Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

Porslag til Regulering og Beplantning af den tyske Begravelsesplads 1 Haslev.

O Pladsens Størrelse er 89o m (24,62 - 24,54 x 36,31 - 36,28 m) Pladsen tænkes reguleret (planeret) og saaet til med Græs. De enkelte Grave markeres ved Nedlægning af en Granitsten 1 Plan med Terrain (Brosten 15x2o cm) hvori er hugget et Nummer, som refererer til en Liste over Navnene paa de begravede* Pladsen beplantes spredt med Birk 1 5 - 7 m Afstand mellem Planter- ne. Pladsen indhegnes med l,5o m hørjt Traadhegn paa Jernstolper, og der plante- en Tjørnehæk langs Traadhegnetj der anbringes en 2,5 m bred Laage 1 Hegnet mellem den tyske Begravelsesplads og Kirkegaarden. Det af Tyskerne opsatte store Kors med Jordvold og Stensætning omkring fjernes og erstattes af det paa hoslagte Skitse viste Granitkors, medens de smaa Kors med Inskription paa de enkelte Grave fjernes, da de allerede er ved at falde sammen og Skriften udvisket. Adgangslaagen til Pladsen holdes aflaaset, og Nøglen opbevares hos Kir- kegaardsgartner Rasmussen. Besøgende (Paarørende) henvises ved et Skilt ved Laagen til at henvende sig til Klrkegaardsgartneren. Begravelsespladsen optegnes paa et Kort i et lille Maalestokforhold, f. Eks. ltloo, og de enkelte Grave indtegnes og nummereres tydeligt. De be- gravedes Navn, Tjenestegrad, Fødselsdag, Dødsdag, Gravnummer og næmeste paarørende indfyres paa en Liste I alfabetisk Orden. Kort og Liste mangfol- diggøres, saa de af Klrkegaardsgartneren kan udleveres til eventuelt besøg- ende Slægtninge, ligesom de kan tilsendes Slægtninge, der beder om Oplysning og Fotografi af Gravsted. Hoslagt føriger et Overslag over de med Forslagets Realisering forbund- ne Omkostninger, samt et Overslag over de aarlige Vedligeholdelsesudgifter til Pladsens Vedligeholdelse I beskedent Omfang. Det tilføjes, at Hegnet, der er bestilt for snart 3/4 Aar siden, for- ventes opstillet i Vinter. Haslev, den 22. Oktober 1947.

P. H a g e n b o r g .

Bilag: 1 Kort over Begravelsespladsen 1 Skitse af Granitkors 2 Overslag.

Made with FlippingBook - Online magazine maker