Nykøbing F. - Sag vedr. erstatning til Teknisk Skole 1945-48

Kommune: flykøbing j1. Amt; Maribo Amt

Matr. Nr.: 5 lk E j e r l a v ‘w / t Ejers Navn og Adr.: T e k n i s k Skole _____________ N y k ø b i n g i*1. Udv. Jour. Nr.

VURDERINGSSKEMA til Brug for Udvalget for Indkvarteringserstatning

t i l F a s t s æ t t e l s e a f E r s t a t n i n g f o r S k a d e p a a b e s l a g l a g t f a s t E j e n d o m . Har Ejendommen kun været beslaglagt efter 5. Maj 1945 skal de med * mærkede Spørgsmaal ikke besvares.

1. De benyttede Lokaliteters og Arealers Størrelse, Art og Beskaffenhed : 13 Undervisningslokaler 4 andre Lokpier Pedellens lÆjlighed med 4 ferelser,Kntre .Køkken og -VC semiet Gulvareal 882 m Alle Lokaler ombygget til smaa Værelser. Døre,Radiatorer,Toiletter o.m.s.flyttet. Badeværelser m.Toiletter indrettet i 4 Klasselokaler, Cementgulv støbt ovenpaa Bræddegulv.Klektrotekn.Laboratorium afmon­ teret og indrettet til Telefoncentral.Cykleskur til 5000 Kr helt ombygget.

'" 2 . Har Ejendommen i de seneste Aar inden Beslaglæggelsen kun været benyttet til Sommer­ ophold, Week-end-Ophold eller lign.?

3 . Hvor lang Tid har Benyttelsen varet? fra lo April 1943 til 1 Oktober 1943 anvendt som Kaserne,hvor Skolens Inventar blev pnvendt og stærkt molesteret. fra 1 Oktober 1943 ombygget til Telefoncentral som nævnt under Pkt.l.

Fra: 1.9..April .1.9.43.... tii1 Juli

1945

’ ! I

li

4 . Vurderingskommissionen har ved Besigtigelse paa Ejendommen konstateret nedennævnte Skader og skønner, at Afhjælpningen af disse Skader vil andrage de anførte Beløb (Afskrift af Vurderingsforretningen vedlægges): A : Skader paa Bebyggelse, mur- og nagelfast Tilbehør samt Hegn: (Saafremt hele Skaden er af en saadan Art, at den dækkes eller kunde være dækket ved Forsikring, herunder Krigsforsikring [Brand, Eksplosion, Sprængning eller Sammenstyrtning] foretages ikke Vurdering). Vurdgrtrigsfprat)LÆlTrg--vg^g1r7 ~ OS/ y / ($~G L v / / j f ,1 J y Y f e ^

Maa det antages, at en Del af de under 4. anførte Skader er indtruffet efter 5. Maj 1945, anføres her Tidspunktet, hvilke Skader det gælder, og hvorpaa Antagelsen støttes.

/ c * L

Maa det for Ejendommens Benyttelse ydede Vederlag — uanset evtl. tidligere Godkendelse — antages at overstige, hvad der efter Egnens Forhold er rimeligt (jfr. § 5 i Lov Nr. 499 af 9. Oktober 1945)? /

/ t/ C ( s & C v i

.. A / c

S/ H O U j , /

j& n / £

I bekræftende Fald anføres her, hvad Vederlaget burde være ansat t i l :

B : SkaØer \)åsf' Arealer, Haver og^-Gaardspladser: S / r * P t (Landbrugsjorder, Gartnerijorder samt Skov-/yg Plantagearealer medtagesJkun for saa vidt Skaden er sket efter 5. Maj). T f/W é

Er der uden Bekostning for Ejeren tilvejebragt en Forbedring af Ejendommen, anføres her,- hvori Forbedringen bestaar og Vurderingskommissionens Skøn over Værdiforøgelsen: (Evtl. vedlægges Ejerens Erklæring om, til hvilket Beløb han er villig til at overtage For­ bedringen) .

/

5 . Saafremt den paa Ejendommen skete Skade de l v i s dækkes eller kunde være dækket ved Forsikring, herunder Krigsforsikring, angives her, hvilke Skader af denne Art der er ind­ truffet, det nærmere Aarsagsforhold og Kommissionens Skøn over, hvor stor en Del af den under 4; anførte Skade, der skyldtes dette Forhold.

Saafremt Ejendommens Vedligeholdelsestilstand ved de under Punkt 4. anførte Beparations- arbejder forbedres udover dens Vedligeholdelsestilstand ved Beslaglæggelsen (»Nyt for Gammelt«), anføres her, med hvilken Procent de underPunkt 4 anførte Udgifter bør reduceres:

1 0 . Hvilke Vedligeholdelsesudgifter paa Ejendommen har Ejeren afholdt, medens Beslaglæg­ gelsen stod paa. Udgifterne bør-overfor Kommissionen dokumenteres ved Regningsbilag:

1 1 . Saafremt Ejeren mener at have yderligere Krav i Anledning af Ejendommens Beslaglæggelse, gives her nærmere Oplysninger om saadanne Krav og deres Begrundelse samt Kommissionens Udtalelse om dette Forhold:

J u / A j Å l v t j

1 2 . Særlige Bemærkninger:

J t t /j /$ $ y i

Amtets (Borgmesterens) Erklæring om Tidspunktet for Ejendommens Frigivelse:

/ y / a , / M l . ...................... Formel Frigivelse d . : Har Ejeren (Brugeren) taget Ejendommen i Brug forinden den formelle Frigivelse, og i */ / Q / t / L .............................. bekræftende Fald hvornaar:

J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

U S 8 K U X P T | T i ro toko ion f o r den t i Aftsøreloe a f *Btatnln . f o r tysk Besættelse af dansk Jeadom nedsett« Vurdei n^sko mission* ooo(x>oo Dan 1 •Juli 19%/ a fholdt Ko:«r$is£ oixen øde* Arkitokt Hatiberg var fravajrende ©ed anmeldt Forf nid« For fykøblag F* Kostume mødte Borgmester H. firodthngoa og iaipe- ditåon: ae re i^r J*-> *Jensen* For Kjeren mø' te Forstander Johe* Andersen o^ knodkera*;-?e r Mørch* ; er f r e s ia des k iva lse af 1 ; . a j 19%/ f ra Udv i e t f o r Ind var - teringner; tatntng angaaende en Udtalelse foran led iget vod e. tilr ive Ise a f 29»Aprll 19^7 fra Teknisk Skoles B styre lse* Forstander AadeftW forklarede* at naar sian 1 s in 2id scoop erede Vtorderifig 0 k 0 Hn&& Ionens $røtatningsbereg?iii.k;, var det sket under den Forudsætning;, at det. faataatte Fxatatningebeløb f o r tygning*neakadi&else, lo«ooo Kr*, blev udbet I t —gatitnde ubeak --øret. orsta;-ider Jo h£* Andersen v i l dog ik*e benragte, at det er pe r . , re u ce e fu ldtud . Ved Xocul solosens t id l ig e r e nøde var Udgifterne t i l ygniftg^reps— rationer ou ..jort t i l 13«8%8 Kr* 8> , r e , o ;_ dot var paa d~tte undl.>u, at Kommiaslonen In d s t il led e « at der den øn rstatn lng pna lo .o o o : . Dot v is e r Kit. nu, et det nævnte retetning: krav berox pai* e. > l » “ fo rs ta se la e fra Bestyrelsens o id e , id e t der hari ikke er medregn«t et eiøb paa 5*1« / * vodr. mJe le t ndt rette ls o e f te r den i rate o lo - læg&else* * Desuden e r e t Beløb paa 2*6*7© Kr* h v i le r IkJm medregnet i det forannts , r&*

