วารสารบางมด เล่มที่ 6 (ศัลยกรรมหน้าท้อง)

1 Reshape Your Body. Reshape Your Life. 2 Abdominoplasty / Before & After

3 Brand Ambassador

4 Doctor’s Talk

5 The Impressions 6 News & Events

Free Copy

3 / 2019

ไขมั นสะสมบริ เวณหน าท อง ผิ วหนั งหย อนคล อย ไม  กระช ั บ ม ี รอยแตกลาย หล ั งการม ี บ ุ ตร หร ื อการลด น้ ำหนั กลงอย างมากในเวลารวดเร็ ว ทำให ใครหลายคน หมดความมั ่ นใจในการสวมใส เสื ้ อผ า และ สร างความรำคาญใจ ในการใช ชี วิ ต ซึ ่ งแม จะออกกำลั งกาย เพื ่ อให เกิ ด การตึ ง กระช ั บของกล  ามเน ื ้ อ และผ ิ วหน ั ง แต  ก ็ ย ั งม ี ข  อจำก ั ด R E S H A P E Y OU R BOD Y . R E S H A P E Y OU R L I F E .

ดั งนั ้ น หนึ ่ งในวิ ธี การที ่ ได ผลและได รั บความสนใจจากคนทั ่ วโลก ในป จจุ บั นก็ คื อ การดู ดไขมั น และการศั ลยกรรมหน าท อง โดยวิ ธี การดู ดไขมั น เหมาะสำหรั บคนที ่ มี ไขมั นสะสมมาก แต ผิ วหนั งไม หย อนคล อย และไม มี การ แยกของชั ้ นกล ามเนื ้ อ ส วนการแก ไขผิ วหนั งหย อนคล อยและรอยแตกลายสามารถใช วิ ธี การศั ลยกรรมหน าท อง เทคนิ ค Modern Abdominoplasty มาช วยได

สำหรั บการ ศั ลยกรรม หน าท อง เทคนิ ค Modern Abdominoplasty ถื อเป นเทคนิ คเฉพาะของ ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด ซึ ่ งเกิ ดจากการนำข อดี ของเทคนิ คเดิ ม คื อ Mini Abdominoplasty และ Full Abdominoplasty มารวมเอาไว ด วยกั น ซึ ่ งผลลั พธ ทำให หน าท อง บร ิ เวณด านบนและด านล  าง ตึ งกระช ั บ แผลผ าตั ดมี ขนาดเล ็ ก ไม มี แผลผ าตั ดที่ สะดื อ

Q : การศั ลยกรรมหน าท อง มี เทคนิ คการผ าตั ดกี่ วิ ธีี ? A : สำหรั บเทคนิ คการศั ลยกรรมหน าท อง มี วิ ธี การผ าตั ด 3 วิ ธี 1. การผ าตั ดหน าท องแบบเล็ ก Mini Abdominoplasty เป นการผ าตั ดเน นการแก ไขป ญหาบริ เวณหน าท องด านล าง ทํ าให กล ามเนื้ อหน าท องส วนล างกระชั บขึ้ น แต ไม สามารถแก ไข ความหย อนคล อย และลายหน าท องของผิ วหนั งด านบน (เหนื อสะดื อ) ได

2. การผ าตั ดหน าท องแบบใหญ Full Abdominoplasty วิ ธี นี้ เป นการผ าตั ดเน นการแก ไขป ญหาในทุ กๆ ส วนของหน าท องทั้ งบริ เวณ ด านล างและด านบน จึ งเหมาะสํ าหรั บคนที่ มี ป ญหาหน าท องหย อนคล อยมากๆ ทั้ งด านบนและด านล าง แต ข อเสี ยคื อ แผลยาว และระยะการพั กฟ นนาน

3. การผ าตั ดด วยเทคนิ ค Modern Abdominoplasty เป นเทคนิ คที่ เกิ ดจากการนํ าข อดี ของเทคนิ คเดิ ม คื อ Mini Abdominoplasty และ Full Abdominoplasty มารวมไว ด วยกั น ทํ าให หน าท องบริ เวณด านบนและด านล างตึ งกระชั บ แผลผ าตั ดมี ขนาดเล็ ก ไม มี แผลผ าตั ดที่ สะดื อ

Q : การผ าตั ดศั ลยกรรมหน าท อง แผลอยู  บริ เวณใดบ าง ? A : สํ าหรั บการศั ลยกรรมหน าท องทั้ ง 3 วิ ธี แผลจะอยู  บริ เวณแนว Bikini Line แต การศั ลยกรรมหน าท อง แบบ Full Abdominoplasty จะมี การย ายตํ าแหน ง สะดื อด วย ส วนการผ าตั ดด วย เทคนิ ค Modern Abdominoplasty แม จะมี การย ายตํ าแหน งสะดื อ แต แผลจะถู กซ อนอยู ภายใน

Q : การดู แลตั วเอง หลั งการผ าตั ดต องทำอย างไรบ าง ? A : สํ าหรั บการดู แลตั วเองหลั งผ าตั ด ต องระวั งไม ให แผลถู กนํ้ า ประมาณ 7 วั น และทํ าความสะอาดแผลตามที่ แพทย แนะนํ า รวมทั้ งต องใส ผ ารั ดหน าท อง ตลอดเวลาในช วงเดื อนแรก การเขี ยวชํ้ าบริ เวณผ าตั ดอาจเกิ ดขึ้ นได และจะหายไป ภายใน 2 - 3 สั ปดาห และสามารถกลั บไปทํ างานตามปกติ ได ภายใน 2 - 4 สั ปดาห ส วนกิ จกรรมอื่ นๆ เช น การออกกํ าลั งกาย สามารถออกกํ าลั งกายได ภายใน 4 สั ปดาห ส วนรอยแผล จะค อยๆ จางลงภายในช วง 3 – 6 เดื อนหลั งการผ าตั ด

1 . R e s h a p e Y o u r B o d y . R e s h a p e Y o u r L i f e .

ศั ลยกรรมกระชั บหน าท อง

MINI

FULL

MODERN

รายละเอี ยด

ความตึ ง : หน าท องล าง ความตึ ง : หน าท องบน เย็ บกระชั บกล ามเนื้ อ

- เฉพาะด านล าง

ทั ้ งบน - ล าง

ทั ้ งบน - ล าง

ย ายตำแหน งสะดื อ

ไม ย าย

ย าย (แผลนอก)

ย าย (ไม มี แผล)

มี

ไม มี

ไม มี

แผลรอบสะดื อ

แผลแนวขอบกางเกง B i k i nn i ’ s L i n e ระยะเวลาพั กฟ น ความเจ็ บปวดหลั งผ าตั ด

แผลยาว

แผลปานกลาง

แผลสั ้ น

1-2 สั ปดาห

2-4 สั ปดาห

1-2 สั ปดาห

น อย

ปานกลาง

น อย

• เหมาะกั บป ญหาทุ กรู ปแบบ หย อนน อย มาก • แก ป ญหาได ทั ้ ง หน าท องบนและล าง • ความ ตึ งปานกลาง • แผลเล็ ก พั กฟ  นเร็ ว

• หย อนคล อย มาก • มี ป ญหาหน าท อง ทั ้ งบนและล าง

• หย อนคล อย ไม มาก • มี ป ญหาเฉพาะ หน าท องด านล าง • ความ ตึ งน อย • แผลเล็ ก พั กฟ  นเร็ ว

ความเหมาะสม

• ความ ตึ งมากสุ ด แต แผลยาว ใช เวลา พั กฟ  นนาน กว าวิ ธี อื ่ น

B E F O R E & A F T E R

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

2 . A b d o m i n o p l a s t y / B e f o r e & A f t e r

B R A N D A M B A S S A D O R

“ เอไม� มั ่ นใจในรู ปร� างตั วเอง เรารู � สึ กว� า เราเป� นคนตั วเล็ ก แต� สะโพกใหญ� แล� วหน� าอกแบนมาก รู ปร� างสรี ระไม� สมส� วนเลย จึ งเป� นเหตุ ผลที ่ ทำให� เอตั ดสิ นใจเข� ามา เสร ิ มหน � าอกท ี ่ รพ.บางมด ค � ะ Aebong

คุ ณเอบอง : BEAUTY BLOGGER

3 . B r a n d A m b a s s a d o r

D O C T O R ’ S T A L K

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด “ การดู ดไขมั น เครื่ องมื อต าง ๆ เป นแค ส วนประกอบ ผลลั พธ ที่ ดี ในระยะยาว ไม ขึ้ นอยู กั บเครื่ องมื อ สิ่ งสำคั ญคื อ เทคนิ คการผ าตั ดที่ ดี และ ประสบการณ ของศั ลยแพทย เฉพาะทาง

นพ.สุ รสิ ทธิ ์ อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมความงาม สมาชิ กสมาคมศั ลยกรรมตกแต ง - เสริ มสวย แห งอเมริ กา, ญี ่ ปุ  น และนานาชาติ ประธานกรรมการบริ หาร โรงพยาบาลบางมด “ คนไข ต องพยายามศึ กษาว าศั ลยแพทย ที่ จะเลื อก มี ประสบการณ มากน อยแค ไหน ที่ สำคั ญคื อ จบเฉพาะทางหรื อไม อี กสิ่ งที่ จะช วย เพิ่ มความมั่ นใจ คื อ สอบถามจากคนใกล ตั ว ที่ เคยทำมาแล ว

Dr.Thananchai

Dr.Surasit Bangmod

4 . D o c t o r ’ s T a l k

T H E I M P R E S S I O N S

คุ ณทราย : ตาสองชั้ น, ตาล าง, ดึ งหางตา

Mr. Jack Elton : ดึ งหน า, ดึ งคอ, ดึ งหางตา, ตาสองชั้ น, ตาล าง

คุ ณหมอ : ดึ งหางตา

คุ ณหน อย : ดึ งหน า, ดึ งคอ

คุ ณเกศ : ตาล าง

คุ ณปุ  : ตาสองชั้ น, ตาล าง

5 . T h e I m p r e s s i o n s

N E W S & E V E N T S

การั นตี ด วยรางวั ล

ตอกยํ้ าความสํ าเร็ จของการเป นศู นย ศั ลยกรรมความงามระดั บประเทศ สํ าหรั บ ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด กั บความมุ  งมั ่ นและตั้ งใจ ใ นกา รคิ ดค  น พั ฒนา นวั ตกร รม เ พื่ อกา ร ศั ลยกร รมความงาม ตลอดระยะเวลากว า 30 ป จนได รั บการยอมรั บ จากเหล าเซเลบริ ตี้ คนดั ง และบรรณาธิ การ นิ ตยสารชื่ อดั ง และยกให เทคนิ ค Modern Facelift เป นที่ สุ ดของ เทคนิ คในการ ศั ลยกรรมดึ งหน า จาก HELLO! Beauty Awards 2019 หมวด Editors’ Choices

ชมวิ ดี โอ

ยกระดั บคุ ณภาพ บริ การสู  ระดั บเอเชี ย นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล ผู  อํ านวยการ ศู น ย  ศั ล ย ก ร ร ม ค ว า ม ง า ม ร พ . บ า ง ม ด เ ป  นป ร ะ ธ า น เ ป  ดก า ร อบ ร ม ใ นห ลั กสู ต ร การพั ฒนาคุ ณภาพบริ การสํ าหรั บโรงพยาบาล (Serv i ce Qual i ty in Hospi tal ) เพื่ อเพิ่ ม ศั กยภาพทางด านงานบริ การให กั บบุ คลากร และ เป  นการ เตรี ยมความพร  อมสู  การ เป  น ศู นย ศั ลยกรรมความงามระดั บเอเชี ย รวมทั้ ง ได เชิ ญวิ ทยากรด านการพั ฒนาบุ คลิ กภาพ และ Beauty Blogger ชื ่ อดั ง มาฝ กอบรม เพื่ อการสร างภาพลั กษณ ที่ ดี อี กด วย

6 . N e w s & E v e n t s

MOD E R N เสริ ม หน าอก เทคนิ คใหม

ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด

eadi ness o f p e r s o n n e l

a n gmo d • เทคนิ คพิ เศษเฉพาะ รพ.บางมด ผสมผสานการผ าตั ดแบบ Dual Plane T e c h n i q u e

• แพทย ผู  เชี ่ ยวชาญ ด านศั ลยกรรมตกแต ง ประสบการณ  มากกว า 30 ป xper t i se

• ค วามพร อมของบุ คลากรทางการแพทย

afet y & S hor ten • ปลอดภั ย บวมช้ ำน อย ฟ กฟ  นน อยลง R e c o v e r y t i m e

echno l ogy • เ ทคโนโลยี ทางการแพทย ที ่ ทั นสมั ย การส องกล องขณะผ าตั ด Endoscopic Assisted

l i ke nature • ผลลั พธ มี ความ เป นธรรมชาติ สู ง

0 2 8 6 7 0 6 0 6 e x t . 1 2 0 0 - 1 2 0 4

b a n gm o d a e s t h e t i c . c o m

@b a n gm o d

B a n gm o d A e s t h e t i c C e n t e r

MAGAZ I NE ฟรี วารสาร ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด ชั ้ น 12

0 3 T H E P R O F E S S I O N A L

O F B U T T O C K S U R G E R Y

0 2 F O R T H E B R E A S T . W E D O T H E B E S T .

0 4 N E W N O S E N E W Y O U 0 5 R E M A R K A B L E E Y E S R E M A R K A B L E Y O U

0 1 T H E M I R A C L E O F F A C E L I F T

เสริ มสะโพก

หน าอก

จมู ก

ดึ งหน า

ตาสองชั ้ น, ดึ งหางตา

สแกน QR Code เพื ่ อดาวน โหลดเวอร ชั ่ นออนไลน

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook flipbook maker