Self-Compassion

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

SMART-I CAMP

นอกจากนั้น กิจกรรมในค่ายยังช่วยเสริมสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและชุมชน ผ่านการเรียนรู้การ เคารพและชื่นชมในความแตกต่างของผู้อื่น รวมถึงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการยอมรับอารมณ์ของผู้อื่น ค่าย Self-Compassion ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ของลูก แต่ยังเป็นการสร้างพื้น ฐานที่แข็งแรงในการมีชีวิตที่มีความสุขและมีความหมาย ในอนาคต เราขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสมัคร เข้าร่วมค่ายเพื่อให้ลูก ๆ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่าง เต็มที่ และเติบโตเป็นคนที่มีความสุขและมั่นใจในตัวเอง อย่ารอช้า! สมัครวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของลูก ๆ ของคุณ

ค่าย Self-Compassion: การลงทุนที่มี ค่าเพื่ออนาคตของลูก คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคงทราบดีว่าการสร้างความรู้สึก เห็นคุณค่าในตัวเองและความเมตตาต่อตนเอง (Self- Compassion) เป็นปัจจัยสำ คัญที่ส่งผลต่อความสุขและ ความสำ เร็จในชีวิตของลูก ความเมตตาต่อตนเองช่วยให้ เด็ก ๆ สามารถรับมือกับความท้าทายและความล้มเหลว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและ ความเชื่อมั่นในตัวเอง การขาดความเมตตาต่อตนเองในเด็กอาจส่งผลให้พวก เขารู้สึกวิตกกังวล เครียด และอาจนำ ไปสู่ปัญหาด้าน สุขภาพจิตในระยะยาว การที่เด็กไม่มีการยอมรับตัวเอง อย่างเต็มที่ อาจทำ ให้พวกเขารู้สึกด้อยค่า ไม่มั่นใจในตัว เอง และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อผู้อื่น การขาด Self- Compassion จึงเป็นปัญหาที่สำ คัญที่คุณพ่อคุณแม่ควร ใส่ใจ ค่าย Self-Compassion ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะ กิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายนี้จะช่วยเสริมสร้าง ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง การจัดการอารมณ์ และ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการระบุและจัดการกับอารมณ์ ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกสมาธิและการผ่อนคลาย ผ่านกิจกรรมโยคนิทรา และการตั้งเป้าหมายในชีวิตผ่าน การสำ รวจความฝันของตัวเอง

SMART-i Camp SELF-COMPASSION Schedule 2024

ธีม

หลักสูตร

ค่าเรียน

30 มี.ค-3 เม.ย. 67

Self- compassion

Multivers

23,500

ธีม

หลักสูตร

ค่าเรียน

27-31 ก.ค. 67

Self- compassion Multivers

23,500

SELF-COMPASSION

5 4

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Touch of Love Auction Auction

Nerf Laser Guns Tree Handprint

Field Trip ทัศนศึกษา เมล็ดพันธุ์ แห่งความ กรุณา

Art& Craft Time Capsule การละเล่นไทย

Team Building

MORNING

Field Trip พิพิธภัณฑ์ Solar Energy ภาพวาด ปริศนา ตู้ปณ. แห่งความสุข

Workshop Parents Meeting ปมมนุษย์ Workshop Parents Meeting Cutout Gallery Dream ประตูมิติ

STEM เทพผู้พิทักษ์ Mission of Love

Camp Context

AFTERNOON

Status Board ฉันคือใคร ใน สายตาฉัน

The Adventurers ดูหนัง ดูใจ Inside Out

Celebrate All Wins Celebrate All Wins

EVERNING

Purification Purification

The past

can hurt. But you can either run from it, or Learn from it.

– The Lion King

TEAM BUILDING

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ ต้องใช้ประสบการณ์ในการดึงดูด หลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้เปิดใจสร้างความ สัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ค่าย และ คงอยู่ตลอดไป

CAMP CONTEXT

นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่ เกื้อกูลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ และ เรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้คุณค่ากับความพยายาม และไม่ เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย

ฉันคือใคร ในสายตาฉัน

กิจกรรมนี้ให้น้อง ๆ ได้สำ รวจตัวเองผ่านการวาด ภาพและระบายสี เพื่อแสดงความเป็นตัวตนที่พวก เขาชอบ จากนั้นมีการเปิดวงพูดคุยเพื่อแนะนำ ตัว และแบ่งปันมุมมองของตัวเอง กิจกรรมนี้ช่วยให้ น้อง ๆ รู้จักและยอมรับตัวเอง ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก และบุคลิกภาพของตนเอง นอกจากนี้ยัง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างน้อง ๆ ผ่านการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความเคารพและเข้าใจ ซึ่ง เป็นพื้นฐานสำ คัญของความเมตตาต่อตนเองและผู้ อื่น

Mission impossible กิจกรรมสร้างพลังกลุ่ม ทุกคน ล้วนแตกต่างกันไม่มีใครไม่สำ คัญ และโลกนี้มีพื้นที่สำ หรับเราเสมอ และการงานที่ไม่สามารถสำ เร็จได้ ด้วยตัวคนเดียว)

เมล็ดพันธุ์ การกลับมาสำ รวจ ความรักและ ความกรุณาภายในใจ เพื่อน ความ เศร้า ความสุข การช่วยเหลือคน อื่น และครอบครัว ขวดโหลที่เติม ได้ และหยิบออกได้ เป็นการ สะท้อนความรัก

ภาพวาด

ปริศนา

กิจกรรมเชิงจิตตปัญญา ที่ส่งเสริม Self-Esteem ช่วยทำ ให้เด็กๆ ได้รับรู้ และเท่าทันความรู้สึกของ ตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อตัวเด็กๆต่อไปในอนาคต และแน่นอนว่า ตามสไตล์ SMART-i เราจะดำ เนิน กิจกรรมอย่างสนุกสนาน และมีความหมาย

No one Life Behind . เราจะผ่านมันไป .. ด้วยกัน

น้อง ๆ จะได้ทำ งานร่วมกันเพื่อสร้างภาพวาดให้ เหมือนต้นแบบที่สุด โดยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน กิจกรรมนี้สอนทักษะการทำ งานเป็นทีม การสื่อสาร และการแก้ปัญหา น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การยอมรับ และเคารพในความสามารถและความคิดเห็นของ เพื่อน ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ คัญของความเมตตาต่อ ตนเองและผู้อื่น กิจกรรมนี้ยังช่วยเสริมสร้างความ รู้สึกภูมิใจในความสำ เร็จที่ได้จากการทำ งานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

ตู้ป . ณ

น้อง ๆ จะได้สร้างตู้ปณ.ของตัวเองและ เขียนคำ ชม คำ ขอบคุณให้เพื่อน ๆ กิจกรรมนี้ส่งเสริมการแสดงความเมตตา และการชื่นชมผู้อื่น ซึ่งเป็นการสร้าง บรรยากาศที่อบอุ่นและสนับสนุนซึ่งกัน และกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้น้อง ๆ รู้สึกถึง คุณค่าและความหมายในการทำ ดีต่อผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความรัก ในตัวเอง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความเป็นเพื่อนที่แน่นแฟ้น แห่งความสุข

ดูหนัง ดูใจ Inside out น้อง ๆ จะได้ดูหนัง และแบ่งปันความ รู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน หนัง กิจกรรมนี้ช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจและ ตระหนักถึงอารมณ์ของตัวเอง รวมถึง การเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ กิจกรรมนี้สอนให้น้อง ๆ มีความเมตตา ต่อตนเองเมื่อเผชิญกับความรู้สึกยาก ลำ บาก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ การยอมรับอารมณ์ของเพื่อน ๆ

I LET GO OF MY GUILT การละเล่นไทย สร้างพื้นที่การเล่นเสรี จุดเด่นของการละเล่นไทยคือ การเล่นร่วมกับคนอื่น การเคารพกติกา การใช้ความ ธรรมดาสร้างความสุข

เทพ น้อง ๆ จะได้สร้างเทพผู้พิทักษ์ของตัว เองผ่านการปั้นและการเล่าเรื่อง กิจกรรมนี้ช่วยให้น้อง ๆ สร้างความเชื่อ มั่นและความมั่นใจในตัวเอง รวมถึงการ ยอมรับและเคารพในจินตนาการและ ความต้องการของตัวเอง กิจกรรมนี้ยัง เป็นการเสริมสร้างความรู้สึกว่าตนเองมี คุณค่าและความหมาย และเป็นการฝึก ทักษะการฟังและการเคารพความคิด เห็นของผู้อื่น ผู้พิทักษ์

Cutout น้อง ๆ จะได้สร้างภาพตัดปะที่แสดงถึง ความฝันและเป้าหมายของตัวเอง จากนั้น จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน กลุ่ม กิจกรรมนี้ช่วยให้น้อง ๆ ตระหนักถึง ความฝันและความต้องการของตัวเอง รวม ถึงการฟังและยอมรับความฝันของเพื่อน ๆ กิจกรรมนี้ส่งเสริมการตั้งเป้าหมายในชีวิต และการทำ งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ และความรักในตัวเอง Gallery Dream

มนุษย์ ปม

น้อง ๆ จะได้ทำ งานร่วมกันเพื่อแก้ปม มือที่จับกันอยู่ให้กลับมาเป็นวงกลมโดย ไม่ไขว้มือ กิจกรรมนี้ส่งเสริมการทำ งาน เป็นทีม การแก้ปัญหา และการร่วมมือ กัน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การยอมรับและ เคารพในความสามารถและความคิดเห็น ของเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ คัญของ ความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น กิจกรรม นี้ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกภูมิใจใน ความสำ เร็จที่ได้จากการทำ งานร่วมกัน

ปฎิบัติการ แห่งรัก

จิต+อาสา ที่แปลว่า จิต หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิดและนึก อาสา หมายถึง ความหวัง ความต้องการ การรับทำ โดยเต็มใจ สมัครใจ เด็กๆจะได้เริ่มต้นตั้งแต่ คิด พูด และ ลงมือทำ คิด ว่าจะทำ อะไร เพื่อใคร พูดว่าต้องการสิ่งไหน อย่างไร และลงมือทำ ด้วยความรัก ผ่าน คุณค่า และตัวเอง

กิจกรรมคำ มั่น สัญญาที่จะปลดปล่อย ความรู้สึกที่เหนี่ยวรั้ง ตนเอง นำ พาไปสู่ความ เบา สบาย มีอิสระทางความคิด และจิตใจพร้อมรับสิ่ง ใหม่ที่ท้าทายต่อไป Celebrate All Wins Purification

ปาร์ตี้สนุกๆ กับสหายร่วมใจ คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้าย ที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม คงมีคนที่ต้องเสียน้ำตาบ้างล่ะ

Touch of Love สัมผัสแห่งรัก เด็กๆเรียนรู้ที่จะ รักตนเองเป็น รักคนอื่นเป็น มองเห็นตัวตน และ ยอมรับตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไข นำ พาไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กิจกรรมที่เด็กๆต้อง ก้าวข้ามกำ แพงของจิตใจด้วยตนเอง ในขณะเดียวกัน ต้องเชื่อมโยงกับเพื่อนๆ พี่ๆค่าย เป็นการเตรียมความพร้อมกับกิจกรรม Parents Workshop (กิจกรรมอ้อมกอด พ่อ-แม่-ลูก)

DEBRIEF

การถอดบทเรียนและการรักษา Momentum ของค่ายหลังจากน้องๆออก จากค่ายไปแล้วเป็นสิ่งสำ คัญ การพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการที่น้องๆ นำ สิ่งที่เรียนรู้ในค่ายไปใช้ในชีวิตประจำ วัน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะขอบคุณ ขอโทษ ให้ กำ ลังใจ อย่างจริงใจต่อผู้อื่นและทำ ให้ เด็กๆยกระดับตนเองขึ้น พร้อมที่จะเป็น สมาชิกที่ดีต่อสังคม

Auction

การให้รางวัลจากความพยายาม จะทำ ให้ เด็กๆ รักษาความพยายามต่อไปเรื่อยๆ เด็กๆจะทำ Token ที่ได้รับจากการมีส่วน ร่วมในกิจกรรมตั้งแต่วันแรก มาประมูลของ รางวัล เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬา เราได้เห็น น้ำตาจากความพยายาม เราได้เห็นการ เรียนรู้จากความผิดพลาด เราได้ให้เด็กๆได้ แสดงออกซึ่งความเข้าใจผู้อื่น และเด็กๆ บางคน นำ ของประมูลที่ได้บริจาคให้เพื่อน ผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนในท้องถิ่น

ครูแก๊ปอยากให้ผู้ปกครองได้สัมผัส ประสบการณ์แบบที่เด็กๆได้รับในค่าย เราจึงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วม กันทั้ง พ่อแม่ ครูและเด็กๆ เป็นกิจกรรม อ้อมกอด พ่อ-แม่-ลูก คืนความเข้าใจ ความรัก ความผูกพันให้ ครอบครัว เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ที่จะ Move On จากเหตุการณ์สะเทือนใจในอดีต ทำ ให้ครอบครัวมีสายสัมพันธ์ที่เหนียว แน่นพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน Parents Workshop

ACTIVITIES BY CHOICE

การรู้ว่าตนเองมีทางเลือก กล้าเลือก และรับผิดชอบต่อทางเลือกของ ตัวเอง เป็นปัจจัยสำ คัญต่อการพัฒนาทัศนคติของตนเองเป็นอย่างมากที่ SMART-i เราทำ งานหนักขึ้น เราบริหารเวลา Freetime ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด เพื่อเด็กๆจะได้รู้ตัวว่า เค้ามีทางเลือก และทุกครั้งที่เค้าเลือก เด็กค่าย จะค่อยๆซึมซับความ และพัฒนาบุคลิกของผู้นำ ได้ในที่สุด รู้สึกมั่นใจ

ทางเลือก

Art& Craft

เราจัดกิจกรรมศิลปะแบบคนไม่ได้เรียนศิลปะ เราใช้งาน ศิลปะเป็นเครื่องมือส่งเสริมจินตนาการ เพื่อให้เด็กๆได้หันกลับ มาอยู่กันตัวเองมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ที่นี่ เราไม่ได้ให้คุณค่ากับทักษะในการสร้างงานศิลป์ แต่เรา ให้คุณค่ากับสุนทรียภาพ ความสามารถในการจินตนาการ เราให้คุณค่ากับความพยายาม การลงมือทำ เราชื่นชมกับ การกล้าคิด กล้าทำ เราส่งเสริมให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ดีๆที่ ได้จากการสื่อสารกับใจตนเอง

Sport

เราเล่นกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพ เราเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคี เราเล่นกีฬา เพื่อสร้าง สปิริต เพื่อสร้างคนที่มี " น้ำ ใจนักกีฬา " ไม่ได้มองเรื่องแพ้-ชนะ

Board Game บอร์ดเกมมีหลากหลาย แต่บอร์ดเกมที่เราเลือก เป็นเกมที่สร้าง Soft Skill เสริมสร้าง EQ ฝึกใช้ความ คิด (Strategy) พัฒนาความสัมพันธ์

Music & Singing ดนตรี เป็นภาษาสากล ใช้สื่อสารสิ่ง ที่ละเอียดกว่า คำ พูดได้นับพันเท่า การเปิดโอกาส ผู้ที่มีดนตรีในหัวใจได้ แสดงออกถึง อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน จะส่งผลให้เค้ายอมรับในตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้เพื่อนยอมรับในตัวเค้ามากขึ้น

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

สมัครค่าย Click

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker