Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

22.Oktober 47.

p h / e s .

Vedr. den tyske Begravelsesplads i Haslev.

Hoslagt fremsender jeg et Porslag til Regulering, Indhegning og Be- plantning af den tyske Begravelsesplads, saaledes som foreslaaet ved Poli- timesterens Samtaler med Sogneraadsform., Porstander Rasmussen, Kirkegaards- gartner Rasmussen og undertegnede. Det i Forslaget omtalte Granitkors henstaar paa Stenhugger H.Handberg’s Plads, Bregentvedvej 2o, Haslev, hvor Politimesteren kan se det. Der er Ikke I Forslaget regnet med nogen Inskription paa Monumentet. Hvis Forslaget antages til Udførelse, vil jeg foreslaa, at Pladsen graves og reguleres, og Nummerstene tildannes i Ljøtøet af Vinteren, saaledes at Græssaaning og Beplantning kan finde Sted I Foraaret 1948.

Ærbørdigst P. H a g e n b o r g .

Til

Politimesteren i K<*ge, Haslev m.v., K ti g e .-

Made with FlippingBook - Online magazine maker