Éikolena asålede Udgift t i l Istondrøttoifje a f %galaga& e f t e r Tyskeroee Brug ø f dens# b t l i b o c t i s aaaiodea t i l i a l t 22*587 ®f* Under lier« .o t i l de mi freiskcrøne Oplysninger oo Udeiftorne« der kiiL C oku: ■ a&teroo ved Hnggnik&r‘ -i lag * v i l ^onsrsioeiozaon inds i 1 et ra t t. i„ f o r t ø j e r saed *ooo Kr» t i l i a l t M «ooo • • D e s t ø d t e e p r æ o e a t o n f c e r e r k l æ r e d e , a t d ø k u n d « g o d k e n d e o v o d - * o t a a e . d c ' r n t a t n l n g e b e r e L ' n i J i £ t i l f u l d O t ; o u d e l i & A f g ø r e l * ^ * * j r c h J o i U B ø A n d o r s e r . « o t o U o l l e n o p l æ s t o g W - k » m i t « * m ø r u t t A l f r * J e n e e n l i * B r o d t h a ^ e n #

UtUskriften© 1 t i lb e d b ^xmftee.

yktfbia. ?•» dea >o#Juli 19 ^ 7 *

ix p a e k r *

B i l a g til F o rm u l a r U

Matr • Nr-: 5dk Ejerlav: Nykøbi Ejers Navn og Adr.: Teksni

Kommune: Nvkribing Falster

Amt:

.

------------- Maribo Affi-t ------

---------------------------------------- Møllersve.j 3« Nykøbing F._______ Udu. Jour. Nr.: Al/I.s.

BILAG TIL SKEMA lil Vurdering af Skader paa privat Indbo eller andet Løsøre.

Udfyldes af Ejeren: 1) I hvilket Selskab er Løsøret brandforsikret:

Absalon 18o994

Police-Numm er: Forsikringssum :

5 0 0 0 0 2) Hvilken Skade er sket og til hvilket Beløb opgør Ejeren sit Erstatningskrav: I. Udlejede eller beslaglagte Genstande:

Skadens Størrelse: Kr.

Specificeret Angivelse af Genstandenes Art og Værdi Art

Skaden bestaar i:

Kr.

A. Privat Indbo.

Borde,Taburetter og Skabe i alle Klasser 17 Lampekupler ødelagt ved Tyskernes Ombygning af Skolen 5o elektriske Pærer ødelagt eller fjer­ net. 3 Borde fjernet

Alle Skruer fjernet, alle Laase sprængt. Bordplader ødelagt af Syle ved Pudsning af Lædertøj samt ved meningsløs Stikken med Bajonetter. Yderligere Molest til­ føjet ved 8 Flytningen, de 4 foretaget af Vær*- nemagten,de 4 af Sko­ len.

5o.ooo

3116

II. Ikke udlejede eller beslaglagte Genstande:

Skadens Størrelse:

Specificeret Angivelse af Genstandens Art og Værdi:

Skaden bestaar i:

Kr.

Kr.

Art

B. Andet Løsøre.

B. Andet Løsøre.

3) Er Skaden helt eller delvis indtruffet som Følge af særlige Begivenheder, anføres her hvilke, Datoen for disses Indtræden samt det nærmere Aarsagsforhold:

4) Finder Ejeren Anledning til særlige Bemærkninger om Skaden:

Værnemagten brugte alt Inventaret under den første Indkvartering, naar der saa pludselig kom mange Soldater flyttede de Borde og Tabu­ retter ned i et aabent Cykleskur, en anden Gang flyttede de det over i Badmintonhallen, senere tilbage igen* Alle Skruer var fjernet fra Borde og Taburetter, saa Revlerne faldt af. Skønt man havde lovet ikke at bruge vore Skabe,sprængte de alle Laasene med Bajonetter. Ved den næste Beslaglæggelse flyttede vi In­ ventaret først til en Møbelfabrik, senere, da denne slev skulde bruge Lokalerne, maatte vi flytte til et fugtigt Lokale, hvorved alle cel­ lulosebehandlede Bordplader blev jordslaaede af Fugtighed. Dette sidste er il&e medtaget i Skadesberegningen, der kun omfatter den nødvendige Reparation. Naar dette Krav ikke er fremsat tidligere, skyldes det, at Besty­ relsen havde faaet det Indtryk, at dette skulde indbefattes i Erstat­ ningen for Ejendommen.

.. Nykøbing. F.. ........, den l.Aug.

194 7.

Johs« Åndersen-......... Unde skrift

Adresse: Baagøesgade 12.

Telefon:................. .11.6.0....................

J. H. SCHULTZ A/s UNIVERSITETS-B06TRYKKERI KØBENHAVN

29/4- 4-7 Klage fra Teknisk Skole over den lille Udbetaling af Skadeserstatning efter at de forskellige Fradgag var foretaget 19/5 4-7 Udvalget for Indkvarteringserstatning udb3der sig Sagen forelagt Vurderingskommissionen paany.

Tilbagesendes med Bilug ud/alftot for .•. ;n: i.: un- til vJ1 ,-;te Ud|j|gi'ft af Jo.Juli d.n. af 7ur lårings- komissionen Porh -.n.ilingprotokol s..aat til ligeledes l .gte Vurderings skema G. fCocaalspionens Ind::;tillin ;er -.n t:'ltrvios, BOBGME j TBREH I HYKøBING F.,don 5.August 1947.

NYKØBING F. SKATTEVÆSEN. Nykøbing F. , den 5. Juli 1947.

Paa Begæring attesteres det herved, at Ejendommen Matr.

Nr. 5dk af Nykøbing F. Købstads Markjorder af Ves ensborg ved den 9 ’alm. Vurdering til Ejendomsskyld er ansat til en Værdi af Kr. 140.000 , hvoraf Grundværdien udgør Kr. 17.200. P. S. V. E. B.

Gebyr: 25 Øre.

dkvar * e n o g s ^ ‘, F r a d o n ^ ^ - V ) i v - > 3 :; jr\^e>

-g

^

. ..:■ . . . . . . . j I : v

C e n lr a ' k ° ~

.V .U .2

18. April 1947* *<-•■

LI, 2335 hs/la

8

rr A . A n b e f a l e t . .la Jl.Li,a9t.-- :--------------

.r>i flnxdo^vH x n9i9J-693i£ioft Til .eo^gæl-bsv sni&iioxjuloesfl is led’iBqxiSx; .gnixxa9n:i9.f)iiJ Ixj Herr Forstander John* A tiå er^ e n t Teknisk Skole, .41.li Ny købing F. ^ Aag.: fajcat^tnla^ for ofcaaer taa Tennis*. 5»cole jtykablx,.. x . Gennem Lolland Falster btiftamt er der hertil indsendt en Anmelde 1ae af Skader, forvoldt ved Benytteren af ovennævnte Ejen­ dom. Den samlede iikade er af den stedlige Vurderlngako fission opgjort til JCr. lo.ooo,- hvilke i Bel&b man fra Udvalgets bide ;an tiltræde og derfor lægger til Grund for Eratatningsber*jningen. I lienhold til i 3 i Indenrigsmini«teriets Bekendtgørelse af 21. Deo^mber 1945 on dkade paa beslaglagt fast Ejendom m.rn. kan den herfra ydede Srttttelftf imidlertid jfcfce overstige 9o^ ai det Beløb, hvortil bK&den er anaat, ligeaoiu der i erstatningen maa fradragea, hvad der gennem Leje eller andet Vederlag for Benyttelsen er ydet som Bidrag til .jendora;iens Vedligeholdelse. D e r vil herefter i ovennævnte Skadeserstatning v«.>re at fraiira a følgende Belsb: tOyo ai å t . lo.ooo,-...... . .as a r , l.ooo,- Kr. 9.!>o9,82 srsz~s=sr-s^.s:s.:rzT-siss hvorfor man hoslagt f tuder Resoluti.;... «r. u.G. 7429, lydende p«a Xr. 49o,18. Endvidere er der godkendt en Erstatning paa Kr. 717,28 for Vand og Ly sforbrug. Resolution u r . U. 1786o lydende paa dette Seløb vedlægges. Beløbene vil mod Forevisning af Resolutionerne kunne faae udbetalt ved Henvendelse tii Borgmesteren i i«ykøbing F. Spørgsmaalet or- Erstatning for Brændsel henhører under Krigaio.) sik.t in^en ai Løsere, Grw**niagcn 25, K., hvortil man har V E ® 2O/- af Leje for ilden fra lo. April til 3. uigust 1943 o ; fra 3o. August 1943 til 7. Juni 1945 Kr. 41.253,lo...= • 8.25o,62 lo> af Leje ior Tiden fra 8.Juni til 1. .i.u.just 1945 *Cr. .-•592 ,— # ^ 259*2o

oversendt Sagen og hvorfra nærmere Meddelelse omf&agénsa vil tilgaa Dem.

^ f j ^ ^ h o b s ^

6 Bilag tilbagesendes,

'" ^ fn e O

P. U. V. ^ *

.

Ti l 111

••■ ^ I u t ’l d u A -------------- 7 - ■ Geni-art LI. 2355 , __ _ _

Borgmesteren j Nykøbing F . til Underretning. Genparter af Resolutionerne vedlægges. i . L. Vj. E.B. #c’Xos i i « si

«* unttvM aXo>w aaq i s - flJio tQ i. ne *£>flue£hiX XXJ-isd X*b *xe *ms*lX*d ly J aX a ! fcnsXXoJ. tnsnns© 8 flV u i i - v o 1 a 9 & l s * i •}%&-& b® v J L I o v i o l , i e X s ^ v , t a s e - l o ol>»io aLalsase xisG n^-si a&ic. aJsBlav&O b i ! fla« d a l s # J 9 aLIivd - t ooo*pX •iX XXJ J io { ,a io -i&daj. Xii* f a t a io"i tm n f l XI f ?*&&•£ t o l i a f i »o el n l l l * se ja ia& J& csaoe aJsXisJBlnlinefcl'Xxiafcal X C S XX* fcloriasil I ^oL la aiiXJ'STtovo »/ii *jXX*i9lLXaiX j^iXii^aJaT-- ©1 -.t’o : *- *®* Jas*X‘tabeV JofcflB isXXs s(.©d o&aaa$ *9l> bavxi l 89&s,t£iBil .'jaiublodsaXIfceV eaeraaio^flet- XXJ i.*xbXfl snoa *9i>t .sjtfi 9^flvsfliiyvo X iv-Ji,j . l .*. v ■ tdntlafi jLiist^X^Tt s'e-iiTlMtfrt - ,ooo.X #i-» ..... ...........ooo»ol . t& ?ejføiiA .ot sit j-o £*€X iax%tøA .([ IXJ £dto€S.® * *...oi,Æ.X^ . tå SMiX X«rt> *? XI* C K X . O S ^ ^ S JL - ............ - ,SW.S .*xi 5*€X Jatr^tfA. .X .tcob aoXssXa o.. t, t i l 9 *fc asb tJi.FXV *Ti* sa q jjaXaJ.^B'io iis JAae^Jboj, i»fc ■*» eieXXvfmJa •*#•& &-i . e&fl 9 .b*I odSTX .U .-s i uoXJ»iIoe 9 Ji .fcørdiofc« id go .as^.j.alosv d aaal s£ux« 3 t oxnanoXiuXoso^ 1* lOXa^ ivsioi oa XX’ wa»d^i 9 t isbm- xa iM fatd Ise ba> *& iol ^ u la t o*»T.i J&Ia iBii a s IX*iovri , U t c ‘» a^oX a ii« tS ,®T*aijiI Ib flv.. aX^X* 5 *ic i.*£ OB, V .Si,oti* .Ti B

•■ -c -

J . Nr. ,L 1 ... 2335 Kr. A 'j o ......... Øre l g

Resolution Nr. U. G.

Udbetalende Indkvarteringsmyndighed:

borgmesteren

C c NPART I Henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 21. December 1945 tilkommer der......... i‘e Jtnl sk. Ssolo................ ......... :.... ......................................... ........................................................................................................................ ................................................................................................................... .. et Beløb, stort

som Godtgørelse for Skade, der af den tyske Værnemagt m .v. er tilføjefcjdæn

iNaktti-rts- Beløbet udbetales af ovennævnte Myndighed.

Udbetaling sker kun mod Forevisning af nærværende Resolution; det til Udbetaling anviste Beløb noteres paa Bagsiden af Resolutionen. Den udbetalende Myndighed har Ret, men ikke Pligt, til åt unders søge, om den, der møder med Resolutionen, er berettiget til at mods tage Betaling. Skal Rettigheder i Henhold til Resolutionen overdrages til Trediemand, maa den indsendes til den udstedende Myndighed til Udfærdigelse af ny Resolution. Udbetaling kan ikke ske paa Grundlag af Genparter. Udbetaling er betinget af, at der forevises kvitterede Regninger for Istandsættelsesarbejder paa forannævnte Ejendom til mindst samme Beløb som det, der ønskes udbetalt.

Udvalget for Indkvarteringserstatning, den 18« A p r i l l iM 7 . P. U. V. E. B.

Vend!

Underskrift af Anvisningens Udsteder

Dato

Beløb

ALBERT PETERSEN

OQ

n^jr.

NYKØBING F., d e n

28. December 1945.

AR K ITE K T , M. af A. A. T E L E F O N :27

Hr. Forstander Jobs.Andersen,

Teknisk Skole, Nykøbing F.

Hoslagt følger Opmaaling af Teknisk Skole i

Nykøbing F. med Tegning af Gykleskur.

De af Værnemagten beslaglagte Bruttoarealer

var følgende:

Kælderen

317 m2 317 " 317 " 293 M 126 "

Stuen 1 .Sal

Mansardetagen Tagetagen Cykleskur

133 M 15o3 m2

Deres ærbødige

U D S K R I F T af Protokol for den til Afgørelse af Erstatning for tysk Benyttelse af dansk Ejendom nedsatte Vurderingskommission. Den 16.August 194-6 holdt Kommissionen Møde. Samtlige Medlemmer var til Stede. For ifrkøbing F. Købstad var mødt Borgmester H. Brodthagen og Expeditionssekretær J.P.Jensen. Følgende Sager behandledest 8. Skrivelse af 12.Juni 1946 fra Udvalget for Indkvarterings­ erstatning angaaende Mængden og Beskaffenheden af beslaglagt Brændsel paa Teknisk Skole. Det drejer sig om 44,747 Tons Tørv til en samlet Pris af 2144,5o Kr. lifter de for Kommissionen foreliggende Oplysninger,har IJysker- ne brugt det nævnte Kvantum Brændsel, som det var forbudt Eje­ ren at bortfjerne fra Ejendommen. Prisen skønnes rimeligt»hvor­ for det indstilles, at Erstatningskravet godkendes. Der fremlagdes for Kommissionen en Opgørelse over Istandsæt- telsesudgifter vedrørende Reparation af Bygningen lydende paa 13.848 Kr. 85 Øre. Ved Indberetningen af 14.Januar 1946 har Kommissionen indstillet en Erstatning paa 75oo Kr.. Som det freiagaar af tidligere Indberetning var Bygningen me­ get slemt medtaget, og Kommissionen vil derfor indstille,at Erstatning for Bygningsbeskadigelse i.H.t.de nugældende Ret­ ningslinier forhøjes fra 75oo Kr. til loooo Kr. J, Smørum Alfred Jensen Harald Hauberg* H. Brodthagen.

Udskriftens Rigtighed bekræftes. BORG.-ESTERKONTORET, Nykøbing F.,den 2o.August 1946.

0 9 S K B I P T a f Protokol for don H l Afgørelse &f Srstatnlng for tysk Benyttelse af dansk 3jando« »ads&tte Vurderingskosissiseion. Den 29. Deceabar 1945 besigtigede Koastiøalooen, dør t>e«txsr af Folketing»cand &mårmt T-'jarenseeter Striegel ?!Ielsen og &kyl. Ialt 16.532 Kr. barlig, hvilken Leje svarer til 12 :»rk«r.a; paa, at Xnst illi*tIonr*rne var slemt aed- n,iget, og at der i Bygningens 1- og 2, Sal v*r indrettet Toiletter og nvor Gulvene var balagt »ed Caaent, aaaga Stader i Bygningen var opf#rt interimistiske Skiller ». Bigtigheden af dan givne **ra&sUlUng blev b*kr?ftat af Borgmester A, V« Jensen og Fuldmægtig Jensen« »s^riegel Nielsen j, rum Alfr« Jensen Udskriftens Kigtighed bekrtsftea. B&R0&&3T&EC0ST3SST , Sykøbing r«, den 15. Januar 1946 .

J. Nr. .. i .1>.

i \'1V i

éy%

K r..... 7 1 7 .....

m

1 7 8 G 0

Resolution Nr. U

Udbetalende Indkvarteringsmyndighed:

I Henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 5. Juli 1945 tilkommer der f ø j * . x & . i ^ S c :.................................................. ............................................... ............. ...................................... 4 ...................... ................................................................................................................ . et Beløb, stort

l i æ j s l j ! ^

,u f , fru fc n la lc

....i ... MyMé

saaiænge. denne anvendes til. Indkvartermg.foimaal. Beløbet udbetales af ovennævnte Myndighed.

Udbetaling sker kun mod Forevisning af nærværende Resolution; det til Udbetaling anviste Beløb noteres paa Bagsiden af Resolutionen. Den udbetalende Myndighed har Ret, men ikke Pligt til at unders søge, om den, der møder med Resolutionen, er berettiget til at mods tage Betaling. Skal Rettigheder i Henhold til Resolutionen overdrages til Tredie# mand, maa den indsendes til den udstedende Myndighed til Udfærdigelse af ny Resolution. Udbetaling kan ikke ske paa Grundlag af Genparter.

Udvalget for Indkvarteringserstatning, den lo . , ^ . . r i l ..-1-^47-,• P. U. V. E. B.

Vend!

Anvis« ningens Nr.

Dato

Tidsrum

Beløb

0 t I \} \' f

7 3 , 6 7 6 3 — - 7 1 2 q r 6 S ; 2 8

g 3 9 / 2. 4 7 7 1 7. 2 8 *

J V s

5 8 7 3 ' 3 5 » f e V I

Nykøbing F. Kommune

K

C

W

„R „ e g n i n 9

E l e k t r i c i t e t s f o r b r u g 6 . Periode 1 9 4 4 —

cMdb

' \ r - '

M a ale ren viste

M a ale rle je

T ota l-B e løb

A llæ st den

Forbrug

Pris

i

forrige Aflæsn.

denne Aflaesn.

Øre

Kr.

Ør«

Kr.

Øre

V

0

»

' Is Q W M b

Z i O ¥ l i

6 å

o *

« ■ / „

.

*

Betalt

%\ i

r

' ■

y

O p kræ ve r

Bade

Expd. N r.

Lb. N r.

Beløb

W T t clen

Form. 3169

A n m o d n in g om e x tra o rd inæ r A flå s n in g o g A nm e ld e ls e af F ly tn in g skal ske til K o m ­ m unens B o g h o ld e rk o n to r, T ele fo n 1 1 7 5 . - K la g e r o ve r E le k tric ite ts fo rtru g e t e lle r andet v e d rø re n d e M a a le re n skal ske til E lektricitetsvæ rkets K o n to r, T e le fo n 1 9 1 , K o n to rtid 8 — 12 og 1 3 '/2 ---- 1 6 1/* . M Æ R K ! G y ld ig K v itte rin g kan gives af O p k ræ v e re n . V e d B e ta lin g paa K omm unens K asse re rko n to r er Paastem pling af K om m u n e n s K a sse ko n tro la p p a ra t g y ld ig K v itte rin g .

3540-VI

Genpart.

X303C

Nylcøbing F. Kommune

Den tyske Værnemagt, Feldpofetnr. 1. 16.2o6 - Fluko. Teknisk Skole

Regning over Elekfricifefsforbrug 6 36 . Periode 44/45 -Marts Maanec

Maaleren viste

Maalerleje

Total-Beløb

Beløb

Allæst den

Forbrug

Pris

Ør«

Kr.

| Øre

denne Aflæsn.

forrige Aflæsn.

Kr.

Kr.

| Øre

282 95

514 55 282 7o o25

1/4 4oo 914

Betalt

OS.'

Opkræver

Beløb

Betalt den

Lb. Nr.

80de

Expd. Nr.

Form. 3169

A n m o d n in g om e xtra o rd inæ r A flæ s n in g og A nm e ld e ls e af F ly tn in g skal ske til K o m ­ munens B o g h o ld e rk o n to r, T elefon 1 1 7 5 . — K la g e r o v e r E le k tric ite ts fo rb ru g e t e lle r andet v e d rø re n d e M a a le re n skal ske til E lektricitetsvæ rkets K o n to r, T e le fo n 1 9 1 , K o n to rtid 8 — 12 o g 1 3 V i— 1 6 '/2 . M Æ R K ! G y ld ig K v itte rin g kan gives af O p k ræ v e re n . V e d B e ta lin g paa Komm unens K asse re rko n to r er Paastem pling af K om m unens K a sse ko n tro la p p a ra t g y ld ig K v itte rin g .

Genpart.

3o5a-VI

^

Nykøbing F. Kommune

Den tyske Værnemagt, FeIdpostnummer L. 162o6. 3?luko, Teknisk Skole.

Regning over Elektricitetsforbrug t~ Periode 44/45 - Marts Md.

6

Maaleren viste

Beløb

Fast Afgift

Maalerleje

Total-Beløb

Allæst den

Forbrug

Pris

| Øro

forrige Aflæsn. | denne Aflæsn.

Kr.

Øre

Kr.

Øre

Kr.

Kr.

1 Øre

1/4 4799 481o 11 3o 3 3o 0^67

3 9 ri

Betalt

: 7

fl '»

i

°

^, 0 7 * 17 . ’.Tr.

T r

Opkræver

Bøde

Betalt den

Expd. Nr.

Lb. Nr.

Beløb

Form. 3173

K la g e r o v e r E le k tric ite ts fo rb ru g e t e lle r a n d et v e d rø re n d e M a a le re n , samt A n m o d n in g om e xtra o rd inæ r A flæ s n in g og A nm e ld e ls e af F ly tn in g skal ske til E lektricitetsvæ rkets K o n to r, T e le fo n 1 9 1 , K o n to rtid 8 — 12 o g 13*/2 — 1 M Æ R K I G y ld ig K v itte rin g kan gives af O p k ræ v e re n . V e d B e ta lin g paa K om m u n e n s Kasse re rko n to r er P aastem pling af K om m u n e n s K a sse ko n tro la p p a ra t g y ld ig K v itte rin g .

JVs 4 W 3 t f ^ V I

Nykøbing F. Kommune

i ti(,1 a ,7

* e g n i n g K ra ftfo rb rug

* J, A *4& * v

t

U

/ .

y

„ ,,N ■•.i"~->y'

Æ n s )

6. Periode 1944— 45

'

Vv

B e f c b / /*?■ ■ / Øre

Maalerleje

Total-Beløb

Maaleren viste

Aflæst den

Forbrug

Pris

denne Aflæsn.

Kr.

Øre

Kr.

Øre

forrige Aflæsn.

42 lø

2a> , 7 S i 5

é

O iQ

K ra ft k

% r ,

'... .. . .. \ /' ‘ f V "

Betalt

Oplcræver

Lb. Nr.

Beløb

Betalt

Expd. Nr.

Bøde

Form. 3171

G o p 1.

II

1191-IV

Nykøbing F. Kommune

D i e n s t s t e ^ l é P o l d p o 3t n r . L . 162o6 T e k n i s k S k o l e , N ; K ^ > i n g F .

Regning over V and fo rb ru g 4 ^Periode 1944—45

- M a r t a Md

Beløb

Maalerleje

Total-Beløb

Maaleren viste

Allæst den

Forbrug jt: ___ __i ...

< P ris' V \ . S

Kr.

denne Aflæsn.

Øre

Kr.

Kr.

Øre

Øre

torrige Aflæsn.

72 87 1 oo

73 87

8414 , 3 4 7 .

1 21

Vand

1/4 8 o67

. ,

Betalt

Opkræver

Bade

Expd. Nr

Lb Nr.

Betalt den

Beløb

Form. 3178

A n m o d n in g om e x tra o rd inæ r A flæ s n in g og A nm e ld e ls e af F ly tn in g skal ske til K om ­ m unens B o g h o ld e rk o n to r, T ele fo n 1 1 7 5 . - K la g e r o ve r V a n d fo rb ru g e t e lle r a ndet ve d ­ ro re n d e M a a le re n skal ske til V a n d væ rk e ts K o n to r, T ele fo n 3 6 3 . M Æ R K ! G y ld ig K v itte rin g kan gives af O p k ræ v e re n . V e d B e ta lin g paa K omm unens K a sse re rko n to r er Paastem pling af K om m unens K a sse ko n tro la p p a ra t g y ld ig K v itte rin g .

Hib

I V

Nykøbing F. Kommune

J , y

^ ____

_

R e g n i n g

S i t ,

.

_ _

.

Vandforbrug

„ .

i

J

Æ * ■ / « «

V

i f a / l k t U i d

4. Periode

Beløb- ^

Total-Beløb

Maalerleje

Maaleren viste

Aflæst den

Pris

Forbrug

I Øre

i tø

Kr.

Øre

Kr.

| Øre

denne Aflæsn.

forrige Aflæsn.

i 'é p

■ H i

Vand

> n )

$ 7 U

3

z

.... .

'

.............................

Botalt

jcA *

✓ % • j w

Opkræver

Beløb

Expd. Nr.

Lb. Nr.

Beialt den

Bøde

Form. 3178

ske til K o m - r andet v e d -

A n m o d n in g om e xtra o rd inæ r A flæ s n in g og A nm e ld e ls e af F ly tn in g skal munens B o g h o ld e rk o n to r, T ele fo n 1 1 7 5 . - K la g e r o v e r V a n d fo rb ru g e t ell< rø re n d e M a a le re n skal ske til V a n d væ rk e ts K o n to r, T ele fo n 3 6 3 .

M Æ R K ! G y ld ig K v itte rin g kan gives af O p k ræ v e re n . V e d B e ta lin g paa K omm unens K asse re rko n to r er Paastem pling af K om m unens K a sse ko n tro la p p a ra t g y ld ig K v itte rin g .

UDVALGET FOR EKSTRAORDINÆRE INDUSTRIARBEJDER m. v. Ko n t o r e t f o r E j end oms sa ge r Østergade 4 - Tlf. C, 8021

K r . L I . 2335 . An/LH

5. Juli 1944

H r . Forstander Johannes Andersen 3aagaesgade 12, Nykøbing F. Angs Godt/rørelse af Flytteudgifter.

Under Henvisning til Deres Skrivelse af 2G. Februar 1944 og Telefonsamtale af 28. Juni d.A. skal isan meddele, at nan herfra har godkendt nedennævnte Udgifters

Flytning af Inventar, Oprydning n.v. Afmontering af Inventar Flytning af Telefon Afmontering af elektr. laboratorium

Kr. 1*2G4,47 207,95 37,08 J & j J O Ialt Er. 1.574,20

og Dags Dato anmodet den tyske Vssmenagt on at udbetale Den dette 3elcb. Det tilføjes, at nan santidlg har meddelt Værnemagten, at nan, naar der hertil cr indsendt Dokumentation for Udgifterne ved en eventuel senere foretagen Flytning af Inventar til ot andet ende­ ligt OpbevarIngested, til sin Tid vil toge stilling til, i hvilket Omfang nævnte Udgifter vil kunne godtgøres.

Tilstilles

Borgmesteren i Nykcbing F

til Underretning under Henvis­ ning til den af Borgmesteren den 25. Februar 1944 attesterede Opgørelse over Udgifter ved Flytning af Skolens Inventar.

Jber^abe der gechniochen Schule an den Burgermeister der Stadt /O Nykoebing

iis v/urden heute libergeben* Die lechnisclie Schule mit den Såuiaen*

iiu.be 3* Beanstandungen* atube 4 i Beanstandungens 3tube 5 i Beanstandungen* Stube 6: Beanstandungen* Stube 7 i Beanstandungen* Stube. 8* Beanstandungen Stube 3 i Beanstandungen} Stube 10 »Beanstandungen* wtube llsieanstandungens Stube 12 *Beanstandungen* Stube 13 »Beanstandungen* Eellerrraum (WzMhe) t Beanstandungen AuBenbereich* Beanstandungen*

Der wbergebend

Der ubernehmende *

Oberleutnan . U., den (/ August 1943

UDENRIGSMINISTERIETS KOMMITTEREDE I INDUSTRISAGER

Nr. 17W3-L1.2086

^ ^ ^

m*f l *

København V., den ....2 5 . . ...f ebrusæ. i m ? . .

Vestre Boulevard 20.

R S / G S «

Tlf. C. 8821 -10.131

1 4 Rilag.

Til

Borgmesteren i Nykøbing F. Ang. Teknisk Skole. Afholdslogen samt Havnelokaler, i Nykøbing F. Udle,je til den tyske Værnemagt. Under Henvisning til Hr. Borgmesterens Skrivelse af 2<,. Oktober I 943 J.Nr. 862.21 skal man meddele, at Lejen for de af Teknisk Skole til den tyske Værnemagt udlejede Lokaler kan godkendes raea i,r. l.,oo pr. Maaned. Endvidere godkendes en Erstatning een Gang for alle paa Kr. 25,- for Ruder og Lampekupler 4-04.64- for Elektricitet, Gas og Vand, ialt Kr. 429,64 jfr. de indsendte Regninger. Med Hensyn til Åfholdslogen og Havnelokalerne, da kan de ønskede Beløb paa henhoIdsvis Kr. 372,45 og Kr. 494,28 godkendes herfra. Det til Badmintonklubben og Teknisk Skole under eet xor meget udbetalte Beløb Kr. 1.3o6,68 skal indbetales til Danmarks Nationalbank, Noteringskontoret, København, til Kredit for den tyske Værnemagt og der maa ved Indbetalingen henvises til nærværende Skrivelses Dato og Nr. Endvidere skal det Beløb, som Badmintonhallen udover ovennævnte Beløb paa Kr. 1.3o6,68 har modtaget for meget i Leje, Kr. 433,52, refunderes Teknisk Skole. ,/. De hertil indsendte Regninger tilbagesendes vedlagt iorsynet med Godkendelsespaategning og Hr. Borgmesteren bedes foretage det i Sagen videre fornødne.

Hyk, F. »yr. O. IC351 S *6Z*

Hr.

Borgmester ''.V.Jensen. Efter at Iberer E. Nielsen og Billedskærer ''ster sammen med Pedel

Christensen nu her foretaget en Sortering og Optælling pf Teknisk Skoles Undervisningsmidler og ’ateriel,viser det sig,at der ikke er sket stJrre Skade paa det fra Skabene flyttede Materiel,saa det kan vi ganske se bort" frr. ff omtalte Kryds finerplader mangler stadig 12 store og 4 smap.mens de lo smra Pinder som bekendt viste sig at v; re benyttet nf Vf rneraegten i Kl^sselokalerne. •Teg har derfo.r k ’sbt 12 store Plader og 4 smnp,for hvilke jeg herved fremsender Hegning, ligesom Hegning for Sortering fr« Irrer S.lUelsen og Billedskærer Aster vedlægges. e tre molesterede Stole er °f den tyske Værnemagt blevet repareret.

rb 3digst.

F o rm u l a r

Matr.Nr.:6'dÅ Ejerlav: EjersNavnogAdr.: Udo.Jour.Nr.:^. %

VURDERINGSSKEMA til Brug for Udvalget for Indkvarteringserstatning

til Fastsættelse af Erstatning for Skade paa privat Indbo eller andet Løsøre opstaaet i Forbindelse med Beslaglæggelse eller Udleje af fast Ejendom.

1. Hvor lang Tid har Benyttelsen af Ejendommen, hvori Løsøret beroede, varet?

Fra: J ’ - ' f / W l TU: / ' ? W

'

2. Hvor lang Tid har Benyttelsen af Løsøret varet?

Fra: J o ~ /

T il:

/ '

/ $ / &

3. Har Vurderingskommissionen overbevist sig om, at Ejerens Oplysninger om Løsørets For­ sikring stemmer med Policens Paalydende?

4. Efter Vurderingskommissionens Skøn androg Værdien af det Ejeren tilhørende og i denne Ejendom beroende samlede private Indbo eller andet Løsøre efter Priserne paa det Tids­ punkt, da Udlejningen eller Beslaglæggelsen fandt Sted: A.: Privat I n d b o .................................................................................................... Ivr.

B.: Andet Løsøre ....................................................................... . . . Kr.

5 . Vurderingskommissionen angiver her Værdien af det private Indbo eller andet Løsøre, der var udlejet eller beslaglagt, efter Priserne paa det Tidspunkt, da Udlejningen eller Beslag­ læggelsen fandt Sted: A.: Privat I n d b o .................................................................................................... Kr.

6 . 0 ™ . ° . . . Kr.

B.: Andet Løsøre

II. Ikke udlejede eller beslaglagte Genstande:

6 . Vurdering af Skaden paa de enkelte Genstande: I. Udlejede eller beslaglagte Genstande: A.: Privat Indbo Genstandenes Art med Værdiangivelse Kr. Skadens Størrelse Kr.

B.: Andet Løsøre

Genstandenes Art med Værdiangivelse Kr.

Skadens Størrelse Kr.

7. Maa Skaden tilskrives særlige Begivenheder: I bekræftende Fald oplyses hvilke Begivenheder, Tidspunktet for disses Indtræden og det nærmere Aar- sagsforhold, samt hvor stor en Del af Skaden, der skyldes disse Begivenheder:

8 . Særlige Bemærkninger, herunder en Udtalelse om Ejerens Oplysninger i vedlagte Skema- Bilag.

J. H. SC H U lTZVs UNIVERSITETS-BOGTRYKKER* KØBENHAVN

U D S K S I F T af iroiokel for den til åfgøreise ai .oirstatiiing far tytuc Benyttelse ai daiiiik ^eadoia nedsatte Vui-ueria, sko læsion. Ben lb« September 1946 holdt Kommissionen køle« Samtlige Kommissionens Eåedleiaaer var aødt* ira I^købibin^ F* Køb­ stad var stødt Borgpester H. iirodlhagen Ob **peoiuionssekretaær J«£* Juusan. 10* Der fr»lagdes iå^tatninsskrav fra iteluiisk Skole vedrørende Forbrug ai' Elektricitet og Vand i Bos1aglaggelgesperioden lydende paa 717,28 Kr« D&t indstilles, at kravet godkendes* J« Smørum* Alfr* Jensen« R« R:mherw*

Genpartens Eigti ;hed bekræftes* BO GBESl-EtaoaiOajSB I flHLHtNG F., de,- 24. September 19 * 6 «

Matr. N r.:

v :

Kommune:

— i------ __________ i______

________

— -------------------------

EjersNavnogAdr.:

Amt:

_ _______

I v n f ? -------------------

Udv.Jour.Nr.:

BILAG TIL SKEMA til Vurdering af Skader paa privat Indbo eller andet Løsøre.

Udfyldes af Ejeren: 1) I hvilket Selskab er Løsøret brandforsikret:

^

Police-Nummer: Forsikringssum:

1 8 : 4 7 6 9

50 OOO 2) Hvilken Skade er sket og til hvilket Beløb opgør Ejeren sit Erstatningskrav: I. Udlejede eller beslaglagte Genstande:

Skadens Størrelse:

Specificeret Angivelse af Genstandenes Art og Værdi

Skaden bestaar i:

Kr.

Kr.

Art

A. Privat Indbo.

II. Ikke udlejede eller beslaglagte Genstande: Specificeret Angivelse af Genstandens Art og Værdi

Skadens Størrelse:

Skadens Størrelse:

Specificeret Angivelse af Genstandens Art og Værdi:

Skaden bestaar i:

Kr.

Kr.

Art

B. Andet Løsøre.

Forbrug af Jle.iitx'lciuot o* Vand

7X7,26

B. Andet Løsøre.

3) Er Skaden helt eller delvis indtruffet som F’ølge af særlige Begivenheder, anføres her hvilke, Datoen for disses Indtræden samt det nærmere Aarsagsforhold:

Ingon

4) Finder Ejeren Anledning til særlige Bemærkninger om Skaden:

Hyte-Jblng P.

den 2/9

194-

Johs. nd "-r on

Underskrift #

Adresse:.............* “ « * ...............

Telefon :....................... ..........................

J. H. SCHULTZ A/s UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

F o rm u la r

VURDERINGSSKEMA til Brug for Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m. v. Andre Ejendomme. Leje.

Ejendommens Beliggenhed* Gade Matr.-Nr. Tidspunktet for L«jeinaaIeOr A . 1. Bebyggelse:

ft/r

Bygning (Forhus, Side­ hus, Baghus)

Etageantal:

Tækket

Opført

Opført

Bebygget

af

Aar

med

Areal:

Loft

Kælder

Fulde Etager

'

/

' U f

3

f y

2. Installationer. V and :...../^^ -......^ .. Gas:........................... Elektricitet Centralvarme:.... ./tfr . W . C B a d : ....... Elevatorer: 3. Brandvurdering. A a r S e l s k a b Forsikringssum K r..... J Y ø . J X o 4. Vurderingssum til Ejendomsskyld. Kr.. 5. Lejeforholdet i Ejendommen før Værnemagtens Indflytning:

6. Hvilke af ovennævnte Lokaler benyttes af Værnemagten?

G . Andre Erstatninger: - / 0 % - 1. Flytteomkostninger, Kr......................................................................... .'........... (jfr. vedlagte Bilag). 2. Personaleerstatninger Kr.................... der specificeres som følger:

7. Hvilket Etageareal (Brutto) har de paagældende Lokaler:..

8. Hvilken aarlig Leje er aftalt med Værnemagten:

Ialt Kr.

Specifikation:

Erstatn. om­ fatter Antal Mdr.

Ansættelsestids­ punkt

Opsigelsesvarsel Kontr. vedi.

Erstatning ialt

Navn

Mds. Løn

Lokale

Leje pr. Etagemeter

Størrelse

Leje -—

.....

9. Hvilke Ydelser medfølger udover Lokalerne:

10. Kommissionen skønner, at Lejeværdien incl. almindeligt og militært Slid og de særligt

3. Andet:

nævnte Ydelser bør udgøre aarlig

'p il t f / f

tion:

^ ^ ^

C " '

Specifika

s t o r t .

s

S&

fa ,

Bemærkninger:

L

B . Inventar.

r

1. Værdien af det medfølgende Inventar (jfr. vedlagte Liste) Kr.:.......................

2. Brandvurdering for det udlejede Inventar (hvis en saadan foreligger) Kr.:...

Aar:................................... Selskab:................................. ......

3. Kommissionen skønner, at Lejen af Inventaret bør udgøre pr. Aar: Kr. / (............. % af Værdien):

Der foreslaas herefter fastsat:

/ é i ' n

ad A: Aarlig Leje af Lokaliteter Kr.

ad B:

— - Inventar

Kr.

Den af Indenrigsministeriet nedsatte Vurderingskommission for

Å J M

Ialt aarlig Leje Kr.

den

t t D S J C H X P T a f Protokol for den t i l Afg elae a f S r iU tn ln j for tyak Benyttelse af d.msk 33andoa nedsatte Vurderin®sko..Ælesion. Dan 29 . Beeeober 194? becigtigøle Hwsiiiionois, ler baftaar a f Folketingsteand 6s^*rtmf T^arartteater &triegøl Itieleen og iisyldraada- foraand Alfred Jenaen, nedønn'svntø i Nyk bi nf f . heliggande EJ anderne, der har v«røt beslaglagt af døn tyskø V»maaagt. T i l Stade vod Xoeaclaaionen* £oh ndllng a f 3© paagwldende i-:agor var endvidere Borgnoater 4 « V. Jan»an* &oes Sekretær fen«årede ?ulda*gtlg J . ?• Jønaan. 11« *iatr.ilr«54^ af Slarkj., Bngboulevarden "TøkniakSkolø8. Ej endcwaaen ar bealaglagt d«rt 10 /41943 og f r a f ly t t e t 1 /8 1945* &Jandoatman bestaar a f en grundsurat Bygning, takke* &ed Tegl* o p f -r t 19*9. Bebygget Areal 317 & i 3 fuld® Etagar, høj K»lder. LaJan fa stsa ttes a*aledesx Bjendestaakyld 135.0*30 Kr. forhøjet t i l 150.000 Kr. Aarlig Laja 10 $> høraf * 13.000 Kr. 4 10 l for A i l i t * r t S lid — U 32£L3£a i a l t 16 .5 )3 Sr. aa r lig , hvilken Løj 9 avarar t i l U Kr. pr. S tg .« iberegnet *T»1 åretagen . Dan t id ligara godkendte Løja 1600 Kr, pr* Maaned ar ø f t* r Koasrala- aioneas Skinn for højt ansat i Forhold t i l andre lignende •øgninger. P lytteudgiftar for lilbage flytn ing refundere« sad 1076 ,4J Kr. D«t biøv æeddelt KowbIsalonen, at Ødgiftea for fr a f ly tA la f ar ra« funderet »ed 1574#20 K r ., og at LaJan før Bygningen ar ba ta lt in d t i l 1 . ttfcj d .A . ©ad 16-0 Kr. pr. M-arned* t i l Reparation af Skader o lover a*dvanligt a i l i t » r t wlld faat aat* ta* at 8«løb a f 7 .500 Kr. Vad Køs?.l salonen* £es«*g p aa SJaAdoanazi blev »an g jort operas*'® paa, at Xns t i lla t ien ern e var aleæt »e$* tagat, og at dør i ftygningena 1 . og 2, .. al v»r indre ttet To iletter og hvor Oulvøne v*r balagt »ad Cesønt, j&in&ø Steder i Bygningen var opfort in ta r fa ls t isk e Sk i lle r &. Rigtigheden af den givne Fremstilling blev bekræftet af Borgaester A. v. Jenaøn og FoIda~gtig Janaan.

M E»rua

Striegal Klalsen

J .

A l fr . Jensen

Udskriftens Rigtighed bø&rafte«. BdMUUSSTÅSCOSTOaST, Sykøbing F . , den 15. Januar 1946.

V u r d e r i n g foretaget den 24 /7 1945 af den af Udenrigsministeriets Kommitterede udpegede Vurderingsmand Tømrermester Gunnar Nielsen, Maribo. Vurderingen omfatter Istandsættelse af Teknisk Skole, Eng­ boulevarden, Nykøbing F. der har været beslaglagt af den tyske Værne­ magt. Ved Gennemgangen af Ejendommen fandtes følgende Reparatio­ ner og Istandsættelser paakrævet: g e n p a r t . Opgang t i l Tagetages Væggene Udbedre* og hvidtes. 1 Trappetrin laves , Trappen males. 2 . Sa l, Klasseværelse Nr. I l s Skillerummene nedtages. Toiletrummet samt Bade­ værelset fjernes saaledes at Lokalet bringes i samme Stand som t id l ig e r e . Ondervæggene oliemales og Overvæggene kalkes, Loftet kalkes. Gulvet a f ­ s lib e s og fern iseres . Fodpanel, Døre og Vindues­ bundstykker males. Klasseværelse Nr.13: Skillerummene nedtages saaledes at Lokalet bringes i samme Stand som t id l ig e r e . Væggene oliemales, Lo ftet kalkes. Gulvet oliebehandles. Fodpanel, Døre og Vinduesbrundstykker males. Klasseværelse Nr.l2s Skillerummene nedtages. Undervæggene oliemales og 1 . Sal. Klasseværelse N r .lo : Væggeno oliemales, Loftet kalkes. Fodpanel, Døre og Vinduesbundstykker males. Gulvet fern iseres . Skillerum nedtages. Klasseværelse Nr.9 : Væggene oliemales. Loftet kalkes. Fodpanel, Døre og Vinduesbundstykker males, Vinduerne males. Gulvet fern iseres . Skillerum nedtages. Overvæggene kalkes, Loftet kalkes. Gulvet renses og fern iseres . Fodpanel, Døre og Vinduesbundstykker males.

Kontor:

Skillerum nedtages. Væggene oliemales. Loftet hvidtes. A lt Træværk males. Gulvet oliebehandles. Skillerum nedtages. Væggene oliemales, Loftet kalkes. Fodpanel, Døre samt Vinduesbundstykker males. Gulvet fern iseres . Skillerum nedtages. Væggene oliemales. Loftet kalkes. Fodpanel, Døre samt Vinduesbundstykker males. Gulvet fern iseres . Skillerum nedtages. Væggene oliemales. Loftet hvidtes . Fodpanel, Døre samt Vinduesbundstykker males. Gulvet fern iseres . Skillerum nedtages. Væggene oliemales. Loftet hvidtes . Fodpanel, Døre samt Vinduesbundstykker males. Gulvet fern iseres . Det op stillede Toiletrum og Badevær3lse nedrives. Væggene tapetseres. Loft h v i l te s . A lt Træværk ma­ l e s , Gulvet oliebehandlet.

Klasseværelse Nr.7:

Klasseværelse Nr.8 :

Toiletrum føres tilbage t i l t id ligere Stand. Stuen. Klasseværelse Nr.3s

Klasseværelse Nr.4 :

Lærerværelse:

Klasseværelse Nr 5: Væggene oliemales. Loft hvidtes. Gulvet a fs lib e s og fern iseres . Alt Træværk males. Klasseværelse N r .6: Skillerummene nedtages. Væggene oliemales. Loft hvid­ t e s . Døre, Fodpanel samt Vinduesbundstykker males. Gulvet fern iseres . Trappeopgang: Væggene limfarves dog i Forgang strygges Væggene 1 Gang med O liefarve . Dørene repareres. 2 Trappetrin repareres. Kælderetage. Elektrisk Laborato- Skillerum nedtages. Væggene lim farves. Loftet hvid­ r i ub i: te s . Fodpanel, Døre og Vinduesbundstykker males. 1 Hul i Væggen udbedres. Genopstilling af elektriske Apparater, Tavler o . l . Gulvet oliebehandles. Frisørklassen: Opstillede Bore, Skillerum og Komfur fje rn e s . Under- væggen oliemales, Overvæggen og Loft hvidtes. A lt Træ­ værk males. 1 f je rn e t Vaskekumme e r s ta t te s . Gaslednin­ ger o p s t i l le s som t id l ig e r e . Elektrisk In s ta lla t ion udbedres.

Toiletrum føres tilbage t i l t id lige re Stand. Odleveringsrum: A lt Træværk males 1 Gang. Pedellens Lejlighed: Gæsteværelse:

Væggene oliemales (1 Gang). Loft hvidtes. Døre, Fod­ panel og Vinduesbundstykker males.

Entre, Soveværelse, Dagligstue og Spise­ stue:

Væggene tapetseres. Loft hvidtes . A lt Træværk stryges 1 Gang og lakeres.

Køkken: Undervæggene oliemales, Overvæggene og Loftet hvidtes. Fodpanel, Døre og Vinduer males. Nyt Trægul*. Køkken­ inventar genop s t ille s . Manglende Gas- og Vandledninger opsættes. Spisekammer hvidtes. V. C. Sædet renses og lageres . T o i le t te t kalkes. Samtlige Radiatorer stryges 1 Gang med O liefarve . Den elektriske In s ta lla t ion e fterses og evt. Skader udbedres. & Ruder ers ta tte s . Med Gensyn til Malerarbejdet bemærkes: Hvor intet specielt er anført skal Arbejdet udføres saaledes,at nødvendige Reparationer udføres og derefter Oliemaling 1 Gang.

Ifølge foreliggende Tilbud, der kan godkendes, vil Udgifterne

ved hele Istandsættelsen beløbe sig til lo. 224. Kr. 9o øre.

Maribo, den lo.Oktober 1945. Gunnar NKfesen Vurdering smand.

G E N P A R T . V u r d e r i n g forataget den 24 /7 1945 af den af Udenrigsministeriets Kommitterede udpegede Vurderingsmand føarewsester Gunnar N ielsen, Maribo. Vurderingen omfatter Istandsættelse * f Teknisfr . kaia, ~ng- boulevarden, Ijrtøblng F. der har været beslaglagt af den tyske Værne­ magt. Ved Oennægangen af ^jentøsaen fandtes følgende Reparatio­ ner og Istandsættelser paakr»vett Opgang t i l Tagetagef Veggene Udbedre* og hvidte*. 1 7r.

Kontor*

Sklllerua nedtages. Vvggone ollemales. Loftet hvid te s . A lt Trwvmrk males. Gulvet oliebehandles. Ski 11arun nedtages. Vmggene oliemales, Loftet kalkes. Fodpanel, Døre samt Vlnluesbundstykker males. Gulvet fern iseres . Skillerum nedt ges. V*gg-*ne oliam sles . Loftet kalkes. Fodpanel, Djrre samt Vinduesbundstykker males. Gulvet fern iseras . Skillerum nedt ges. Vmggene o l len a le s . Loftet hvidte«. Fodp ,ne l, Di re sumt VJndueshundstykker males. Gulvet fern iseres . Skillerum nedtages. Væggene oli^males. Loftet hvid te s . Fodpanel, Døre s.smt Vlnduesbundatykker males. Gulvet fern iseres . Det opy t i l le d e fol le trias og Badevar I s e nedrives. Vnggene tapetseres. Loft hvi ?t«s , A lt Tr-svark me­ lets. Gulvet oli®behandlet.

Klasseværelse Nr.7*

KlassevawP'l.'O Hr.Sf

Toiletrum føres t l lb .g e t i l t id lig e re Stand, Stuen. Klasseværelse ! r . 3 f

Klasseværelse Sfr.4*

L*rer-/*r 1 e:

Page 1 Page 2-3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8-9 Page 10 Page 11 Page 12-13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54-55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60-61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66-67 Page 68 Page 69 Page 70-71 Page 72 Page 73 Page 74-75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80-81 Page 82-83 Page 84-85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90-91 Page 92 Page 93 Page 94-95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100-101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114

Made with FlippingBook - Online magazine maker