Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

Brev Nr.

2 (i. JOH. 194b

København 0., den Stockholmsgade 27—29 Central 16545

Journal Nr. 818/1946 (Bedes anført ved Besvarelser)

VS/KF/61433/62265

Under Henvisning til Peres Skrivelser af 3 1 . Maj og 14. Juni 1946 vedrørende den tyske Flygtningekirkegaard i Haslev skal man meddele, at der for Tiden føres Forhandlinger mellem Flygtningeadministrationen og Kirkeministeriet om den fremtidige Forvaltning af de tyske Flygtninge= kirkegaarde, og at Meddelelse om Resultatet vil blive tilsendt samtli= ge Luftværnschefer, naar det f gger.

/ Luftværnschefen i Haslev

22.Oktober 47.

p h / e s .

Vedr. den tyske Begravelsesplads i Haslev.

Hoslagt fremsender jeg et Porslag til Regulering, Indhegning og Be- plantning af den tyske Begravelsesplads, saaledes som foreslaaet ved Poli- timesterens Samtaler med Sogneraadsform., Porstander Rasmussen, Kirkegaards- gartner Rasmussen og undertegnede. Det i Forslaget omtalte Granitkors henstaar paa Stenhugger H.Handberg’s Plads, Bregentvedvej 2o, Haslev, hvor Politimesteren kan se det. Der er Ikke I Forslaget regnet med nogen Inskription paa Monumentet. Hvis Forslaget antages til Udførelse, vil jeg foreslaa, at Pladsen graves og reguleres, og Nummerstene tildannes i Ljøtøet af Vinteren, saaledes at Græssaaning og Beplantning kan finde Sted I Foraaret 1948.

Ærbørdigst P. H a g e n b o r g .

Til

Politimesteren i K<*ge, Haslev m.v., K ti g e .-

Porslag til Regulering og Beplantning af den tyske Begravelsesplads 1 Haslev.

O Pladsens Størrelse er 89o m (24,62 - 24,54 x 36,31 - 36,28 m) Pladsen tænkes reguleret (planeret) og saaet til med Græs. De enkelte Grave markeres ved Nedlægning af en Granitsten 1 Plan med Terrain (Brosten 15x2o cm) hvori er hugget et Nummer, som refererer til en Liste over Navnene paa de begravede* Pladsen beplantes spredt med Birk 1 5 - 7 m Afstand mellem Planter- ne. Pladsen indhegnes med l,5o m hørjt Traadhegn paa Jernstolper, og der plante- en Tjørnehæk langs Traadhegnetj der anbringes en 2,5 m bred Laage 1 Hegnet mellem den tyske Begravelsesplads og Kirkegaarden. Det af Tyskerne opsatte store Kors med Jordvold og Stensætning omkring fjernes og erstattes af det paa hoslagte Skitse viste Granitkors, medens de smaa Kors med Inskription paa de enkelte Grave fjernes, da de allerede er ved at falde sammen og Skriften udvisket. Adgangslaagen til Pladsen holdes aflaaset, og Nøglen opbevares hos Kir- kegaardsgartner Rasmussen. Besøgende (Paarørende) henvises ved et Skilt ved Laagen til at henvende sig til Klrkegaardsgartneren. Begravelsespladsen optegnes paa et Kort i et lille Maalestokforhold, f. Eks. ltloo, og de enkelte Grave indtegnes og nummereres tydeligt. De be- gravedes Navn, Tjenestegrad, Fødselsdag, Dødsdag, Gravnummer og næmeste paarørende indfyres paa en Liste I alfabetisk Orden. Kort og Liste mangfol- diggøres, saa de af Klrkegaardsgartneren kan udleveres til eventuelt besøg- ende Slægtninge, ligesom de kan tilsendes Slægtninge, der beder om Oplysning og Fotografi af Gravsted. Hoslagt føriger et Overslag over de med Forslagets Realisering forbund- ne Omkostninger, samt et Overslag over de aarlige Vedligeholdelsesudgifter til Pladsens Vedligeholdelse I beskedent Omfang. Det tilføjes, at Hegnet, der er bestilt for snart 3/4 Aar siden, for- ventes opstillet i Vinter. Haslev, den 22. Oktober 1947.

P. H a g e n b o r g .

Bilag: 1 Kort over Begravelsespladsen 1 Skitse af Granitkors 2 Overslag.

KOPI Overslag over Udgifterne ved Regulering, Indhegning og Beplantning m.v, af den tyske Begravelaesplads i Haslev.

Kr. 442,- n 525,- " 258,-

Regulering, Gravning og Tilsaaning med uroa (B9o ir.2 ) Anskaffelse af- og Nedlægning af Brosten med Nuwmer " " o g Plantning af Tjjmiehak mod Øst, Vest og Syd ialt 86 l<*b. m.

Spredt Plantning af Birk ca. 2o Stk. 90,- Anskaffelse af 96 le fc . m. Hegn m /2 Laager m/Laaa (Tilbud) H 1.972,- Tjæring af Hegn 2 Gange og Maling af Laager 25o,- Anskaffelse af- og Opsætning af et falles Gravkors n 4oo,- Regulering af- og Grusning af Adgangsvej over Haslev Kirkegd .* 4o,- Kaallleøkilt m/Kenvisnlng til Klrkegaardsgartneren * 2 o,- Projekt, Tegning, Lister over begravec?e m.v. w

” 5oo,- Kr. 4.497,-

Qverelag over Udgifterne ved Pladsens Vedligeholdelse«

Grøsset slaas med Lee 5 Gange i L<*bet af Somraeren Bakken klippes 2 Gange og renses (graves)

Kr. 125,-

n t

2 oo,-

50,-

Bortkørsel af Affald Graveren for Tilsyn æ.v.

ti loo,- Kr. 475,-

Haslev, den 22. Oktober 1947« P. I l a g e n b o r g .

Den tyske Kirkegaard i Hasle k jr

o o o o o o o o o o v

o o o o o

o

o

o

o

o

o

/o

¥

75

/&>

6

77

72

73

77

73

79

20

27

22

30

37

32

33

3 ¥

J 5

3é>

27

23

29

23

2 <7

£5

• m m S i w i

37

38

39

¥0

¥2

¥3

¥¥

30

* 7

y s

mwiJLi wmtyli :'R! ■ | .• r ‘(.!ji ar« IR-

57

SE

33

35

57

58

50

SO

S/

i>2

63

é>¥

,

77

73

7tb

&6>

é>7

6>8

09

70

7/

7¥f

75

73

6>5

7E

9 /

97

93

93

87

92

88

89

79

80

87

82

3 3

85

3b

90

709

770

777

772

7/3

77¥

7/5

7/b

.777

773

99

100

70!

J02

703

70¥

/05

706

/07

/08>

//9

720

72/

722

/23

7E¥

725

/2b

7,27

728

729

730

737

732

733

73V

73573é>/3773Q

739 /¥0 /¥/ 7¥2 /¥3 /¥¥ 7¥5 7¥tb 7V7 7¥å

7¥9

750

757

752

753

75¥

755

756

737

75d

JbO

76Z

759

763

767

7é¥

Ifa rU ^ d ----------------------------

C-------------

H. U/R asm ussen Kirheg aard.£>ga rtn er og ra ver Haslev

y

/OOcm

0

8

70m

'¥-/0-/9¥7.

,vV/r

F o r s t o g /// O r a n i t k o r s f /l d e n t y s k e B e g r a v e l s e s p l a d s / H a s l e v * l/d fo r fi / /y s e g r& a //c /m m & r g r a r t /f-

- 2L

C\|

3K i

22

<

$ s

i

*

/f a s /e i s c f e o 2 2 - S Ø - 4 7

CHEFEN FOR FLYG-TNIN-GEADMINI STRATIONEIT Frederiksgade 9, K.

København, den IS.F£8.ib'-o J.nr. 702 -5 12

Under henvisning til tidligere brevveksling, senest .skrivelse herfra af 2 1 . januar 1949 vedrørende afholdelse af udgifterne ved vedligeholdelse af begra- velsespladserne for tyske flygtninge og soldater skal man meddele, at kirkemini- steriet har erklæret sig villigt til gennem een fredningsperiode at overtage til- synet med den årlige vedligeholdelse af de pågældende begravelsespladser i do til- fælde, hvor vedkommende kirkegårdsbestyrelse ikke har ment at karme påtago sig gratis vedligeholdelse, men har ønsket vederlag herfor af staten. P. M. V. . B, B.

Haslev Kommunes Begravelsesvæsen, v/ hr. ingeniør Hagenberg, Haslev.

V Z Z 1 t / „

CHEFEM POR FLYGT^Il'IGEADMINISTRÅTIONEN Frederiksgade 9, K.

København, den 24. maj 1949 J.nr. 702-512

I forbindelse med tidligere 'brevveksling, senest skrivelse herfra af 16 . februar 1949 vedrørende udgifterne til vedligeholdelse af begravelses- •/•pladserne for tyske flygtninge og soldater fremsender man hoslagt til dæk- ning af de omhandlede udgifter for tiden fra 1945 til 1 . april 1949 et be- løb, stort 858 kr. 90 øre, i check på Københavns Handelsbank. Kvittering bedes meddelt på vedlagte genpart af nærværende skrivelse, der omgående bedes tilbagesendt under adresse; Flygtningeadministrationen! bogholderi, Frederiksgade 7 , København K. P. M. V. E. B. J l

Haslev kommunes begravelsesvæsen, hr. ingeniør Hagenberg, Haslev.

CHEFEN FOR FLYGTNINGEADMINISTRATIONEN

Frederiksgade 9, K.

J.nr. 702-512

København, den 9 ^ j » i ^,.g

Under henvisning til stedfundne forhandlinger vedrørende afholdelse af udgif- terne ved vedligeholdelsen af begravelsespladserne for tys'ke flygtninge og soldater skal man herved meddele, at man i dag har overgivet sagen til Kirkeministeriet mod oplysning om de fremsatte krav om dækning af vedligeholdelsesudgifterne. P. M. V. E. B.

Haslev Kommunes Begravelsesvæsen v/ hr. ingeniør Hagenberg, Haslev.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9

Made with FlippingBook - Online magazine maker