Teestrup - Om hygiejne ved mælkeleverancer 1945

Amtslægen Sorø,

Sorø, den 21 - 6 - 191+5

Sundhedsstyrelsen har under 21* ds. tilskrevet Embedslægerne saaledes: Al Leverance af Mælk, Fløde o.l« til Lejre og Forlægninger for tysk Militær og udenlandske Flygtninge bør ske i særlig mærkede Span- de, der udelukkende anvendes til dette Formaal, Leverance af Mælk og Fløde til disse Lejre og Forlægninger i Flas- ker bør ikke finde Sted* Eventuelle i Lejrene beroende Mælke og Fløde- flasker bør Indsamles og særskilt retouneres til Mejerierne* Spandene bør, hver Gang de indkommer til Mejeriet, holdes for sig og rengøres sidst. Rengøringen af Spandene samt af fra Lejrene retour- nerede Flasker bør ske paa følgende Maade: Omhyggelig Afvaskning ud og indvendig først med kold Vand dernæst med koghedt Vand tilsat læsket Kalk ( ca. 1/8 kg. Kalk til^o 1. Vand) Derefter henstilles Spandene helt fyldte i een Time med en Klorkalk Opløsning, medens Flaskerne henlægges fuldstændig neddykket i een Time i et Kar med Klorkalkopløsning. Klorkalkopløsningen fremstilles saaledes: Først fremstilles en Stam- opløsning, idet 1 kg. Klorkalk af bedste Kvalitet røres godt ud i nogle Liter rent Vand, og der tilsættes under fortsat Omrøring saa meget Vand, at der faas en Opløsning paa 15 Liter ialt* Denne hensættes til Bund- fældning til næs ce Dag, og den klare Del trækkes ved en Hævertjover paa en mørkfarvet Flaske eller et Træanker med Udløbshane. Af denne Stam- opløsning, der kan holde sig i ca* 14- Dage, bruges dernæst lo Kubik- centimeter til hver Liter Klorvand. I Stedet for denne forskrevne Klorkalkopløsning kan ogsaa anven- des en 2 % Kloraminopløsning eller en 2 % Klornatronopløsning. Efter at Spandene har henstaaet helt fyldt med Klorkalkopløsning i een Time, afheldes Opløsningen, og Spandene skal afdryppe fuldstæn- dig før de paany anvendes. Efter at Flaskerne har henligget i Klorkalk- opløsningen een Time, underkastes de sædvanlig Rengøring, eventuelt i Flaskeren&emaskine, før de paany findes Anvendelse til Salg af Mælk o.l., til Publikum. Børster o.l*, der har været anvendt til Rengøring af de omhand-

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker