Critical Thinking

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

SMART-I CAMP

สำ หรับค่าย Critical Thinking เราพาเด็กๆ ออก จาก Comfort Zone กล้าตั้งคำ ถาม กล้าแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ เด็กๆมีภารกิจนักสืบ แก้ไขปริศนา ในสถานที่จริง ผ่านเรื่องราวเหตุการณ์จริงในอดีต เด็กๆทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขปริศนาซับซ้อนที่ ต้องการมุมมองที่หลากหลาย อาศัยการสังเกตุ แต่ละ คนจะได้รับปริศนาต่างกัน และร่วมกันสืบค้นความ จริงจากข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลเท็จและ ข้อมูลจริง น้องๆต้องพัฒนา Mindset ที่เปิดใจรับฟังความเห็น จากเพื่อน ต้องหาวิธีในการร่วมกัน คิด แก้ไข กล้าลองผิดลองถูก ไม่เพ่งโทษกันและกัน ค่ายนี้ สนุก ท้าทาย และสร้างทักษะการคิดที่จะ "You can never solve a problem with the same kind of thinking that created the problem in the first place.." -Albert Einstein

บทบาทของการศึกษา คือ การสร้างคนคุณภาพเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน พ่อแม่ต้องให้การศึกษาที่แตกต่างจากยุคก่อนๆ และ ทักษะที่จำ เป็นสำ หรับคน Gen นี้ มีหลายประการ เรียก รวมๆว่า ทักษะของศตวรรษที่ 21 Critical Thinking หรือการมีวิจารณญาณ เป็นหนึ่งใน ทักษะที่จำ เป็น แม้แต่องค์กรเอกชน เช่น Google หรือ Amazon ล้วนต้องการร่วมงานกับผู้ที่มีวิจารณญาน ผู้ที่มี Critical Thinking คือ ผู้ที่ กล้าคิด กล้าตั้งคำ ถาม และรู้จักวิธีสืบค้น รู้จักใช้เหตุผล มีวิธีในการสืบค้น ข้อเท็จ จริงจากข้อมูลที่มีมากมาย โดยปราศจากอคติจาก Mindset หรือประสบการณ์เดิม เพื่อตัดสินใจได้ตรงตาม ความเป็นจริง ปัจจัยที่สำ คัญในการสร้าง Critical Thinking คือ กล้าตั้งคำ ถาม ค่ายจะพาเด็กๆออกจาก Comfort Zone ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ปราศจากการตัดสิน ให้เด็กๆเป็นตัวของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ สมาชิกทุกคนในค่าย 1. รู้กระบวนการสืบค้น เริ่มต้นจากการสังเกตุ ตั้ง สมมติฐาน สืบค้น สรุปข้อมูล และตัดสินใจ 2. เปิดใจกว้าง เห็นคุณค่าของความแตกต่าง เพราะเรา ต่างคนต่างแตกต่าง เราจึงต้องร่วมมือกัน 3. มองเห็นโลกตามความเป็นจริง 4. ผู้รู้ทั่วโลกเรียก Critical Thinking เป็นทักษะ หมายความว่า ทักษะทุกอย่าง สามารถฝึกได้ เริ่มจาก สนใจ > ทำ ตาม > ทำ ถูกต้อง > ต่อเนื่อง > และสุดท้าย Critical Thinking จะกลายเป็นเนื้อเป็นตัว เด็กๆจะเป็น ผู้มีวิจารณญาณตามธรรมชาติของเค้า

ติดตัวไปใช้ได้ในชีวิตจริง

SMART-i Camp Critical Thinking

2024

Schedule 2022-2023 ค่าเรียน หลักสูตร ธีม

Critical Thinking Critical Thinking

18,500

Detective Detective

16-20 มี.ค. 67

4-8 พ.ค. 67

18,500

2024

Detective 18,500 Schedule 2022-2023 ค่าเรียน หลักสูตร ธีม

Critical Thinking Critical Thinking

29 มิ.ย -3 ก.ค. 67

Detective

18,500

13 -17 ก.ค. 67

SMART-i Camp Critical Thinking

26-31 ต.ค. 67 18,500 Schedule 2022-2023 ค่าเรียน หลักสูตร ธีม Detective

Critical Thinking

Schedule 2022-2023 ค่าเรียน หลักสูตร ธีม

Critical Thinking

Detective

18,500

14-18 ธ.ค. 67

Critical Thinking & Detective

5 4

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Team Building

Debrief

Mission Impossible

Scavenger Hunt

MORNING

Communication

Auction

Paper village

Workshop Perents Meet

Heuristic กิจกรรมสืบค้น

Camp Context

Escape Room

AFTERNOON

รู้จักฉัน รู้จักเธอ

Night Challenge

Ware wolf Challenge

EVENING

Fare well Party

เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การฟังข้อมูลรอบด้าน การตัดสินใจ “เชื่อ” ข้อมูลที่ถูกต้อง เรียนรู้การนำ ข้อมูลที่ “กลั่นกรอง” แล้ว มาใช้อย่างเป็นประโยชน์ ฝึกการทำ งานเป็นทีม สังเกตุ รับฟังอย่างเข้าใจ และไม่ด่วนตัดสิน สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากค่ายนี้

TEAM BUILDING

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้อง ใช้ประสบการณ์ในการดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้ เปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้น ที่ค่ายและคงอยู่ตลอดไป

CAMP CONTEXT

นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะ สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้ สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าว คือเป็นบรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้ คุณค่ากับความพยายามและไม่เน้นการ แข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย

รู้จัก รู้จัก พบปะ เรียนรู้ และเติบโต ไปพร้อมๆกัน เมื่อเพื่อนใหม่มาพบกัน เหนี่อยด้วย กัน ลำ บากด้วยกัน จะก่อให้เกิดสายใย ผูกพันธ์ ทำ ให้ 1+1 มีค่ามากกว่า 2 กิจกรรมนี้ สอนให้น้องๆได้หมั่นสังเกตุ คนรอบข้าง เรียนรู้ที่จะเปิดใจรับเพื่อน ใหม่ และได้เห็นภาพสะท้อนตัวตนจาก มุมมองใหม่ๆเรียกว่า ได้รู้จักเพื่อใหม่ มากขึ้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ฉัน เธอ

ภารกิจที่ต้องอาศัยการสื่อสาร และ ตัดสินใจร่วมกัน บ่อยครั้งที่เกิดความ ผิดพลาดขึ้น แต่นี่คือ สถานการณ์จำ ลองที่เด็กๆทุกคน เล่นเต็ม 100 และ ทุกๆความผิดพลาดเปิด พื้นที่การเรียนรู้ให้ เหล่าพี่ๆได้ถอดบท เรียนร่วมกับน้องๆ ให้เห็นมุมมองใหม่ๆ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารนับเป็น 1 ใน 4 C ที่เป็นทักษะ แห่งอนาคต

Paper village ความร่วมไม้ร่วมมือ...ด้วยใจ เป็นวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ การร่วมมือกัน เพื่อจุดหมายเดียวกัน และมีความรู้สึกดีๆ ขณะลงมือทำ ด้วยกัน เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของทีม ที่ SMART-i เราจัดประสบการณ์ให้ น้องๆได้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง "เพราะเราต่างกัน เราจึง ต้องร่วมมือกัน"

Mission Impossible การฝึกคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ที่น่าสนุก ท้าทายภาวะผู้นำ ในตนเองและการทำ งานเป็น ทีม ทำ ได้ไม่ง่ายเลย ต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกของเกม (Gamification) เพื่อจะออกแบบฐานนี้ ให้เด็กๆที่มีความแตกต่างกัน มาร่วมมือ และมีสมาธิใน การร่วมกันแก้ปัญหา หาข้อมูล วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และร่วมคิดร่วม ทำ อย่างสร้างสรรค์ พร้อมแก้ปัญหา ปริศนาต่างๆ ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในเวลาเดียวกัน

ภารกิจสำ คัญที่ ผู้เรียนต้องตกอยู่ในภาวะที่ถูกจำ กัดทั้งเวลาและสถานที่ (Space&Time) ทรัพยากรที่มีอย่างจำ กัดในการแก้ไขสถานการณ์เพื่อนำ พาทีมของตนออกจากพี้นที่ปิดล้อม ที่เวลาลดลงเรื่อยๆแม้จะมีทรัพยากรจำ กัดแต่ผู้เรียนยังมีทรัพยากรอย่างหนึ่งที่มีอย่าง ไม่จำ กัดและมีพลังงานมหาศาล นั่น คือ พลังภายในของกลุ่ม เด็กๆจะต้องร่วมคิด สื่อสาร สังเกตุและนำ จินตนาการที่มีออกมาใช้จนหยดสุดท้าย ผลลัพธ์จากความส เร็จในครั้งนี้ จะ ฟอร์มทีมให้เข้มแข็งขึ้น ผู้เรียนจะเห็นข้อดีซึ่งกันและกัน เด็กๆจะนับถือตนเองและนับถือซึ่ง กันและกันมากขึ้น ESCAPE ROOM & SCAVENGERHUNT

การเฉลิมฉลอง แม้เพียง ความสำ เร็จของก้าวเล็กๆ ล้วนจำ เป็นต่อการเดินทาง ของชีวิต เป็นการเติมพลังใจให้กับ ตนเองและผู้ร่วมทีม SMART-i เห็นคุณค่าของ การเฉลิมฉลอง เราจึงจัด ปาร์ตี้ที่เด็กๆทุกคนได้ผ่าน การเรียนรู้จาก Final Stage ของทุกค่าย

Celebrate All Wins

ปาร์ตี้สนุกๆ กับสหายร่วมใจ คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่ น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้าย ที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม คงมี คนที่ต้องเสียน้ำตาบ้างล่ะ

Auction

การถอดบทเรียนและการรักษา Momentum ของค่ายหลังจากน้องๆออก จากค่ายไปแล้วเป็นสิ่งสำ คัญ การพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการที่น้องๆ นำ สิ่งที่เรียนรู้ในค่ายไปใช้ในชีวิตประจำ วัน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลังใจ อย่างจริงใจต่อผู้อื่น ทำ ให้เด็กๆ ยกระดับตนเองขึ้น พร้อมที่จะเป็นสมาชิก ที่ดีต่อสังคม

DEBRIEF

การให้รางวัลจากความพยายาม จะทำ ให้ เด็กๆ รักษาความพยายามต่อไปเรื่อยๆ เด็กๆจะนำ Token ที่ได้รับจากการมีส่วน ร่วมในกิจกรรมตั้งแต่วันแรก มาประมูล ของรางวัล เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬา เราได้ เห็นน้ำตาจากความพยายาม เราได้เห็น การเรียนรู้จากความผิดพลาด เราได้ให้ เด็กๆได้แสดงออกซึ่งความเข้าใจผู้อื่น และ เด็กๆบางคน นำ ของประมูลที่ได้บริจาคให้ เพื่อนผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนในท้องถิ่น

Parent Workshop เพราะการเรียนรู้และเติบโตของเด็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน เราจะจัดการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน ประสบการณ์ ให้ผู้ปกครองได้มี ประสบการณ์ตรง เหมือนลูกๆ ได้เรียนรู้ เพื่อจะสานต่อ ต่อยอด รักษา Momentum ครูแก๊ปขอเรียนเชิญผู้ปกครองมาต่อ ยอดการเรียนรู้ของเด็กๆจากค่าย...สู่ที่บ้าน

ACTIVITIES BY CHOICE

การรู้ว่าตนเองมีทางเลือก กล้าเลือก และรับผิดชอบต่อทางเลือกของ ตัวเอง เป็นปัจจัยสำ คัญต่อการพัฒนาทัศนคติของตนเองเป็นอย่างมากที่ SMART-i เราทำ งานหนักขึ้น เราบริหารเวลา Freetime ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด เพื่อเด็กๆจะได้รู้ตัวว่า เค้ามีทางเลือก และทุกครั้งที่เค้าเลือก เด็กค่าย จะค่อยๆซึมซับความ และพัฒนาบุคลิกของผู้นำ ได้ในที่สุด รู้สึกมั่นใจ

ทางเลือก

Art& Craft

เราจัดกิจกรรมศิลปะแบบคนไม่ได้เรียนศิลปะ เราใช้งาน ศิลปะเป็นเครื่องมือส่งเสริมจินตนาการ เพื่อให้เด็กๆได้หันกลับ มาอยู่กันตัวเองมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ที่นี่ เราไม่ได้ให้คุณค่ากับทักษะในการสร้างงานศิลป์ แต่เรา ให้คุณค่ากับสุนทรียภาพ ความสามารถในการจินตนาการ เราให้คุณค่ากับความพยายาม การลงมือทำ เราชื่นชมกับ การกล้าคิด กล้าทำ เราส่งเสริมให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ดีๆที่ ได้จากการสื่อสารกับใจตนเอง

Sport

เราเล่นกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพ เราเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคี เราเล่นกีฬา เพื่อสร้าง สปิริต เพื่อสร้างคนที่มี " น้ำ ใจนักกีฬา " ไม่ได้มองเรื่องแพ้-ชนะ

Board Game บอร์ดเกมมีหลากหลาย แต่บอร์ดเกมที่เราเลือก เป็นเกมที่สร้าง Soft Skill เสริมสร้าง EQ ฝึกใช้ความ คิด (Strategy) พัฒนาความสัมพันธ์

Music & Singing ดนตรี เป็นภาษาสากล ใช้สื่อสารสิ่ง ที่ละเอียดกว่า คำ พูดได้นับพันเท่า การเปิดโอกาส ผู้ที่มีดนตรีในหัวใจได้ แสดงออกถึง อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน จะส่งผลให้เค้ายอมรับในตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้เพื่อนยอมรับในตัวเค้ามากขึ้น

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

สมัครค่าย Click

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker