Self-Compassion

SMART-I CAMP

" เมื่อมี Self-Compassion จะทำ ให้เรามีมุมมองที่ดีต่อ ตัวเองและคนรอบข้าง ช่วยลดความเครียด และ ทำ ให้ชีวิตมีความสุข "

ค่าย Self Compassion เป็นค่ายล่าสุดของ SMART-i มุ่งเน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็น รู้จักให้อภัยตนเองได้ และมีความตระหนักรู้ใน อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ส่งผลให้เด็กๆ รับมือกับความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น ในอดีต Mone On ต่อไป และเรียนรู้ที่จะรับมือกับ ความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี เราได้เห็นเด็กๆที่ผ่านค่ายนี้ ได้เติบโตทางความ คิดและความรู้สึก เด็กๆ สามารถสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับคุณพ่อ คุณแม่ได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดความ สัมพันธ์เชิงบวกที่โอบอุ้ม เกื้อกูลกันและกันภายใน ครอบครัว เด็กๆ นอกจากจะได้โอกาสในการให้อภัยตนเอง เราได้จัด Workshop สำ หรับครอบครัวพ่อ-แม่-ลูก ได้กลับมาสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น เด็กๆ สามารถบอกความรู้สึกและสื่อสารกับพ่อ แม่ได้ดีมากขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวกลับมาเป็นทีมที่ เข้มแข็ง มีความพร้อมก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้ด้วย กันด้วยความรักและความเชื่อมั่นที่มีต่อกัน

SMART-i Camp SELF-COMPASSION Schedule 2023

Self-Compassion

5 4

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Touch of Love Auction

Nerf Laser Guns

Art& Craft

Team Building

Field Trip ทัศนศึกษา

MORNING

Workshop Parents Meeting

Field Trip พิพิธภัณฑ์ Solar Energy

Camp Context

ประตูมิติ

STEM

AFTERNOON

Status Board

The Adventurers

Celebrate All Wins

EVERNING

Purification

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายนี้

เท่าทันอารมณ์ตนเอง รู้จักสังเกตุผู้อื่น เรียนรู้ว่าโลกใบนี้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทั้งตัวเรา และผู้อื่น ฝึกชื่นชม ขอบคุณ ขอโทษ ผู้อื่น ฝึกเผชิญกับความผิดพลาดของตนในอดีต และเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง สัมผัสกับการให้อภัย ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

TEAM BUILDING

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ ต้องใช้ประสบการณ์ในการดึงดูด หลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้เปิดใจสร้างความ สัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ค่าย และ คงอยู่ตลอดไป

CAMP CONTEXT

นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่ เกื้อกูลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ และ เรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้คุณค่ากับความพยายาม และไม่ เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย

Field Trip เดินทางทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่ได้รับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ มาเป็นอย่างดี เด็กๆในค่าย ได้เข้าร่วมผจญภัย สืบค้น ทั้งสนุกและได้ความรู้ เป็นการสร้างภาวะการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่จะสร้างโอกาสในการหล่อหลอมทีม ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เด็กๆได้พร้อมเรียนรู้กับกิจกรรมที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกๆวัน

The

Adventurers

กิจกรรมเชิงจิตตปัญญา ที่ส่งเสริม Self-Esteem ช่วยทำ ให้เด็กๆ ได้รับรู้ และเท่าทันความรู้สึกของ ตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อตัวเด็กๆต่อไปในอนาคต และแน่นอนว่า ตามสไตล์ SMART-i เราจะดำ เนิน กิจกรรมอย่างสนุกสนาน และมีความหมาย

No one Life Behind . เราจะผ่านมันไป .. ด้วยกัน

กิจกรรมที่เราขยายจาก Board Game ที่ทรงพลังมากๆเกมหนึ่ง เด็กๆ จะมีภารกิจในการสนับสนุนซึ่งกันและ กัน ต้องนำ ความสามารถที่แตกต่างกัน มาช่วยเหลือทีม และกิจกรรมจะไม่มีทาง สำ เร็จได้เลย ถ้าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้ที่จะ เสียสละ ให้อภัยและไม่โทษกันเอง

การสร้างงานศิลปะที่มี "ความหมาย" เป็นกระบวนการอันเป็นเอกลักษณ์ของ ค่ายนี้ "PERMA" Model ของจิตวิทยาเชิงบวก ให้ความสำ คัญกับ Meaning มากๆ และที่ ค่าย Self-Compassion ก็ได้พิสูจน์ให้ หลายๆครอบครัวได้เห็นแล้วว่า เด็กๆมี ความสุขที่เป็นตัวเองมากขึ้น รักตัวเองมาก ขึ้น และให้อภัยตนเองและคนรอบข้างได้ มากขึ้น

STEM เมื่อเรานำ กิจกรรมบูรณาการแบบสะเต็ม เข้ามาร่วมในค่าย แน่นอนครับ STEM เข้า มามีบทบาทในการสร้างสมดุลกับกิจกรรม อื่นๆเป็นสมดุลระหว่าง Brain Activities ของ สมองซีกซ้าย VS สมองซีกขวา ประสบการณ์จากกิจกรรมที่เราออกแบบ มาจะส่งผลให้เด็กๆได้ขับเคลื่อนความคิด และจิตใจสู่ภาวะที่พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มที่

THE MAZE ภารกิจการเข้าไปในเขาวงกตที่ ออกแบบมาอย่างดีเพื่อใช้ในการ หลอกลวงสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมองที่ใช้อคติในการตัดสินใจ กิจกรรมภาคกลางคืน เป็นราย บุคคล เด็กๆต้องอาศัยการสังเกตุ ความกล้าหาญ และความไว้วางใจ ตนเอง ต้องอาศัย Mindfulness มีสติ เพื่อก้าวข้ามเส้นแบ่งบางๆ ระหว่าง การตัดสินตนเอง (Judgement) และการยอมรับจุดอ่อนของตนเอง

NERF LASER GUN กิจกรรม Final Stage เด็กๆมีภารกิจต่อสู่กับ Judgement หรือการตัดสิน ตนเองและผู้อื่น เป็นอคติอย่างหนึ่งที่ค่ายนี้พยายามให้เด็กๆได้ลดการ ตัดสินตนเองและตัดสินการกระทำ ของผู้อื่น กิจกรรมสนุกๆที่มีความหมาย ก่อให้เกิดกระบวนการคิด และปรับเปลี่ยน พฤติกรรม นำ พาไปสู่ ความรักและเมตตาตนเอง ลดการตัดสินตนเอง และ ก้าวข้ามปมในใจกับความผิดพลาดของตนเองในอดีต พร้อมจะ Move On และรับความสนุกสนานท้าทายที่จะเข้ามาในชีวิตต่อไป

ประตูมิติ การประยุกต์ใช้คอนเซ็ป Multiverse ทำ ให้เด็กๆจิตนาการถึงตัวตนที่หลาก หลาย สามารถ ย้อนกลับมาดูใจตนเอง ได้ง่ายขึ้น กิจกรรมสนุกๆ ต้องอาศัยการสังเกตุ อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง การ เข้าใจเพื่อนๆในทีม ด้วยการบริหาร จัดการอารมณ์ บริหารเวลาและการ จัดการตนเอง (Self Regulation) เด็กๆจะได้ฝึกฝนทักษะการที่สำ คัญอัน หนึ่งของ Self-Compassion นั้นคือ Common Humanity

Touch of Love สัมผัสแห่งรัก เด็กๆเรียนรู้ที่จะ รักตนเองเป็น รักคนอื่นเป็น มองเห็นตัวตน และ ยอมรับตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไข นำ พาไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กิจกรรมที่เด็กๆต้อง ก้าวข้ามกำ แพงของจิตใจด้วยตนเอง ในขณะเดียวกัน ต้องเชื่อมโยงกับเพื่อนๆ พี่ๆค่าย เป็นการเตรียมความพร้อมกับกิจกรรม Parents Workshop (กิจกรรมอ้อมกอด พ่อ-แม่-ลูก)

กิจกรรมคำ มั่น สัญญาที่จะปลดปล่อย ความรู้สึกที่เหนี่ยวรั้ง ตนเอง นำ พาไปสู่ความ เบา สบาย มีอิสระทางความคิด และจิตใจพร้อมรับสิ่ง ใหม่ที่ท้าทายต่อไป Celebrate All Wins Purification

ปาร์ตี้สนุกๆ กับสหายร่วมใจ คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้าย ที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม คงมีคนที่ต้องเสียน้ำตาบ้างล่ะ

