Nykøbing F. - Modstandsfolk som nævninge og domsmænd 1945

Afskrift.

§ 69. Til Nævning eller Domsmand, kan med de af §§ 7o og 7 1 følgende Undtagelser kaldes enhver Mand eller Kvinde, som har Valgret til Folke­ tinget, med mindre den paagældende paa Grund ar legemlige Mangler eller utilstrækkeligt Kendskab til det danske Sprog er ude af Stand til at fyldest gøre en Nævnings og Domsmands Pligter.

§ 7o. Udelukkede fra at være Nævninger og Domsmænd er: Ministre,

Departementschefer samt ligestillede Embedsmænd i Centraladministrationen, Medlemmer af Højesteret samt Dommere i Landsretterne og Underretterne Præsident og Vicepræsident i Sø-og Hanaelsretten, offentlige Anklagere, Overøvrigheder, Politiets og Fængselsvæsenets Embeds-og Hestiliingsmænd, Folkekirkens og de anerkendte Trossamfunds Gejstlige.

Made with FlippingBook - Online magazine maker