Kirkkolaiva nro 3/2018

2

yhä

ääkirjoitus 14.2.2018

18.2. 1. paastonajan sunnuntai Jeesus, kiusausten voittaja Päivän latinankielinen nimi in- vocavit (= hän huutaa minua) tulee tämän sunnuntain antifo- nin alusta (Ps. 91: 15). Ensimmäisen paastonajan sunnuntain keskeinen aihe on kertomus Jeesuksen kiusaa- misesta autiomaassa. Häntä houkuteltiin pettämään kut- sumuksensa, mutta hän voitti kiusaukset. Kiusaaja ei jätä rau- haan ketään nykypäivänkään ihmistä, mutta apumme on Kristus, kiusausten voittaja. Liturginen väri: Violetti tai sininen Alkuvirsiä: 173 Ilmoita, Herramme, voimasi meille 182 Herramme Kristus, seurakuntaas puolla 405 Kirkkautta kohti kulje Päivän virsiä: 303 Jeesus, aarteheni 304 Oi Jeesus Kristus, autuuden 305 Jeesus, ruokit sanallasi Päivän psalmi:

Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan

n Uudesta virsikirjasta löytyy virsi 954, joka tunnetaan myös Lahjalau- lun nimellä. Laulu lähtee liikkeelle alusta ja pe- rustasta: Kaikki on Jumalalta saatua, hän antaa kaiken ajallaan ja siunaa lahjoillaan. Tähän perustuu ajatus jakamises- ta. Jos jaamme hyvää ympärillem- me, me jaamme vain lahjaksi saa- maamme. * * * Helmikuun ensimmäisenä sunnun- taina on alkanut jälleen Suomen suurin hyvää jakava kampanja, Yh- teisvastuukeräys. Tänä vuonna ke- rätään varoja köyhyyden ja nälän torjumiseksi. Jokapäiväinen leipä on ihmisar- voisen elämän perusedellytys. Suo- messa lähes puolen miljoonan ih- misen tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen. Leipäjonot ovat kansallinen häpeä. Afrikassa ja Lähi-idässä yli 20 miljoonaa ihmis- tä on nälänhädän partaalla. Ruoan saanti ei ole mahdollista sotien tai jatkuvien levottomuuksien vuoksi. * * * Miljoonien ihmisten kohdalla karu totuus on siis se, että ruokaa ei ole riittävästi. Tämä tiedostetaan myös Lahjalaulussa: ”Maailmassa moni lienee nälkäinen ja janoissaan.”

Kyse ei ole siitä, etteikö maailmas- sa olisi tarpeeksi ruokaa. Sitä ei vain jaeta. Pelkästään Suomessa ruoka- hävikki on valtava: lähes 150 mil- joonaa kiloa ruokaa menee roskiin kotitalouksistamme. * * * Suomessa Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa ti- lanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallis- seurakuntien kanssa. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään tuomaan välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruo- ka-avun kautta. Ulkomailla yhteisvastuuvaroin taas autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti sekä mahdol- lisuus terveydenhoitoon, majoituk- seen, lasten koulunkäyntiin ja per- heiden toimeentuloa parantavaan koulutukseen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. * * * Jaakko Löytyn sanoittaman ja sä- veltämän Lahjalaulun neljännessä säkeistössä pysähdytään yksinäisyy- den, kenties myös yksin puurtami- sen äärelle: ”Liian moni aivan yksin jatkaa yhä kulkuaan”.

Viime vuonna Yhteisvastuun kaut- ta lahjoitettiin yli kolme miljoonaa euroa. 35 000 kerääjää toi keräys- lippaansa yhteiseen kasaan. Yhteis- vastuu toi yhteen auttajia ja avun- tarvitsijoita, vastuuta lähimmäisistä osoitettiin yhdessä. Yhteisvastuukeräys herättää tä- näkin vuonna siihen, että yhdessä voimme enemmän. Vaikka köyhyys ja nälkä eivät tänäkään vuonna päät- tyisi, vastuu on meidän kaikkien, joil- le on lahjaksi annettu. * * * Helppo sanoa. Siksi, ihmisen tun- tien, Löytty on kirjoittanut virteen pyynnön: ”Muistuta myös, että emme kiin- nittyisi tavaraan” ja siksi virren jokai- sessa säkeessä toistetaan ”Opeta, oi Herra, meitä omastamme jaka- maan.” Sitä saa taas opetella, omastaan jakamista, joka sekin on lahjaksi saa- tua ja jaettavaksi tarkoitettua, yhteis- tä jokapäiväistä leipää. Siunattua yhteisvastuullista mieltä ja Yhteisvastuukeräyksen aikaa meil- le kaikille! TUOMAS TÖLLI Kemin kirkkoherra

Ps. 91:1-4, 11-12 1. lukukappale: J es. 1:16-20 tai 1. Moos. 3:1-7 (8-19)

2. lukukappale: Hepr. 2:9, 17-18 Evankeliumi: Mark. 1:12-13

H

artaus

Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa

n Otsikko on suora lainaus 2000 vuoden takaa. (Johan- neksen evankeliumin 4. lu- vun 8. jae.) Jeesus oli jäänyt odottamaan Jaakobin kaivol- le Sykarista palaavia opetus- lapsia. Palattuaan he sanoi- vat Jeesukselle: ”Rabbi, tule syömään.” Kevään yhteisvastuukerä- yksen teema on: ”Jokaisella on oikeus riittävään ravin- toon.” Kirkkomme suurkeräys vuodesta 1950 lähtien on ol- lut tunnetuin ja arvostetuin keräyksen muoto. Silloin Pohjois- ja Itä-Suo- messa kaksi peräkkäistä katovuotta tuottivat paljon kärsimystä. Erityisesti lapset olivat aliravittuja ja sairaita. Lisäksi työttömyys vaikeutti perheiden toimeentuloa.

On huomioitava, että 1950-luvulla väestöstä 70 prosenttia asui maaseudulla. * * * Keräyksen suojelijaksi kut- suttiin presidentti J.K. Paa- sikivi ja perinne on jatkunut nykyiseen presidenttiin. Ensimmäisestä tuotosta puolet käytettiin omassa seu- rakunnassa sekä toinen puoli laitosdiakoniaan ja hiippa- kunnan diakoniarahastoon. Vasta vuodesta 1963 suo- malaiset olivat valmiita an- tamaan avustuksesta puolet ulkomaisiin kohteisiin mm. Ambo-Kavangon kirkolle. Nyt avustustuotosta myönne- tään 60 % Kirkon ulkomaa- navun kautta ulkomaisiin kohtaisiin, joita tänä vuonna

ovat Ugandaan majoitetut Etelä-Sudanin pakolaiset. Nälkää kokee noin 20 mil- jonaa ihmistä Afrikassa ja Lähi-Idässä. * * * Kotimaahan jäävästä osuu- desta osa jää hiippakunnan diakoniarahastoon ja osa omaan seurakuntaan. Myös kotimaan erityiskohteena tor- jutaan nälkää ja köyhyyttä, joiden ei pitäisi enää kuulua hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kuitenkin 660 000 suoma- laista jää EU:n suhteellisen köyhyysrajan alapuolelle. Myös leipäjonot ovat säilyn- eet ikävän tuttuna näkynä jo vuodesta toiseen. * * *

Seurakunnan Herra, Jeesus Kristus, sai ruokaa Jaakobin kaivolla matkasta väsynee- nä. Opetuslapsilla oli siis mahdollisuus, halua ja varaa ravinnon ostamiseen opetta- jalleen ja itselleen. Luukas on tallentanut tie- don, että monet naiset nimel- tä mainiten avustivat Jee- susta ja opetuslapsia omilla varoillaan (Luuk. 8: 1-3). Heidän kohdallaan toteutui siis keräyksemme teema: ”Jokaisella on oikeus riittä- vään ravintoon.” Yhteisvastuukeräyksen raamatullisen perusteen löy- dämme erityisesti Antiokian seurakunnan käytännöstä ja apostoli Paavalin esimerkis- tä. (Apt. 11: 27-30, 12:25). Silloin Juudean seurakunnas- sa koettiin nälän hätää. Avus-

tusta annettiin Antiokiasta, kukin varojensa mukaan. Barnabas ja Saulus veivät avustuksen perille. Myöhem- min Paavali velvoitti Korin- tin seurakunnan toimimaan samalla tavalla. (2. Kor. 9. luku). * * * Lähimmäisen rakkaus ei kui- tenkaan ole vain fyysisen ra- vinnon jakamista. Siitä Jee- suksen toiminta Samariassa on esimerkkinä. Vapahtajamme huomioi myös henkisen ja hengelli- sen ravinnon. Hän osoitti ys- tävällisellä ja kunnioittavalla keskustelulla samarialaiselle naiselle hänen ihmisarvonsa. Erilaiset uskonnolliset käsitykset eivät rajoittaneet

Jeesuksen rakkaudellista käyttäytymistä. Keskuste- lun kautta paljastui sama- rialaisen syvin tarve löytää sisimpäänsä Jumalan an- teeksiantava rakkaus. Tämän kohtaamisen rohkaisemana hänestä tuli toimiva jäsen yhteisössään. Yhteisvastuun 35 000 va- paaehtoista kerääjää voisivat vuosittain kohdata sellaisia lähimmäisiä, jotka taas puo- lestaan tahtovat auttaa kukin varoillaan apua tarvitsevia lähellä ja kaukana. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala jokaista vastuun kan- tajaa hengen, sielun ja ruu- miin ravinnolla. (Tess. 5:23).

RAIMO KITTILÄ Simon vs. kirkkoherra

KIRKKOLAIVA • Kemi-Tornion rovastikunnan viiden seurakunnan lehti. Osoitteeton tilaus joka kotiin • 23. vuosikerta • N etissä : www.kirkkolaiva-lehti.fi  • Kaikki aineisto lehteen sähköpostilla: sata.vayla@gmail.com • Sata-Väylä Oy, Katajaranta, 96400 Rovaniemi • T oimittaja : Paavo Vänninen Kemi 0405636222, paavo.vanninen@pp.inet.fi • T oimitussihteeri : Tuomo Korteniemi 0400560605, tuomo.korteniemi@gmail.com • P äätoimittaja : Sanna Komulainen, sanna.komulainen@evl.fi • K ustantaja : Sata-Väylä Oy • P ainatus : Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani • J akelu : P-S Suorajakelu ja posti • Jos lehti ei tullut, soita 040 762 7271 ja jätä viesti • Ilmestyy keskiviikkoisin/torstaisin pääasiassa kerran kuukaudessa • Seuraava nro 14.3.2018

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker