Somnus nr. 1 2021

NEVSOM

Millioner på konto 8,4 millioner til narkolepsioppfølging står på konto hos det nasjonale kompetansesenteret NevSom. Når du ikke vet om det kommer penger neste år, er det vanskelig å ansette folk, sier seksjonslederMartinAker. Narkolepsi-millioner står ubrukt

Georg Mathisen Tekst

Hvert eneste år siden 2012 har NevSom – Nasjonalt kompetansesen- ter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – fått et eget til- skudd til å følge opp barn og unge som fikk narkolepsi etter Pandemrix- vaksinen. Tilskuddet begynte på 3 millioner kroner i 2013. I år er det økt til 3,8 millioner. «Oppfølging» Til å begynne med sto det i statsbud- sjettet at pengene skulle «styrke forskning og kunnskapsutvikling» om barn og unge med narkolepsi etter vaksinen. Nå bevilges til de «oppfølging». De retter seg mot barn og unge som har fått påvist narkolepsi, men det er ikke noe krav at det er bevist at nar- kolepsien skyldes vaksinen. Pengene skal brukes til å følge opp «barn og unge med identifisert narkolepsi som mulig følge av influensavaksinen Pandemrix». Ved årsskiftet sto 8 416 000 av kro- nene ubrukt på konto.– Regnskapet har hatt et underforbruk de fleste av årene, bekrefter seksjonsleder Martin Aker ved NevSom.

I statsbudsjettet er det bevilget fra 3,0 til 3,8 millioner til å følge opp barn og unge med narkolepsi hvert år de siste ti årene. (Foto: Peter Mydske, Stortinget)

– Men det er investert mange flere millioner i arbeidet med kompetan- seutvikling og oppfølging enn det som fremgår av regnskapet for de øremerkede midlene. I alle år har deler av arbeidskraften som benyttes i prosjektet, vært finansiert av kom- petansesenterets driftsmidler. I tillegg er seks årsverk finansiert av eksterne forskningsmidler som vi har lyktes

gjort at vi har vært forsiktige med ansettelser, for det fungerer ikke i praksis å ansette for ett år av gangen. Særlig ikke når vi trenger den spesi- elle kompetansen som kreves her, konstaterer Aker. Nå har han bestemt seg – og fått klarsignal – for å ansette flere og bruke av pengene som står på konto. De første har allerede begynt. – I år kommer vi antageligvis til å gå enten i null eller tre–fire hundre tusen i minus. Hvert av de neste tre årene regner vi med halvannen million i underskudd, forteller han.

med å få tak i. Ett og ett år

– En av utfordringene er at det ikke er definert noe tidsramme. Først når statsbudsjettet kommer, vet vi om vi har finansiering neste år. Det har

6

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software