Nykøbing F. - Modstandsfolk som nævninge og domsmænd 1945

87.

11. Oktober 1945

I Besvarelse af Aarslisteudvalgets Skrivelse af 4. ds.

attesteres herved, at nedennævnte Personer: Johan Siboska, Sundvej 7,

Georg Petersen, Hammeriodden 47, P. E. Larsen, GI. Toldbod 16, Holger Larsen, Høstgade 7, Aage Hansen, Vestennborg Alle 12, Em. Frederiksen, Langgade 3, Carl Anton Petersen, Sngboulevarden 28,

/

H. Pilemand, Laur. Larsensgade 5, Axel Vilhelmsen, Engboulevarden 22, opfylder de i Retsplejelovens §§ 69 og 7o foreskrevne Betingelser for at kaldes til Domsmænd. P. B. V.

Til Aarslisteudvalget for Lolland Falsterske Nævningekreds,

herst.

..

Aarslisteudvalget for

Lolland-Fals terske Nævningekreds. Nykøbing J?'«,, den 4* Oktober 194-5.

J Ved ander Henvisning til Justitsministeriets Bekendtgørelse af lo* September d.A. cm Supplering af Underretternes og Landsretternes Domsmandslister for Uævningeaaret til 3°* Juni 1946, jfr. Lov Nr. 26o af 1* Juni 1945 om Tillæg til Lov om lettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende forræderi og anden Landsskadelig Virksomhed m.v. at meddele, at Frihedsbevægelsen for sit Vedkommende har udpeget nedennævnte Personer bosat i ICommunen, nemlig: i J Johan: Siboska, Sundvej 7 , født den 12-4- 19 I 0 , Georg Petersen, Hammerlodden 47, født den 23 - 4 - 1903 , J P. E. Larsen, GI. Toldbod 1 6 , " " 11-6-1915. \j Holger Larsen, Høstgade 7. " " H-lo-1912, ]j Aage Hansen, S i o " 9-12- 190 I, J Em. Frederiksen, Langgade 3 ,’ " " 22 - 8 - 1894, 1 / Carl Anton Petersen, Engboulevarden 28, født den 25-3" 1^9 6 , j H. Pilemand, Laur. Larsensgade 5. " " 13-9- 191o» J Axel vilhelinsen, Engboulevarden 22, " 6 -I 0 - 1906 , skal man udbede sig Kommu nalbestyrelsens Attest saa vidt muligt omgaaende for, at de paagældende opfylder de i Betsplejelovens §§ 69 og 7o fore­ skrevne Betingelser for at kaldes til Domsmænd. En Afskrift af de ommeldte Lovbestemmelser vedlægges. Da Lovens § 71 nævnes i fornævnte § 69 ;skal man henlede Opmærk­ somheden paa, at § 71 kun omfatter de Tilfælde, hvor en Person kan begære sig fritaget for Nævninge-og Damsmandshvervet. 7. fl-U.

Afskrift.

§ 69. Til Nævning eller Domsmand, kan med de af §§ 7o og 7 1 følgende Undtagelser kaldes enhver Mand eller Kvinde, som har Valgret til Folke­ tinget, med mindre den paagældende paa Grund ar legemlige Mangler eller utilstrækkeligt Kendskab til det danske Sprog er ude af Stand til at fyldest gøre en Nævnings og Domsmands Pligter.

§ 7o. Udelukkede fra at være Nævninger og Domsmænd er: Ministre,

Departementschefer samt ligestillede Embedsmænd i Centraladministrationen, Medlemmer af Højesteret samt Dommere i Landsretterne og Underretterne Præsident og Vicepræsident i Sø-og Hanaelsretten, offentlige Anklagere, Overøvrigheder, Politiets og Fængselsvæsenets Embeds-og Hestiliingsmænd, Folkekirkens og de anerkendte Trossamfunds Gejstlige.

Page 1 Page 2 Page 3

Made with FlippingBook - Online magazine maker