ADORA NEWS - Fall 1400

دیدگاه ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 36

گفتگو با دکتر داروساز«احمد رضا حسام»در شیراز؛ هاســت ‌ «آرمــان» طرحــی اقتصــادیدر جهــتمنافــع داروخانه آدوراطــب پیشــرو در ارایــه کیفیــتخدمــات اســت

ها» ‌ موقـع وسـریع»، «رعایـت عدالـت در سـهمیه آینـد و ‌ ها می ‌ افـزود: «بـرای مثـال برخـی شـرکت کننـد ‌ گیرنـد و بـه مرکـز اع م می ‌ سـفارش می دهنـد و مـا ‌ امـا تحویـل دارو را بـا تاخیـر انجـام می توانیمدر ارسـال به موقعسفارشـاتحسـاب ‌ نمی شـویم، ‌ کنیـم و بـا مشـکلات زیـادی روبـرو می در حالـی کـه زمـان رسـیدن دارو بـه دسـت برخـی بیمارهـا اهمیـت بسـزایی دارد.»

بـا اسـتانداردهای روز دنیـا دارد، ایـن موضـوع های قابـل ‌ در ایـران هـم هـر روز بـا پیشـرفت های توزیـع ت ش ‌ توجهـی روبروسـت و شـرکت دارنـد در یـک رقابـتسـالم پیشـگام ایـن بخـش از زنجیـره تامیـن دارو باشـند. ایـن اقدامـات بعضـا در حیطـه فرآیندهـای مالـی نیـز خواهـد بـود. های خصوصـی ‌ شـرکت آدرواطـب از جملـه شـرکت در صنعـت پخـش دارو اسـت کـه بـا اجـرای طـرح «آرمـان» سـعی در جلـب رضایـت مشـتریان و ‌ صاحبـان داروخانـه دارد. آرمـان طرحـی اقتصـادی اسـت کـه شـرکت آدوراطـب در انجـام آن پیشـرو بـوده. ایـنطـرح نـه تنهـا بـرایشـرکت، بلکـه بـرای داروخانـه و بانـکهـمسـودآور و مفیـد اسـت. بـا اجـرای طـرح آرمـان روابـط داروخانـه بـا بانـک بهتـر تـر از ‌ هـای مـا بهتـر و راحت ‌ شـده و خریـد و فروش شـود. ‌ قبـل انجـام می «آرمان» طرحی برد-برد است او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اجـرای طـرح آرمـان تـا چـه انـدازه بـا معرفـی و تبلیغـات ارایـه گویـد: مـا جـزو اولیـن ‌ خوانـی دارد می ‌ شـده هم هایـی بودیـمکه ایـنطـرح را پذیرفتیم و ‌ داروخانه تـا بـه امـروز هـم بـهخوبـی از تسـهیلات ارایهشـده ایـم. ایـن طـرح هـم اهـداف شـرکت ‌ بهـره برده آدوراطـب را بـه خوبـی محقـق کـرده و هـم بـرای داران مفیـد اسـت. ‌ داروخانـه های یکشـرکتپخش ‌ و بـا اشـاره به برخـیویژگی دارویـی ماننـد «در دسـترسبـودن»، «توزیـع بـه

های ‌ تریـنشـرکت ‌ شـرکت آدوراطـب، یکـی از بزرگ توزیـع محصـولات دارویـی، بـه دنبـال انجـام رسـالتخـود و بهبـود کیفیـتارتباط با مشـتریان؛ از طرحـیبـه نـام«آرمان» اسـتفاده کـرده که باعث بهبـود کیفیـت خدمـات ارائـه شـده بـه مشـتریان شـده اسـت. اینطرح که با همکاری بانکسـامان از حـدود دو سـال پیـشدر تمامـی مراکـز توزیـع طراحـیو اجرا شـده اسـت، فرصتی برایمشـتریان آدوراطـبفراهم آورده تا در زمان تسـویه حسـاب، از کارت اعتبـاری به عنوانجایگزینچکاسـتفاده یابـد. ‌ کننـد تـا فراینـد تسـویه، تسـهیل و تسـریع ‌ طرحیکه با اسـتقبالمشـتریان روبروشـده اسـت بیـش 1400 شـود تـا پایـانسـال ‌ بینـیمی ‌ و پیش هـزار داروخانـه از ایـنطـرح اسـتفاده کننـد. 4 از در ایـنخصـوصگفتگویـی بـا یکـی از داروسـازان دربــاره بازخــورد و مزایــای ایــنطــرح و همچنیــن ایــم. دکتــر ‌ خدمــات شــبکه توزیــع انجــام داده التحصیــل رشــته ‌ «احمــد رضــا حســام» فــارغ داروســازیو مســوولداروخانــه منتخــب اســتان ســالســابقه فعالیــتدر 28 فــارسدر شــیراز بــا ایـنحـوزه اسـتکـهداروهـایمربـوط بـه بیمـاران خـاصماننـد پیونـد اعضـا، هموفیلـی، هپاتیـت، شــیمیدرمانــیو ... را بــه دســتمصــرفکننــده رســاند. ‌ می دکترحسـام بـا اشـاره بـه صنعـت توزیـع دارو بـه هـای مهـم در صنعـت ‌ عنـوان یکـی از زنجیره گویـد: صنعـت پخـش امـروزه ‌ دارویـی کشـور می اهمیـتبسـزاییدر رسـاندندارویسـالممطابـق

ها از ‌ تامینبه موقعدارو برایداروخانه هایبارز «آدوراطب» است ‌ ویژگی

دکترحسـام تصریـح کـرد: «خوشـبختانه از میـان ها، شـرکت آدوراطـب بالاتریـن رتبه را ‌ تمـامشـرکت دارد وهمـواره نیازهـایدارویـیمـا را تامیـنکـرده هـای زیـادی بـا توجـه بـه کـمفـروش ‌ وحتـیکمک یـا پرفـروشبـودنداروهـا و در نظـر گرفتـن تاریـخ دهـد تا ما که در شهرسـتان ‌ انقضـا آ نهـا انجاممی هسـتیم بتوانیـم قبـل از اتمـام تاریـخ انقضـای دارو، آن را بـه دسـت مشـتری برسـانیم. بـه ایـن صـورتکـه داروهـای بـا تاریـخ انقضـای دیرتـر را در دهـد یـا داروی مـورد نیـاز را از ‌ اختیـار مـا قـرار می هایمجـاور بـه دسـتداروخانه ‌ طریـقشهرسـتان ها ‌ رسـاند. ایـندرحالـی اسـتکـه برخیشـرکت ‌ می دهنـد یـا روی ‌ یـا سـفارش را بـا تاخیـر انجـام می

Made with FlippingBook Learn more on our blog