Nykøbing F. - Sag vedr. erstatning til Teknisk Skole 1945-48

Kommune: flykøbing j1. Amt; Maribo Amt

Matr. Nr.: 5 lk E j e r l a v ‘w / t Ejers Navn og Adr.: T e k n i s k Skole _____________ N y k ø b i n g i*1. Udv. Jour. Nr.

VURDERINGSSKEMA til Brug for Udvalget for Indkvarteringserstatning

t i l F a s t s æ t t e l s e a f E r s t a t n i n g f o r S k a d e p a a b e s l a g l a g t f a s t E j e n d o m . Har Ejendommen kun været beslaglagt efter 5. Maj 1945 skal de med * mærkede Spørgsmaal ikke besvares.

1. De benyttede Lokaliteters og Arealers Størrelse, Art og Beskaffenhed : 13 Undervisningslokaler 4 andre Lokpier Pedellens lÆjlighed med 4 ferelser,Kntre .Køkken og -VC semiet Gulvareal 882 m Alle Lokaler ombygget til smaa Værelser. Døre,Radiatorer,Toiletter o.m.s.flyttet. Badeværelser m.Toiletter indrettet i 4 Klasselokaler, Cementgulv støbt ovenpaa Bræddegulv.Klektrotekn.Laboratorium afmon­ teret og indrettet til Telefoncentral.Cykleskur til 5000 Kr helt ombygget.

'" 2 . Har Ejendommen i de seneste Aar inden Beslaglæggelsen kun været benyttet til Sommer­ ophold, Week-end-Ophold eller lign.?

3 . Hvor lang Tid har Benyttelsen varet? fra lo April 1943 til 1 Oktober 1943 anvendt som Kaserne,hvor Skolens Inventar blev pnvendt og stærkt molesteret. fra 1 Oktober 1943 ombygget til Telefoncentral som nævnt under Pkt.l.

Fra: 1.9..April .1.9.43.... tii1 Juli

1945

Made with FlippingBook - Online magazine maker