Budskjema fastpris

Budskjema – Salgsstart Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med vedlegg og iht. denne informasjonen inngir undertegnede bud på leilighet i prosjektet Eufemias Plass Syd på gnr. 234, bnr. 91 i Oslo Kommune. Endelig matrikkel tildeles senere:

LEILIGHET (Hnr. iht. prisliste)

Oppgang

Kjøpesum (iht. prisliste)

Alternativ 1, Hnr: Alternativ 2, Hnr: Alternativ 3, Hnr:

Kjøpesum: Kjøpesum: Kjøpesum:

I tillegg til total kjøpesum betales det offentlige gebyrer, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene fastsatt av offentlig myndighet.

Jeg/vi ønsker å kjøpe parkeringsplass for kr. 750 000,-. Retten til kjøp av parkeringsplass er begrenset til 4-roms og toppleiligheter leiligheter.

Dersom kjøper er profesjonell vil selger kreve innbetaling tilsvarende 20 % av kjøpesummen samt at kontrakt signeres etter avhendingsloven.

FINANSIERING Kjøpesum og omkostninger finansieres slik: Egenkapital:

Kr.

Lån i låneinstitusjon:

Referanse/tlf.nr.:

Kr. Kr.

Egenkapitalen består av: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) Andre opplysninger/forbehold: ______________________________________________________________________________

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den 16.05.2017 kl. 16.00

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse, og forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering.

Kopi av ID på innsendes sammen med første bud.

Navn kjøper 1:

F.nr. (11 siffer)

Navn kjøper 2:

F.nr. (11 siffer)

Adresse:

Postnr./sted:

Mob.:

Priv.:

E-post:

Sted/dato : _______________________

________________________________ ________________________________

Underskrift kjøper 1 Underskrift kjøper 2

Denne avtale blir erstattet av prosjektets kjøpekontrakt som undertegnes innen ca. 2 uker.

Røisland & Co Eiendomsmegling AS org. nr. 994 194 410

e-post: post@roislandco.no

Orientering til budgivere

 For å være med på salgsstart for Eufemias Plass, må skriftlig bud samt kopi av legitimasjon være innlevert megler senest innen 09.05.2016 kl. 12.00.

 Budet skal være fritt for ethvert forbehold og bindende i minimum en uke fra innleveringsfristen. Bud med annen akseptfrist fra budgiver vil bli forkastet.

 Budet skal inneholde en finansieringsplan. Kontaktperson i kredittinstitusjon med telefonnummer må oppgis på budskjema. Finansiering vil bli sjekket med finansieringsinstitusjon før aksept fra selger gis.

 Første bud skal lyde på minimumspris i henhold til prisliste på budgivers leilighetsalternativ nr. 1. Man kan også påføre bud på leilighetsalternativ 2 og 3 (se budskjema), alternativene kan endres i løpet av prosessen. Budgiver er kun bundet av ett bud av gangen.

 Salget starter med avklaring i følgende rekkefølge; 4-roms, 3-roms og 2-roms.

 Budgivning starter på leiligheter hvor det til enhver tid er kommet inn mer enn ett bud. Dersom dette gjelder flere leiligheter, starter salget i prisrekkefølge og med den til enhver tid dyreste først , og deretter i nedadgående prisrekkefølge. Dersom det er flere bud på leiligheter med samme pris, starter budgivning med leiligheten beliggende i høyeste etasje og eller størst areal.

 Budgivning skjer direkte med løpende kontakt mellom megler og budgivere på den aktuelle leiligheten frem til høyeste bud er avgitt og akseptert av selger. Betenkningstiden i budprosessen vil være begrenset.

 Budprosessen vil foregå mellom kl. 10.00 og kl. 16.00 mandag til fredag. Budgiver er selv ansvarlig for å være tilgjengelig for megler fortrinnsvis pr. telefon.

 Alle bud skal inngis skriftlig og første bud skal innleveres iht. budskjema for dette prosjektet. Kopi av ID må innsendes sammen med første bud.

 Dersom ingen av budgiverne ønsker å legge inn høyere bud enn minimumsprisen i følge prislisten, eller der hvor budgiverne ønsker å avslutte budprosessen med like bud, avgjøres salget ved loddtrekning som foretas av megler og en representant fra selger.

 Når et bud er akseptert av selger skal de øvrige budgivere på den aktuelle leilighet varsles snarest. Varsel om at annet bud er akseptert frigjør øvrige budgivere på den aktuelle leiligheten.

 Budgivere som ikke får tilslaget i første omgang, vil få muligheten til å tegne seg på en ny leilighet selv om det allerede foreligger bud på denne. Man vil da bli kontaktet av megler når budgivning på denne leiligheten starter.

 Det avholdes kun budgivning på én leilighet av gangen etter rekkefølge som nevnt over.

 Dersom budgiver ønsker å kjøpe flere leiligheter står selger fritt til å avslå øvrige bud på de gjeldende leilighetene. Selger forbeholder seg retten til enhver tid å akseptere eller forkaste ethvert bud.

 Ansvarlig meglere i forbindelse med budgivningen er Eiendomsmegler Andreas Øvsthus og Eiendomsmegler Øystein Embretsen som vil håndtere selve budprosessen. Eiendomsmegler Beate Wik, Eiendomsmegler Lars Bratseth, Eiendomsmegler Eskil Flakstad, Eiendomsmegler Martine Røisland, Megler Hege Andresen, Medhjelper Harald Auensen, samt øvrige medarbeidere hos megler vil kun være behjelpelig med generell informasjon.  Dersom budgiver skulle kreve det, vil vedkommende kunne få anledning til å kontrollere saksgangen på budgivningen. Dette vil skje på meglers kontor sammen med kontorets faglige leder, og etter at leiligheten er solgt. Øvrige budgiveres navn vil i slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik informasjon aksepterer budgiver at han blir pålagt taushetsplikt i forhold til den informasjonen han da mottar. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, må budet gis gjennom advokat.

Røisland & Co Prosjektsalg AS Andreas Øvsthus Eiendomsmegler

Røisland & Co Eiendomsmegling AS org. nr. 994 194 410

e-post: post@roislandco.no

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker