7 Habits

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

7 Habits for Highly Effective Teens

SMART-I CAMP

"Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success."

7 Habits For Highly Effective People เป็นหลักสูตรพัฒนาตนเอง อันดับ 1 ตลอดกาลของผู้บริหารองค์กรภาค รัฐและเอกชนทั่วโลก วันนี้ SMART-i ได้รับสิทธิ์ในการจัดหลักสูตร 7 Habits สำ หรับเด็ก และวัยรุ่น รายเดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 เด็กๆค่าย SMART-i กว่า 300 คน ได้รับประโยชน์ จากค่ายสร้างภาวะผู้นำ ในตนเองที่เน้นพัฒนาเด็กๆจากจุดเริ่มต้น ภาวะพึ่งพาคนอื่น คือ มี Mindset ไม่รับผิดชอบต่อตนเอง โยน ความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น โทษสิ่งแวดล้อม ไม่เชื่อว่าตนเองควบคุม ผลลัพธ์ในชีวิตได้ ไปสู่ 1. ภาวะพึ่งพาตนเองได้ คือ รู้จักตั้งเป้าหมาย และบริหารเวลาเรียน/ เล่น อาทิ เรียนก่อน เล่นทีหลัง และสุดท้าย 2. ภาวะพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือ คิดแบบชนะ การเข้าใจผู้อื่น และ การเห็นคุณค่าของความแตกต่าง รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อ เติมเต็มซึ่งกันและกัน 3. SMART-i เชี่ยวชาญออกแบบการเรียนรู้ด้วยปรัชญาเรียนก็ "สนุก" เล่นก็ได้ "ความรู้" ทำ ให้ค่าย 7 Habits เป็นค่ายที่สร้างการเปลี่ยนแปลง กับชาวค่าย SMART-i ตลอดจนทำ แนวคิด 7 Habits ไปใช้และได้ ผลลัพธ์ในชีวิตจริง

Henry Ford

Theme ค่ายเวทมนตร์ ถูกเลือกใช้ในค่ายนี้ เพื่อ ทำ ให้ชาวค่ายได้ผ่านด่านหฤโหดจำ นวน 7 ด่าน เพื่อ เรียนรู้ทั้ง 7 อุปนิสัยของผู้นำ ยุคใหม่ ซึ่งเหมาะกับโลก ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเปลี่ยนแปลงจนยากต่อการ คาดเดา เราคงไม่อาจรู้ได้ว่า อาชีพไหนที่จะกลายเป็น อาชีพยอดฮิตในอนาคต แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ มนุษย์ยังคงเป็นสัตว์สังคม ลูกๆของเรายังต้องทำ งานร่วมกับบุคคลอื่นๆ และยัง คงมี Challenge แบบเดียวกับคนยุคก่อนๆต้องเจอ เช่น คนมีเป้าหมาย มีความพยายาม และมีวินัยใน ตนเอง จะเป็นผู้ชนะเสมอ หลักสูตร 7 Habits นำ กระบวนการวินัยเชิงบวก และความสนุกสนานมาบรรจบกับอย่างลงตัว

Schedule 2024

2024

ธีม

หลักสูตร

ค่าเรียน

Wizarding World

7 Habits

22,000

23-27 มี.ค. 67

Wizarding World

20-24 เม.ย. 67 7 Habits

22,000

2024

ธีม

หลักสูตร

ค่าเรียน

Wizarding World Wizarding World

6-10 ก.ค. 67 7 Habits

22,000

7 Habits

20-24 ก.ค. 67

22,000

Schedule 2024

ธีม

หลักสูตร

ค่าเรียน

Wizarding World

19-23 ต.ค. 67 7 Habits

22,000

ธีม

หลักสูตร

ค่าเรียน

Wizarding World

21-25 ธ.ค. 67 7 Habits

22,000

7 Habits

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Goal Setting Activities

Debrief Auction

Synergy Activities

Team Building

Think Win-Win

MORNING

Workshop Perent Meet

Time Management Activities

Puzzle Room

Synergy Activities

Camp Context

AFTERNOON

Self- Esteem

Letter to My Future

The River of Life

EVERNING

Celebrate All Wins

TEAM BUILDING

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้อง ใช้ประสบการณ์ในการดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้เปิด ใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ ค่าย และคงอยู่ตลอดไป

CAMP CONTEXT

นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะสร้าง บรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการ ตัดสิน ให้คุณค่ากับความพยายาม และไม่ เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย

ถ้าจะมีสิ่งเดียวที่ครูแก๊ปอยากมอบให้ ลูกๆได้ สิ่งนั้น คือ การที่เด็กๆเห็นคุณค่าใน ตนเอง หรือ Self-Esteem มันไม่ใช้การหลง ตนเอง ตรงกันข้าม มันเป็นการที่เด็กๆรับรู้คุณ ค่าของตนเอง ตรงตามความเป็นจริง ยอมรับ จุดอ่อน จุดพัฒนาของตนเอง แต่ไม่ตัดสินว่า ตนเองทำ ไม่ได้ หากแต่เป็นการเริ่มต้นการเดินทางสู่เส้น ทางการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนเติบโต เต็มตามศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริม Self Esteem ทำ ให้เด็กๆ กล้าฝัน และมีวินัยในการลงมือทำ อย่างต่อ เนื่อง

Goal Setting การตั้งเป้าหมายไม่จำ เป็นต้องเริ่มจากเป้า หมายใหญ่ๆ เสมอไป หากแต่ การตั้งเป้า หมายของ SMART-i เป็นการ "ฝึก" ตั้งเป้า หมาย เป็นแบบฝึกหัดของชีวิต เมื่อเด็กๆบรรลุเป้าหมาย เค้าจะกล้าตั้ง เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆ เรื่อยๆ Begin with the End in Mind เป็น อุปนิสัยที่ทำ ให้เด็กๆได้ตระหนักรู้ และ กำ หนดทิศทางของตนเอง เสริมสร้างความ เชื่อมั่น และนำ พาไปสู่การลงมือทำ อย่างมี วินัยใน อุปนิสัยที่ 3 ต่อไป

ทำ สิ่งที่สำ คัญก่อน เวลาเป็น Concept เป็นนามธรรม การสอนให้คนเห็นคุณค่าของเวลา บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเรา จับเวลามาใส่ขวด ทำ นามธรรม ให้เป็นรูปธรรม เรามอบภารกิจที่หลากหลาย ยากง่าย และใช้เวลาต่างกัน ให้เด็กๆลงมือทำ แข่งกับเวลาของ "ตนเอง" กิจกรรมสนุกสนาน ท้าทาย และได้การเรียนรู้ขั้นสุด เด็กๆต้องวางแผนและลงมือทำ ทุกอย่าง ตามแผนที่วางไว้ ภายในเวลา 40 นาที และผู้ทำ ได้ดีที่สุด คือ ผู้ที่ทำ สิ่งที่คะแนนสูงสุดก่อนเสมอ เราไม่เน้นผลการแข่งขัน ทุกๆ ความผิดพลาดคือ การเรียนรู้ และการถอดบทเรียน จะนำ การเรียนรู้เข้าไปสู่ "ใจ" Time Management Activities อุปนิสัยที่ 3 การบริหารเวลา

Letter

to My Future

กิจกรรม Mindfulness เน้นการ ตระหนักรู้จักตัวตน เห็นคุณงามความดีของ ตนเอง เปิดหนทาง สู่จินตนการเห็นภาพ ตนเองในอนาคต

กิจกรรม Mindfulness เน้นการตระหนักรู้จัก ตัวตน เห็นคุณงามความดีของตนเอง เปิด หนทางสู่จินตนาการเห็นภาพตนเองในอนาคต

การ เขียนจดหมายหาตนเองในอนาคต เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ให้จับต้องได้ เป็นการแสดง Gratitude ต่อตนเอง เด็กๆจะได้ขอบคุณตัวเองในวันนี้ ที่ทำ ให้ ตัวเองในอนาคตประสบความสำ เร็จ เป็นการยืนยัน และให้คำ มั่นสัญญาต่อ ตัวเองที่จะมีวินัยในการลงมือทำ ตามฝัน อย่างต่อเนื่อง เป็นการฝึกฝนตนเองที่นำ มาใช้ในชีวิต จริงอย่างมีประสิทธิผล ชัยชนะส่วนตน คือ อุปนิสัย 1-3 ที่ทำ อย่างต่อเนื่อง คือ ภาวะพึ่งพาตนเอง อย่างแท้จริง

ทุกๆความสำ เร็จ ล้วนเกิดขึ้น 2 ครั้งเสมอ ครั้งแรก เกิดจากวิสัยทัศน์ ครั้งที่สอง เกิดจากการนำ วิสัยทัศน์มา ลงมือทำ อย่างต่อเนื่อง มีวินัย และมี ความสุขระหว่างทำ ด้วยหลัก Start with Why ของ Simon Sinek เด็กๆจะเริ่มจากหาความหมาย ของความสำ เร็จที่ต้องการ บางคนมีเป้า หมายเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจ บางคนมีเป้า หมายเพื่อให้ตัวเองทำ ตามฝัน (ขนาด ของความฝัน ขึ้นอยู่กับขนาดของ Self Esteem) ต่อมาเด็กๆจะกำ หนด timeline ของ ความฝัน และ จะกำ หนดวิธีการไปสู่ฝัน ซึ่งแน่นอน ต้องมีวินัยในการลงมือทำ อย่างสม่ำเสมอ

Think Win-Win เป็นการฝึกฐานใจของเด็กๆ ให้หัดเผื่อถึงสิ่งที่คนอื่นต้องการ เป็นการกำ หนด กลยุทธที่จะหาหนทางที่ทุกคนชนะร่วมกันได้ ไม่ใช่ฉันชนะ-เธอแพ้ ฉันแพ้-เธอชนะ (ซึ่งไม่ยั่งยืน) หรือ ทุกคนแพ้ หากแต่เป็นทุกคนชนะร่วมกัน เป็นการหาทางออกอย่างสันติ อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

The River of Life

กิจกรรมที่ต้องเน้นการสื่อสาร วางแผน ที่จะพาทุกคนในทีมไป สู่เป้าหมายพร้อมๆกัน กิจกรรมนี้ลดอัตตา เพื่อความ เข้าใจ และได้เฉลิมฉลองชัยชนะ ร่วมกัน

Synergy Activities

ความแตกต่าง เป็นความสวยงามของโลกใบนี้ Synergy สอนให้เด็กๆ "เห็นคุณค่าของความ แตกต่าง" สอนให้รู้ว่าเพราะเราต่างกัน เราจึง ต้องอยู่ด้วยกัน สอนให้เห็นแง่งามของความแตก ต่าง ยกระดับจากฉันไม่ยอมรับความแตกต่าง มาสู่ฉันยอมทน กับความแตกต่าง มาสู่ฉันเห็น คุณค่าของความแตกต่าง โลกในอนาคต ส่งเสริมความเป็นปัจเจก จะทำ อย่างไร ให้ "คนเก่ง" ร่วมงานกับ "คนเก่ง" ได้ Synergy คือ คำ ตอบ

การเฉลิมฉลอง แม้เพียง ความสำ เร็จของก้าวเล็กๆ ล้วนจำ เป็นต่อการเดินทาง ของชีวิต เป็นการเติมพลังใจให้กับ ตนเองและผู้ร่วมทีม

SMART-i เห็นคุณค่าของ การเฉลิมฉลอง เราจึงจัด ปาร์ตี้ที่เด็กๆทุกคนได้ผ่าน การเรียนรู้จาก Final Stage ของทุกค่าย Celebrate All Wins

ปาร์ตี้สนุกๆ กับสหายร่วมใจ คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่ น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้ายที่ เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม คงมีคน ที่ต้องเสียน้ำตาบ้างล่ะ

DEBRIEF ความท้าทายในทางบวก คือ การสร้าง สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ยาก กว่าปกติ แต่ไม่ยากเกินไปจนทำ ไม่ได้ ด้วย บรรยากาศการเรียนรู้จากวันที่ผ่านๆมา จะทำ ให้เด็กมีกำ ลังใจกล้าข้ามข้อจำ กัดของ ตน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แน่นอนว่า กิจกรรมนี้ ดำ เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและ ไม่เป็นการบังคับเด็กๆถ้าเค้ายังไม่พร้อม

Auction

การให้รางวัลจากความพยายาม จะทำ ให้เด็กๆ รักษาความพยายามต่อไปเรื่อยๆ เด็กๆจะทำ Token ที่ได้รับจากการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่วันแรก มา ประมูลของรางวัล เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬา เราได้เห็นน้ำตาจากความพยายาม เราได้ เห็นการเรียนรู้จากความผิดพลาด เราได้ ให้เด็กๆได้แสดงออกซึ่งความเข้าใจผู้อื่น และเด็กๆบางคน นำ ของประมูลที่ได้ บริจาคให้เพื่อนผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียน ในท้องถิ่น

เพราะการเรียนรู้และเติบโตของเด็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน เราจะจัดการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน ประสบการณ์ ให้ผู้ปกครองได้มี ประสบการณ์ตรง เหมือนลูกๆ ได้เรียนรู้ เพื่อจะสานต่อ ต่อยอด รักษา Momentum ครูแก๊ปขอเรียนเชิญผู้ปกครองมาต่อ ยอดการเรียนรู้ของเด็กๆจากค่าย...สู่ที่บ้าน Parents Workshop

ACTIVITIES BY CHOICE

การรู้ว่าตนเองมีทางเลือก กล้าเลือก และรับผิดชอบต่อทางเลือกของ ตัวเอง เป็นปัจจัยสำ คัญต่อการพัฒนาทัศนคติของตนเองเป็นอย่างมากที่ SMART-i เราทำ งานหนักขึ้น เราบริหารเวลา Freetime ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด เพื่อเด็กๆจะได้รู้ตัวว่า เค้ามีทางเลือก และทุกครั้งที่เค้าเลือก เด็กค่าย จะค่อยๆซึมซับความ และพัฒนาบุคลิกของผู้นำ ได้ในที่สุด รู้สึกมั่นใจ

ทางเลือก

Art& Craft

เราจัดกิจกรรมศิลปะแบบคนไม่ได้เรียนศิลปะ เราใช้งาน ศิลปะเป็นเครื่องมือส่งเสริมจินตนาการ เพื่อให้เด็กๆได้หันกลับ มาอยู่กันตัวเองมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ที่นี่ เราไม่ได้ให้คุณค่ากับทักษะในการสร้างงานศิลป์ แต่เรา ให้คุณค่ากับสุนทรียภาพ ความสามารถในการจินตนาการ เราให้คุณค่ากับความพยายาม การลงมือทำ เราชื่นชมกับ การกล้าคิด กล้าทำ เราส่งเสริมให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ดีๆที่ ได้จากการสื่อสารกับใจตนเอง

Sport

เราเล่นกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพ เราเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคี เราเล่นกีฬา เพื่อสร้าง สปิริต เพื่อสร้างคนที่มี " น้ำ ใจนักกีฬา " ไม่ได้มองเรื่องแพ้-ชนะ

Board Game บอร์ดเกมมีหลากหลาย แต่บอร์ดเกมที่เราเลือก เป็นเกมที่สร้าง Soft Skill เสริมสร้าง EQ ฝึกใช้ความ คิด (Strategy) พัฒนาความสัมพันธ์

Music & Singing ดนตรี เป็นภาษาสากล ใช้สื่อสารสิ่ง ที่ละเอียดกว่า คำ พูดได้นับพันเท่า การเปิดโอกาส ผู้ที่มีดนตรีในหัวใจได้ แสดงออกถึง อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน จะส่งผลให้เค้ายอมรับในตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้เพื่อนยอมรับในตัวเค้ามากขึ้น

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

สมัครค่าย Click

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker