RE_Memòria de Sostenibilitat 2018 · Aigües de Barcelona

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT RESUM EXECUTIU 2018

Memòria de sostenibilitat 2018 RESUM EXECUTIU

Índex

04 06 10

Presentació

Experts en la gestió del cicle de l’aigua

Servim les ciutats

14

Compromesos amb el desenvolupament sostenible

Fem nostres els Objectius de Desenvolupament Sostenible Compartim valors a través del diàleg Establim compromisos amb el medi ambient i la societat Aigües 2020, la nostra estratègia Objectius estratègics 2020, un espai de millora

18

19

20

21 24

26

Innovem per generar valor

2

30

Aigua Assegurem una gestió sostenible de l’aigua Garantim la màxima qualitat Augmentem l’eficiència de la xarxa

36

38 40

42

Ciutat Contribuïm a lluitar contra el canvi climàtic

48

L’economia circular, la nostra estratègia Protegim i afavorim la biodiversitat Sensibilitzem la ciutadania

50

52 53

58

Persones Oferim un servei de qualitat i de proximitat Apostem pel talent, clau de la nostra excel·lència Practiquem la contractació local i responsable

64

69

75

76

Un any, 12 accions per a la sostenibilitat

3

Presentació

Àngel Simon President del Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona

Tres de cada deu persones viuen sense accés a aigua potable i sis de cada deu ho fan sense un sistema de sanejament de garanti- es, és a dir, que dos terços de la població mundial viu sense una ins- tal·lació que asseguri una aigua amb garanties sanitàries. Conscients que gestionem un recurs vital i que l’accés a l’aigua és un dret bàsic, hem decidit fer front als principals reptes de la societat incorporant a la nostra pràctica diària els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fixats per les Nacions Unides, que ens porten a treballar per una societat més justa, equitativa i sostenible. En aquest context, ja l’any 2012 vam impulsar el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies amb dificultats i hem signat convenis amb 22 municipis de l’àrea metropolitana per garantir l’aigua a qui no la pot pagar. A més, aquest 2018 hem condonat el deute acumulat a aques- tes famílies en situació de vulnerabilitat. La Tarifa Social per a aturats i jubilats, el fraccionament de la factura i la flexibilització del pagament són altres mecanismes que se sumen a aquestes mesures amb l’ob- jectiu de garantir l’accessibilitat universal a aquest bé. Fins al moment, 39.000 famílies se n’han vist beneficiades. En la lluita contra el canvi climàtic, i d’acord amb els ODS, hem tre- ballat per transformar les nostres plantes de tractament en ecofactories, és a dir, en generadores de recursos, per reduir la petjada de carboni i la generació de residus. També hem adequat les instal·lacions per ac- tivar l’ús d’aigua regenerada i hem impulsat diferents campanyes de conscienciació. D’aquesta manera, avancem en l’estratègia de desen- volupament sostenible i en l’aposta per l’economia circular, en compli- ment dels objectius marcats per les Nacions Unides.

4

Ignacio Escudero Director d’Aigües de Barcelona

Els més de 150 anys d’història d’Aigües de Barcelona avalen la nostra tasca com a gestors del cicle integral de l’aigua a l’àrea me- tropolitana. És una feina complexa, desenvolupada per un gran equip humà que vetlla per mantenir l’excel·lència en el servei les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any. La voluntat de millora constant ens ha permès situar-nos com a referent internacional, com ho demostra el rècord de visites tècniques a les nostres instal·lacions, amb 7.830 persones de 25 països diferents, assolit aquest any. Conscients de la necessitat de compartir aquesta expertesa i su- mar noves complicitats, promovem projectes de sensibilització i in- novació, així com col·laboracions amb administracions per impulsar el desenvolupament sostenible i l’economia circular. Fomentem les vo- cacions tecnològiques i l’interès per la ciència amb la participació en actes, exposicions i beques per a joves, entre d’altres. Seguimaplicant les tecnologies i els sistemes de controlmés punters de lamà del nostre centre tecnològic, Cetaqua, i del nostre laboratori, que han esdevingut centres de referència mundial. Fem xarxa amb el món universitari i l’àmbit de l’R+D i enguany hem celebrat el 30è aniversari del conveni amb la Universitat de Barcelona. Un dels projectes més ambici- osos nascuts aquest 2018 és el Pla 60k, per millorar l’eficiència hidràulica en l’equivalent al consum per abastar una ciutat de 60.000 habitants. En l’àmbit de la gestió, apostem per oferir una informació objectiva i responsable sobre la nostra gestió diària amb el Portal Obert, el portal de transparència que facilita la comunicació entre Aigües de Barcelona i la ciutadania. També garantim la igualtat real i efectiva d’oportunitats entre homes i dones mitjançant la Política Corporativa i el Pla d’Igual- tat, i establim col·laboracions amb entitats per fomentar la integració de grups socials en situació de vulnerabilitat. Aquest conjunt de mesures ens impulsen i ens permeten excel·lir com a empresa responsable. La sostenibilitat es troba al centre de la cultura empresarial d’Aigües de Barcelona. Ho avalen els resultats reflectits en aquesta memòria. Per això, els recollim i compartim com a exercici de responsabilitat col·lectiva. El nostre primer objectiu de servei és garantir la qualitat i continuïtat del subministrament d’aigua potable a la ciutadania sense devastar els recursos propis i, encara menys, els d’altres conques. També se’ns ha en- comanat el sanejament de les aigües residuals. Això ens porta a avançar en la compleció del cicle hídric, tal com ja fa espontàniament la natura. Semblantment, volem avançar en la compleció del cicle dels recursos que es troben a les aigües residuals. Per això ens proposem transformar les plantes de tractament d’aigües residuals, que ara aboquen fangs i aigua depurada, en ecofactories que produeixin aigua regenerada, que rescatin elements valuosos, com el fòsfor, i que generin biogàs. Avança- rem, així, en la línia de l’economia circular, sense la qual la sostenibilitat seria impossible. La ciutadania i tots els agents econòmics i socials, públics o pri- vats, han d’unir esforços per construir la sostenibilitat. Aigües de Barce- lona fa temps que s’hi ha posat. Ens hi sentim compromesos i invitem tothom a comprometre-s’hi.

Dr. Ramon Folch Membre del Consell d’Administració i president de la Comissió de Sostenibilitat d’Aigües de Barcelona

5

EXPERTS EN LA GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA

Acompanyem la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana en el seu desenvo- lupament. Com a conseqüència de la nostra dedicació, coneixement i experièn- cia en la gestió d’un bé essencial com és l’aigua, podem garantir l’excel·lència dels nostres serveis. Som un operador que executa les polítiques marcades pels òr- gans de govern i regulació, però alhora aportem la nostra experiència de més de 150 anys de gestió dels recursos hídrics.

Valors

Visió

Talent. Oferim un marc òptim per fomentar el desenvolupa- ment professional i la igualtat d’oportunitats. Diàleg. Utilitzem aquesta eina bàsica per establir relacions de confiança i millorar la contribució social. Innovació. Ens servim de talent per generar noves solucions a través de la creativitat i de mèto- des innovadors. Responsabilitat. Apostem per una gestió transparent i respon- sable, conscients de les impli- cacions de gestionar un bé d’ús públic i escàs com és l’aigua. Excel·lència. El coneixement intern i les col·laboracions amb agents externs ens permeten avançar cap a una gestió més eficient i sostenible amb els mà- xims estàndards de qualitat.

Ser un referent mundial en la gestió del cicle integral de l’aigua.

Missió

Contribuir significativament al desenvolupament sostenible de l’entorn metropolità de Barcelona. Estar compromesos amb les persones, tenir cura de l’aigua i fer ciutat.

Mantenim una relació permanent amb les institucions públiques i cooperem amb els diferents actors implicats en la gestió del cicle de l’aigua.

8

Aigües de Barcelona té una gran

responsabilitat amb la societat. Per això, tota la nostra activitat es desenvolupa d’acord amb valors que ens representen.

9

SERVIM LES CIUTATS

La nostra activitat

Aigua potable

Clavegueram

23

15

municipis

municipis servits

2.892.313

495.838

habitants

habitants servits

113,96

1.368,97

volum lliurat d’aigua pròpia a la xarxa (hm 3 /any)

km de xarxa i col·lectors

6

ETAP explotades per Aigües de Barcelona

Reutilització

4.661

4

municipis

km de xarxa

73

2.823.118

volum d’aigua reutilitzada (m 3 /any)

dipòsits

68

centrals de bombament

131

vàlvules reguladores

Telecontrol

1,5

milions de registres diaris

Aigua per a usos no potables

112

estacions remotes

10

5.600

municipis

sensors a la xarxa d’abastament

Aigües depurades

40

municipis (inclou els que no pertanyen a l’àrea metropolitana de Barcelona però que estan connectats a la xarxa de col·lectors metropolitans)

3.342.000

habitants

7

depuradores

39

estacions de bombament

4.049.843

càrrega contaminant equivalent (hab. eq.)

1.042.900

capacitat total de depuració (m 3 /dia)

12

Proporcionem accés segur d’aigua potable a gairebé 3 milions de persones.

Barberà del Vallès

Badia del Vallès

Rubí

Ripollet

Castellbisbal

Montcada i Reixach

Tiana

Cerdanyola del Vallès

Montgat

Santa Coloma de Gramenet

Sant Cugat del Vallès

Sant Andreu de la Barca

Castellví de Rosanes

El Papiol

Badalona

Molins de Rei

Corberà de Llobregat

Sant Adrià del Besòs

La Palma de Cervelló

Pallejà

Sant Just Desvern

Sant Feliu de Llobregat

Barcelona

Sant Vicenç dels Horts

Cervelló

Esplugues de Llobregat

Vallirana

Sant Joan Despí

Santa Coloma de Cervelló

Torrelles de Llobregat

L’Hospitalet de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Sant Climent de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Begues

El Prat de Llobregat

Viladecans

Castelldefels

Gavà

Les Botigues de Sitges

13

COMPROMESOS AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Ens hem compromès a avançar en el desenvolupament sostenible a través de la nostra activitat i d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Treballem per maximitzar els impactes positius que generem i reduir la nostra petjada.

El món i tot l’entorn viuen un període històric protagonitzat pels grans reptes ambientals que po- sen en risc la sostenibilitat de l’an- troposfera i per una situació finan- cera global marcada per una crisi econòmica recent. Aquest context exigeix a Aigües de Barcelona un gran compromís com a organitza- ció, compromís que hem de saber assumir i integrar. La concentració de la pobla- ció en grans àrees metropolitanes, l’impacte del turisme i les necessi-

tats del sector agrícola en una zona amb escassos recursos hídrics ens obliguen a fer un ús òptim de l’ai- gua. El futur ens anuncia més perío- des de sequera i més llargs, un fet que comporta sens dubte dificultats i suposa un repte per a l’abastament d’aigua a Barcelona i l’àrea metro- politana. Cal planificar correctament la captació i la utilització dels recur- sos hídrics. És en aquest context que a Ai- gües de Barcelona aposta per la regeneració i la reutilització —la to-

tal compleció del cicle de l’aigua— com a millors alternatives per ga- rantir el subministrament d’aigua potable. Disposem de les tecnolo- gies necessàries. L’esforç i el compromís per a una bona gestió de l’aigua només poden anar de la mà d’una ciutada- nia informada i sensibilitzada. És un repte de tots assolir un desenvolu- pament sostenible.

Les tendències de la societat actual tenen un gran impacte sobre la sostenibilitat. Aigües de Barcelona fa front als reptes del futur mitjançant apostes com la regeneració i la reutilització com a alternatives per garantir el subministrament d’aigua potable.

16

Tendències i reptes

TENDÈNCIES

REPTES

Organització

Participació ciutadania ›› El regulador, l’Administració i la ciutadania prenen un rol més actiu en la prestació del servei.

Potenciar la bidireccionalitat i el diàleg amb el ciutadania fent ús de les noves eines i canals de comunicació.

Societat

Fluïditat social i política ›› Més polarització a les institu- cions representatives. ›› Falta de consensos polítics trans- versals en l’àmbit espanyol i català.

Garantir l’accés a l’aigua a totes les persones en situa- ció de vulnerabilitat i vetllar per l’estabilitat de l’entorn.

Canvis tecnològics ›› Incertesa sobre la intel·ligència artificial. ›› Proliferació d’extraccions d’in- formació a les empreses mitjan- çant ciberatacs. Pèrdua de la confiança de les institucions * ›› ONG: 53% ›› Empreses: 52% ›› Governs: 43% ›› Mitjans de comunicació: 43%

Donar l’oportunitat a les empreses d’assolir més transparència i fomentar l’ètica empresarial i la con- tribució social..

Afrontar de forma proacti- va i positiva els riscos de- rivats d’un entorn tecnolò- gic canviant.

Objectius de Desenvolupa- ment Sostenible ›› Assoliment dels objectius glo- bals fixats per al 2030.

Contribuir a assolir els ob- jectius establerts a escala mundial com a agents ac- tius de la societat.

* Font: índex de confiança Edelman 2018

17

Fem nostres els objectius de desenvolupament sostenible

Estem adherits al Pacte Mundial de Nacions Unides des de l’any 2015.

Els Objectius de Desenvolupa- ment Sostenible, proposats per les Nacions Unides, són una crida uni- versal a l’adopció de mesures per posar fi a la pobresa, protegir el pla- neta i garantir que totes les perso- nes gaudeixin de pau i prosperitat. Aigües de Barcelona estableix la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de tres eixos d’acció : 1. Pensa en global, actua en local Estratègies prioritàries per Aigües de Barcelona que aborden reptes globals a partir de problemes locals. 2. Solucions específiques Estratègies emmarcades dins el pla d’acció Aigües 2020 que desenvo- lupen solucions específiques i repli- cables per abordar reptes concrets. 3. Aliances com a motor Col·laboracions amb altres actors per multiplicar l’impacte i donar resposta a diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible de forma directa o indirecta.

Aigües de Barcelona treballa per a la gestió responsable de l’ai- gua, recurs bàsic per al compliment del conjunt dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Prioritaris

Estratègics

Assumim la responsabilitat de contribuir, a través de la nostra activitat, en el desenvolupament sostenible. Ajudem a minimitzar els impactes negatius i maximitzar els impactes positius en les persones i en el planeta.

18

Compartim valors a través del diàleg

Els nostres grups de relació

Treballem per esdevenir un exemple d’organització responsable, innovadora i solidària, compromesa amb les persones i la societat, amb el desenvolupament social i amb la preservació del medi ambient.

Administració

Proveïdors

Mitjans de comunicació

Associacions

Accionistes

Ciutadania

Sindicats

Reguladors

Plantilla

Establim un diàleg directe i continu amb els grups de relació, convençuts que només així generem un valor compartit i en benefici de la societat.

19

Establim compromisos amb el medi ambient i la societat

A les portes de l’any 2020, com a fita del pla estratègic Aigües 2020, revisem el nostre full de ruta i fixem la mirada més enllà, en un nou ho- ritzó 2030. Analitzem on som, on volem ser i com po- dem influir positivament en el medi ambient i en la societat. Gràcies a aquesta reflexió, hem rede- finit els compromisos que ens permetran assolir i superar el nostre pla estratègic —directament lligat als objectius de desenvolupament sosteni- ble— amb la mirada posada en l’any 2030.

Els compromisos d’Aigües de Barcelona en l’horitzó 2030

›› Garantir l’accés a l’aigua a tothom, incloses les persones en situació de vulnerabilitat. ›› Gestionar el servei de manera transparent ba- sant-nos en el diàleg amb els grups de relació. ›› Promoure un entorn de treball equitatiu, equi- librat i saludable. ›› Gestionar el recurs de manera eficient, soste- nible i innovadora. ›› Reduir les emissions de CO 2 i, en general, mi- nimitzar els impactes negatius sobre l’ambient. ›› Desenvolupar accions per adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic en el nostre àmbit d’actuació. ›› Ser agent actiu en el desenvolupament de la comunitat local.

Els nous compromisos d’Aigües de Barcelona s’ajusten a les demandes dels diferents grups amb els quals ens relacionem.

20

Aigües 2020, la nostra estratègia

El 2018, amb la col·laboració dels grups de relació, hem actualitzat el pla estratègic, que constitueix el pilar fonamental de l’organització en el camí cap a la sostenibilitat.

L’estratègia de sostenibilitat Aigües 2020 marca el full de ruta per treballar per a una gestió eficient de l’aigua i per al benefici comú, prioritzant les solucions que afavorei- xen tots els agents. Aigües de Barcelona té un compromís amb les persones, té cura de l'aigua i fa ciutat.

Persones

Aigua

Ciutat

›› Accés a l’aigua ›› Compra local i sostenible ›› Satisfacció del client ›› Satisfacció del proveïdor ›› Clima laboral ›› Igualtat d’oportunitats ›› Accidents ›› Benestar personal ›› Treball i col·laboració ›› Volum de la demanda ›› Vulnerabilitat social i econòmica ›› Pèrdua de confiança en les institucions i empreses ›› Desigualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones ›› Accidents industrials i laborals

›› Consum responsable ›› Eficiència de la xarxa ›› Aigua regenerada

›› Energia verda ›› Reducció d’emissions de CO 2 ›› Biodiversitat ›› Reutilizació de sorres ›› Pla Sequera ›› Aliances i col·laboracions

OBJECTIUS AIGÜES 2020

›› Marc regulador ›› Escassetat de recursos hídrics ›› Contaminació de les aigües ›› Vessaments al mar ›› Ciberseguretat

›› Pèrdua de biodiversitat ›› Contaminació de l’aire i augment de la temperatura ›› Desastres naturals (inundacions, pluges torrencials, sequera) ›› Excés i mal ús de residus

RISCOS I OPORTUNITATS CLAU

ALINEACIÓ AMB ELS ODS

21

Projectes d’Aigües 2020, un exemple d’implicació per a la sostenibilitat

Col·laboratori Projecte per establir noves vies i punts de diàleg més pròxims que millorin l’experiència dels clients, apropar-nos a la ciuta- dania i fer-la copartícip de les nostres activitats. La implicació de l’equip humà d’Aigües de Barcelona en l’assoliment dels objectius estratègics es tradueix, anual- ment, en els projectes d’Aigües 2020. Es tracta d’iniciatives in- novadores proposades pel per- sonal a fi d’avançar en el desen- volupament sostenible de l’organització. Aquesta inicia- tiva permet generar motivació i implicació, fomentar el talent intern i crear sinergies entre departaments. Durant el 2018, destaquen diversos projectes, alineats amb les necessitats dels nos- tres grups de relació.

MESSAGE IN A BOTTLE Promocionar l’ús de l’aigua de l’aixeta en diversos col·lectius a través del missatge de sostenibilitat i qualitat de l’aigua. OBRES I AVERIES AL CARRER Aprofitar les obres i averies al carrer entesos com a nous espais d’interacció amb la ciutadania.

TRANSFORMACIÓ DEL MODEL D’OFICINES Transformar el model d’oficines per millorar l’experiència dels clients.

OFICINA MÒBIL: PUNT D’INFORMACIÓ Apropar-nos de manera personalitzada a la ciutadania per proporcionar informació d’interès.

ESPAI OASI Crear un espai per acostar-nos a la ciutadania amb altres activitats i serveis, i compartir reptes més enllà del servei de l’aigua.

22

ASPECTES QUANTITATIUS

ASPECTES QUALITATIUS

APROXIMACIÓ ECONÒMICA

Gestió avançada dels aqüífers El projecte té com a objec- tiu cercar l’estabilitat en el rè- gim de producció i maximitzar l’aprofitament de recursos del Llobregat a través d’un esce- nari de recàrrega artificial via ASTR (Aquifer Storage Transfer and Recovery), on l’aqüífer es- devingui una reserva estratègi- ca i també una peça clau del procés de potabilització.

Estimació de recursos hídrics potencialment recuperables Desenvolupa- ment de tasques de modelització de l’aqüífer Aproximació tèc- nica pel que fa a infraestructures

Enquestes

Costos fixos

Reclamacions

Costos variables

Proves al plafó de tast

Inductors de químics

Inductors d’energia

....

Inversions amb criteris de desenvolupament sostenible L’objectiu del projecte és de- finir un model de repartiment d’inversions que incorpori cri- teris de desenvolupament sostenible mitjançant una me- todologia participativa que in- corpori a la decisió els grups de relació.

GRANS PARTIDES DEL PRESSUPOST D’AIGÜES DE BARCELONA

Producció

Transport Distribució Resta d’àmbits

Repartiment del pressupost d’inversió maximitzant criteris de contribució al desenvolupament sostenible

Econòmic

Social

Ambiental

23

Objectius estratègics 2020, un espai de millora

COMPROMÍS

OBJECTIU

AVANÇ

Garantir l’accés a l’aigua a les persones en situació de vulnerabilitat.

Garantir l’accés a l’aigua a totes les fa- mílies de l’àrea metropolitana en situació de vulnerabilitat econòmica.

5 % millora en la percepció global de la satis- facció amb la feina d’Aigües de Barcelona de l’any 2015 (7,4). 5 % millora en el nivell de satisfacció pel ser- vei ofert per Aigües de Barcelona de l’any 2015 (7,1). 10 % millora en la satisfacció dels proveïdors en la seva relació amb Aigües de Barce- lona de l’any 2016 (6,8). 10 % augment en el volum de compra realitza- da amb criteris de sostenibilitat (RSC) de l’any 2015 (67,70 %). 35 % dones en càrrecs directius o de comandament. 20 % reducció de l’índex de gravetat d’acci- dents de l’any 2015 (0,51). 20 % reducció de l’índex de freqüència d’acci- dents de l’any 2015* (13,43). 70 % plantilla que pot gaudir de mesures de benestar personal.

Gestionar el servei de manera transparent ba- sant-nos en el diàleg amb els grups de relació.

Persones

Promoure un entorn de treball equitatiu, equilibrat i saludable.

Promoure l’emprenedoria i l’intercanvi d’experiències entre els treballadors.

24

COMPROMÍS

OBJECTIU

AVANÇ

Gestionar el recurs de ma- nera eficient, sostenible i innovadora.

Millorar la capacitat de resposta davant d’un episodi de sequera.

Reduir el volum de fuita equivalent al consum anual d’una població de 60.000 habitants.

Aigua

Millorar la percepció de la ciutadania respecte a l’ús de l’aigua regenerada.

10 % reducció de l’emissió de tones de CO 2 respecte de l’any 2015 (138.270,15 t de CO 2 equivalents). 10 % augment de l’energia verda genera- da respecte a la generada l’any 2015 (16.178.032 kWh).

Reduir les emissions de CO 2 .

Ciutat

50 % reciclatge de les terres generades a les obres de canalització.

Desenvolupar accions per adaptar-nos a les con- seqüències del canvi cli- màtic en el nostre àmbit d’actuació.

Promoure accions que millorin la biodiver- sitat de l’entorn metropolità de Barcelona.

Mantenir-nos entre les cinc grans ciutats europees amb menys consum domèstic.

Ser agent actiu en el desenvolupament de la comunitat local.

Desenvolupar aliances amb adminis- tracions locals i organitzacions socials i ambientals.

Avanç

Positiu Neutral Negatiu

25

INNOVEM PER GENERAR VALOR

Aigües de Barcelona s’ha compromès amb la innovació, entesa com la creació de coneixement per millorar la gestió integral del cicle de l’aigua, part indissociable de la nostra organització. Contribuïm al benestar de la societat posant en pràctica i compartint aquest coneixement.

La innovació és el motor de generació, in- corporació i transmissió de coneixements que ens permet generar valor social, econòmic i am- biental, tant per a la ciutat com per a la ciuta- dania. Per aquest motiu, situem les persones en l’eix central de la innovació. Aigües de Barcelona té el convenciment que compartir coneixement i experiències amb altres organitzacions, centres tecnològics, universitats o administracions aporta valor a la nostra acti- vitat, la qual cosa ens permet assolir fites més ambicioses i contribuir positivament a la societat. Apostem per a la innovació oberta potenciant el desenvolupament del talent intern i les col·laboracions amb agents externs que aporten diferents visions.

4 doctorats industrials

20,48 % grau d’innovació social respecte a la totalitat dels projectes

Durant el 2018, 1 de cada 4 persones treballadores d’Aigües de Barcelona han participat en projectes d’innovació i coneixement.

La innovació és una manera de potenciar el talent intern i, a la vegada, detectar possibles idees que hi ha a l’exterior. » Rafel Miguel, tècnic de Col·lec- tors, d’Aigües de Barcelona

28

Línies de recerca d’Aigües de Barcelona

Gestió eficient d’infraestructures

Medi ambient i salut

Recursos alternatius

Aigua i energia

Impacte del canvi global

Gestió de la demanda d’aigua

4 projectes

18 projectes

16 projectes

5 projectes

26 projectes

2 projectes

Projectes d’innovació destacats el 2018 ›› Sant Feliu Maker League. Desenvolupament de solucions innovadores del cicle integral de l’aigua. D’una banda, el repte Smart City ha permès estudiar com contribueix l’aigua a fer que Sant Feliu sigui una ciutat més smart i com les fonts públiques i ornamentals esdevenen factors de cohesió social. D’altra banda, el rep- te Smart Agriculture s’ha enfocat a optimitzar el consum d’aigua de les explotacions agríco- les, conreus i horts urbans del municipi. ›› Waterwall. Iniciativa de participació ciutada- na adreçada a col·lectius juvenils consistent a realitzar una pintura mural de gran format com a mesura per donar resposta als inconvenients que ocasionen les pintures vandàliques a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona. ›› Xarxa InnovAB. Xarxa acceleradora de profes- sionals que cooperen amb l’objectiu de posar en valor i gestionar el talent intern de la com- panyia, així com facilitar l’aprenentatge de no- ves maneres de treballar i innovar.

4,9 M€ esforç en innovació i recerca 40,96% grau d’innovació oberta en relació a la totalitat dels projectes

71 projectes d’innovació

29

AIGUA Aigües de Barcelona s’ha compromès a cercar fonts alternatives de captació d’aigua i a conscienciar les persones sobre la necessitar de fer-ne un consum responsable. Sabent que és un bé escàs, treballem per tenir una xarxa eficient i per reduir el volum de fuites. Garantim i posem en valor la qualitat de l’aigua i ens comprometem a protegir les masses d’aigua i a avançar en la gestió global dels recursos hídrics. Aquests són els nostres compromisos per a una gestió excel·lent. Perquè tenir accés a aigua neta i sanejada és un dret, el consum de recursos només pot ser si és responsable i la no contaminació dels sistemes naturals és una prioritat.

El control de la quantitat i la qualitat de les aigües és un as- pecte clau en la gestió del recurs. Aigües de Barcelona abasteix prop

de 3 milions de persones amb re- cursos hídrics de diferents orígens: superficial, subterrània i dessalada. L’escassetat de recursos hídrics

suposa un repte que requereix la incorporació de noves vies de sa- nejament i reutilització de l’aigua.

Aigua. Visió de l’entorn, reptes i objectius

REPTE Desafiaments que hem d’assolir

OBJECTIUS 2020 Resposta als reptes globals

TENDÈNCIES I RISCOS Aigües de Barcelona i entorn

Consum responsable

Mantenir Barcelona entre les 5 ciutats europees amb menys consum domèstic. Aigua regenerada Millorar la percepció de la

Cercar fonts alternatives de captació d’aigua i

Escassetat de recursos hídrics 11 % disminució de disponibilitat d’aigua prevista a Catalunya el 2021 2,4 % disminució de les precipitacions durant el període 2012-2021

conscienciar la ciuta- dania sobre la neces- sitat d’un consum responsable.

ciutadania respecte l’ús de l’aigua regenerada.

Satisfacció del client Millorar en un 5% el nivell de satisfacció pel servei ofert per Aigües de Barcelona l’any 2015.

Difondre que l’aigua és un recurs de màxima qualitat i posar-ne en valor l’excel·lència.

Desinformació

La percepció de mal gust de l’aigua s’associa a una baixa qualitat. 50 % residents de l’AMB que consideren que l’aigua de l’aixeta no és bona per beure-la 19 % residents que consideren que no té garanties sanitàries

32

TENDÈNCIES I RISCOS Aigües de Barcelona i entorn

REPTE Desafiaments que hem d’assolir

OBJECTIUS 2020 Resposta als reptes globals

Eficiència de la xarxa Reduir el volum de

Equilibrar l’excel·lència i l’eficiència.

fuita equivalent al consum anual d’una població de 60.000 habitants.

Activitat i tarifes

Vigència de l’Acord Marc fins al 31/12/2018.

Reutilització Millorar la percepció de la ciutadania respecte l’ús de l’aigua regenerada. Millorar la capacitat de resposta davant d’un episodi de sequera.

Protegir les masses

Acord del Ter 2028 Any per al qual es preveu que la transferència de l’aigua del Ter cap a l’àrea de Barcelona se situarà en un màxim del 30% anual del volum total desembassat al riu. Actu- alment, és d’un 70% .

d’aigua i avançar en la gestió global dels recursos hídrics.

Biodiversitat Promoure acci- ons que millorin la biodiversitat de l’entorn metropolità de Barcelona.

Protegir les masses

d’aigua i avançar en la gestió global dels recursos hídrics.

Incidents de sanejament En cas d’incidents de sanejament a l’estiu (abocaments) que afectin la qualitat de les aigües marines, és necessària una resposta efectiva i ràpida.

33

Xifres destacades

Aigua

Qualitat

193,01 hm 3 aigua lliurada

+400.000 controls anuals de la qualitat de l’aigua 1.100 controls diaris de la qualitat de l’aigua

278,33 hm 3 aigua depurada

2,82 hm 3 aigua reutilitzada

normes ISO ISO 17025, ISO 9001 i ISO 22000

28,62 hm 3 extracció d’aigua d’aqüífers

100 % garantia sanitària

Excel·lència

Eficiència

363.541 subministraments facturats a partir de telelectura

85,04 % eficiència de la xarxa

2022 any objectiu per tenir cobertura total de telelectura

24/365 centre de control operatiu cada dia a totes hores

34

Experts en la gestió del cicle integral de l’aigua

Captació de recursos hídrics

Potabilització per reg agrícola, usos ambientals i oci 6 estacions de tractament

Transport i emmagatzematge 68 centrals de bombament 73 dipòsits

Distribució 4.661 km de canonada

Rius: Llobregat i Ter Aqüífers: Llobregat i Besòs Reutilització: EDAR

Dessalinització: dessalinitzadora del Prat

Centre de control operatiu

24 hores 365 dies

Garantim i gestionem de manera responsable el cicle integral de l’aigua gràcies a una xarxa d’instal·lacions puntera i distribuïda per diversos municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Retorn 4 emissaris submarins

Reaprofitament 10 municipis amb aigua d’aqüífer per a usos no potables 4 municipis amb aigua reutilitzada d’EDAR per a ús agrícola, ambiental i recreatiu

Depuració 7 estacions depuradores

Clavegueram 1.368,97 km de xarxa de col·lectors

35

Assegurem una gestió sostenible de l’aigua

Aigües de Barcelona aposta per la reutilització de l’aigua com a estratègia clau per garantir en el futur l’abastament de l’àrea metro- politana. Invertim en projectes que permetin donar resposta a perío- des de pluges irregulars i a les re- serves limitades d’aigua a les con- ques internes. El 2018, s’han produït 2,8 hm 3 d’aigua regenerada destinada a reg agrícola, neteja de parcs i jar- dins, i usos ambientals. Ens pro- posem incrementar aquest volum any rere any.

Aigua regenerada per retornar al riu Llobregat

Tenim un projecte de reutilització de l’ai- gua a l’Estació Depuradora del Baix Llobregat a fi de retornar-la al riu. Habitualment, l’aigua de la depuradora s’aboca, de manera segura i res- ponsable, després dels tractaments necessaris, mar endins. La instal·lació disposa d’una estació regeneradora d’aigües residuals i d’una canona- da de 15 quilòmetres que, a través d’un tracta- ment especial de filtració i desinfecció, permet que l’aigua sigui apta per ser abocada al riu Llo- bregat i així i tornar-la a integrar al cicle amb una qualitat excel·lent. El cost de la reutilització és de 14 cèntims d’euro per cada mil litres d’aigua, un preu tres ve- gades inferior al de les dessalinitzadores.

36

L’aigua que regenerem és d’una qualitat excepcional.» Javier Santos, director d’Explotació de Sanejament d’Aigües de Barcelona

L’EDAR del Baix Llobregat disposa d’una estació regeneradora d’aigües residuals (ERA) que pot produir més de 300 milions de litres d’aigua regenerada al dia, el volum equivalent a 100 piscines olímpiques diàries.

Tots els usos de l’aigua regenerada

Molins de Rei Alimentació indirecta ETAP

BARCELONA

ZONA FRANCA

EDR Aigües regants

Indústria

Dipòsit de Montjuïc

Alimentació de l’aqüífer

ETAP St. Joan Despí

Cabal ecològic del riu

UF + OI

ERA Estació Regeneradora d’Aigua

EDR Electrodiàlisi reversible

ERA Prat de Llobregat

UF+OI Ultrafiltració + Osmosi inversa

Pous barrera contra la intrusió salina

AIGUAMOLLS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

EDAR Prat de Llobregat

EDAR Estació Depuradora d’Aigües Residuals ETAP Estació de Tractament d’Aigua Potable

Pous barrera contra la intrusió salina

37

Garantim la màxima qualitat

Apliquem les tecnologies i els sistemes de control més punters en cada moment per obtenir aigua de consum de la millor qualitat i respondre a la confiança de la ciutadania.

La qualitat de l’aigua és la prioritat d’Aigües de Barcelona; per això treballem amb els nivells més elevats de seguretat. El nostre laboratori és un centre de referència a escala mundial que garanteix l’òptima qualitat de l’aigua subminis- trada als municipis que abastem.

El laboratori d’Aigües de Barcelona, referent internacional

›› Certificació ISO 22000, que garan- teix la innocuïtat per al consum humà de l’aigua, igual que la de qualsevol altre aliment. ›› Acreditació ISO 17025, màxim reco- neixement internacional que actual- ment s’atorga a un laboratori d’anàlisi. ›› Certificació de qualitat ISO 9001 i medi ambient ISO 14001. ›› Més de 1.100 controls diaris de qua- litat de l’aigua. ›› Un equip d’especialistes en el tast d’aigua de consum vetlla per la qua- litat organolèptica .

Som la primera empresa a l’Estat espanyol i una de

les primeres al món que ha obtingut la certificació ISO 22000

per assegurar la garantia sanitària de l’aigua.

100% compliment dels paràmetres amb rellevància sanitària

38

Supervisors de la qualitat de l’aigua

Disposem d’un laboratori mòbil que ens permet ser molt àgils en la resposta.

Els tècnics de gestió de qualitat de l’aigua supervisen la qualitat de l’aigua a la xarxa, ajusten les recloracions, duent a terme les anàlisis de control necessàries per obtenir informació de primera mà, i són el contacte amb les direccions de zona i amb els clients per temes relacionats amb la qualitat de l’aigua, com ara l’atenció de reclamacions o la gestió de fuites. A més, intervenen sobre el terreny en operacions o situacions que podrien afectar la qualitat de l’aigua: desinfeccions després de posar en servei una canonada, control de possibles intrusismes, etc. Són, per tant, una figura essencial en la vigilància del sistema i per garantir la total seguretat de l’ai- gua subministrada per Aigües de Barcelona.

Recerca i innovació

Es porten a terme nombrosos projectes d’R+D nacional i interna- cional en col·laboració amb Ceta- qua i múltiples centres de recerca.

11 publicacions durant el 2018

18 presentacions de treballs en conferències científiques

L’experiència d’Aigües de Barcelona ens suposa una font molt valuosa de coneixement i expertesa.» Irene Corbella, cap del Servei de Salut Ambiental. Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya La divulgació és una de les tasques més importants que porta a terme el personal tècnic de la Direcció de Qualitat de l’Aigua.

39

Augmentem l’eficiència de la xarxa

La millora de l’eficiència hi- dràulica de la xarxa és el resultat d’un programa anual específic que comprèn diferents línies d’actuació, com ara el diagnòstic precoç de fuites mitjançant la informació que proveeix la sectorització o l’aplica- ció de models de priorització d’ac- tuacions de renovació de xarxa i elements de mesura del consum. L’any 2018, el valor de l’eficièn- cia hidràulica de la xarxa ha estat del 85%, un valor que caracteritza com a molt satisfactori el funcionament de la xarxa d’abastament, més en- cara si es té en compte el nivell de pressió, que permet complir la ga- rantia d’abastament directe d’edifi- cacions de fins a 8 plantes.

Si l’eficiència de la xarxa és del 85,04%, on va la resta?

5,93% Pèrdues reals fruit d’avaries i petites imperfeccions detectables única- ment fent una inspecció de la xarxa.

El control precís dels cabals de sortida, la supervisió de la xarxa i la inspecció dels comptadors ajuden a reduir les pèrdues.

0,09% Consums derivats de l’operació de la xarxa, com la neteja i la desin- fecció de canonades i dipòsits.

8,84% Pèrdues aparents fruit de la manca de precisió dels comptadors i de fraus o consums il·legals.

40

Assolim l’objectiu d’arribar al 85,04 % d’eficiència a la xarxa, uns 10 punts per sobre de la mitjana de la resta dels abastaments en l’àmbit espanyol (segons l’INE).

60k: neix un nou projecte

El punt culminant del Pla 85 va arribar l’any 2017, quan es va superar el 85% de rendiment, fet que va significar el punt i seguit d’un nou repte: el Pla 60k. Amb aquesta implementació, s’amplia fins al 2020 el compromís d’Aigües de Barcelona per reduir l’Aigua no registrada en l’equivalent al consum necessari per abastar una ciutat de 60.000 habitants.

Amb el manteniment preventiu i les revisions periòdiques ens podem apropar a una eficiència del 100 %.» Àngel Cuenca, operari

La telelectura, un servei àgil i útil per als clients

La innovació tecnològica ens ajuda a millorar l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics i ens permet oferir un servei més fiable i complet. En aquest sentit, la tele- lectura dota els comptadors de la capacitat de transmissió per tal de conèixer els consums de manera diària i horària en qualsevol mo- ment i des de qualsevol lloc. Els avisos d’excés de consum i de fuita aporten informació important i útil per als usuaris a fi de resoldre a temps un possible problema que pugui derivar en una factura inesperadament elevada.

85%

10:30

Avui

Aigües BCN informa : detectat EXCÉS de consum el 21-09-2018 al teu subministrament. Contracte 9018014. Esbrina’n la possible causa i fes la prova de fuites.

9:47

363.541 comptadors amb servei d’avisos de telelectura

41

CIUTAT Aigües de Barcelona s’ha compromès a fer accions per millorar la biodiversitat de l’entorn i a incrementar l’ús d’energia verda. Treballem per reduir les emissions de CO 2 i per mitigar els efectes del canvi climàtic. També tenim un compromís amb els principis de l’economia circular, que integrem en la nostra gestió, per exemple, amb la implantació d’ecofactories. També fomentem el treball en xarxa i som un agent actiu en el desenvolupament de la comunitat local. Perquè aturar la pèrdua de biodiversitat és un deure i utilitzar energia sostenible i neta és imprescindible per a unes ciutats més resilients. És urgent lluitar contra el canvi climàtic i els seus efectes, és imprescindible contribuir a reduir els residus i, per aconseguir el desenvolupament sostenible, cal establir aliances locals i globals.

Un dels reptes del segle xxi és la lluita contra el canvi climàtic, lluita en la qual cal reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, pro- moure l’ús d’energies renovables i augmentar l’eficiència energètica. Els desastres naturals i els can- vis meteorològics, amb sequeres

més severes, també fan més fràgil la gestió de l’aigua com a recurs, per la qual cosa cal prendre mesures de millora i d’adaptació. Paral·lelament, la qualitat de l’aigua dels rius disminueix a causa de l’activitat humana i es perden zo- nes (un 60% en els últims 50 anys).

Per això treballem per conservar la biodiversitat, ser energèticament eficients i autosostenibles, reduir la quantitat de residus generats i fo- mentar-ne la reutilització i reintegra- ció al cicle a través de projectes que fomenten l’economia circular.

Ciutat. Visió de l’entorn, reptes i objectius

TENDÈNCIES I RISCOS Aigües de Barcelona i entorn

REPTE

OBJECTIUS 2020 Resposta als reptes globals

Desafiaments que hem d’assolir

Millora de la biodiversitat

Prevenir la contaminació,

Promoure accions que protegeixin i millorin la biodiversitat de l’entorn metropolità de Barcelona.

Pèrdua de biodiversitat

conservar i fomentar la biodiversitat i llui- tar contra el canvi climàtic.

Creixent preocupació per la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat. Desaparició de grans quantitats d’espècies de la flora i la fauna silvestre. Degradació d’espais d’interès natural.

Energia verda Augmentar un 10% l’energia verda generada respecte l’any 2015.

13% de les emissions de CO 2 de l’Estat espanyol es concentren a Catalunya El 57% de les emissions de Catalunya es concentren a la província de Barcelona Contaminació de l’aire i augment de la temperatura

Millorar el comportament ambiental de l’organització.

Reducció d’emissions de CO 2 Reduir un 10 % l’emissió de CO 2 respecte de l’any 2015 (corresponent a 138.270,15 t de CO 2 eq).

Afectació a la percepció organolèptica de l’aigua.

44

TENDÈNCIES I RISCOS Aigües de Barcelona i entorn

REPTE

OBJECTIUS 2020 Resposta als reptes globals

Desafiaments que hem d’assolir

Pla sequera Millorar la capacitat de resposta enfront d’un episodi de sequera.

Adaptar i mitigar els efectes del canvi climàtic.

Desastres naturals Fenòmens meteorològics derivats del canvi climàtic més freqüents i de més gravetat, com ara les pluges torrencials.

Reutilització de sorres

Impulsar la reutilització

Reciclar el 50% de les sorres generades a les obres de canalització.

Excés i mal ús de residus Restricció de l’obsolescència programada dels productes. Prohibició de l’ús de plàstics d’un sol ús en l’àmbit europeu per a 2021.

dels residus amb l’objectiu residu zero.

Aliances i col·laboracions

Ser un agent actiu en el desenvolupament de la comunitat local.

Desenvolupar aliances amb administracions locals i organitzacions socials i ambientals.

Foment del treball en xarxa

El desenvolupament de les comunitats del territori requereix la col·laboració entre les empreses, les entitats i l’Administració.

45

Xifres destacades

Energia

Residus

191.069.866 kWh energia consumida al cicle integral de l’aigua 18.667.976 kWh energia elèctrica produïda per cogeneració mitjançant biogàs

89% residus revaloritzats generats a les depuradores

71% residus revaloritzats generats a les ETAP

174.144 kWh energia produïda per plaques fotovoltaiques

17% sorres reutilitzades per a obres al carrer

Clima

Societat

34,83% reducció de les emissions de CO 2 respecte de 2015

+134.000 participants en accions educatives i de sensibilització

120 vehicles 100% elèctrics

82 entitats beneficiàries de col·laboracions i aportacions econòmiques

100% energia consumida que prové de fonts d’origen renovable

+2,7 M€ contribució social

46

Aigües de Barcelona no tan sols cuida l’en- torn natural, sinó també els habitants. Invertim en el desenvolupament sostenible de les ciu- tats i portem a terme tasques de sensibilització i educació per motivar l’ús responsable de l’aigua. Treballem conjuntament amb escoles, organit- zacions no governamentals, administracions pú- bliques, empreses i tot tipus d’organitzacions per construir un món més just i sostenible. Per a Aigües de Barcelona, fer ciutat significa dur a terme la nostra activitat tenint cura del re- curs que gestionem, l’aigua, respectant l’entorn on operem i entenent les necessitats de la ciuta- dania de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Entorn natural i biodiversitat

3 instal·lacions en espais protegits (Xarxa Natura 2000)

13 projectes de millora de la biodiversitat

18 estacions d’aigües residuals (EBAR) de control dels vessaments al mar amb sistema d’alerta

Invertim en el desenvolupament sostenible de les ciutats i portem a terme tasques de sensibilització i educació per motivar l’ús responsable de l’aigua.

Reutilització

2.611.968 m 3 aigua regenerada retornada al medi 75.950 m 3 aigua regenerada per a ús recreatiu 135.200 m 3 aigua regenerada per a usos agrícoles

47

Contribuïm a lluitar contra el canvi climàtic

Des de 2015 hem reduït la petjada de carboni en un 34,83 % i hem superat l’objectiu de reducció del 10%, marcat al pla estratègic Aigües 2020.

El canvi climàtic és un dels grans reptes de la societat actual, un repte global que afecta la qualitat de vida de les persones i la disponibilitat de recursos. La lluita contra el canvi climàtic ha de permetre sub- ministrar aigua de qualitat i, alhora, fer que les siguin ciutats espais saludables i sostenibles. La informació de la petjada ens permet millorar els processos i reduir les emissions de gasos d’efec- te d’hivernacle.

La petjada de carboni d’Aigües de Barcelona

Què és la petjada de carboni? És una mesura de la quantitat d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) associats a un producte o activitat. Les emissions de GEH es clas- sifiquen en tres nivells d’abast:

Abast 1 · 30% Emissions directes de fonts de propietat o controlades per l’organització

Abast 2 · 0% Emissions indirectes per la gene- ració de l’electricitat que compra l’organització

Abast 3 · 70% Altres emissions indirectes: activi- tats rellevants per a l’objectiu de l’empresa sobre les quals hi ha informació fiable

Viatges i desplaçaments d’empresa

Emissions de procés de les estacions depuradores d’aigües residuals

Gasos fluorats

Crema de combustibles

Electricitat consumida de la xarxa

Transport de materials, reactius i residus

Consum de reactius

Vehicles de flota

Disposició final de residus Emissions dels efluents de les depuradores

48

Una eina pròpia

Calculem des de 2011 la nostra petjada de carboni. Els càlculs es realitzen segons la guia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i amb una eina pròpia, Carboweb, que inclou una metodologia espe- cífica per al cicle integral de l’aigua desenvolupada pel Centre Tecnolò- gic de l’Aigua (Cetaqua) La minimització de l’impacte ambiental, la potenciació d’energies netes i el foment de l’economia circu- lar se situen al capdamunt de l’estra- tègia d’Aigües de Barcelona. Per això hem implementat diverses actua- cions per reduir la petjada de carboni en la nostra activitat diària.

Es parla molt de la petjada de carboni, però es coneix poc què vol dir i com es pot reduir. Cal fer més accions per reduir les emissions i fer divulgació de les fites que es vagin aconseguint. » Maria Josep Batalla

Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle ›› Mobilitat sostenible: • Flota de 120 vehicles 100% elèctrics . • Pla de Mobilitat Viària i Pla de Desplaçament d’Empresa per a la seu d’Aigües de Barcelona (edifici de Collblanc). • Teletreball, que afavoreix la reducció d’emissions i la conciliació familiar. ›› Compra d’energia lliure d’emissions. Gairebé el 100% de l’energia comprada en el cicle de l’aigua té garantia d’origen de fonts renovables. ›› Instal·lació de plaques fotovoltaiques i pèrgoles de cap- tació fotovoltaica.

49

L’economia circular, la nostra estratègia

Consum d’energia d’origen renovable La generació pròpia d’energia provinent de fonts al- ternatives als combustibles fòssils ens ajuda a reduir la petjada de carboni i a donar una segona vida als residus que generem en gran volum.

Generem biogàs a partir dels fangs de depuradora i apostem per fonts alternatives que redueixen les emissions de metà.

174.144 kWh energia elèctrica de la planta fotovoltaica

18.667.976 kWh energia elèctrica produïda per cogeneració mitjançant biogàs

Objectiu residu zero

Prioritzem l’optimització dels recursos ne- cessaris per dur a terme la nostra activitat i do- nem un segon ús als residus que poden esde- venir un recurs, la qual cosa referma l’estratègia basada en l’economia circular. El 2018 hem revaloritzat el 89% dels residus generats a les estacions depuradores i el 71% dels generats a les estacions de tractament d’aigua.

Gairebé el 10% de l’energia consumida prové d’energia renovable generada a les nostres instal·lacions.

50

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker