Nykøbing F. - Modstandsfolk som nævninge og domsmænd 1945

Aarslisteudvalget for

Lolland-Fals terske Nævningekreds. Nykøbing J?'«,, den 4* Oktober 194-5.

J Ved ander Henvisning til Justitsministeriets Bekendtgørelse af lo* September d.A. cm Supplering af Underretternes og Landsretternes Domsmandslister for Uævningeaaret til 3°* Juni 1946, jfr. Lov Nr. 26o af 1* Juni 1945 om Tillæg til Lov om lettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende forræderi og anden Landsskadelig Virksomhed m.v. at meddele, at Frihedsbevægelsen for sit Vedkommende har udpeget nedennævnte Personer bosat i ICommunen, nemlig: i J Johan: Siboska, Sundvej 7 , født den 12-4- 19 I 0 , Georg Petersen, Hammerlodden 47, født den 23 - 4 - 1903 , J P. E. Larsen, GI. Toldbod 1 6 , " " 11-6-1915. \j Holger Larsen, Høstgade 7. " " H-lo-1912, ]j Aage Hansen, S i o " 9-12- 190 I, J Em. Frederiksen, Langgade 3 ,’ " " 22 - 8 - 1894, 1 / Carl Anton Petersen, Engboulevarden 28, født den 25-3" 1^9 6 , j H. Pilemand, Laur. Larsensgade 5. " " 13-9- 191o» J Axel vilhelinsen, Engboulevarden 22, " 6 -I 0 - 1906 , skal man udbede sig Kommu nalbestyrelsens Attest saa vidt muligt omgaaende for, at de paagældende opfylder de i Betsplejelovens §§ 69 og 7o fore­ skrevne Betingelser for at kaldes til Domsmænd. En Afskrift af de ommeldte Lovbestemmelser vedlægges. Da Lovens § 71 nævnes i fornævnte § 69 ;skal man henlede Opmærk­ somheden paa, at § 71 kun omfatter de Tilfælde, hvor en Person kan begære sig fritaget for Nævninge-og Damsmandshvervet. 7. fl-U.

Made with FlippingBook - Online magazine maker