ADORA NEWS - Fall 1400

تریبون ۱۴۰۰ شماره دوم پاییز | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 38

گفتگو با دکتر داروساز مسعود نوریفرددر مشهد: هاسـت ‌ های توزیـع عامـل ارتبـاط پایـدار بـا داروخانه ‌ شـفافیتشـرکت شـود ‌ ای ـی اسـتکـه باعـثجل ـبمشـتری می ‌ طـرح خلاقانه «آرمـان»

های ‌ پیـــدا کـــرد و در ایـــن میـــان برخـــیشـــرکت پخـــش ایـــن داروهـــا را بـــدون رعایـــت نظـــم و هـــا قـــرار ‌ عدالـــت بـــا تأخیـــر در اختیـــار داروخانه دادنــد در حالــیکــه خودشــانفرصــتبیشــتری های ‌ بـــرای بازپرداخـــت ایـــنکالاهـــا بـــهشـــرکت تأمیــنکننــده داشــتند و ایــنموضــوع بــا توجــه بـــه نیـــاز جامعـــه وشـــرایطموجـــود باعـــث ایجـــاد هـــا شـــد. ‌ مشـــکلات زیـــادی بـــرایداروخانه دکتر نوریفرددر این باره تأکید کرد: وقتیشرایط آید آ نها خودشان ‌ ها پیشمی ‌ اجبار برایداروخانه افتند که این ‌ به فکر تأمین و توزیع دارو می های توزیع ‌ کار باعث ایجاد مشکل برای شرکت های پخش باید شرایط ‌ شود. بنابراین شرکت ‌ می ها تنظیم کنند ‌ ای با داروخانه ‌ و روابط را به گونه تا منجر به سوء استفاده نشده و منافع دو طرف تأمینشود. خدمـات نوی ـنگامـیمؤث ـر ‌ ارائ ـه های ‌ در اعتمـادسـازی بیـنشـرکت هــا ‌ پخــشو داروخانه ها ‌ خدماتنوینتوسطشرکت ‌ دکتر نوریفرد ارائه را گامی مهم در ایجاد اعتماد و بهبود روابط بین ها دانست و در ‌ های توزیع و داروخانه ‌ شرکت ها بتوانند به ‌ این باره توضیح داد: اگر شرکت ها متصلشده و به صورت آ نلاین ‌ لینکداروخانه فاکتورهایخود را عرضه کنند و موجودیکالاها، افزار ‌ تاریخ انقضاء و سایر مشخصات در این نرم رود و ‌ ارائه شود، هم خطای انسانی از بین می کمتری بابت ثبت دارو توسط نیروی ‌ هم هزینه شود. این اقدام هم برای شرکت ‌ کار مصرف می ها ار زش ‌ توزیعسودآور بوده و هم برایداروخانه افزوده دارد. امیدواریم شرکت آدوراطب این ‌ پیشنهاد را به عنوان اولینشرکت پیشرو در ارائه خدمات نوین به انجام برساند.

شود ‌ ها را به دنبال دارد و باعث می ‌ داروخانه ها تلاش بیشتری برای فروش کالاهای ‌ داروخانه خود داشته باشند. های پخــش، محصــولات ‌ شــرکت خـود را یـادآوریکننـد وی با اشاره به باشگاه مشتریان شرکت آدوراطب تصریح کرد: با توجه به فرهنگ موجود در های روزمره و وضعیت نه چندان ‌ ایران، گرفتاری های اینترنتی خیلی ‌ مطلوب اینترنت، سفارش کارآمد نبوده و لازم است که نمایندگان فروش هایپخشدر هر دورهشرایطو محصولات ‌ شرکت ها بتوانند ‌ جدید خود را یادآوری کنند تا داروخانه محصولاتخود را به روز کنند. وضعیت سیستم ‌ این دکتر داروساز درباره ها خاطرنشان کرد: برخی ‌ توزیع بعضی شرکت های توزیع کننده بدون درنظر ‌ مواقع شرکت ها به صورت یک طرفه ‌ گرفتن منافع داروخانه دهند و ‌ فقط منفعت خود را مدنظر قرار می متأسفانه از نوسانات ایجاد شده در بازار دارویی کنند که این موضوع ‌ کشور سوء استفاده می ها تأثیرگذار است. در چنین ‌ در عملکرد داروخانه ها ‌ ها از روی اجبار شرایطشرکت ‌ شرایطیداروخانه پذیرند که بالطبع باعثکمرنگشدن و حتی ‌ را می های پخش در آینده ‌ قطع ارتباط آ نها با شرکت هایی که به صورت شفاف ‌ شود. اما شرکت ‌ می ها عرضه ‌ و روشن محصولات خود را به داروخانه ها نیز ارتباط پایدارتر و بهتری ‌ کنند، داروخانه ‌ می با آ نها خواهند داشت. شـــاهد ایـــن گفتـــه در زمـــان اخیـــر و بـــا توجـــه بـــهشـــرایطکرونایـــیحاکـــمدر کشـــور در مـــورد داروهـــایمربـــوط بـــه ایـــن بیمـــاری، بـــه وجـــود آمــد. بــهطــور نمونــه داروی رمدســیویر وســرمدر زمانــیکاهــشو بــه دنبــال آن افرایــش ‌ یــکبــازه

تریـن ارکان ‌ هـا بـه عنـوان یکـی از مهم ‌ داروخانه شـبکه س متکشـور در مسـیر فعالیـتخـود بـا هایـی رو به روهسـتندکه بخشـی ‌ موانـعوچالش های ‌ از آن مربـوط بـه عملکـرد برخـی از شـرکت توزیـعو پخـشدارو اسـت. از ایـن رو برطـرفکردن موانـع توزیـع، ایجـاد شـفافیت و ارتقـا کیفیـت ها، نـه تنهـا بـر بهبود ‌ خدمـاتتوسـط ایـنشـرکت هـا موثـر اسـتبلکـه بـهصورت ‌ روابـط بـا داروخانه غیـر مسـتقیم بـر شـبکه س مت جامعـه اثرگـذار اسـت. بـه همیـن ترتیـب شـرکت آدوراطـب بـه دنبـال تامیـن اهـداف و بهبـود خدمـات خـود، هـا اجـرا کـرده کـه ‌ «طـرح آرمـان» را در داروخانه توانسـته در طـولدوسـالفعالیـتخـود رضایـت هـا را بـه دسـت بیـاورد. ‌ بسـیاری از داروخانه دکتر مسعود نوری فرد داروساز و موسس یکی های کشور در گفتگو با خبرنگار ‌ از داروخانه طرح آرمان گفت: آرمان ‌ آدوراطب درباره ‌ نشریه طرح خلاقانه و بسیار خوبی است که باعث جذب شود و به خاطر تأخیر در پرداخت و ‌ مشتری می تسهیلات بانکی به بهبود گردش اقتصادی ‌ ارائه کند. البته ما به تازگی ‌ ها کمک می ‌ داروخانه سقف اعتبار خود را افزایش داده و موفق به ایم. وی معتقد است ‌ استفاده از این طرح شده اگر بانکسامان به عنوان بانکطرفقرارداد طرح آرمان علاوه بر این پروژه بتواند با اعطای تسهیلات ها ‌ و افزایش سطح خدمات خود با سایر بانک ها به طرح آرمان ‌ رقابت کند هم تمایل داروخانه کاریشرکت ‌ افزایشپیدا کرده و همچنین وجهه کند. ‌ آدوراطب اتقاء پیدا می تخفیفات ویژه و در نظر گرفتن ‌ فرد درباره ‌ نوری های پخش ‌ ای از شرکت ‌ برخی امتیازها توسط عده ها افزود: تخصیص جایزه یا امتیاز ‌ به داروخانه های پخش در برخی موارد نه تنها ‌ توسط شرکت بد نیست بلکه گردش اقتصادی بیشتر و بهتر

Made with FlippingBook Learn more on our blog