Growth Mindset

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

Growth Mindset

สิ่งไหนในตัวลูกคุณที่เป็นปัจจัยสำ คัญที่สุดใน การ "ประสบความสำ เร็จ" หลายคนมองไปที่ ความฉลาด หรือ พื้นฐานของครอบครัว คำ ตอบจากงานวิจัยของ Dr. Carol Dweck ระบุว่า Growth Mindset เป็นสิ่งสำ คัญที่ทำ ให้เด็ก แต่ละคน พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติ เชิงบวกกับอุปสรรค ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น และพร้อมออกจาก Comfort Zone ก้าวออกไป เผชิญโลก พร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาด และ พัฒนาตนเองจน "เติบโตเต็มตามศักยภาพ" ผู้ที่มี Growth Mindset เชื่อว่าตนเอง Level Up! ได้ โดยการ เรียนรู้จากความผิดพลาด สนุก กับการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง จากประสบการณ์การทำ ค่าย Growth Mindset เพื่อเยาวชนมากเกือบ 10 ปี ครูแก๊ป พบว่า Self Esteem เป็นปัจจัยสำ คัญในการก่อตัวของ Growth Mindset ในเด็ก และ พื้นที่ปลอดภัย ทางจิตวิทยา ได้แก่ เด็กๆ ไม่ถูกตัดสินตัวตนของเค้า ไม่มีการเปรียบเทียบ แข่งขัน เค้าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ มีพื้นที่ที่ จะสามารดผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ มีคนที่เข้าใจ พร้อมสนับสนุน โอบอุ้ม เกี้อกูลตัวตนของเค้า ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจ พร้อมที่จะ แสดงศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ หลายครั้ง ครอบครัวที่มีความ พร้อม ทำ ให้ Comfort Zone ของลูกๆใหญ่มาก จนเด็กๆไม่กล้า ก้าวออกมาด้วยตัวคนเดียว อยู่ใน Comfort Zone มันสบาย แต่ไม่เติบโต

องค์ประกอบสำ คัญที่ทำ ให้เด็กๆ เติบโตขึ้น จากหลักสูตรของ SMART-i คือ การที่เด็กๆ มี ความสัมพันธ์ที่ดีกับ พี่ๆและเพื่อนๆในค่าย ความไว้วางใจที่เด็กๆเกิดจากปรัญญาที่สำ คัญ ที่สุด คือ "ศิษย์รักครู ครูรักศิษย์" และการสร้าง พื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยา เพื่อเปิดใจให้เด็กๆได้ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ค่าย Growth Mindset ของ SMART-i เป็น พื้นที่ฟูมฟักลูกๆของคุณ ให้เห็นคุณค่าของตัวเอง กล้าที่ลงมือทำ มีทัศนคติเชิงบวกกับอุปสรรค สิ่งหนึ่งที่เด็กๆทุกคนต้องรู้คือ เค้ารู้ว่า "เค้าทำ ได้" เด็กๆรู้ว่า ถ้าเค้าพยายามมากพอ ใน ที่สุด ก็จะ Level Up! พัฒนาความเชื่อมั่น และ สร้าง Mindset ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และ เติบโตในชีวิตจริง

Adventure

18,500

Growth Mindset

22-26 มิ.ย. 67

29 มิ.ย. -3 ก.ค. 67

Adventure

18,500

Growth Mindset

Growth Mindset

Adventure

13-17 ก.ค. 67

18,500

18,500

Adventure

Growth Mindset

20-24 ก.ค. 67

18,500

27-31 ก.ค. 67

Adventure

Growth Mindset

Adventure Adventure Growth Mindset Growth Mindset

18-22 ก.ย. 67

18,500

25-29 ก.ย. 67

18,500

Adventure Growth Mindset

3-6 ต.ค. 67

18,500

Adventure

Growth Mindset Growth Mindset

9-13 ต.ค. 67

18,500

Adventure

18,500

23-27 ต.ค. 67

Growth Mindset Adventure Growth Mindset Adventure

14-18 ธ.ค. 67

18,500

21-25 ธ.ค. 67

18,500

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Science Challenge Adventure

Friend zone Auction

ต้นไม้ แห่งปณิธาน

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

MORNING

กิจกรรม เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

High Element

Water Fight

Parents Workshop

Cook-Off Challenge

AFTERNOON

Mind- fullness Night Challenge

EVERNING

Farewell Party

Social Awareness

Identify My felling

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายนี้

ได้รับการโค้ชเชิงสติจากระบบค่าย และพี่เลี้ยง (Mentoring) เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา ความล้มเหลว เพื่อรู้จักและเรียนรู้ มีทัศนคติเชิงบวกกับอุปสรรค ได้ชุดประสบการณ์แห่งความสำ เร็จ ตราตรึงลงไปในตัวเด็ก พ่อแม่ได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลง เติบโตทางความคิดของลูก พ่อแม่ได้ประยุกต์เทคนิคต่างๆ ในค่ายไปปรับใช้ที่บ้าน

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้อง ใช้ประสบการณ์ในการดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้ เปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้น ที่ค่าย และคงอยู่ตลอดไป

กิจกรรม เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะ สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้ สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าว คือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้คุณค่ากับความพยายาม และไม่เน้น แข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จาก Elon Musk นับเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ของ Growth Mindset

Page 43

Cook-Off Challenge

กิจกรรม Cook-off Challenge เป็นอะไรที่มากกว่าแค่ ก่อไฟ ทำ อาหารและรับ ประทานอาหารร่วมกัน เราสามารถยกระดับกิจรรมการทำ อาหารนำ มาสร้างการเรียนรู้ได้ อย่างมากมาย ทั้งเรื่องการสืบค้น การสอนกระบวนการคิด Critical Thinking Colaboration และ Creative Thinking ให้ผู้เรียนได้ จากการสร้างบริบทการเรียนรู้ จัด บรรยากาศให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วม และที่สำ คัญคือ การสร้างความสำ เร็จร่วมกัน

Cook-off Challenge

ADVANTURE

ความท้าทายในทางบวก คือ การสร้าง สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ยาก กว่าปกติ แต่ไม่ยากเกินไปจนทำ ไม่ได้ ด้วย บรรยากาศการเรียนรู้จากวันที่ผ่านมา จะ ทำ ให้เด็กมีกำ ลังใจกล้าข้ามข้อจำ กัดของ ตน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ แน่นอนว่า กิจกรรมนี้ ดำ เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและ ไม่เป็นการบังคับเด็กๆถ้าเค้ายังไม่พร้อม

High Element

ภาระกิจที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น กับฐาน สูง ที่ต้องใช้”ใจ” มากกว่า “กาย” ภาระกิจที่เด็กๆเป็นผู้กำ หนด ลงมือทำ และประสบความสำ เร็จด้วยตนเอง ไม่มีอะไรดีไปกว่า การตั้งเป้าหมาย และพาตนเองไปถึงจุดนั้น กิจกรรมนี้ ดำ เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและไม่ เป็นการบังคับเด็กๆถ้าเค้ายังไม่พร้อม

Water Fight ฐานการเรียนรู้ที่สนุก ท้าทาย ได้เรียนรู้ นั้นทำ ง่าย แต่ฐานที่สร้างความ จดจำ ปรับ Mindset และสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องการมากกว่า ความ ยิ่งใหญ่อลังการของฐาน เราเข้าใจกระบวนการนี้ และทำ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วย ฐาน Water Figth ซึ่งเป็นด่าน Finale Stage ที่เด็กๆกว่า 4,000 ชีวิต ได้เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับไปใช้สร้างสมรรถนะในชีวิตจริง ต่อไป

WATER

Night

Challenge เป็นอีกกิจกรรมที่จะชวนน้องๆ ออกจาก Comfort Zone กิจกรรม ภาคกลางคืน จัดการอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อจัดประสบการณ์ให้ น้องๆได้ทดสอบกำ ลังใจของตนเอง หลังจากจบกิจกรรม พี่ๆจะชวนน้อง พูดคุยเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้สึก ก่อน - ระหว่าง และหลังจากทำ กิจกรรม

การเฉลิมฉลอง แม้เพียง ความสำ เร็จของก้าวเล็กๆ ล้วนจำ เป็นต่อการเดินทาง ของชีวิต เป็นการเติมพลังใจให้กับ ตนเองและผู้ร่วมทีม SMART-i เห็นคุณค่าของ การเฉลิมฉลอง เราจึงจัด ปาร์ตี้ที่เด็กๆทุกคนได้ผ่าน การเรียนรู้จาก Final Stage ของทุกค่าย

Farewell Party

ปาร์ตี้สนุกๆ กับสหายร่วมใจ คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่ น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้าย ที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม คงมี คนที่ต้องเสียน้ำตาบ้างล่ะ

Mindfulness กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาที่สร้างสติ ใน ภาวะที่เด็กๆได้มีสติกับกิจกรรมและ เข้าถึงสมาธิ เราฉกฉวย Moment นั้น เพื่อถอดบทเรียนเป็นประจำ ทุกวัน การให้เวลาเด็กได้กลับมาอยู่กับ ตนเอง และให้โอกาสในการใคร่ครวญ บทเรียนที่ได้รับเข้ามากระทบใจ จะทำ ให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบ "เข้า (ถึง) ใจ"

DEBRIEF ความท้าทายในทางบวก คือ การสร้าง สถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ยาก กว่าปกติ แต่ไม่ยากเกินไปจนทำ ไม่ได้ ด้วย บรรยากาศการเรียนรู้จากวันที่ผ่านๆมา จะทำ ให้เด็กมีกำ ลังใจกล้าข้ามข้อจำ กัด ของตน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ แน่นอนว่ากิจกรรมนี้ ดำ เนินการโดยผู้ เชี่ยวชาญและไม่เป็นการบังคับเด็กๆถ้า เค้ายังไม่พร้อม

Auction

การให้รางวัลจากความพยายาม จะทำ ให้ เด็กๆ รักษาความพยายามต่อไปเรื่อยๆ เด็กๆจะทำ Token ที่ได้รับจากการมีส่วน ร่วมในกิจกรรมตั้งแต่วันแรก มาประมูลของ รางวัล เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬา เราได้เห็น น้ำตาจากความพยายาม เราได้เห็นการ เรียนรู้จากความผิดพลาด เราได้ให้เด็กๆได้ แสดงออกซึ่งความเข้าใจผู้อื่น และเด็กๆ บางคน นำ ของประมูลที่ได้บริจาคให้กับ ผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนในท้องถิ่น

Parents Workshop เพราะการเรียนรู้และเติบโตของเด็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน เราจะจัดการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน ประสบการณ์ ให้ผู้ปกครองได้มี ประสบการณ์ตรง เหมือนลูกๆ ได้เรียนรู้ เพื่อจะสานต่อ ก่อยอด รักษา Momentum ครูแก๊ปขอเรียนเชิญผู้ปกครองมาต่อ ยอดการเรียนรู้ของเด็กๆจากค่าย...สู่ที่บ้าน

ACTIVITIES BY CHOICE

การรู้ว่าตนเองมีทางเลือก กล้าเลือก และรับผิดชอบต่อทางเลือกของ ตัวเอง เป็นปัจจัยสำ คัญต่อการพัฒนาทัศนคติของตนเองเป็นอย่างมากที่ SMART-i เราทำ งานหนักขึ้น เราบริหารเวลา Freetime ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด เพื่อเด็กๆจะได้รู้ตัวว่า เค้ามีทางเลือก และทุกครั้งที่เค้าเลือก เด็กค่าย จะค่อยๆซึมซับความ และพัฒนาบุคลิกของผู้นำ ได้ในที่สุด รู้สึกมั่นใจ

ทางเลือก

Art& Craft

เราจัดกิจกรรมศิลปะแบบคนไม่ได้เรียนศิลปะ เราใช้งาน ศิลปะเป็นเครื่องมือส่งเสริมจินตนาการ เพื่อให้เด็กๆได้หันกลับ มาอยู่กันตัวเองมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ที่นี่ เราไม่ได้ให้คุณค่ากับทักษะในการสร้างงานศิลป์ แต่เรา ให้คุณค่ากับสุนทรียภาพ ความสามารถในการจินตนาการ เราให้คุณค่ากับความพยายาม การลงมือทำ เราชื่นชมกับ การกล้าคิด กล้าทำ เราส่งเสริมให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ดีๆที่ ได้จากการสื่อสารกับใจตนเอง

Sport

เราเล่นกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพ เราเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคี เราเล่นกีฬา เพื่อสร้าง สปิริต เพื่อสร้างคนที่มี " น้ำ ใจนักกีฬา " ไม่ได้มองเรื่องแพ้-ชนะ

Board Game บอร์ดเกมมีหลากหลาย แต่บอร์ดเกมส์ที่เราเลือก เป็นเกมส์ที่สร้าง Soft Skill เสริมสร้าง EQ ฝึกใช้ความ คิด (Strategy) พัฒนาความสัมพันธ์

Music & Singing ดนตรี เป็นภาษาสากล ใช้สื่อสาร สิ่งที่ละเอียดกว่า คำ พูดได้นับพันเท่า การเปิดโอกาส ผู้ที่มีดนตรีในหัวใจได้ แสดงออกถึง อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน จะส่งผลให้เค้ายอมรับในตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้เพื่อนยอมรับในตัวเค้ามากขึ้น

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker