشکل می شوند، دوم اینکه در ‌ باهم وارد رقابت ناسالم می چنین شرایطی وقتی محاسبات مالی داروخانه به عنوان واحد اقتصادی همخوانی نداشته باشد ایی ‌ ممکن است برای حفظحیاتخودشبه ورطه های ‌ کشیده شود که به صورت اجباری از روش غیراصولیاستفادهکند. در چرخه دارو بعد از بخش تولید و ها به عنوان آخرین ‌ توزیع، داروخانه کننده محسوب ‌ حلقه ارتباطی با مصرف شوند. انتظار شما از صنعت توزیع ‌ می کنید؟ ‌ داروچیستوآنراچطور ارزیابیمی در صنعـتدارویـیکشـور از ابتـدای زنجیـره تولیـد هــای انبــارداری، عرضــه خــوب و توزیــع ‌ در بخش های ‌ مناســب، اســتانداردها و دســتورالعمل لازم موجـود اسـت. ام ـا آ نچـه ک ـه در عمـلدی ـده

جنبه روانی داشته باشد. تولید دارو بر اساس شود و مهم رعایت ‌ استانداردهایی انجام می آ نهاست؛ بنابراین تولید داروی ایرانی نسبت به ها خارج از این استاندارها نیست، البته ‌ وارداتی ناگفته نماند که برتریمحصولاتداروییخارجی از ها ومقایسه آنبا نمونه ‌ نظر کیفیتدر برخیحوزه مشابه داخلی غیر قابل انکار است و این به وجود برخی تنگناها در سیستم کاری ما در داخل کشور گردد. بهطور مثالدقتیکه در پروسه تولید ‌ برمی یک فرآورده در انتخاب مواد اولیه وجود دارد، در نتیجه نهایی محصول تاثیرگذار است و اگر در دقتی صورت گرفته باشد، ‌ تولید این محصول بی محصولتولیدشدهکیفیتلازمرا نخواهدداشت. ها را که در حال حاضر ‌ تعدد داروخانه بسیار چشمگیر است چطور ارزیابی کنید، آیا این مسأله به خاطر نیاز ‌ می مردم ایجاد شده است یا ناشی از سود اقتصادیداروخانهاست؟ ها نیست و ‌ این موضوع فقط در مورد داروخانه شود. داروخانه با ‌ ها هم دیده می ‌ در سایر حوزه های دیگر متفاوت است چون با سلامت ‌ شغل مردم سرکار دارد. ای کاش افرادی که وارد این شوندقبل از اشتغالصلاحیتشانمورد ‌ بخشمی شناسایی قرار گیرد که آیا واجد شرایط اخلاقی لازم هستند یا خیر. البته این مسأله در تمام دنیا ها مانند تعدد ‌ شود. تعدد داروخانه ‌ انجام می

20 ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

گفتگو با دکتر داروساز اصغر قیصریدر اصفهان؛

خوب یا بد؛ مساله این است!

ای برخوردار است. طی چند دهه گذشته، با وجود مشکلاتی نظیر جنگ تحمیلی ‌ دارو در نظامسلامت کشور از اهمیت ویژه های اصلی بوده است. بنابراین پژوهشو بررسی ‌ های اقتصادی، تامین داروی مورد نیاز جامعه همواره جز دغدغه ‌ و تحریم هایآن، در جهتتوسعه اینصنعتکمکشایانیکند. توجه ‌ ها وفرصت ‌ تواند بهشناساییچالش ‌ صنعتدارویکشور می شود، بلکه تهدیداتیکهسلامتمردمجامعه را به واسطه ‌ به اینمهم نه تنها باعث بهبود چرخه اقتصادی اینصنعتمی برد. ‌ اندازد، از بینمی ‌ ها بهخطر می ‌ سودجویی ایم، ‌ بههمینبهانهگفتگوییبادکتر داروساز اصغر قیصری، با بیشاز دودههتجربهسابقهفعالیتدر اینحوزهانجامداده کنیم. ‌ ها اشاراتیداشته استکه باهممرور می ‌ ویدر اینگفتگو بهموانعو تهدیداتپیشرویداروسازانوداروخانه هــا ‌ رقابتــیشــدنفــروشدارو در داروخانه

اطلاعاتاضافه به بیمار داده نشود. به اینترتیب به مرور برخی از داروسازان از بعد علمی و به روز کنند. وقتی هم ‌ کردن اطلاعات خود غفلت می که مطالعه نباشد، دانشفرد تحلیل رفته وتنها به ارائه اطلاعاتسطحی مانند روزیدوبار خوردن شود. ‌ دارو یا سه بار مالیدن پمادها و... منجر می بنابراین هدف باید به جای فروش دارو، تجویز ایی اقتصاد، ‌ رویه و پرداختن به مسائل حاشیه ‌ بی فقطحل مشکل بیمار باشد. ها ‌ ارزیابی شما از پراکندگی داروخانه چیست؟ این موضوع را نقطه قوت برای دانیدیاداروسازان؟ ‌ مردممی ایمسلامترادر کشور ‌ متاسفانهماهنوز نتوانسته ها ‌ به صورت برابر توزیع کنیم. تعدد داروخانه هم بیشتر در کلان شهرها صورت گرفته و جنبه اقتصادی پیدا کرده است. به طور مثال، تنها چند داروخانه مهم و مطرح در شهر تهران بیشترین میزان داروهای کل کشور را به خود اختصاص اند. اگر تمرکز خدمات به جای چند داروخانه ‌ داده شد بسیاری از ‌ منتخب، در کل کشور پخش می شد. ‌ مشکلاتحوزهداروییحلمی برداشتن انحصار تاسیس داروخانه هم که به زودی قرار است اجرا شود، به این مشکلات دامن خواهد زد و این موضوع سودی برای مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان نداشته و همچنان کمبود دارو وجود خواهد داشت. چرا که داروسازان برای گردش اقتصادی داروخانه خود به جای مناطق محروم اقدام به تاسیس آن کنند. ‌ در شهرهای متنعم می

ترین وظیفه داروساز فرمودید این ‌ مهم عدم ارتباط پزشک بیمار با داروساز را دانید؟جایگاهیکداروساز ‌ ناشیاز چهمی در اینچرخه نظامسلمتکجاست؟ به نظر من بالاترین جایگاه برای داروسازان، داروخانه است، هرچند که فاصله زیادی بین افتد وجود ‌ واقعیت و آ نچه که در عمل اتفاق می دارد. به طور نمونه داروسازان در بیشتر مواقع خودشان را در چالشبا پزشکو چرایی تجویز دارو دهند و این به خاطر ضعف سیستم، ‌ قرار نمی ها و رقابتی شدن ‌ فروش محور شدن داروخانه فضای کار است. وقتی سود داروها کم شده و رقابت به خاطر زیادشدن تعداد داروخانه افزایش ها برای چرخش اقتصادی خود و جلب ‌ یابد، آن ‌ می مشتری مجبور به انجام کارهای غیراصولی مانند تطمیع پزشکان، زیادفروختندارو و مواردی از این شوند. ‌ قبیلمی مراکز آموزشی و دانشگاهی ما امروزه تعداد زیادی داروساز با حجم بالای اطلاعات آموزش دهند؛ که از نیاز جامعه به داروساز بیشتر ‌ می التحصـــــیلان ‌ است. به همیـــــــــــــن دلیل فارغ هایی غیر از داروخانه مانند ناظرکنترل ‌ در بخش های تولید لبنیات، محصولات ‌ کیفیت در کارخانه ها به کار مشغول ‌ آرایشی یا فعالیت در عطاری شوند؛ در حالی که بالاترین و بهترین جایگاه ‌ می برای یک داروســـــــاز فعالیت در داروخانه است. از طرفی آن طور که باید از ظرفیت و دانش شود،که ‌ ها استفاده نمی ‌ داروسازها در داروخانه ها یا تمرکز ‌ دلیل آن شلوغ بودن برخی از داروخانه بر روی فروش دارو است، این موارد باعث شده

به عنوان اولین سوال بفرمایید آیا پزشکاننسبتبهداروییکهبرایبیماران کنند باید از داروساز ‌ خود نسخه می مشورت بگیرند؟ این موضوع چه وقت اهمیتداردو ارزیابیشما از آنچیست؟ ترین وظیفه داروساز بررسی نسخه و تجویز ‌ مهم دارو با توجه بهشرایط و نوع بیماری فرد و نزدیک های دارویی مورد ‌ ال ‌ کردن اهداف نسخه با ایده نیاز برای هر بیمار است.تشخیص ناسازگاری داروییو در میانگذاشتن آن با پزشکمتخصص بخش دیگری از وظایف داروسازها است که در شود. البته پزشکان در ‌ همه جای دنیا انجام می رشته خودشان اطلاعات خوبی دارند و داروهای دهند، ‌ مورد نیاز بیماران را درست تشخیص می اما وقتیکه بیماریبهطور مثال؛ افرادسالخورده ها از جمله دیابت، ‌ ای از بیماری ‌ با مجموعه بیماریقلبی، فشار خون بالا برایدریافتدارو به کنند، ممکن است هنگام ‌ داروخانه مراجعه می مصرف داروی تجویز شده، اختلاط داروییصورت بگیرد که نیاز است پزشک با داروساز مشورت کند، که متاسفانه در کشور ما کمتر از کمک درصد از 80 شود. حدود ‌ داروسازها استفاده می پذیر نیستند و ‌ پزشکان ما در این مورد مشورت ای ‌ دهند داروخانه ‌ شوند و ترجیح می ‌ ناراحت می کند، ‌ هایشان فیلتر ایجاد می ‌ را که در برابر نسخه کنند ‌ می ‌ تغییر دهند یا حتی داروسازان را حذف وخودشان توضیحات مربوط به نسخه و مصرف دهند. ‌ دارو را به بیمار می

با توجه به توضیـــــــــــحی که درباره

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60

Made with FlippingBook Learn more on our blog