DEBRIEF

การถอดบทเรียนและการรักษา Momentum ของค่ายหลังจากน้องๆออก จากค่ายไปแล้วเป็นสิ่งสำ คัญ การพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการที่น้องๆ นำ สิ่งที่เรียนรู้ในค่ายไปใช้ในชีวิตประจำ วัน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะขอบคุณ ขอโทษ ให้ กำ ลังใจ อย่างจริงใจต่อผู้อื่นและทำ ให้ เด็กๆยกระดับตนเองขึ้น พร้อมที่จะเป็น สมาชิกที่ดีต่อสังคม

Auction

การให้รางวัลจากความพยายาม จะทำ ให้ เด็กๆ รักษาความพยายามต่อไปเรื่อยๆ เด็กๆจะทำ Token ที่ได้รับจากการมีส่วน ร่วมในกิจกรรมตั้งแต่วันแรก มาประมูลของ รางวัล เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬา เราได้เห็น น้ำตาจากความพยายาม เราได้เห็นการ เรียนรู้จากความผิดพลาด เราได้ให้เด็กๆได้ แสดงออกซึ่งความเข้าใจผู้อื่น และเด็กๆ บางคน นำ ของประมูลที่ได้บริจาคให้เพื่อน ผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนในท้องถิ่น

ครูแก๊ปอยากให้ผู้ปกครองได้ สัมผัสประสบการณ์แบบที่เด็กๆได้รับ ในค่าย เราจึงออกแบบกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันทั้ง พ่อแม่ ครูและเด็กๆ เป็นกิจกรรม อ้อมกอด พ่อ-แม่-ลูก คืนความเข้าใจ ความรัก ความผูกพัน ให้ครอบครัว เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ที่จะ Move On จากเหตุการณ์สะเทือนใจใน อดีต ทำ ให้ครอบครัวมีสายสัมพันธ์ที่ เหนียวแน่นพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคไป ด้วยกัน Parents Workshop

ACTIVITIES BY CHOICE

การรู้ว่าตนเองมีทางเลือก กล้าเลือก และรับผิดชอบต่อทางเลือกของ ตัวเอง เป็นปัจจัยสำ คัญต่อการพัฒนาทัศนคติของตนเองเป็นอย่างมากที่ SMART-i เราทำ งานหนักขึ้น เราบริหารเวลา Freetime ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด เพื่อเด็กๆจะได้รู้ตัวว่า เค้ามีทางเลือก และทุกครั้งที่เค้าเลือก เด็กค่าย จะค่อยๆซึมซับความ และพัฒนาบุคลิกของผู้นำ ได้ในที่สุด รู้สึกมั่นใจ

ทางเลือก

Art& Craft

เราจัดกิจกรรมศิลปะแบบคนไม่ได้เรียนศิลปะ เราใช้งาน ศิลปะเป็นเครื่องมือส่งเสริมจินตนาการ เพื่อให้เด็กๆได้หันกลับ มาอยู่กันตัวเองมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ที่นี่ เราไม่ได้ให้คุณค่ากับทักษะในการสร้างงานศิลป์ แต่เรา ให้คุณค่ากับสุนทรียภาพ ความสามารถในการจินตนาการ เราให้คุณค่ากับความพยายาม การลงมือทำ เราชื่นชมกับ การกล้าคิด กล้าทำ เราส่งเสริมให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ดีๆที่ ได้จากการสื่อสารกับใจตนเอง

Sport

เราเล่นกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพ เราเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคี เราเล่นกีฬา เพื่อสร้าง สปิริต เพื่อสร้างคนที่มี " น้ำ ใจนักกีฬา " ไม่ได้มองเรื่องแพ้-ชนะ

Board Game บอร์ดเกมมีหลากหลาย แต่บอร์ดเกมที่เราเลือก เป็นเกมที่สร้าง Soft Skill เสริมสร้าง EQ ฝึกใช้ความ คิด (Strategy) พัฒนาความสัมพันธ์

Music & Singing ดนตรี เป็นภาษาสากล ใช้สื่อสารสิ่ง ที่ละเอียดกว่า คำ พูดได้นับพันเท่า การเปิดโอกาส ผู้ที่มีดนตรีในหัวใจได้ แสดงออกถึง อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน จะส่งผลให้เค้ายอมรับในตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้เพื่อนยอมรับในตัวเค้ามากขึ้น

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

สมัครค่าย Click

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker